ရခိုင္ျပည္နယ္က သဘာဝအရက္ခ်က္လုပ္ငန္း

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ေျမငူကြ်န္းဟာ ပင္လယ္ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အလ်ာက္ ေရလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကသလို ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အုန္းေတာဆိုတဲ့ ရြာေလးမွာေတာ့ အိမ္တိုင္းလိုလိုမွာ အရက္ခ်က္တဲ့ လုပ္ငန္း ကို လုပ္ကိုင္ရင္းနဲ႔ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကပါတယ္။    အခုသီတင္းပါတ္မွာေတာ့ ဒီအရက္ခ်က္လုပ္ဖို႔ အဓိကလုိအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းကဘာလဲ။ သဘာဝအရက္ကို ဘယ္လိုခ်က္လုပ္ရသ လဲ။ ဘယ္သူေတြက ေသာက္သုံးၾကသလဲ။ အစုိးရက […]

 4,883 total views,  1 views today

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရြးဆိုင္ရာေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး႐ုံး စစ္ေတြမွာဖြင့္လွစ္

Arakan Yoma | ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး႐ံုးကို စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ႐ုံးဖြင့္လွစ္ပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ဟု ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားၾကသည့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဝံလက္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကြန္ယက္၊ People For People၊ Initiative Education For Pecce and […]

 528 total views,  1 views today

မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောသဘာဝဆောရက္​ပါဂါဂ်စ္​ကင္​..

အီဟော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်အောင်အောင်ထူး ဗာရားဂျီထူးယစ်တဲ့ဆမ်းကူဒေဂါးယုံမောက်ဂေါဒါတ်ပေါက်ေတာဆောလ်မြေငူကျွန်းဒူယာကာဇာသောပါနီကင်၊မူရားကင်ဂေါရစ်တဲ့မာနုယောအာသပ်အုန်းတောဖာရာသောဇီဂေါလ်ပိုက်ဆောရက်ပါဂါဂျစ်ကင်လိုပါစ်ပါလစ်အာ စောင်တယ်ဆောရက်ဥအာဗိုက်လိုက်ကီလာဂတ်၊ကီဒူလာပါဂါပေါ်ရစ်၊ကော်နပ်ခါးလ်ဂါဘာမန်တုံ့လီဂီထူးယစ်တဲ့ဆောရက်၊ဘီယာလိုကီဒူလာပေါ်ရောက်၊ဆောရက်ပါဂါဂျောင်တယ်မာနုကျုံကီဒူလာမာမာလာအာသပ်ဆာနိရဲ့ကူဒေဂါးယုံဇာရောဆောရက်ဘီလီဒါဂတ်တယ်သဘာဝဆောရက်သောဆိုးလ်၊တဆေးအက်ဘက်ဒေါ်ရစ်ဒီနင်နယ်လာဒူယစ်တဲ့ပါနီအက်ဇက်အီဆောရက်ဂူရိဗီုက်သောဆိုးလ်လောဂူရိရဲ့ဗာစ်ဒူလာပါဂါယောရဲ့သီဗာစ်လိုတဆေးအက်ဘက် ဒေါ်ရစ်ဒီနင်ပေလာသောဒီယောရဲ့ဥဗူရစ်တိနာဒီယောရဲ့ဒီဒိန်ထွားပေါ်ရစ်၊တိန်ဒိန်ဥလပ်နာဒီထူးယစ်တဲ့ဓွာရင်မီလီယောရဲ့ပါနီဒီနင်(4)ဒိန်နောပါဂါဒီဘောဆောအာနိဆောရက်ပါဂါဂျပ်ေဒါ်မဖြူချေကူဒေဂါးလော့ဂေါေရာင်ပါနီပါဂါယောရဲ့ဆိုးလ်(12)ဗူးဒီယောရဲ့ဗာစ်ပါဂါဂျစ်ဒူလာပါဂါဆာနိရစ်တိုလိုယောေသာဇူးရစ်ထူးယေရဲ့အက်တင်နောပါနီအက်ကာလိုဂူလာပေါ်ရစ်ဗာစ်ဒေါ်မအုံးဂူရိဂုရိယောရဲ့တဆေး(30)ကျွဒီယော ရစ်ဗစ်တင်နိဗူးသောဒီဘာတယ်နာဒီထောဒီဘီလာပါနီနော်ဒီနင်ထောတိန်ဒိန်နောပါနီဒယ်(4)ဒိန်ယောပါဂါအီဒူလာရာသီသောဥလပ်ဇူရောတယ်လိုက်(5)ဒိန်ထွားပေါ်ရစ်နို့စည်(12)ဗူးရစ်တစ်တင်ကော်တစ်တင်ပါဂါလပ်​ေဆာရက္​(5)ပီလင္​ပါအိုလိုမ္​ဆာရောစည်ပိုင်းတူလီယောရဲ့သီဥဗူရစ်တိဗာစ်ပေလာဝါးရစ်စောမူကျော့ရစ်ထွာပေါ်ရစ်ပေါင်းအိုဒူလာသီဘားသောပါနီဂါလာအက်ကွထွားပေါ်ရဲ့ဂေါ်ရောင်ဥအာလပ်သီပေလာဝါးလို ပြွန်အက်ကွထွားပေါ်ရစ်ပေလာဝါးပါနီဝန်းဂေါ်ရောင်ဥအာလပ်ပီလင်ဝါးယောအက်ဖူဒါးဂူရိေပါ်ရစ်အာဂယ်တယ်ဆုံစည်ပိုင်းလိုပါဂါသီပေလာဝါးသောခြံအက်ကမ့်ဒီယောရဲ့ဇလုံဝါးရဲ့ပါဒီထူယောရစ်ပါနီဒယ်၊ပါနီဒီပူရားလပ်တောလပ်တိပြွန်ဝါးရဲ့ဗာစ်ကျွကျော့ဂါးပေါ်ရစ်ဥလပ်ပီလင်ဝါးသောစွပ်ဂေါ်ရစ်အာဂုန်ရဲ့နော်မော်ရစ်ဖင့်ဒယ်ဥလပ်ဂျာနော်ပေါ်ရစ်အက်ပီလင္​ပါဗိုက္​ကူလပ္​မိနစ္​အက္​ကာဘာပေါ်ရစ်အက်ပီလင်ဥလပ် အက်ပီလင်ဘူဒူလာပေါ်ရစ်သီပီလင်ဝါးသောပူရစ်ဒတ်ပါနီဝန်နော်ရဲ့ဇူရာယောရဲု့ထောကျစ်ပါနီဝန်ရစ်ဆောရက်ဘီလီဒါဂတ်ဒီ၊တိန်မိနစ်ဒယ်ရိအောဇာခါရောဥလပ်(5)့မိနစ်ဒယ်ရီအော့တစ်ဒင်ဥလပ်အက်ဂေါင်းဒါတုံ့ဘီချီဘီလောင်အော့ဒါရွကောင်နော်ဥလပ်ဒီဂေါင်ဒါအာနိဒယ်ရိအော့ဆောရက်ဆောဂါလပ်ေယာဂါပါရစ်တယ်ဆပ်တုံဂေါ်ရောင်အက် ဒိန်နပ်ဒီတင်ဂေါ်ရောင်သီနယ်လီအာယစ်တဲ့ဆောရက်ပီလင်ငုံဂေါလ်ရောနော်ဘီဂျောင်ဖီရီဘီဂျောင်တယ်ဒေါ်ဝန်နော်​(1000/1500)​ေဆာလိုဥလပ္​(2000)အာဇာလိုဖီရီဘီဂျောင်ဆောရက်ပါဂါဂျစ်(55)ဘောဆောဥတယ်ေဒါ်နီမကူဒေဂါးလော့အီနားဂေါ်ေရာင်တယ်ဆိုးလ်ဂူရိ(6}ဆဲလ်ေသာ၊သဆေးတစ်ဒင်နော်(7)တွဂျာပေါ်ရစ်ဒါရွ(4)အာဇာကီနာပေါ်ရစ်သပ်တုံနောလိုက်ဂူလပ်ဆောရက်(10)ပီလင်ပါအီနာဒေါလ်လိုဥလပ်(10)အာဇာပါဂျစ် ခါးလ်ညာမာနုကျုံရစ်အက်ကွဂူရိဘီဂျီလပ်1500ဂျာပေါ်ရစ်ရေသန့်အက်ဗူးဥလပ်ဒီအာဇာဘီဂျပ်အန်တီဒေါ်ဝါးတယ်အက်ကွဂူရိနော်ဘီဂျောင်ဒေါ်ဝန်နော်ဘော်ရင်တယ်ဆိုးလ်လော်တုံနယ်လာတဲ့ဆောရက်တယ်ဓာတုမာလ်နော်အာဂျပ်တဲ့လိုက်အီဒေသသောဒင်ကွမာနု၊ဇော်ဝန်မာနုကျုံလိုက်မော်နော်ခါးလ်ရစ်ဆောေရာဆောရက်လို၊ဆိုလောဆိုးလ်ရက်လိုဥလပ်ဆိုးလ်လော်တုံးနယ်လပ်တယ်ဇာရောဆောရက်သပ်ခါးလ်ဒင်ဘီ ဘီလီဦးညီထွန်းချေကူလောဆောလ်ရောဆောရက်ဥလပ်ဒေါလ်ေရာဘီချီကောင်ယောနောဇာရောေဆာရက်ဥလပ်ခါးလ်ယောကောင်မာတော်ရောနောအောဒေါလ်ယောဘီချီနောကျန်းမာရေးလိုက်ေယာကောင်ဆိုးလ်လော်တုံနယ်လပ်တယ်ဆောရက်ရသပ်ခါးလ်ဂျပ်ဆောရောဆောရက်ဥလပ်ဓာတုမာလ်အာဂျပ်တယ်လိုက်ဘီချီခါးလ်နော်ဇာဖာရာသောမေလာပို့လ်ဥလပ်အီဇာရောဆောရက်နော်အာလပ်နော်ပါရစ်ပို့လ်ရောဥလပ်အီဆောရက်ထား လပ်ဇီဇီယစ်မာနုကျုံဒေါလ်ဘီချီဆောရက်နော်ခါးလ်ယောရဲ့အီဆောရက်ခါးလ်၊ဇာရောဆောရက်ဥလပ်ခါးလ်ယောကောင်း၊မာဒါယောနော်ကင်ငှာရာဂျစ်၊ေဆာလ်ရောဆောရက်ခါးလ်လပ်မာတော်အောဖာရာယောအာစောင့်တဲ့ဇိုဝန်ဘယ်ရာအုံဂေါ်ဘာအာလပ်ေဆာရက်လိုဧည့်ခံဂေါ်ရောင်ဖီရီဇာဂျပ်လောက်ကပ်ယောဒီဂျောင်ယောအာသပ်ဇာရောဆောရက်ကူလပ်ခါးလ်နော်ပါဂျစ်မာနုလိုက်ခါးလ်ကောင်ပါစ်ပီရာဂူလပ်ကောင်ဖက်ကာ နိဂေါ်ဘာအာလပ်ယောခါလ်ကျော့လိုက်ကူလပ်ဆောလ်ရောယောေနာ်ထားဖာရာသောသပ်အာသပ်တဲ့ကျန်းမာရေးလိုက်ဒါရူးလိုဖက်ဂူရိယောရဲ့ခါးလ်ဘီလီဆောရက်ဆောဂါဂျပ်ဒေါ်ဖြူမချေကူလောဇီဇီယစ်မာနုကျုံဂါကောင်နော်ထားလပ်ယောခါးလ်လပ်ကောင်ဘီလီကူလပ်သီဒူလာကီနာအာဂျောင်းတဲ့မာနုကျုံရဲ့ဘီဂျပ်ဥညှာဒါ့တ်တုံနယ်လာတယ်ဆောရက်၊ဘီယာ၊ဒါ့တ်တုံနယ်လာတဲ့ဝီစကီဆောရက်ဥလပ်အစိုးရတုံနယ်လာဒီထူးညင်ဂါဒေသတုံနယ်လာတယ် ဇာရောဆောရက်ဥလပ်အစိုးရယစ်နယ်လာဒယ်တာရားတယ်ဂါဖာရာသောသပ်ဘီဂျီနင်ဆောလ်ရောနော်ဘီဂျောင်အစိုးရတုံနယ်လာဒီလပ်ဆောလ်ရာအာယောရဲ့ဘီချီဗိုက်အီကင်မာန်ယောဘီချီဒုတ်ဇာအာဥညာကင်နာဂိုက်လိုက်ဂူရိအာသပ်တဲ့ဥညာကင်ထားလပ်အီကင်မာန်နော်ဂူရိဘောအီကင်မာန်ရာသီေပါ်ကင်ဥလပ်ယောဇောရောရာသီ၊ဒီနင်လော်ဥလပ်ခေါရောအော၊ပူရိဇာဂျပ်ယောအာသပ်သီယာလိုက်ဇာခါရောသပ်ကောင်တယ်ဇောေရာရာသီဥလပ် ညော်ရောင်အော့ဇာခါရောသပ်ကောင်တယ်ကာလာပုစုဥလပ်ဂါဂါေကာင်နော်ဥဘော့ခေါလ်ရောဥအာဂျပ်ဇောရောလောက်ကပ်ဆိုးလ်လော်ဒေါလ်မောင်ဂါတယ်လိုက်အာမိတယ်ဆောရက်နော်နယ်လစ်ဘီလီကူလော   526 total views,  1 views today

 526 total views,  1 views today

မောက်ဂေါဒါ့တ်ရွေးဆိုင်ရာကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအောဖိစ်စစ်တွေဆောလ်ေရာခူလီလက္​…

Arakan Yoma |  (2020)ဘောဆောရောဂူရိဗိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲလိုက်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာေရးအော့ဖိစ်ရဲ့စစ်တွေဆောလ်​ေရာ နိုဝင်ဘာ(29)ဒိန်စောဂေါရစ်ခူလီလက်သီပိုလ်ယင်နော့မောက်ဂေါဒါ့တ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာေရးဒေါ်ဝါးလိုအက်ကွဂူရိထူယစ်တဲ့အရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းဥအာသပ်တဲဝံလက်ဖောင်ဒေရှင်း၊ရခိုင်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကွန်ယက်people for people Initiation Education for pecce and DevelopmentလိုPDI-kintha for peaceand and Development ဒေါ်ဝါးလိုအောဖိစ်ခူလာပို့လ်ဂူလက်တယ်သီပို့လ်ယင်နော့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌဦးစံကျော်လှလိုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဒေါ်ဝါး၊နိုင်ငံရေးပါတီဒေါ်ဝါး၊ရွေးကောက်ပွဲမော်အာသပ်တဲ့ဒါ့တ်တော်တော်မာနု၊ထာရေဗာလာအာလက်တယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာဂူရိညှာဒေါ်ဝါးဥဒီလက်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောမဲေပးရုံဗျာကုံ(21000)၊မဲဒီညာမာနု(1)ဒသမ(4)သန်းထားယောရဲ့မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မြောက်ပိုင်း(8)တင်ဆောလ်ရောဘောင်ဒူလာရိုက်ထားလပ်ယောမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်ဆောလ်ဗျာ ကုံနောရွေးကောက်ပွဲဂူရိဗိုက်ရင်ဒါဆိုက်ဂူလက်ဘီလီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မတီဒေါ်ဝါးမီဒီယာရဲ့ကူလက်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဂူရိအာသပ်တဲ့အေအေလိုတပ်မတော်ဇူးဒီရွေးကောက်ပွဲဂူရိနော်ပါရိဘော်တယ်ယာဝန်ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီဒေါ်ဝါး၊ဒါ့တ်တော်မာနုကျုံေမာ်ဒုတ်စူမီအာသပ်…  499 total views,  1 views today

 499 total views,  1 views today

ရခိုင်ပြည်နယ်က သဘာဝအရက်ချက်လုပ်ငန်း

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်က မြေငူကျွန်းရေ ပင်လယ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တစ်ခု ဖြစ်တေအလျာက် ရီလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကတ်တေ ပိုင် တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သူတိလေ့ ရှိပါရေ။ အုန်းတောဆိုရေ ရွာချေမှာတော့ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ အရက်ချက်တေ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ သက်မွီးဝမ်းကြောင်း ပြုကတ်ပါရေ။ အခုသီတင်းပါတ်မှာတော့ ဒေအရက်ချက်လုပ်ဖို့ အဓိကလိုအပ်တေ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကဇာလဲ။ သဘာဝအရက်ကို ဇာပိုင်ချက်လုပ်ရသ လဲ။ ဇာသူရို့က သောက်သုံးကတ်လဲ။ အစိုးရက […]

 794 total views,  1 views today

ရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးဆိုင်ရာကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လိ့လာရေးရုံး စစ်တွေမှာဖွင့်

Arakan Yoma | ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျင်းပဖို့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးရုံးကို စစ်တွေမြို့မှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ မိုးထပိုင်းက ဖွင့်လှစ်ခပါရေ။ အဆိုပါရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ဆိုပနာ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားကတ်တေ အရပ် ဖက်အဖွဲ့အစည်းတိဖြစ်တေ ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ရခိုင်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကွန်ယက်၊ People For People၊ Initiative Education For Pecce […]

 492 total views,  2 views today