ရုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ညီလာခံက ခ်မွတ္ႏုိင္ခေရ မူဝါဒတိ့ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတိ့နန္႔ ပူးေပါင္းပနာ ေဆာင္ရြက္လားဖုိ႔ လူငယ္တိ့က ႀကဳိးပမ္းနီကတ္ပါေရ။

ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံက တာဝန္ရွိလူတိ့စြာ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္နိ႔က စစ္ေတြၿမဳိ႕ အာရီယန္ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ၿပီးခေရ ေမလက လုပ္ခကတ္ေတ ယင္း ညီလာခံဆုိင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနန္႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းပီးအပ္ပြဲတစ္ခု လုပ္ခပနာ ယင္းပုိင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခကတ္စြာပါ။

“အဂု လက္ရွိ အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရရွိဖုိ႔၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ၿပီးေက ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေဒသႏၱရ အစုိးရ။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပါတီ ယင္းခ်င့္တိ့နန္႔ သဟဇာတိျဖစ္စြာနန္႔ စည္းလုံးမႈတိ့ကုိ တည္ေဆာက္ပနာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႕မွာ အစီစဥ္ရွိပါေရ။” လုိ႔ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ကုိမင္းသိန္းဇံက ေျပာပါေရ။

ရခုိင္လူငယ္ ညီလာခံက သေဘာတူခ်မွတ္လုိက္ေတ မူဝါဒ ၂၄ ခ်က္စြာ လူငယ္နန္႔ ႏုိင္ငံေရး၊ လူငယ္နန္႔ ပညာရီး၊ လူငယ္နန္႔ မူးယစ္ဆီးဝါး၊ လူငယ္နန္႔ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းစေရ ေၾကာရုိးႀကီးေလးခုေပၚမွာ အၿခီခံပနာ ေဆြးေႏြးထားေရ အခ်က္တိ့လည္း ျဖစ္ပါေရ။

ယင္း အစီစဥ္တိ့အနက္ မူးယစ္ဆီးဝါးနန္႔ ပတ္သက္ပနာ ေက်ာ္ေဇာသတင္းရွိေရ ကြမ္းယာဆုိင္၊ စ်ီးဆုိင္တိ့ကုိ စနစ္တက် စစ္ဆီးဖုိ႔၊ အရက္သီစာနန္႔ ဆလိပ္တိ့ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ တင္သြင္းဖုိ႔ဆုိေက အကန္႔အသတ္နန္႔ရာ တင္သြင္းဖုိ႔၊ မူးယစ္ဆီးဝါး သုံးစြဲမႈ ရွိမရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိ့ကုိ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခားလုိက္ စစ္ဆီးလားဖုိ႔၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမွာ ထည့္သြင္းပါရွိေရ မူးယစ္ေဆးအေၾကာင္းကုိ အလီးအနက္ထား သင္ၾကားပီးလားဖုိ႔ လူငယ္စင္တာတိ့ ထားရွိလားဖုိ႔ စေရ အခ်က္တိ့ ပါဝင္ပါေရ။

 561 total views,  2 views today