႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေတ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး မစၥ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလို ဦးေဆာင္ေရ အဖြဲ႔စြာ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ညဇာက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခပါေရ။

ယင္း ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္နိ႔မွာ ဖြဲ႔စည္းခစြာ ျဖစ္ပနာ ႏုိင္ငံတကာက ကၽြမ္းက်င္လူတိ့ အပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလးေယာက္နန္႔ ဖြဲ႔စည္းခစြာ ျဖစ္ပါေရ။

ဖြဲ႔စည္းၿပီးေရေနာက္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္နိ႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္ခပနာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေရ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔နန္႔ တြီ႔ဆုံခံပနာ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္တိ့ကုိ ေဆြးေႏြး၊ အေျခအေနတိ့ကုိ ရွင္းလင္းခစြာလည္း ျဖစ္ပါေရ။

ၿပီးခေရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္နိ႔က ရခုိင္ေဒသကနိ ရြီ႕ေျပာင္းထြက္ခြာလားလူတိ့ကုိ ျပန္ပနာ လက္ခံဖုိ႔ အစီစဥ္တိ့နန္႔ ပတ္သက္ပနာ ျပန္လာဖုိ႔ သူရုိ႕ သေဘာအေလ်ာက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ ျပန္ပနာ နီထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ကိစၥရပ္တိ့နန္႔ ပတ္သက္ပနာလည္း ေကာ္မရွင္နန္႔ အစုိးရအၾကား ေဆြးေႏြးခကတ္ေတလုိ႔ ယင္းရွင္းလင္းပြဲမွာ သတင္းမီဒီယာတိ့ကုိ ေျပာပါေရ။

ယင္းအျပင္ ေကာ္မရွင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္စြာမွာလည္း ပါဝင္တဲ့ အဓိက အခ်က္အေနနန္႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္နန္႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွာ ျဖစ္ပြားခေရ အၾကမ္းဖက္မႈတိ့မွာ စြပ္စြဲခံရသူတိ့ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးလားပနာ အသူရုိ႕က တာဝန္ရွိလဲ ဘေဇာင္အေျဖရွာကတ္ဖုိ႔လဲ ဆုိစြာကုိပါ အၾကံျပဳခ်က္တိ့ ရီးပီးလားဖုိ႔လုိ႔ ဆုိပါေရ။

ယင္းပုိင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးစြာမွာလည္းသင့္ ျမန္မာအစုိးရက ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ရီးဆြဲခေရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ အက္ဥပေဒပါအတုိင္း လုပ္ငန္းတာဝန္တိ့ကုိ ေဆာင္ရြက္လားဖုိ႔လုိ႔ သတင္းမီဒီယာတိ့ကုိ ေျပာပါေရ။

လုပ္ငန္းတာဝန္တိ့ကုိ ေဆာင္ရြက္ေရအခါမွာလည္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ တုိင္းအစုိးရနန္႔ ျပည္နယ္အစုိးရတိ့အျပင္ အျခား သက္ဆုိင္ေရ အာဏာပုိင္တိ့နန္႔လည္း ပူးေပါင္းလားဖုိ႔ ျဖစ္ေတပုိင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံစြာ၊ စုေဆာင္းစြာ၊ သက္ေသခံခ်က္တိ့ ရယူလားဖုိ႔လုိ႔ ဆုိပါေရ။ သက္ေသခံခ်က္ ရယူေရအခါမွာလည္း အစုိးရတိ့အပါအဝင္ အစုိးရမဟုတ္ေတ အဖြဲ႔အစည္းတိ့က ကုိယ္စားလွယ္တိ့နန္႔ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူတိ့နန္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လားဖုိ႔လုိ႔ သိရပါေရ။

ယင္းပုိင္ အဆင့္ဆင့္ ေတြ႔ရွိလာေရ တြီ႔ရွိခ်က္တိ့ကုိ အစီရင္ခံစာ တင္ျပလာေရအခါ အၾကံျပဳခ်က္တိ့ကုိပါ ပါဝင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပနာ ယင္းခ်င့္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ တင္ျပလားဖုိ႔လုိ႔ ဆုိပါေရ။ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးရုံးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုံးစုိက္လားဖုိ႔ ျဖစ္ပနာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတိ့နန္႔ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္တိ့ကုိ လုိအပ္ေက လုိအပ္ေတပုိင္ ေခၚယူလားဖုိ႔လုိ႔ သတင္းမီဒီယာတိ့ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခပါေရ။

 483 total views,  1 views today