ကုလာတန်ဒူယာလိုဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်အုံးလက်ပါလက်တဲ့ဒူယာဒက်ကပ်တိသဘာဝဆီလ်ဒေါ်မားလိုဒူယာကာဇာ

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တဲ့နော်ဂူချာညင်သဘာဝဒူချောဒေါဥအာသပ်တဲ့ဆီလ်ဒေါ်မားလိုဒူယာကာဇာရဲ့ကူဒေဂါးယုံကုလာတန်ဒူယာလိုဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်လက် ပါးလက်တဲ့ဒူယာဒက်ကပ်တိအာသပ်တဲ့ကျွန်းစုအက်ကွအာဂယ်သီယာရဲ့မြေငူကျွန်းယောကော၊ဆံတော်ရှင်ကျွန်းဘီလီယောထာမ့်ပါမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မြောက်ဖက်ပေါက်တောဆောလ်ရောနယ်နိမိတ်သောအာလ်တဲ့ကျွန်းဝါးတယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသအက်ကမ့်သောဒူယာကာဇာဆီဒေါ်မားဘီချီအာသပ့်သီကျွန်းဝါးလိုဆားလပ်သဲခုံဖာရာတူဒီအနောက်ဖက်ကမ်းခြေသောဝါးလမ်း၊ဝါးလမ်းကုံ၊သစ်ပုတ်ချိုင်၊ကြွီပြင်၊ဖောင်းခါးလိုသမိုင် ဝင်စေတီအာသပ့်တဲ့ဆံတော်ရှင်ဖာရာမာန့်အီနားကူဘောင့်တယ်သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာကာဇာအာသပ့်တယ်ငှက်ခေါင်းတောင်ကမ်းခြေလိုကြွီပြင်ဖာရာသောအာသပ့်တဲ့ကမ်းခြေအုံးကူဘောင့်တယ်ကမ်းခြေကူရစ်ဆာလပ်ဆီလ်ဒေါ်မား၊ဆီလ်လော်ယာကူလပ်ကောင်ဘော့ကျော့လိုက်ကူလပ်ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်ရဲ့ဆားလပ်ဆီလ်ဒေါ်မား၊ဆီလ်လော်ယာဘီချီတယ်လိုက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ဗုတ်မာနုထာမ့်ပါလပ်သော ကြွီပြင်ဖာရာကမ်းခြေရဲ့မာနုကျုံထာမ့်နော်ပိုက်ငှက်ခေါင်းကမ်းခြေတယ်အာဂယ်ဘောဆောဘီချီတူဒီထားလပ်ယောအီနားဘောဆောအက်ကာသောထာမ့်ပါဂျောင်းတယ်ငပလီဒူလာနော့သဘာဝဒူလာချေဒေါလ်ဥအာသပ့်တယ်လိုက်အင်တာနက်၊ဖေ့ဘွတ်တူလီလက်တယ်သောမာနုကျုံမော်အာစ်ဂေလက်မာနုအက်စောင်လူမိလ်လပ်တူလီဂျောင်းစူနီ၊ရူဘီဥလပ်(30/40)မာနုအာဂျောင်းဂဲလ်တယ်(11/12)မစ်သောဆံတော်ရှင်ပို့လ်နော်ပေါ်ရစ် တဲ့လောက်ကပ်မာနုဘီချီလူမိလ်လက်သောဇာငင်ဂူချာပါစ်လိုက်တီငါဒီဂေယောင်ဘီလီသစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာဒင်ဂွမာနုဦးသိန်းထွန်းကူဒေဂါးလော့သီဇာကာဇာပိုက်ကူလပ်မောက်ဂေါဆောလ်စစ်တွေဆောလ်ရောတုံးစက်လှေလိုသီဇာကာလူမစ်ဖင့်ဇိုက်ပါရဲ့သဲခုံဖာရာမာန့်စက်လှေလိုဇာညင့်သောတုံးတိန်ဂါရိ၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဇာညင်ပါရစ်သီဇာကာဒီညင်သောလူမိလ်လပ်သဘာဝဒူလာဥအာသပ်တဲ့ပင်လယ်ယော၊ဆီလ်ဒေါ်မားတော် လပ်အာသပ်တယ်သယံဇာတယော၊သန္တာကောင်ယော၊ရူပုချင်ဥအာသပ့်ဆီလ်လှော်ဂူရီယောဒီဂီဘာဆီလ်ဒေါ်မားအက်ကွသောပါးစပ်ရာဇဝင်ဒူလာ၊ဒဏ္ဏာရီဒူလာယောအာသပ့်ဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူလက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ဆီလ်ဒေါ်မားတိန်ညွားဘီဂျီရစ်အာဂယ်သီဘားသောဘိုက်ဂေါထာန်ပါဒါ၊မာနုကျောထာန်ပါဒါဒူလာယောဒီဂီဘာဆီဒေါ်မားသောအာသပ့်တဲ့ယာအုံးရဲ့သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာဒင်ဂွမာနုဦးသိန်းထွန်းကူဂျီဒေဂါးလော့တာရားဂူရာ ဂူရာကာလပ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကူယောင်တဲ့ကော်ဒါးအက်ကမ်အာသပ့်သမိုင်းရာဇဝင်ဒူလာသိုက်ကူယောင်တယ်သောနော်ဇီဏီနင်ဘိုက်ဂေါထာန်ငေါ်ပါဒါ၊မာနုကျောထာန်ငေါ်ပါဒါဆီလ်ဝါးသောအူဒီနင်ဒါယစ်ဒူလာအာသပ့်အာအက်ကမ့်မာလ်ကူရီနီဂျာယောင်တဲ့ဂါတ်သောအာသပ့်ဆီလ်လောဇီနှိပ်ယောအာသပ့်အာမိတယ်လီဂီနော်ဇာနိအူဗူရစ်သဘာဝသတ္တုအက်ကမ့်ဒူလာသီဇာကာသောဒီဇင်ဆာမ်ဥလပ်ပါနီလာမစ်တယ်ယာသောပါဒါအက်ကမ့်ပူလပ်ပီဂျပ် ဂေါလ်ရောမာနုလိုက်ကီနီနီကျင်တာရားကီဒူလာပူရောင်ဆမ်းယောကူဒေဂါးလော့ဇီဇီယစ်ဒေါ်ဝါးအာငါရားလိုပူရောင်၊ဒါရွာလိုယောပူရောင်၊ပူရာဥလပ်ပါနီဘီဂျာယာနေဂဲလ်ရာလိုပူဇီးဖဲလာစစ်တွေဘီနီဆူမာရဲ့အာဂုန်လိုပူရောင်တယ်လိုက်ကာလာအော့၊ကာလာနော်အောဖင့်အာငါရားလိုပူရာပေါ်ရစ်တယ်အာငါရားရစ်ရာငါအော့ဖင့်ဂူရိယောရဲ့အုံးဒီ၊အိန်ဒီလွှာကောလ်ဒါဂယ်သီဆီလ်ဝါးသောလင်ဆဲပြစ်ထားအာဂယ်ဒင်ဂြမာနု၊ဂူရူဆောရာညှာ အုံးဆီလ်ဝါးဘီဂျီရစ် အာဇာဂူရိပါရစ်(150)ပေအော်ဇောလ်ထာဘော်အာမိဂူရာကာလပ်လင်းဆွဲအုံးရဲ့ပူရိခါးလ်ပိုက်ဂူချာယိအီနားဆီလ်လုံဒင်ဂွဥအာဂျပ်တယ်လိုက်ဘေဒါဝါးနာဒါဇာက်မြောက်ဖက်ဆီလ်ဒေါ်မားဝါးသောဇော်ဂျီဝါးဒါဘိုက်ကူယစ်ဇာကာဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူညင့်ဆီလ်လောအိုဂိုလ်ဒူလာယောအာသပ့်ငှက်ခေါင်းဆီလ်လော်မူရာတိန်ညွားသောမြောက်ဖက်မူရာဝါးသောဇော်ဂျီဒဘိုက်ကူယစ်တဲ့ဂါတ်သောအာသပ့်အာဂယ် ပပဝတီရုယစ်တဲ့ဇာကာယောကောဒင်ဂွမာနုကျုံကူလက်တယ်တန်ဆောင်မုန်းဆာမ့်ပူနောင်ညှာဒိန်ဥလပ်အက်ကျွန်းမာနုအာဂျောင်းဂါကောင်နော်ထားးဂျပ်မာနု၊ဗာလ်ဂေလပ်သောတောပါနီခါးလ်လပ်ကောင်အော့တာရာဖာရာဘီရီအက်စောင်းယောဆုတ်နော်ဒီဂီနင်သောတောပါနီလိုမူဓုညင့်ကောင်ဥယစ်တဲ့ဘီလီကူလက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားအာသပ့်တဲ့သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာတုံးအက်ကာဂေလပ်ကြွီပြင်ဖာရာလူမိလ်ယော ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားဒူလာနော်ထားလပ်ယောဒီဂေါလ်ဂူရီဆီလ်လောယာ၊မုလ်အုံသဘာဝဒူလာရူပုချင်သောတောဆီလ်လော်ယာအုံးမေသင်္ဘောအက်ကမ့်ဒူလာကူလက်ဝါးလမ်းဖာရာကာဇာနတ်စာရင်းကူလပ်ဖူးလ်လော်ဗုလ်ဒူလာသောတုံးအာလပ်သစ်ပုတ်ချိုင်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ထာမ့်ပိုက်အက်ဘောဆောမာချူအာဘိုက်ကြွီပြင်ဆီလ်လော်မူရားဥလပ်နေဗီဒူလာနေခဲသလိုမျိုးနွယ်ကျောက်ကြိုသဏ္ဏာန်အာသပ်ကူလက်ကြီွပြင် ကမ်းခြေဆီလ်လော်ယာတယ်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားဒူလာအော်ဇောလ်နော်ဥလပ်ယောဒီဂေါလ်ဆီလ်ဒူလာလိုက်သောတောဥဗူရစ်တိအာဒီဂေလပ်ဂါတ်၊ဂျူ၊သဘာဝသန္တာကောင်ဒီဂီဘာသီယာအုံးဒူယာကာဇာအာစောင်းတဲ့ဖာရာဒေါ်ဝါးသဘာဝမာစ်ဂျောကင်၊ဟာမုတ်တော်ဂါညာ၊စက်လှေလိုဒူယာဇာ၊ဘော်မေသင်္ဘောယောဒီဂီဘာအာမားဒေသေသာခါးလ်ဂျပ်မာလ်ယောအာသပ့်ပါနီတုံးပါဂျပ်ယာဂြပ်ချေ၊ကျောက်ငါးယက်ဥလပ်ဇောရောရာသီသောခါးလ်ဂျပ် မာလ်အက်ကမ့်ကျောက်မျော့၊ကျောက်ထုံးဗူးဥလပ်ဂေတယ်(9)ဘောဆောရောကျောက်ထုံးဗူးကီနီလက်အာဇာကောင်းနော်ဂျပ်လိုက်အာဒါမစ်၊အက်မစ်လောက်သပ့်ကီညှက်ဘီလီကူလက်သီဇာကာသောဘော်မူရာသောကင်ဂူရိညာဆောလ်ရောဒူလာဒေါ်ဝန်ယောနော်ထားတာရားသီဒီအာဂျောင်းတဲ့မာနုရဲ့ဒေသတုံးနယ်လပ်တယ်မာလ်လိုခါးလ်ဗင့်ကျောက်မရွတ်ယောဒါဂယ်အာဥလပ်ကျောက်ခုတ်ယောကောခါးလ်ဂျပ်မာ်ကူမီဟက်လိုခါးလ်လပ် ကျောက်ကပ်ရောဂါယောကောင်အောတာရားသီဒီဘေရာအားလပ်ခါးလ်ပါအာယစ်တဲ့ဂြပ်ချေ အာဥလပ်ဟာမုတ်ဆောဂေါလာ၊ဂုံးငေါ်ဆောဂေါ်လာယောလူဇာပါရဲ့ဘေရာအာယစ်တဲ့မာနုရဲ့လာဂတ်တယ်ယာအုံးဂူရိဂျီဘိုက်ရိုက်ဘားထားလပ်ယောဆောလ်ရောဒူလာဟိုတယ်နော်ထားလပ်ယောဖာရာသောဂေါလ်၊အီကုလ်၊ထာဥရောကျောင်းဂေါလ်သောထားလပ်ပါရစ်ဘီလီဦးသိန်းထွန်းကူလောမာနုဘီချီအားလပ်ဂေါလ်ဂူရာတယ်လိုက်အီကုလ်၊ထာဥရောကျောင်း ဂေါလ်သောထားပါရဲ့မာနု(30/40)ဥလပ်ဂေါလ်ရောဥလပ်နော်ခါးရစ်တဲ့လိုက်(4/5/10/9)စောင်လပ်ဂေါလ်ရောထားပါရစ်ဒါဂိုက်ဂေါ်ရစ်တဲ့မာနုယောနော်ထားမာနုအာလပ်ခါးလ်အာယစ်တဲ့မာလ်လုံတော်ဂါဂျောင်းအီဇာကာယောအာဂျီးဂျောင်းတဲ့မာနုကျုံရဲ့ကွာအာယစ်ဖေဇာအုံးရဲ့ဖီလီလပ်ဥဒီအီဒီနော်ဖီလီနင်ဇာကာအက်ကမ့်နောဒေါ်လာဂူရိထောဘီလီဦးသိန်းထွန်းကူလော့မာနုဘီချီအာညင့်မော်ဆာမ့်တီဥလပ်ယောပီဂျပ်တယ် ဖေဇာကော်ဇာအုံးပါဂျပ်ဇာကာဖီလီလပ်အာဇီကျေရားဥလပ်မာနုနော်အာပိုက်သီယာလိုက်ဆီလ်ဒေါ်မားသောဇီနှိပ်ဇာလောဖေဇာအုံးအာဇီကျေရားနော်အောဖင့်ဖဲ့လော့သီဒေသသောဂေလပ်ဒူယာကာကျီးအာဇာဂေါ်ရောင်တယ်လိုက်ဒီလာမ့်လော်ဥလပ်သပ့်အာဇာဂေါ်ရာကောင်းကမ်းခြေသောမာနုအာလပ်သပ့်သီဒေသဒေါ်ဝါးကင်ကောင်ဥဘော်အာဂျီဂျောင်းတယ်မာနုကျုံအာဇာကောင်အောဖင့်ဇာင်ငင်လုံဂူရိဂျီလပ်ကောင်ဥဘော်ဘီလီကူလက်  676 total views

 676 total views

မြန်မာလိုအိန္ဒိယသမ္မတလိုဒူယာအောဖင့်ဂေလက်တပ်သောမောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဆာမ့်တီဂူရိဘောင်ဘီလီဇီနှိပ်သောစိုင်းမာရီလက်

Arakan Yoma| အိန္ဒိယသမ္မတလိုမြန်မာသမ္မတဒေါ်ဝါးဒူယာအောဖင့်ဇာသောမော်ဆာမ့်တီအာဂျပ်ဇီနှိပ်(10)ကျင့်နောစိုင်းမာရီလော်တယ်သောမောက်ဂေါဒါ့တ်တီဥပိုက်ယောအာဂျာလ်ဥပဒေလိုနော်ခါရစ်တဲ့မာလ်၊ဘိုက်လ်၊ဇာလ်ရောတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဒါ့တ်ဒီယင်ယာဒေါ်လာဥညင့်ကောင်အောဂျပ်ကင်၊စီမံချက်ကုံးတူလီပိုက်သောအိန္ဒိယတုံးဘော်ဒီနင်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်ဥဗူရစ်အောဖင့်ဂူရိဂျီပါရစ်ယောစိုင်းမာရီလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဥဗူးအောဖင့်ဂူရိဂျီးပိုက်သောမြောက်ဦးဆောလ်ဟောစပိတာလ်လောသောဖီလီထူးယစ်တဲ့မာလ်လမ်နိတုံးစွမ်းအင်နယ်လစ်ပါ ရစ်ပေါ်ရားဖီလ်တိုရီဗာဏီဂျီဘော၊ဂွဆောလ်ရောလာဂိုက်ဂျပ်ဘီဂျီထူပါရစ်ဖင့်ဂူဒင်ဗာဏီဂျီဘော၊ပါနီဒီပါရစ်ပေါ်ရားဂူရိဂျီဘော်တဲ့စီမံကိန်းသောအာလ်ဆောလ်(5)သမ့်သောဗာလ်လော်ရောင်လိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဒီပါရစ်တဲ့ဖီလ်တိုရီဗာဏီဂျီနင့်ဖာရာအက်ကာသောဇာငင်အုံးဂူရီဂျီဘော်ဘီလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတုံးမစ်ဆေ့နယ်လာလှော်မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးဝင်းမြင့်လိုဘီရီဝါးမူစောင့်ငတ်တိဥညင် အိန္ဒိယဒါ့တ်သောဖေဖော်ဝါရီဆာမ့်(27)ဒိန်နော်တူဒီ(29)ဒိန်မာန့်(3)ဒိန်ထားညင့်သီဒေါလ်ဝါးသောပြည်ထောင်စုဝန်ကြီမာနုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုယောအာလ်ဘီလီကူလက်သီဒေါလ်ဝါးအိန္ဒိယဒါ့တ်လူမိလ်လက်တဲ့ကာလသောအိန္ဒိယဒါ့တ်ဝန်ကြီးဒေါ်ဝါးဘာဆာဗာဒါယ်အိန္ဒိယသမ္မတရှရီရမ်နက်သ်ကိုဗင့်လိုလက်ပါလုပ်ပိဥလက်အိန္ဒိယဒါ့တ်သောနင်ဒင်ဂွဇာကာသောယောဘေရာလက်ကိုလ်အီဇောဒါးဝါးလက်ပါလက်တဲ့သမ်းဒါ့တ်ဒီယင်ယာဆာမ့်တီအောဖင့်ဂူရိပိုက်ယာအုံးဇီနှိပ်သောစိုင်းမာရီလက်တယ်လိုက်ဒါ့တ်ဒီယင်ယာအာဇာကောင်ဥဘော်ဘီလီမြန်မာကာကျိကူလက်တဲ့ဇောဒါးဝါးအိန္ဒိယာဒါ့တ်ကာကျိယောကူလက်  636 total views

 636 total views

ကုလားတန်မြစ်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ ဆုံဆည်းရာမြစ်လက်တက်ဘေးက သဘာဝကျောက်ဆောင်နဲ့ ကမ်းခြေများ

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း တစ်စုံတရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း မရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်းလှပနေတဲ့ ကျောက်ဆောင်နဲ့ ကမ်းခြေတချို့အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင် ပါတယ်။ ကုလားတန်မြစ်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ ဆုံဆည်းရာ မြစ်လက်တက်ထဲမှာ ကျွန်းစုတစ်ခု တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းစုကို မြေငူကျွန်းလို့ခေါ်ဆိုပြီး တချို့ကတော့ ဆံတော်ရှင်ကျွန်းလို့ သိကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြောက်ဖက်အစွန်းဆုံး ပေါက်တောမြို့နယ်မှာ နယ်နိမိတ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆိုပါကျွန်းစုမှာ ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတစ်ခုဖြစ် တဲ့အလျောက် ကမ်းခြေတွေနဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေ […]

 1,214 total views

မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လွှာအချို့ရေးထိုး

Arakan Yoma| အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတို့၏ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်းတွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ၁၀ ခုကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ရာ ယင်း အထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာချွန်လွှာအချို့လည်း ပါဝင်သည်။ တရားမဝင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ကျားနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ မြန်ဆန်စွာ အ ကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် စီမံချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရန် အိန္ဒိယမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာတ ချို့ကို ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အောက်တွင် မြောက်ဦးဆေးရုံအတွင်း […]

 627 total views

ကုလားတန်မြစ်နန့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရို့ ဆုံဆည်းရာမြစ်လက်တက်ဘေးက သဘာဝကျောက်ဆောင်နန့် ကမ်းခြေတိ

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း တစ်စုံတရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း မရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်းလှပနီရေ ကျောက်ဆောင်နန့် ကမ်းခြေတချို့အကြောင်းကို ပြောပြပီးချင် ပါရေ။ ကုလားတန်မြစ်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရို့ ဆုံးဆည်းရာ မြစ်လက်တက်ထဲမှာ ကျွန်းစုတစ်ခုတည်ရှိပါရေ။ ယင်းကျွန်းစုကို မြေငူ ကျွန်းလို့ခေါ်ဆိုပြီးကေ တချို့ကတော့ ဆံတော်ရှင်ကျွန်းလို့ သိကတ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြောက်ဖက်အစွန်းဆုံး ပေါက်တောမြို့နယ်က နယ်နိမိတ်ထဲမှာ ပါဝင်ရေ ယင်းကျွန်းစုမှာ ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတစ်ခုဖြစ် တေအလျောက် ကမ်းခြေနဲ့ ကျောက်ဆောင်တိပေါများပါရေ။ […]

 821 total views

မြန်မာနန့် အိန္ဒိယသမ္မတချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လွှာအချို့ရီးထိုး

Arakan Yoma|အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတနန့် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မရို့၏ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်းမာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ၁၀ ခုကိုရီးထိုးနိုင်ခပနာ ယင်းအထဲမာ ရခိုင်ပြည်နယ်နန့် သက်ဆိုင်ရေစာချွန်လွှာအချို့လေ့ ပါဝင်ပါရေ။ တရားမဝင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ကျားနန့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တိကို နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ မမြန်ဆဆန်အ ကျိုးဖြစ်ထွန်းစီဖို့ စီမံချက်တိအကောင်အထည်ဖော်ရန် အိန္ဒိယက ကူညီဆောင်ရွက်ပီးနိုင်ရေးနန့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာတချို့ကို ရီးထိုးခကတ်စွာဖြစ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အောက်မာ မြောက်ဦးဆေးရုံအတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းက စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရေ စက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး၊ ဂွမြို့နယ်မာ မျိုးစိသိုလှောင်ရုံတိနန့် […]

 585 total views

မုဆိုးကြီးဦးစံလှဇူးဒီထူဂေယစ်တဲ့ဂေါဇမ်းညှောယာမောက်ေဂါဒါ့တ်သောဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်ရာအက်​ဖက်​

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလက်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်ကိုထူး”ထူယစ်တယ်ဂေါဇမ်းညှပ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဂူရိပူရားညှင့်ဂေါဇမ်းညှပ်ပေါ်ရင်အာဂယ်ဒူလာလူ၊နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊သတ္တဝါဗျာကုံလိုက်သာသနာ(5000)ထာမ်ပါရ်ဖင့်ဓာတ်တော်၊မွေတော်၊နံတော်၊အံတော်၊ဆံတော်လိုခြေရာတော်ဘီလီဇာက်အက်ဆောတုံးဘီချီဖေလီဂျီေဂယစ်သီဘီဂျီရစ်ခြေတော်ရာလီဂီဆားလပ်ဒူနီယာသောခြေရာတော်​(12)ဆူအာသပ္​တယ္​ဘီလီဟီစတိုရီ​သောလီဂီထူယစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောပါဒစက်ခြေတော်ရာ(4)ဆူေသာမောက်ဂေါဒါ့တ်တောင်ကုတ်ဆောလ်မြောက်ဖက်အမ်းရိုးမဇာလ်ရောဘီဂျီရစ်အာသပ်တဲ့ဝဲ၊ယာပါဒစက် တော်ရာကူလပ်မော်ဆမ်တီအော့ဂျပ်ယာခြေတော်ရာလက်ဝဲ၊လက်ယာအက်ဇုလ်အာသပ်မအီဂင်ဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်ကူလပ်ဇမ္ဗူမှာဒွေး၊ယာမှာဧကူလက်မအီဂင်သောအာသပ်တယ်ပါဒစက်တော်ရာဒီနင်လက်ဝဲအက်ကမ့်၊လက်ယာအက်ကမ့်ဘီလီမအီစက်တော်ရာဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးမှိုင်းကူဒေဂါးလော့မဟာသက္ကရာဇ်(123)၊ဘီစီ(554)လောက်ကပ်ဂေါဇမ်းညှပ်ရဟန္တာ(500)လိုဓညဝတီခေတ်ေသာမောက်ဂေါဒါ့တ်ဒေသစာရီေသာအာလ္​သီကာလ​ေသာ​ မောက်ဂေါဒါ့တ်စန္ဒသူရိယရာဇာကာလသောဂေါဇမ်းညှပ်မောက်ေဂါဒါ့တ်အာလ်တယ်သောရာဇာဝါးေဂါဇမ်းညောတုံးဓာတ်တော်၊ေမွတော်အက်ကမ့်ဖေလီဂျီဇာမာဂီလောဂေါဇမ်းညှပ်သပ့်မဟာြမတ်မုနိဗုဒ္ဓအာရုပ်ရဲ့ဂူချာညင်ရာဇာဝါးလိုဒါ့တ်တော်မာနုကျုံရဲ့တရာကော်ဒါးကူလောဂေါဇမ်းညှပ်ရဟန္တာလိုအာလ်တယ်တောင်စဉ်ဟာက်တင်ခရိုင်ဖီလီနင့်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်အောဇောမူရာစွန်တောင်သောလူမိလ်လက်ေဂါဇမ်းလက်ယာ တော်ရံရှင်သာရိပုတ္တရာတယ်အာဂယ်ဂေါဇမ်းညှပ်ဥဂေယစ်တဲ့ယာအုံးကူဒေဂါးဘီလီကူလော့ဂေါဇမ်းညှပ်သီမူရားသောမဟီရာနဒီဒူယာကာဇာ(အီနား မအီဒူယာ)ရဲ႕မဟီ(မအီ)ဘီလီနင္​ဒီလက်တယ်ဒေသသောဓာတ်တော်၊ေမွတော်ထာဂေါ်ဘီလီဗျာဒိဒီလောဆမ့်မအီစက်တော်ရာဂေါပကအဖွဲ့တုံးကူလက်အတွင်းရေးမှူးဦးမှိ ုင်းတယ်တတိယဓညဝတီခေတ်သောစန္ဒာသူရိယရာဇာအုလ်ကာလသောဂေါဇမ်းညှပ်ရာဇဂြိုလ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်းသောသီတင်းသုံးေဂါ်ရစ် တယ်ဝါတော်(20)ဝါသောဓညဝတီေသာအာညှင့်မဟာမုနိဂေါဇမ်းရဲ့ကဆုန်ဆာမ်ပူနောင်လာမာ(1)ဒိန်နဲ့အောညင်ရာဇာလိုဒါ့တ်ေတာ်မာနုကျုံတရာကော်ဒါးကူညင့်မဟီရာနဒီဒေသလူမိလ်ဘီလီကူေဒဂါလက်ဂေါဇမ်းညှပ်မအီဂင်အာဂါနာဠာဂီရီမူရာသောအာညင်းတြိေသဠနင်အာသပ်တဲ့ဆီလ်လော်ဥဗူရစ်အာဂယ်ရာဇာလောက်ကပ်ဗာစ်ဥယစ်တဲ့အညာတောင်ဖာရာမုဆိုးကြီးဦးစံလှရဲ့တရာကော်ဒါးကူညင့်မုဆိုးကြီးသံဝေဂပါလောမုဆိုးကြီးမာဂီနင် ဂေါဇမ်းညှပ်သပ်ဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်ရာအက်ဖက်ရဲ့အီဒေသသောထူဂေယစ်တဲ့နာဠာဂီရီမူရာသောတြိသေဠဆီလ်ဝါးသောစက်တော်လက်ဝဲပါဒစက်တော်ရာကူပါစ်ကူလပ်အထက်စက်တော်ရဲ့မဏီေသလဆီလ်ဝါးသောအာသပ်တဲ့စက်ေတာ်ရာရဲ့အောက်စက်တော်ရာဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်အညာမူရာကူလပ်အီဇာဂါတုံး(6)မိုင်အာသပ့်သီဖာရာတုံးရာဇာဝါးလို့မုဆိုးကြီးဦးစံလှလိုဖက်ဥလက်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်အော်ေဇာမူရာစွန်တောင်ဒါ ဂယ်မြင်ကုဋေတောင်ယာကော်သီမူရာဝါးသောလူမိလ်သိလောက်ကပ်မုဆိုးဦးစံလှလိုလက်ပါလောအာဂယ်ယောမိုက်ပါမုဆိုးကြီးဦးစံလှဇာကာသောကီဒူယာဝန်ကူလောမုဆိုးဦးစံလှတယ်ဂေါဇမ်းညောရဲ့နော်ဒေဂယ်ဂေါဇမ်းညှပ်မုဆိုးကြီးဦးစံလှရဲ့ဒီဂီထူယစ်တပ်အာလောတယ်ဇာငင်လောရိုက်သိမ်ဂေါင်ဘီညှာပေါဝါဝန်းဂေါဇမ်းညောရဲ့မုဆိုးကြီးဦးစံလှဇာလင်ဂူရိပါလောမုဆိုးဦးစံလှရဲ့တရာကော်ဒါးကူညင်းဂေါဇမ်းညှပ်ဇာဝန်း လိုပါဒစတ္ထခြေတော်ရာအက်ဖက်ဖီလီဇာဘီလီမာဂီနင်းမုဆိုးဦးစံလှရဲ့ဆာညင့်ခြေတော်ရာအက်ဖက်ဖီလီဂယ်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ယောသောတုံးဒွာရာဝတီလူမိလ်နင်ဒွာရာဝတီတုံးဘော်မားဒါ့တ်ဖိုးတောင်ပီဂျပ်တိရဟန္တာ(500)လိုအ​ေနာက္​မဇၶ်ိမဖီရီဂယ္​ဘီလီရာဇာဝင်ဆာညှမ့်ထာမ့်ပါလင်ဘီလီဦးမှိုင်ကူဒေဂါးလောဂေါဇမ်းညှ်ဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်အက်ဖက်ဖီလီဇာညင့်ဒွာရာဝတီဂေလောတယ်ယာဦးစံလှရစ်ယာဂူရိနင်ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာရဲ့ (7)ဒိန္​ဆာလာမ္​ဂူရိဘာတယ္​ဖာရာလူမိလ်ရာဇာဝါးဒါ့တ်တော်မာနုကျုံရဲ့ကူဒေဂါးညင့်ခြေတော်အာသပ့်တဲ့ဇာကာဝန်ထာမ့်နော်ပါညင့်သီဇာကာသောဘဝါနာဂူလက်ေမာက်ဂေါဒါ့တ်သောခေတ်တယ်ဓညဝတီ၊ဝေသာလီ၊လေးမြို့တုံးေြမာက်ဦးခေတ်ကျော်မာန့်ထားလပ်သောပီဂျပ်ပူရိဆာညင့်(19)ရာစုလူမီနင့်နတ်ဂေါ်ရောင်တယ်ဒေါ်ဝါးသီခြေတော်ရာရာရဲ့ကောင်နော်ဂူရိနင့်ဖာရာမာနုဘီချီမာရာဂေယစ်ဆမ့်ပါးစပ်ရာဇဝင်သောယော ဟီစတိုရီသောလက်ပါလာမ့်သောေတာခြေတော်ရာဝန်းအာဇီဇာမြန်မာသက္ကရာဇ်(1329)သောဆောရောရန်ကုန်ဆောလ်ရောတုံးဇီနှိပ်ဗုလ်နယ်လာဂျပ်ကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ဦးစိုးလှိုင်တယ်ဇီနှိပ်တူလာလက်တယ်သောခြေတော်ရာေသာပါစက်တော်ရာယာဝန်ယာဂျီဒတ်သောမောက်ဂေါဆရာတော်အက်ပါးလိုဘာရင်ဂူရိဆားလော့မအီထာဥရောကျောင်းဂေါလ်မာသပ့်ဆရာတော်အုလ်မောက်ဂေါဆရာေတာ်ဘဒ္ဒန္ဒအရိယာဝံသတယ်ရန်ကုန်​ေဆာလ္​မဂၤလာသုခ ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဂေါလ်ဆရာတော်လိုလက်ပါလောသီဆရာေတာ်ဝါးမူစောင်ငတ်တိဥညင့်အရိယာသံဃာတော်လိုမာနုကျုံ့ပါးစပ်ရာဇဝင်အာသပ်တဲ့မဟီရာနီဒါဂယ်တယ်မအီဂင်သောပါစက်တော်ရာအက်ဖက်အာအောက်ပါစက်တော်ရာရဲ့အာဂယ်လက်ပါလက်ဦးမှိုင်းတယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ကျောက်မြောင်းဂေါ့လ်ဇီနှိပ်နယ်လာဂျပ်ဦးစိုးလှိုင်တယ်တာဇီနှိပ်နယ်လာဂျပ်သောလီဂီလက်တယ်မဟီရာနဒီကော်ဂျပ်မအီဂင်ေသာပါးစက်တော် ရာအက်ဖက်အာသပ်တဲ့ဆမ့်ထာမ့်ပါလက်မောက်ဂေါ့ဆရာတော်အက်ပါးလိုလက်ပါးအာယစ်ကူလက်တယ်သောရန်ကုန်ဆောလ်မင်္ဂလာသုခပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဂေါလ်ဆရာတော်ဥအာသပ်အီကျောင်းဂေါလ်ရောအာဂယ်ဆရာတော်ဦးကေသရပီဂျပ်တိဆရာတော်အရိယာဝံသတယ်မာန်အောင်ဆောလ်မအီဖာရာသိမ်ကျောင်းဂေါလ်ရောထာလောတယ်ဆရာတော်အက်ပါးဦးစိုးလှိုင်တယ်ဆရာတော်ဝါးရဲ့ကူညင့်မဟီရာနဒီမအီဂင်အာဂယမီရှုယောင်းတဲ့ဖာရာကာဇာ​ တော်ဂါးလပ်လက်ပါဘော့(1329)ဘောဆောရောရဟန်းတယ်(20)ပါးတုံးဘီချီလိုဆရာတော်ဦးအရိယာဝံသမူစောင်းငတ်ဥညင်းမဟီရာနဒီကော်ဂျပ်မအီဂင်မော်ဘာငတ်နာတော်ဝါးအာသပ်တဲ့သေဠာဂီရီဆီလ်ဒေါ်မားသော(1329)ဘောဆောသောလက်ပါလက်ဘီလီကူဒေဂါးလော့ဇီနှိပ်အာသပ်ဒူလာဥလပ်ေယာအောက်စက်တော်ရာရဲ့တော်ဂိုက်ပါလပ်ယောအထက်စက်တော်ရာရဲ့(10)ဒိန်တုံးဘီချီတော်ဂါလပ်ယောလက်နော်ပိုက်သီယာလိုက်ဆရာတော် လိုအာလက်တယ်အရိယာသံဃာတော်၊မာနုကျုံဖီရီကူလက်တယ်သောကီဒူလာလက်ပါလက်တယ်ယာဝန်းယောဦးမှိုင်းညှပ်ကူလော့အောက်စက်တော်ရာရဲ့တော်ဂိုက်ပါညင့်အထက်စက်တော်ရာရဲ့(10)ဒိန်တုံးဘီချီမာနု၊ရဟန်းညုံဒေါ်လာဥညင့်ရိုးဝါသောတော်ဂါလက်ဂိုက်၊ဘက်၊အိုက်ဘီချီသောပါဒစက်တော်ရာအက်ဖက်ယာလက်ပါဖင့်တော်ဂါလက်အီနားဒေဂေါတယ်မူရာနာဠာဂီရိမူရာသောပါဒစက်တော်ရာအက်ကမ့်လက်နောပါညင့်ဆမ့်ညောဆီလ် လော်မူရားအာသပ့်သောတောဆီလ်ဒေါ်မားဝါးသောဝဲပါဒစက်တော်ရာရဲ့လက်ပါလက်ဗစ်၊ဂိုက်၊ဂင်ဘီချီဆိလ်ဝါးယောဘော်ဗစ်၊ဂိုက်ကာဘီနင်းဆိလ်ဝါးဥဗူရစ်လက်ဝဲပါဒစက်တော်ရာဝန်းဒီဂီလက်သီလောက်ကပ်ထာဥဒါဂိုက်သောရစ်ပို့လ်ဂူလက်ဆရာေတာ်အုံးပို့လ်ဂူရိဆာလမ့်ဂူလက်(2007-08)ဘောဆောရောမြောက်ဦးဆရာတော်ဝနဝါသီအရှင်ဝါယာမိန္ဒတော်ဝါးတိရစ္ဆာန်ဘီချီအာသပ်တဲ့ဇာလ်ရောဘီဂျီရစ်အာသပ်တဲ့ပါစက်တော်ရာ အက်ဖက်ရဲ့ဆာလမ့်ဂူရိပါရစ်ဖင့်ဗစ်ဂိုက်ကာဒီနင့်မူရားသောဇာငင်ဂူရိနင့်ဂေါလ်ဗာဏိထူးယစ်သီကာလတူဒီနတ်တော်ဆာမ့်ပူနောင်လူမိလပ်ပါစက်တော်ရာအာသပ့်တဲ့မဟီရာနဒီဒေသသောပို့လ်ဖေလီဂျောင်းတယ်(10)စုနှစ်အက်ကမ့်နော်တုံးေဒရီအော့မြောက်ဦးဆရာတော်ဝါယာမိန္ဒကူလပ်ကမ္ဘာ့သာသနာပြုဆရာေတာ်အက်ပါးမအီဆောလ်ရောတုံး(2007-08)ဘောဆောရောဘုရားသာသနိကယာ၊ဇာငင်လုံးဂူလော့ဗိုလ်ချုပ်သားမွှေးကူညင့် ရန်ကုန်ငေါ်တူဒီငပလီ၊မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂီးဂေါဇမ်းဖူးဂူလက်တယ်ကာလသောကူလက်တယ်ေဆာလ်ရောထွေအုပ်ကွယောဓမ္မရုံဗာဏီဂျီလောအီနားဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှော်စက်တော်ရာအက်ဖက်အာသပ်တဲ့ဒေသသောမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်၊ဘော်မားဒါ့တ်တုံးဂေါဇမ်းဖူးဂူရိညား၊ဗုဒ္ဓသာသနာဂေါ်ရောင်တဲ့ဥညှာဒါ့တ်တော်မာနုကျုံ့ယောအာဂျီဂျောင်းဥလပ်ောဇာငင်းကောင်းနော်ဂျပ်လိုက်ဒီနင်လော်သပ့်အာဇာကောင်ဥပေါ်တယ်ဂေါပကအ ဖွဲ့တုံးယောဂေါဇမ်းညောဝေယျဝစ္စဂူရိအာသောင့်တီငါအာသပ်တဲ့မာနုကျုံ့ောဘော်ဒီလပ်ဘောေဆာဘီချီလူးဗာ်အာသပ်တဲ့ကမ္ဘာေသာသမိုင်းဝင်စက်တော်ရာအက်ဖက်ဒေါ်ရဲ့အာသပ်တဲ့မဟီရာနဒီေဒသသောသာသနာကောင့်အောဖင့်ဂူရိအာသပ့်……………………  631 total views

 631 total views