သုဿနာ(နော်လပ်)ခေတ်အက်ကမ်ရဲ့ပြယုဂ်ဒေဂိုက်အာသပ်တဲ့အာဂယ်ခေတ်ဂေါလ်ရုံ

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်အီနားခေတ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအာဂယ်ခေတ်ရဲ့လော်ရစ်နော်ပါရစ်မာ၊ဗစ်၊အစ်တာ၊ဘော်ရင်ငှာအုံးကူဒေဂါးညင့်ထာမ့်ပါညာယောအာသပ်ဒူလာ၊ထာမ့်နော် ပိုက်ညာယောအာသပ်တယ်ယာဝန်းစတိုရီအက်ကမ်ဂူရိကူဒေဂါးယုံမောက်ဂေါဒေသခံအက်ဒေါ်ဘားကလက်တယ်ပြောက်ကျားခေတ်၊ဓားျပခေတ်င်္သခေတ်ဒီယင်ကာလသောအာဂယ်(120)ဘောဆောတုံးဘီချီရူလက်တယ်ဂေါလ်ကီဒူလာရူလက်၊အီနာကီဒူလာထူလက်အာဂယ်ခေတ်ဂေါလ်ရင်နီဇာညင်ဖူဇားလူထူယစ်ဆမ့်ကူဒဂါးယုံမောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂယ်ဂါရာဇာလိုရူလက်ဆမ့်ဟီစတိုရီသောအာသပ်ဆမ်းမာနုကျုံထာမ့်ပါဘားအီကာလသောမောက်ကာနီခေတ်လိုခါ ရစ်ဖင့်ဥရာပီနားအက်ခေတ်လိုအက်ခေတ်ပေါ်ရောက်မောက်ဂေါဒါ့တ်ပေါက်တောဆောလ်ယာတိုက်ဖာရာသောအာဂယ်(120)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိထူယစ်တယ်ဂေါ်အက်ကာအီနားယောအာသပ်ဂေါလ်(3)နင်ထာညင်းသီဂေါလ်ရောအာသပ်တဲ့မာနုကျုံကူယောင်ဂေါလ်ငင်နီရဲ့”သုဿနာ”ဘီလီဒါဂယ်(60)ဘောဆောရူလောတယ်ဘိုဒေါ်လပြည့်ဖြူကူဒေဂါးလောသုဿနာကော်ဂျပ်ဂေါလ်အက်ကမ်(3)ဘောဆောဗာဏားပေါ်ရဲ့ဘူရီ၊ဘူရီးဗစ်ယောတာဗာစ်မာရာဇာညင် ပေါ်ဝါးရူ၊ပေါ်ဝါးမာရာဇာညင့်ဘူရီဒေါ်ဝါးရူလက်ဗစ်မာရာဇာညင်မာဝါးပြိုင်းတောင်ဖာရာသောပေါ်ဝိုး၊စစ်တွေဆောလ်သောဇီဝါးရူလော့အီနား(60)ဘောဆောအုလ်အီဂေါလ်ရင်(120)ဘောဆောတုံးဘီချီအုလ်ဘီလီကူလောဂေါလ်အက်ကမ်ရဲ့သီရာဒီဘားဒူလာဗာဏီထူယစ်တယ်လိုက်ဂေါလ်ဒီယင်ဒူလာဒေဂါးဇာဥဘူရစ်တိဘေရာအက်စောင်ဇီနပ်တယ်ဘင်္ဂလာသံဖြူဒီနင်ဂေါလ်ရော်ဂိုက်၊ဘေဇာဂါ၊ပြတင်းပေါက်၊ဆင်ငိုအုံးဒေသတုံးနယ်လပ် တယ်ငုံး၊မျောက်ခေါင်ဂိုက်လိုဗာဏီထူယစ်ဂေါလ်ရုံဗာဏားလောက်ကပ်ဒသသောနင်ဒင်ဂွလက်သမားအုံးဂေါလ်အက်ကမ်ရဲ့(3)ဘောဆော၊(3)ဘောဆောရောတုံးဘီချီဗာဏားပေါ်ရဲ့ဖာရာလက်သမားဘားလှစိန်ကော်ဂျပ်တာဗစ်ဗာဏီလော်တယ်အီနားဂေါလ်ရုံဂိုက်ကောင်လိုဗာဏိပါရစ်တယ်နော့(120)ဘောဆောအုလ်လပ်ယောဘေဒါးအက်ကွသပ့်အာသပ်တယ်အီနားသြံဖူဥလပ်နော်ပါရီဘော်အီနားမာလ်လိုအာဂယ်မာလ်လိုပေါ်ရောက်ဆမ့်ဗာဘီလပ် ပါရဲ့သီခေတ်သောအီဒူလာဂေါလ်ဗာဏီပိုက်ကူလပ်ဗုလ်တူဝန်းဝါူပူရိဘော်တာရားတယ်တူဝန်းတယ်လိုက်တာဗစ်ဒါဗိုက်မာရီဂ်ပ်ဘုရားတကာယောဆံတော်ရှင်ဂေါဇမ်းတကာယောတာဗစ်တယ်ဂူရာညိုကူလပ်အက်ညိုသပ်အာသပ်တယ်ဒီညိုနော်ထားတာမာကူဒေဂါးညင်ထာမ့်ပါလက်တယ်တန်ဆောင်မုန်းဆာမ်ပနောင်ညာဥလပ်ဆံတော်ရှင်ဂေါဇမ်းသောကြာပန်းတစ်ထောင်၊ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ဂေါ်ရောင်မာနုဘီချီရဲ့ဒါဗိုက်မာရီ ဂျပ်၊ဒါဗိုက်ဗာဒတ်တယ်ကျောက်ပျဉ်းအက်ကွအာသပ်သုဿနာကော်ဂျပ်ဂေါလ်ရင်နောအီနားအာစောင့်တဲ့တတိယမြောက်မျိုးဆက်ဘိုဒေါ်လပြည့်ဖြူတုံးဘိုဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးယာတိုက်ဖာရာကာဇာမင်းတဲဖာရာတုံဥလက်တာရားပီဂျပ်ယာတိုက်ဖာရာတုံးဇာကာဇိုပိုင်းကီနီနင်ဂေါလ်ဗာဏီလက်သီလောက်ကပ်တာရားအာစောင့်တဲ့ဇာကာသောဂိုက်၊ဗိုက်နော်ထားဇာကာသပ်အာသပ်တယ်ဂေါလ်တိန်နင်တုံးအီနားကူဒေဂိုက်တဲ့ဘိုအာသပ်တဲ့ဂေါလ် ရောကာဇာဂေါလ်ရင်တယ်တာဗစ်လိုဘိုလိုဂေါလ်အက်ကမ်တော်ရပ်အာစောင့်တယ်တာရားမူစောင်ငတ်တိဂေါလ်ရင်တယ်တာဗစ်ဘော်ဒါဂေါလ်အာဂယ်တယ်သီရာဒီပါးဒူလာဘစ်ပါဂါဂျပ်ခူလီယောအာသပ်ဘောဆောဒေရီဥအာယစ်တယ်လိုက်ဆာလ်ဒီယင်ရဲ့အက်ကမ်ဘင်ငှီနင်အက်ဆာလ်ယာဂူချာလက်ထာလာ၊ကားထောဂျပ်ဘီရိုရဲ့ဘစ်ပါဂိုက်ဂျပ်ခူလီဝါးသောထူလက်အီနားဥဗူရစ်ထောဂျပ်ဇာကာနာဂျပ်လိုက်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ထူယစ်အုန်းပါ ဒါ(3)အာဇာစူမစ်ဂေါလ်(3)နင်သောဘိုလပြည့်ဖြူဗစ်ဒင်ဂွဒါဂေါလ်ရ်အာဂယ်ဗာဏီနင်သီဂေါလ်ရင်တာရားအာစောင့်တဲ့ဂေါလ်ရဲ့ဆာလပ်ဒီဗာလ်ဒင်ဂွအီဂေါလ်ရင်တယ်(140)ဘောဆောဒယ်ရီဥလက်ကူဂျောင့်အီနားဒေါ်လြပည့်ဖြူဒေါ်ဝါးကာဆပ်ဂေါလ်ဒီယင်တယ်ဒီဆာလ်လော်တုံးအက်ဆာလ်ယာဂူချာလက်တာဗစ်ဒင်ဂွဒါဝါးဂေါလ်ရင်တယ်ဖာဂူလပ်ယောအာဂယ်သဏ္ဏာန်ဒူလာအုလ်ဒီဂေါလ်ရင်တယ်ဇာကာဂီရီဆောဗာဏီထူယစ်အိန်တိတပ် ယော၊ပေါ်ဝိုင်းယောဒီဂေါလ်ဇူးခ်စ်စံ၊ဇူခ်စ်စံဒူလာ၊ဇူခ်စ်စံဗာဏီလော်တူဝန်တယ်လိုက်သီဇူရဲ့ဘီဂျီလော်တာဗစ်တယ်မင်းတဲဖာရာတုံးအာလက်တယ်အီနားဘိုဒေါ်ဝါးအာသောင့်တယ်ဂေါလ်ရင်တယ်လယ်ဇာကာ၊လယ်ဇာကာသောဗာဏီလက်တယ်အီဇာကာဝန်ကီနာလောက်ကပ်နာဂျော်ဂိုက်အက်ကွသပ်အာဂျပ်တယ်ဇူနာဂျော်ဂိုက်ဘီလီတာမာကော်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ဆိုးလ်ကာရီခါးလ်ပါရစ်ဒိန်ငှီလိုဟောတုံးမာဒီ ဒီဘော်တာရားလူငှီဇာ ပေါ်ရစ်တာဗစ်တိုင်းရင်းဆေးသမား၊ဘုရားတကာယော၊တူဝန်းမာနုတုံးအာယစ်တယ်ဓားပြအုံးဒါဂိုက်ဂူလက်တယ်ယာအုံးကုူဒေဂါးလောဓားပြခေတ်ဘီလီအက်ခေတ်အာသပ်တာဗစ်ဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရောကာမစ်ဂုံဇာနော်ပိုက်အာမားလောက်ကပ်ယောမော်ဇာအက်ကွလူညင်မေစန္ဒာဒူလာဥညာမာနုကျော့ဂေါလ်ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်တယ်တာဗစ်ဒေါ်ဝါးကာလသောဟောတုံးဥဘော်ဇီနှိပ်ဗာရာစ်ဂျပ်၊တီငါမာဂတ်၊ပေါ်ရင်နာကာမစ်လွှာအာယစ်ဘီလီမာကူဒေဂါး လောဘိုဒေါ်ဝါးရဲ့မာရာအာသပ်ကူလပ်ကော်ဒိန်နာအာမီအာဘောင်၊ဟော်တုံးဂျာပူရီဘော်၊ခုဇာကာသောဗာရာဂျာပူရီဘော်သီဒူလာမာကောင်တယ်ဂါဂေါလ်ရောအက်ရစ်ကာမစ်ဂုံနော်ပိုက်ဂိုရိုလ်ဂေါလ်ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်တာဗစ်မာရာဇာညင့်ရူယစ်တယ်တီငါပူဂျာအုံးဇူဓဒီတာရာယောပေါ်ရော်ဂေါလ်သောဂုံဇာပေါ်ရစ်ပြောက်ကျားယော၊ဓားပြယောမာရောင်အီနားခေတ်သောဂါတုံးဆောနာ(10)မောလ်ထားလပ်ကူရီမောလ်ပီနီပါရစ်သီ ခေတ်သောပီနားအားလပ်ဂေါလ်ရောဘီဂျီရစ်စူမီပီနီနင်ဖီရီခွားပေါ်ရစ်မော်ဇာဝါးရဲ့အီဇာကာသောလူဘာ၊ဥဇာကာသောတူလီထွာပေါ်ရစ်ဆမ်ကူလောအီဒူလာတာဗစ်ရဲ့ကူဒေဂါးလပ်ယောဒေါ်လပြည့်ဖြူတယ်တာဗစ်ကီဒူလာကူနော်ပါရစ်တပ်အက်ဘောဆောတူဒီဗစ်မာရာဂေယစ်(9)ဘောဆောဘစ်လို၊(5)ဘောဆောဘုံလ်အက်စောင်မာလိုရူလက်ဓားပြဒေါ်ဝါးဒေါလာဂါယောခါလက်၊ဗစ်မာရာဂေယစ်တယ်လောက်ကပ်တပ်အက်ဘောဆောယာဗစ်ကီဒူလာထာမ့်နော ပိုက်ဗစ်ကူလပ်ယောမာဝါး၊ပြိုင်းတောင်ဖာရာဒါဝါး(9)ဘောဆောယာ၊ဆောလ်ရောဘုံလ်တယ်(5)ဘောဆောယာတပ်အက်ဘောဆောယာတယ်လိုက်ကီချူထာန့်နော်ပိုက်ဘုရားတကာယောမာတယ်ဇီနှိပ်နော်ပိုက်တာမာဒေါ်ဝါးဂိုရိုလ်တယ်လိုက်ဗစ်ဘော်ဂူကျီအုံးတူဝန်တယ်လိုက်ဇာကာဇိုပိုင်ကီနီဂျီဂေယစ်တာဗစ်မာရာဂေယစ်တဲ့ကာလသောအေဂေနာအုံးဒုတ်ဒီလက်ဒင်ဂြပေါ်ဝါးတယ်(8/9)ဘောဆောလိုတာမာဒုတ်ပါလောဒင်ဂွဥအာတယ်လောက် ကပ်ဂေါလ်ရင်နောဘစ်၊ဘုံလ်လိုဗစ်ဘော်အေဂေနာအုံးရူလက်ဘိုလပြည့်ဖြူဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရော်ကာဇာသောရူလက်တယ်ဂေါလ်ရုံတယ်အာဂျီနင့်ဇာယောရဲ့အာဂယ်မာလ်ရာဂိုက်ထူယစ်တယ်ဒါကျော်ကျော်နိုင်တယ်ဥဗူရစ်တိဒင်ဂွမာနုကျုံဂူရိဂျီလပ်ဂေါင်ဘော်ဂိုက်အက်ကွဘင်ငှီလပ်အက်ကွဘူဒူလပ်ဘင်ီှနော်ဇာဖင့်ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့ဥဗူရစ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကီဒူလာဂူရီဂျီဘော်အာီထာမ့်နော်ပိုက်ကူလက်ဂေါလ်ရော်တယ် အာဂယ်ခေတ်သောဂူရိထူယစ်တဲ့ချောဒေါ်မာလ်ဆပ်ဂြိုလ်၊ဒွာလ်၊ဘေဆာဂါ၊ဘုရားကျောင်းသောတာနီထူယစ်တဲ့ပန်းပွတ်လက်ရာ၊သော့ခလောက်၊ဘီရို၊ဂုံဇာဂျပ်ဇာကာအုံးဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဒီဂီဘာဓားပြအုံးအာလပ်လူဗစ်ပါရစ်ဖင့်ဂေါလ်ရော်ဥဒတ်တယ်ဆင်ငိုကာကျီနော်ဥညင်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်စပါးကျီဗူဂျူရစ်တိဘေဒါးဂူရိထူယစ်တယ်ယောဒီဂီဘားသီခေတ်သောကာလ်ဗာလ်ဂူလက်တယ်ဆွမ်းအုပ်တယ်(3)ပိဿအာသပ်ကြေထည်ရစ်ယော ဌာပနာဒီလက်၊ဘီဂျီလက်ယောအာသပ့်အားကူဘစ်တယ်ဘုရားကျောင်းသောဖူးလ်တာနီထူယစ်ယာဝန်အက်ဂေါလ်ရော်ယောနော်ထားဘော်မာနုကျော့အာရုပ်သောဖူးလ်တာနီနင်သီယာအုံးအီနားဂူရာပေါ်ဝိုင်းအုံးနော်ဒီဂီဘာတာရားမြေငူကျွန်းမာသပ်သီဒူလာနော်ထာဘော်ဘုရားကျောင်းသောဖူးလ်တာနီထူယစ်တဲ့ဗာ်လိုဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဘီချီရူပုချင်အီဒူလာယာအုံးဘောလ်ဒေရီအုလ်တယ်ဂေါလ်သောအာသပ်တဲ့ဦးမောင်ဖြူကူဒေဂါးလော့…  620 total views

 620 total views

ကမ့်ညောအာစောင်တဲ့အီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအီကုလ်ဥဒီပါရစ်ဖင့်ကင်ဂူရိအာသပ်ဘီလီပညာရေးဌာနတုံးကူလက်

ArakanYoma| အီကုလ်ဥဒတ်တယ်ရာသီလိုက်ကမ့်သောအာစောင့်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်တော်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအီကုလ်ဥဒီပါရစ်ဖင့်ကင်ဂူရိအာသပ့်ဘီလီပြည်နယ်ပညာရေးဌာနတုံးမာနုကျုံကူလက်ကမ့်သော အာစောင်တဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးစာရင်းဇယားကီချုနော်ထားလပ်ယောကမ့်ယောကာဇာအီကုလ်သောဥဒီပါရစ်ကမ့်သောယောအီကုလ်ပူရစ်တယ်ဇာကာထားလပ်ပူရိပါရစ်ကမ့်သောအီကုလ်ပူရိပါရစ်ဖင့်ယောကင်ဂူရိအာသပ့်အာဂယ်ဘောဆောဒူလာဂေါ်ရစ်ကမ့်မာသပ်အီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းဟောတုံးအာသပ်ထာမ့်နော်ပါလပ်ယောအီဘောဆောရောယောနင်လီဂီယောရဲ့အာသပ်ဘီလီရသေ့တောင်ဆောလ်အစီးစတမ်းပညာရေးမှူးကူဒေဂါးလော့မောက်ဂေါ ဒါတ်မာသပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဇူးဒီဂေါလ်ဖီလီယောရဲ့ဒါ့စ်အာစောင့်တယ်မာနု(1)လက်တုံးဘီချီးအာသပ်တဲ့ဖာရာဖီလီယောရစ်ဒါယောတယ်သောအီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းဒေါလ်အာဇာလောက်အာသပ့်အီဘောင်ဒူလာရိုက်ကာလသောအီကုလ်ဥဒီထာယောရဲ့ဒါအီကုလ်ပူရိဂျပ်မာရာမူရီရော်စူနာဇာညင်ဒါယောင်တဲ့အီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအီကုလ်ပူရိနော်ပါညာဘီချီအာသပ်……  621 total views

 621 total views

သုဿနာ|ခေတ်တစ်ခုရဲ့ ပြယုဂ် ရခိုင်ရှေးခေတ်အိမ်များ

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ပြောက်ကျားခေတ်၊ ဓါးပြခေတ်နန့် ယင်းခေတ်နှစ်ခု ကြားကာလ စသဖြင့် ရခိုင်ဒေသခံတချို့က ခေါ်ဝေါ်ကတ်တေ လွန်ခရေ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်လောက်ကနီ ခုချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းနီထိုင်လာကတ်တေ အိမ်တချို့ကို ရခိင်ပြည်နယ်မှာ မြင်တွိနီရဆဲဖြစ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်ရေ ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းနန့် နီထိုင်ခကတ်တေဆိုရေ သမိုင်းအထောက်အထားတိလေ့ ရှိပြီးသားဆိုစွာ ကိုလေ့ လူတိုင်းက သိကတ်ပါဖို့။ ယင်းခေတ်အလွန်ကာလတိမာလေ့ ဂျပန်ခေတ်၊ ဗြိတိသျှခေတ်စသဖြင့် […]

 1,284 total views

စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတိ အချိန်မီကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နီရေလို့ ပညာရေးဌာနပြော

ArakanYoma| ကျောင်းဖွင့်ရာသီရောက်လာစွာနန့် စစ်ဘေးရှောင်နီကတ်ရရေ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ကျောင်းသားတိလေ့ အချိန်မြိန် ကျောင်းတက် နိုင်ဖို့ အစီအမံတိလုပ်ဆောင်နီရေလို့ ပြည်နယ်ပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတိက ပြောပါရေ။ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတိရေ အချက်အလက်တိ မပါကေလေ့ နီးစပ်ရာ စာသင်ကျောင်းတိက လက်ခံပီးဖို့၊ စခန်းတိမာ စာသင်ဖို့ နရာတိရှိရေဆိုကေ ယင်းစခန်းတမာယာ စာသင်ကြားနိုင်ဖို့ စရေ အစီအမံတိကို လုပ်ဆောင်နီစွာလို့ ဆိုပါရေ။ ပြီးခရေ နှစ်ကလေ့ ဒေအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ခစွာဖြစ်ပြီးကေ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားအရေအတွက်ရေ […]

 721 total views

သုဿနာ|ခေတ်တစ်ခုရဲ့ ပြယုဂ် ရခိုင်ရှေးခေတ်အိမ်များ

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း အခုခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ ယခင် ခေတ်တွေကို မမှီလိုက်ကြပေမယ့် အဲဒီခေတ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိဘ ဘိုးဘွားတွေ ပြောပြလို့ သိသူတွေလည်း ရှိသလို မသိကြသေးသူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီး ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ် အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသခံတချို့က ပြောက်ကျားခေတ်၊ ဓါးပြခေတ်နဲ့ အဲဒီခေတ်နှစ်ခုရဲ့ ကြားကာလ စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်လောက်က […]

 1,242 total views,  1 views today

စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားများ အချိန်မှီကျောင်းတက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပညာရေးဌာနပြော

ArakanYoma| ကျောင်းဖွင့်ရာသီရောက်လာတာနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ကျောင်းသားတွေ အချိန်မှီ ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ အစီအမံတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ပြည်နယ်ပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတွေဟာ ဘာအချက်အလက်မှမပါရင်လည်း နီးစပ်ရာ စာသင်ကျောင်းတွေက လက်ခံပေးဖို့၊ စခန်းတွေမှာ စာ သင်မယ့်နေရာတွေရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီစခန်းတွေမှာပဲ စာသင်ကြားနိုင်ဖို့ စတဲ့အစီအမံတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားအရေအတွက်ဟာ အတည်တကျမရှိတဲ့ ဒီနှစ်မှာလ […]

 563 total views