အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး”

ဒီထူယစ်တဲ့နော်ဂူချာညင်သဘာဝဒူချောဒေါဥအာသပ်တဲ့ဆီလ်ဒေါ်မားလိုဒူယာကာဇာရဲ့ကူဒေဂါးယုံကုလာတန်ဒူယာလိုဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်လက် ပါးလက်တဲ့ဒူယာဒက်ကပ်တိအာသပ်တဲ့ကျွန်းစုအက်ကွအာဂယ်သီယာရဲ့မြေငူကျွန်းယောကော၊ဆံတော်ရှင်ကျွန်းဘီလီယောထာမ့်ပါမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မြောက်ဖက်ပေါက်တောဆောလ်ရောနယ်နိမိတ်သောအာလ်တဲ့ကျွန်းဝါးတယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသအက်ကမ့်သောဒူယာကာဇာဆီဒေါ်မားဘီချီအာသပ့်သီကျွန်းဝါးလိုဆားလပ်သဲခုံဖာရာတူဒီအနောက်ဖက်ကမ်းခြေသောဝါးလမ်း၊ဝါးလမ်းကုံ၊သစ်ပုတ်ချိုင်၊ကြွီပြင်၊ဖောင်းခါးလိုသမိုင်
ဝင်စေတီအာသပ့်တဲ့ဆံတော်ရှင်ဖာရာမာန့်အီနားကူဘောင့်တယ်သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာကာဇာအာသပ့်တယ်ငှက်ခေါင်းတောင်ကမ်းခြေလိုကြွီပြင်ဖာရာသောအာသပ့်တဲ့ကမ်းခြေအုံးကူဘောင့်တယ်ကမ်းခြေကူရစ်ဆာလပ်ဆီလ်ဒေါ်မား၊ဆီလ်လော်ယာကူလပ်ကောင်ဘော့ကျော့လိုက်ကူလပ်ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်ရဲ့ဆားလပ်ဆီလ်ဒေါ်မား၊ဆီလ်လော်ယာဘီချီတယ်လိုက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ဗုတ်မာနုထာမ့်ပါလပ်သော ကြွီပြင်ဖာရာကမ်းခြေရဲ့မာနုကျုံထာမ့်နော်ပိုက်ငှက်ခေါင်းကမ်းခြေတယ်အာဂယ်ဘောဆောဘီချီတူဒီထားလပ်ယောအီနားဘောဆောအက်ကာသောထာမ့်ပါဂျောင်းတယ်ငပလီဒူလာနော့သဘာဝဒူလာချေဒေါလ်ဥအာသပ့်တယ်လိုက်အင်တာနက်၊ဖေ့ဘွတ်တူလီလက်တယ်သောမာနုကျုံမော်အာစ်ဂေလက်မာနုအက်စောင်လူမိလ်လပ်တူလီဂျောင်းစူနီ၊ရူဘီဥလပ်(30/40)မာနုအာဂျောင်းဂဲလ်တယ်(11/12)မစ်သောဆံတော်ရှင်ပို့လ်နော်ပေါ်ရစ်
တဲ့လောက်ကပ်မာနုဘီချီလူမိလ်လက်သောဇာငင်ဂူချာပါစ်လိုက်တီငါဒီဂေယောင်ဘီလီသစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာဒင်ဂွမာနုဦးသိန်းထွန်းကူဒေဂါးလော့သီဇာကာဇာပိုက်ကူလပ်မောက်ဂေါဆောလ်စစ်တွေဆောလ်ရောတုံးစက်လှေလိုသီဇာကာလူမစ်ဖင့်ဇိုက်ပါရဲ့သဲခုံဖာရာမာန့်စက်လှေလိုဇာညင့်သောတုံးတိန်ဂါရိ၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဇာညင်ပါရစ်သီဇာကာဒီညင်သောလူမိလ်လပ်သဘာဝဒူလာဥအာသပ်တဲ့ပင်လယ်ယော၊ဆီလ်ဒေါ်မားတော် လပ်အာသပ်တယ်သယံဇာတယော၊သန္တာကောင်ယော၊ရူပုချင်ဥအာသပ့်ဆီလ်လှော်ဂူရီယောဒီဂီဘာဆီလ်ဒေါ်မားအက်ကွသောပါးစပ်ရာဇဝင်ဒူလာ၊ဒဏ္ဏာရီဒူလာယောအာသပ့်ဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူလက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ဆီလ်ဒေါ်မားတိန်ညွားဘီဂျီရစ်အာဂယ်သီဘားသောဘိုက်ဂေါထာန်ပါဒါ၊မာနုကျောထာန်ပါဒါဒူလာယောဒီဂီဘာဆီဒေါ်မားသောအာသပ့်တဲ့ယာအုံးရဲ့သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာဒင်ဂွမာနုဦးသိန်းထွန်းကူဂျီဒေဂါးလော့တာရားဂူရာ ဂူရာကာလပ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကူယောင်တဲ့ကော်ဒါးအက်ကမ်အာသပ့်သမိုင်းရာဇဝင်ဒူလာသိုက်ကူယောင်တယ်သောနော်ဇီဏီနင်ဘိုက်ဂေါထာန်ငေါ်ပါဒါ၊မာနုကျောထာန်ငေါ်ပါဒါဆီလ်ဝါးသောအူဒီနင်ဒါယစ်ဒူလာအာသပ့်အာအက်ကမ့်မာလ်ကူရီနီဂျာယောင်တဲ့ဂါတ်သောအာသပ့်ဆီလ်လောဇီနှိပ်ယောအာသပ့်အာမိတယ်လီဂီနော်ဇာနိအူဗူရစ်သဘာဝသတ္တုအက်ကမ့်ဒူလာသီဇာကာသောဒီဇင်ဆာမ်ဥလပ်ပါနီလာမစ်တယ်ယာသောပါဒါအက်ကမ့်ပူလပ်ပီဂျပ် ဂေါလ်ရောမာနုလိုက်ကီနီနီကျင်တာရားကီဒူလာပူရောင်ဆမ်းယောကူဒေဂါးလော့ဇီဇီယစ်ဒေါ်ဝါးအာငါရားလိုပူရောင်၊ဒါရွာလိုယောပူရောင်၊ပူရာဥလပ်ပါနီဘီဂျာယာနေဂဲလ်ရာလိုပူဇီးဖဲလာစစ်တွေဘီနီဆူမာရဲ့အာဂုန်လိုပူရောင်တယ်လိုက်ကာလာအော့၊ကာလာနော်အောဖင့်အာငါရားလိုပူရာပေါ်ရစ်တယ်အာငါရားရစ်ရာငါအော့ဖင့်ဂူရိယောရဲ့အုံးဒီ၊အိန်ဒီလွှာကောလ်ဒါဂယ်သီဆီလ်ဝါးသောလင်ဆဲပြစ်ထားအာဂယ်ဒင်ဂြမာနု၊ဂူရူဆောရာညှာ
အုံးဆီလ်ဝါးဘီဂျီရစ် အာဇာဂူရိပါရစ်(150)ပေအော်ဇောလ်ထာဘော်အာမိဂူရာကာလပ်လင်းဆွဲအုံးရဲ့ပူရိခါးလ်ပိုက်ဂူချာယိအီနားဆီလ်လုံဒင်ဂွဥအာဂျပ်တယ်လိုက်ဘေဒါဝါးနာဒါဇာက်မြောက်ဖက်ဆီလ်ဒေါ်မားဝါးသောဇော်ဂျီဝါးဒါဘိုက်ကူယစ်ဇာကာဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူညင့်ဆီလ်လောအိုဂိုလ်ဒူလာယောအာသပ့်ငှက်ခေါင်းဆီလ်လော်မူရာတိန်ညွားသောမြောက်ဖက်မူရာဝါးသောဇော်ဂျီဒဘိုက်ကူယစ်တဲ့ဂါတ်သောအာသပ့်အာဂယ် ပပဝတီရုယစ်တဲ့ဇာကာယောကောဒင်ဂွမာနုကျုံကူလက်တယ်တန်ဆောင်မုန်းဆာမ့်ပူနောင်ညှာဒိန်ဥလပ်အက်ကျွန်းမာနုအာဂျောင်းဂါကောင်နော်ထားးဂျပ်မာနု၊ဗာလ်ဂေလပ်သောတောပါနီခါးလ်လပ်ကောင်အော့တာရာဖာရာဘီရီအက်စောင်းယောဆုတ်နော်ဒီဂီနင်သောတောပါနီလိုမူဓုညင့်ကောင်ဥယစ်တဲ့ဘီလီကူလက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားအာသပ့်တဲ့သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာတုံးအက်ကာဂေလပ်ကြွီပြင်ဖာရာလူမိလ်ယော
ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားဒူလာနော်ထားလပ်ယောဒီဂေါလ်ဂူရီဆီလ်လောယာ၊မုလ်အုံသဘာဝဒူလာရူပုချင်သောတောဆီလ်လော်ယာအုံးမေသင်္ဘောအက်ကမ့်ဒူလာကူလက်ဝါးလမ်းဖာရာကာဇာနတ်စာရင်းကူလပ်ဖူးလ်လော်ဗုလ်ဒူလာသောတုံးအာလပ်သစ်ပုတ်ချိုင်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ထာမ့်ပိုက်အက်ဘောဆောမာချူအာဘိုက်ကြွီပြင်ဆီလ်လော်မူရားဥလပ်နေဗီဒူလာနေခဲသလိုမျိုးနွယ်ကျောက်ကြိုသဏ္ဏာန်အာသပ်ကူလက်ကြီွပြင် ကမ်းခြေဆီလ်လော်ယာတယ်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားဒူလာအော်ဇောလ်နော်ဥလပ်ယောဒီဂေါလ်ဆီလ်ဒူလာလိုက်သောတောဥဗူရစ်တိအာဒီဂေလပ်ဂါတ်၊ဂျူ၊သဘာဝသန္တာကောင်ဒီဂီဘာသီယာအုံးဒူယာကာဇာအာစောင်းတဲ့ဖာရာဒေါ်ဝါးသဘာဝမာစ်ဂျောကင်၊ဟာမုတ်တော်ဂါညာ၊စက်လှေလိုဒူယာဇာ၊ဘော်မေသင်္ဘောယောဒီဂီဘာအာမားဒေသေသာခါးလ်ဂျပ်မာလ်ယောအာသပ့်ပါနီတုံးပါဂျပ်ယာဂြပ်ချေ၊ကျောက်ငါးယက်ဥလပ်ဇောရောရာသီသောခါးလ်ဂျပ် မာလ်အက်ကမ့်ကျောက်မျော့၊ကျောက်ထုံးဗူးဥလပ်ဂေတယ်(9)ဘောဆောရောကျောက်ထုံးဗူးကီနီလက်အာဇာကောင်းနော်ဂျပ်လိုက်အာဒါမစ်၊အက်မစ်လောက်သပ့်ကီညှက်ဘီလီကူလက်သီဇာကာသောဘော်မူရာသောကင်ဂူရိညာဆောလ်ရောဒူလာဒေါ်ဝန်ယောနော်ထားတာရားသီဒီအာဂျောင်းတဲ့မာနုရဲ့ဒေသတုံးနယ်လပ်တယ်မာလ်လိုခါးလ်ဗင့်ကျောက်မရွတ်ယောဒါဂယ်အာဥလပ်ကျောက်ခုတ်ယောကောခါးလ်ဂျပ်မာ်ကူမီဟက်လိုခါးလ်လပ် ကျောက်ကပ်ရောဂါယောကောင်အောတာရားသီဒီဘေရာအားလပ်ခါးလ်ပါအာယစ်တဲ့ဂြပ်ချေ အာဥလပ်ဟာမုတ်ဆောဂေါလာ၊ဂုံးငေါ်ဆောဂေါ်လာယောလူဇာပါရဲ့ဘေရာအာယစ်တဲ့မာနုရဲ့လာဂတ်တယ်ယာအုံးဂူရိဂျီဘိုက်ရိုက်ဘားထားလပ်ယောဆောလ်ရောဒူလာဟိုတယ်နော်ထားလပ်ယောဖာရာသောဂေါလ်၊အီကုလ်၊ထာဥရောကျောင်းဂေါလ်သောထားလပ်ပါရစ်ဘီလီဦးသိန်းထွန်းကူလောမာနုဘီချီအားလပ်ဂေါလ်ဂူရာတယ်လိုက်အီကုလ်၊ထာဥရောကျောင်း
ဂေါလ်သောထားပါရဲ့မာနု(30/40)ဥလပ်ဂေါလ်ရောဥလပ်နော်ခါးရစ်တဲ့လိုက်(4/5/10/9)စောင်လပ်ဂေါလ်ရောထားပါရစ်ဒါဂိုက်ဂေါ်ရစ်တဲ့မာနုယောနော်ထားမာနုအာလပ်ခါးလ်အာယစ်တဲ့မာလ်လုံတော်ဂါဂျောင်းအီဇာကာယောအာဂျီးဂျောင်းတဲ့မာနုကျုံရဲ့ကွာအာယစ်ဖေဇာအုံးရဲ့ဖီလီလပ်ဥဒီအီဒီနော်ဖီလီနင်ဇာကာအက်ကမ့်နောဒေါ်လာဂူရိထောဘီလီဦးသိန်းထွန်းကူလော့မာနုဘီချီအာညင့်မော်ဆာမ့်တီဥလပ်ယောပီဂျပ်တယ် ဖေဇာကော်ဇာအုံးပါဂျပ်ဇာကာဖီလီလပ်အာဇီကျေရားဥလပ်မာနုနော်အာပိုက်သီယာလိုက်ဆီလ်ဒေါ်မားသောဇီနှိပ်ဇာလောဖေဇာအုံးအာဇီကျေရားနော်အောဖင့်ဖဲ့လော့သီဒေသသောဂေလပ်ဒူယာကာကျီးအာဇာဂေါ်ရောင်တယ်လိုက်ဒီလာမ့်လော်ဥလပ်သပ့်အာဇာဂေါ်ရာကောင်းကမ်းခြေသောမာနုအာလပ်သပ့်သီဒေသဒေါ်ဝါးကင်ကောင်ဥဘော်အာဂျီဂျောင်းတယ်မာနုကျုံအာဇာကောင်အောဖင့်ဇာင်ငင်လုံဂူရိဂျီလပ်ကောင်ဥဘော်ဘီလီကူလက်

 701 total views,  3 views today