အီ​ဟော​ဘောလ်​ရင် ​ကူလပ် ​Arakan Yoma သတင်း​ထောက် ​”ဒါထူး” ဘာရာစ်​ဂျီ ထူယစ်​။​

မောက်​ဂေါဒါတ်​ ဖာရာဝါးနိ​သော့စ် ​ဒါဗိုက် ​ဂိုက်​တီနိုက်​၊​ဒေါက်​တာ နိုက်​ပေါ်ရင်​နော် ​အန္တရာယ်​လွှာလီယာလို့စ်​ လက်​ပိုက်​အာ​ဆောင့် ​Arakan Yoma ရစ်​ကုစ်​အာဂျိလ်​တယ် ​သော့စ်​အာဇာဒုတ်​မူရား​ဒေသတယ်​ လိုက် ​ဒါဗိုက် ​ဂိုက်​တီနိုက်​၊​ အစိုးရ အ​သေးစား တိုက်​နယ်​ဆေးရုံအုံး ဒါဗိုက် ​ဒေတယ်​ဂိုက်​တီ ဗာဏိဂျီးထူလပ် ​ယော​ဒေါက်​တာနိုက်​လို့စ်​ ပူရိအာသပ်​တယ်​ ဒေါက်​တာ အုံး​ယော ဘူဒူလာ ဘူဒူလီ​သော့စ် ​နော်​ဝါး​ ဒေါက်​တာ ​နော်​ဖီလီဂျပ်​တယ် ​ဆန့်​ဒေဂါးဇိုက်​။​


မြေပုံ​ဆောလ် ​ကြာအင်း​တောင်​ တိုက်​နယ်​ဆေးရုံ ရစ်​ဂေလ်​တယ်​(2020) ​ဘော​ဆောလ် ​ဒီဇင်​ဘာ​ဆာမ်​ သောခူလီလပ် ​ယောအက်​ဘော​ ဆောလ်​ဒေရီဥ​ဂေလ် ​ဒေါက်​တာ အက်​စောင် ​ယော​နော်​ဖီလီဂျပ်​။​


ဆေးရုံ​ငေါ့စ် ​ဒေါက်​တာ နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​ အထက်​တန်းသူနာပြု(2}​ စောင် လို့စ်​ ကျန်းမာ​ရေးဝန်​ထမ်း(5)​ စောင်​သပ်​ ထာညင်​ဒေသခံ​ ဒေါ်ဝါးဥညှာ​ ဒေါက်​တာ အာသပ်​တယ်​ ဒေသဇာညင် ​ဒါဗိုက်​ဇိုက်​ အာ​ဆောင့်​ယာဝန်း ကြာအင်း​တောင်​ အုပ်​ချုပ်​ရေးမှူး ဦး​မောင်​ခင်​ရွှေ ကူ​ဒေဂါး​လော့။​


ဒေါက်​တာ နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​ ကိုယ်​ဝန်​ဆောင်​လို့စ်​ အ​ရေး​ပေါ် ဒါဗိုက်​ဆာညားအုံး​ ဒေါက်​တာ အာသပ်​တယ်​ ဒေသ​သော့စ်​ဇညင်​ ဒါဗိုက်​ဆားလပ်​ယော အာဇား​ဒေရီ​အော့ဂျပ်​ဇူးဒီ ဇာငင်​လော့စ်​မာရာက်​ဇာ​ညာ​ ယောအာသပ်​ ဆန့်​ကူ​လော့။


ဒေသခံ ​ဒေါ်ဝါး ဒါဗိုက် ​ဆားပိုက်​ ဘီချီးမာမာလာ အာသပ်​။​ဆောလ်​ရော့စ်​ ဇာပိုက်​ကူလပ် ​စက်​လှေလို့စ် ​အက်​ဗာလ်​ မော်​တော်​ဂါရိ၊ဆိုင်​ကယ်​ သီဒူလာ ဂူရိဇာ​ပေါ်ရစ်​။ ဇာငင်​လော့စ် ​မာရာက်​ဇာညှာ​ယောထာ။ ဇာငင်​ဒေရီတယ်​လိုက်​ တီငါ ဘီချီးပူရစ်​ ဘီလီ အုပ်​ချုပ်​ရေးမှူး ကူ​လော။​


ဒေသခံ​ ဒေါ်ဝါး အ​ရေး​ပေါ် ဥလပ်​ (25) မိုင် ​အာနိထာ​ပေါ်တယ်​ မင်းပြား​ဆောလ် ​လို့စ်​ (18) မိုင် ​ထာ​ပေါ်တယ်​ မြေပုံ​ဆောလ်​ ဆေးရုံရစ်​ စက်​လှေလို့စ် ​မော်​တော်​ဂါရိ ဆူရီဇာ​ပေါ်ရာစ်​။ ​ဂေတယ်​ဒိန်​ နော့စ် ​ကြာအင်း​တောင်​ဖာရာတုံး ဦးတင်​အောင်​ကြီး တယ်​ သွေးတိုး​ရောဂါ ဥညင်​မင်းပြား​ဆေးရုံး ဇာ​သော့စ် ​ဇာငင်​လော့စ်​ ဒေရီဥညင် ​မာရာက်​ဂေယစ်​ဆန့်​ တာဘီရီဝါး​ ဒေါ်မခင်​သိန်း ကူ​လော။


တာ​ဘေရာ ဝါး​ သွေးတိုး ဥညင်​ ဖာရာတုံး​ ဆေးရုံ​ငေါ့စ် ​ဒေဂါးဇာ​သော့စ်​ ဒေါက်​တာ နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​ မင်းပြား​ဆောလ်​ရော့စ်​ မော်​တော်​ဂါရိလို့စ် ​ဇာ​သော့စ်​ဒေရီ ဥယစ်​တယ်​လိုက်​ ပေါ်ရင်​နော်​ပါ​လောင်​တယ်​။မင်းပြား လူမီနင် အက်​ဂေါင်​ဒါ​ဒေရီ ဥညင်​မာရာက်​ဒေယစ်​ တယ်​။​ ဆေးရုံ​ငေါ့စ်​ဒေါက်​တာ ထာပိုက်​ကူလပ်​ အီဒူလာ​နော်​အော့စ်​ ဒေါက်​တာ နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​ မာရာက်​ဂေယစ်​ ဆန့်​တပ်​ ကူ​ဒေဂါး​လော့။​


ဒေသခံလို့စ် ​အုပ်​ချုပ်​ရေးမှူး အက်​ကာတယ် ​အီတိုက်​နယ်​ဆေးရုံ​ ငေါ့စ် ဒေါက်​တာ ပါပိုက်​လိုက်​အစိုးရ​သော့စ် ​ဇီနှိပ်​တူလားလပ်ယော မစျဆေ့နောျအာယစျ။အီကိစ်စဝန်းလို့စ်​ အီတိုက်​နယ်​ဆေးရုံ​ငေါ့စ် ကျန်းမာ​ရေးဝန်​ထမ်း အုံးရစ်​ပူဇာလ်​ လူလပ်​ယောကီချူးကုစ်​ နော်​ပါရစ်​ကူ ထူယစ်​။မြို့နယ်​ ကျန်းမာ​ရေးဦးစီးဌာန ရစ်​ကင်​တပ်​ ဂူလပ်​ယောထာမ်​ နော်​ပိုက်​ကူလက်​။ အီတိုက်​နယ်​ဆေးရုံ ရာစ် ​မြေပုံ​ဆောလ်​ရော့စ်​ ဖာရာ(24) ဖာရာ အာလ်​ထာမ်​ပါလာမ့်​။​


မောက်​ဂေါဒါတ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ် ​ဒုလ်​အာဇာ ဒုတ် ​မြို လို့စ် ​ခမီ မာနုဇာတ်​ အာသပ်​တယ်​ ဖာရာ အုပ်​စု အက်​ကမ်​သော့စ် ​ဥလပ်​ ကျေးလက်​ ကျန်းမာ​ရေးဌာနခွဲ နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​ မာရာက်​ဂေယစ်​တယ် ယာဝန်​ ဒေသခံမာနုကျုံ ကူ​ဒေဂါးလက်​။


သီဖာရာအုပ်​စု​ သော့စ်​ မြိုရွာ၊ ဘဲငါးရာ၊ ထုံးဘူး၊ သရက်​ချောင်း၊ မရစ်​ချောင်း​ ကော်​ဂျပ်​ဖာရာ(5) ဆန်းအာလ်​။ သီဖာရာအုံး ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ် ​ယိုးတရုတ်​လက်​ဝဲစာတိုက် ​ဂါရိဇာငင်​လော့စ်​ ထာညင်​အာဇား ဂူရိပိုက်​ဇာငင်​လုံး​ ခေါရက်​တယ်​လိုက် ​ဒုတ်​ဇာ။


အာဇာ​ ဂေါင်​နော်​ဂျပ်​လိုက်​ဂေတယ် ​(2019)​ ဘော​ဆောလ်​ရောစ် ဇီ​ပေါ်ဝိုင် ​ဗျာပိုက်​လိုက် ​ဆောလ်​ရောစ်​ဇာဂျပ်​ ကိုယ်​ဝန်​ဆောင်​ ဘီရီ အက်​စောင်​ ဆေးရုံး​ ငေါ့စ်​နော်​လူမီဂျပ်​ ဇာငင်​လော့စ်​ မာရာက်​ဇာညင် ဘီရီ အက်​ ကာ​ယော ကိုယ်​ဝန်​ပူရီ​ ဂေယစ်​ဆန့်​ မြိုရွာအုပျစု သောစျကနြျးမာရေး ကိစ်စလို့စ်​ကင်​ဂေါ်ရစ်​တယ် ​ဦးစံလှ​ဖော်​ ကူ​ဒေဂါး​လော့။​


ဆေးရုံ​ငေါ့စ် ​နော်​လူမီဂျပ်​(2019) ​ဘော​ဆောလ်​ရော့စ်​ ကိုယ်​ဝန်​ဆောင်​ ဘီရီအက်​စောင်​ မာရာက်​ဂေယစ်​။သီယာလိုက်​ တာရား မြိုရွာ ဖာရာအုပ်​စု​ သော့စ်​ ကျန်းမာ​ရေးဌာနခွဲ ဒါဗိုက်​ဒေတယ်​ ခူလီအက်​ကမ် ​ဘောဇားဂျား အာယစ်​။တာရား​သော့စ် ​ကျန်းမာ​ရေးကိစ္စ လို့စ် ​မာမာလာ ဥအာသပ်​တယ်​လိုက်​ အီ (5) ဖာရာ​သော့စ်​ မျိုးနွယ်​စု မြို၊ ခမီ အိမ်​ထောင်​စု(271) စု၊ မာနု(1532)​ စောင်​ ထာညင်​ အာဇုလ်​ပီဇုလ်​တူဒိမူရား ကင်​ဂူရိခါန်​တယ်​။


အီ​ဒေသ အာသပ်​တယ် ​ဒေါ်ဝါး စစ်​ဘေး​ရှောင် နော်​ဥလပ်​ယော စက်​မက်​ ပဋိပက္ခဇုန် ဘီဂျီရာစ်​အာဂျိလ်​တယ်​ လာစ်​ပီဂျပ်​ လာမီအာသပ်​။ ကိုယ်​ဝန်​ပူရီ​ဂေးလ်​တယ် ​အီ​ဒေသ ဘီရီ (34)​ ဘော​ ဆောလ်​ ယဉ်​ယဉ်​ထွေး တယ် ​ကျေးလက်​ကျန်းမာ​ရေးဌာနခွဲ အက်​ကမ်​ခူလီ ဂျီဘိုက်​ မာဂီး​လော။​
ဒေါက်​တာလို့စ် ​ဇီ​ပေါ်ဝိုင် ​ဗျာဆာမ်​တီ ဥ​ဘော်​။မာရာ မာနု လို့စ်​ ဗျာလပ်​မော်​နော်​ ဒုတ်​ဆူမာစ်​အာဇာ​ယောဒုတ်​ တီငါလိုက် ​ယော​ဆောလ်​ရောစ် ​ဇာပိုက်​နော်​ခါရစ်​။


အီဖာရာဝန်းနိရစ်​ အစိုးရ ကာကျီး​ယော ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်​ရာ ဘောလ်​ နော်​ဒတ်​ဒူလာ နိုင်​ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တုံး​ ဘောလ်​ ဒီပိုက်​ကူလပ်​ယော​ ဘောင်​ဂူရိထူယစ်​ယစ်​။​


မြောက်​ဦး​ဆောလ်​ တိုက်​နယ်​ဆေးရုံ​ငေါ့စ် ​ဥလပ်​အာဂယ်​ပူရီ အာသပ်​တယ် ​ဒေါက်​တာ ​ယော ဇာဂါလူရိတ်​တယ်​ အက်​မစ်​အာဒါ​ဒေရီ ဥလပ်​ယော​ နော်​ဝါ​ ဒေါက်​တာနိုက် ​ဂျပ်​လိုက်​ အ​ရေး​ပေါ် ဒါဗိုက်​ဆိုက်​ညားအုံး မာမာလာ ဥအာ​ဆောင့်​။

တိန်​ညို​ဆေးရုံ​ငေါ့စ်​ ဥလပ်​ကာစပ်​(54) ဖာရာလို့စ် ​ကမ့်​ညှောစ်​မာနု(3) ရိတ်​အာဇာလ်​လိုက် ​လာဂီအာသပ်​တယ်​ ဆေးရုံးအက်​ကမ်​ယောအုလ်​။ ဖာရာအုပ်​ချုပ်​ရေးမှူး ဦး​ဝေလှ​အောင်​ တယ် ​အီနားဥလပ်​ဆေးရုံ​ငေါ့စ်​ သော သူနာပြု အက်​ကာလို့စ်​ ကာဇား၊​ ဇောလ်​ဥညှာလိုက် ​သပ်​ဒေဂိုက်​ပါရီလပ်​ယော အ​ရေး​ပေါ် ဒါဗိုက်​ ဆိုက် ညှားအုံး(10) မိုင်​အာသပ်​တယ်​ မြောကျဦးဆောလျရေ ာစျဇာညငျဒဂေါးေ​ပ်ါရစ်​ကူလက်​။


အဓိကတယ်​ တိန်​ညိုတိုက်​နယ်​ဆေးရုံ ရစ်​(54) ဖာရာမာနုကျုံ ကျန်းမာ​ရေးလိုက်​ တိန်​ညို​ဆေးရုံ​ငေါ့စ်​ အာ​ဂျောင်းတယ်​။အီနား​ ဒေါက်​တာ နိုက်​ဂျပ် ​ဇူးဒီကာသပ်​ ဖာရာမာနုကျုံ မာမာလာ ဘီချီးထာဇိုက်​။ ​မြောက်​ဦး ဇာပိုက်​ကူလပ်​ယော တီငါ ဘီချီးပူရာစ်​ညင် ​ဇာငင်​လော့စ်​ မာရာက်​ဇာညာ​ယောအာသပ်​။


အီနားဒါတ်​တင် ​နော့စ်​ အရပ်​သားအစိုးရ ရစ်​ စစ်​တပ်​ ကျုံ အာဏာလုစ်​ဘာဒယ် ​ဒါတ်​တင်​ ခေါရာက်​ဥအာသပ်​တယ်​ သော့စ်​ မောက်​ဂေါဒါတျ ဘီဂြီရစျ AA တယျဒါတျဘောဇိုကျပိုကျကိစ်စ အုံးလိုက်​ဂူရိ အာသပ်​တယ်​ သော့စ်​ အာဏာပိုက်​ထူယစ်​တယ်​ ဒေါ်ဝါးပီဂျပ်​ လာမှီအာသပ်။

 889 total views,  2 views today