ကုိေအာင္၊ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ေအတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္အစြန္ဆုံးက ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေတ ေမာင္ေတာ ေဒသ ေမယုေတာင္တန္းထက္က ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ မီးရထားလမ္းတစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ရထားလမ္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနနန္႔ တင္ဆက္ပီးလားဖုိ႔ ျဖစ္ပါေရ။

စစ္ေတြၿမဳိ႕ကနိ ဘူးသီးေတာင္နန္႔ ေမာင္ေတာကုိ လားလာဖုိ႔ ဆုိေက ေဒနိ႔ အခ်ိန္ထိ ရီလမ္းခရီးတစ္ခုကုိရာ အားထားနီရဆဲ ျဖစ္ပါေရ။ စစ္ေတြၿမဳိ႕နိ မုိင္ ၈၀ အကြာအဝီးမွာ ရွိေရ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ကုိ သေဘာၤနန္႔ လားေရာက္ၿပီးမွ ကားလမ္းက တစ္ဆင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ကုိ လားေရာက္ႏုိင္ပါေရ။

အခုအခ်ိန္မွာ ရေသ့ေတာင္ ဘူးသီးေတာင္လမ္းကနိ လာေရာက္ႏုိင္ေရပုိင္ အငူေမာ္ျမစ္ကုိ ဇက္နန္႔ ျဖတ္ကူးပနာ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ကုိ လာေရာက္ႏုိင္ေကေလ့သင့္ ခရီးၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲနိသိ့ေရအတြက္ ရီလမ္းခရီးကေတာ့ လူအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေရ ခရီးလမ္းတစ္ခု ျဖစ္နိပါသိေရ။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ကုိ သေဘၤာဆုိက္ေရာက္လုိ႔ ကုန္းထက္ကုိ တက္ဗ်ာလ္ဆုိစြာနန္႔ တြီ႔ေရ ရပ္ကြက္ကုိ အမ်ားစုကေတာ့ သေဘၤာဆိပ္လုိ႔ အလြယ္တကူ ေခၚကတ္ေကေလ့သင့္ အဂင့္ ျပန္တမ္းဝင္ နာေမကေတာ့ မီးရထားဆိပ္လုိ႔ နာမည္တြင္ပါေရ။ ဇာေၾကာင့္ သေဘၤာတိ့ ဆုိက္ကပ္ေတ နီရာကုိ မီးရထားဆိပ္လုိ႔ ေခၚကတ္လဲ ဆုိစြာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါေရ။

“ တခ်ိန္က အဂၤလိပ္တိ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေတအခ်ိန္က အိႏၵိယက လာေရ မီးရထားတိ့ ေအ ဘူးသီးေတာင္ မီးရထားဆိပ္မွာ ဆုိက္ကပ္ခေရအတြက္ မီးရထားဆိပ္ရပ္ကြက္လုိ႔ ျဖစ္လာပါေရ” လုိ႔ မီးရထားဆိပ္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးေမာင္က ရွင္းျပပါေရ။

ဇာအခ်ိန္ဇာကာလက ဇာအခ်ိန္ကာလထိ မီးရထားတိ့ ၿပီးဆြဲခစြာလဲ။ အခု ယင္း မီးရထားလမ္းက ဇာပုိင္ ေပ်ာက္ကြယ္လားလဲ၊ မီးရထားလမ္း ရွိခဖူးေရ အေထာက္အထားတိ့က ဇာမွာလဲ။ ဇာအရာတိ့လဲ စေရ အေၾကာင္းအရာတိ့ကုိ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာက ေဒသခံတိ့ကုိ မိန္းျမန္းတင္ဆက္ပီးလားဖုိ႔ ျဖစ္ပါေရ။

ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ႏွစ္ခု ဆက္သြယ္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ခုတည္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကားလမ္းကုိရာ အသုံးျပဳနိရၿပီးေက ၁၆ မုိင္ ရွည္ေရ လမ္းစြာ အရင္က မီးရထားလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခပါေရ။

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ပနာ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖတစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ေတ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔စြာ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ဇာတိ ျဖစ္ပနာ အဂုအခ်ိန္ထိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွာရာ နီထုိင္ပါေရ။ သူ သိဟိ့ထားေရ မီးရထားလမ္းအေၾကာင္းကုိ ဂုပုိင္ေျပာျပပါေရ။

“ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာလားေရ လမ္းကေတာ့ ကတ္တရာလမ္းျဖစ္နိပါဗ်ာလ္။ ယင္း ခြဆုံကနိပနာ ေရႊဇားတံထားအထိ ေက်ာက္တုံးတိ့နန္႔ ယင္းရထားလမ္းကုိ လုပ္ခရစြာပါ။ ယင္းတံထား တစ္ဖက္ကုိလည္း ေက်ာက္တုံးတိ့၊ ေက်ာက္တုံးတိ့က ဇာေလာက္ထိေရာက္လဲဆုိေက ဟုိကညင္ေခ်ာင္းထိ ေရာက္လားေရ။ ယင္း ကညင္ေခ်ာင္းစြာ ရထားလမ္းအစလုိ႔ ေျပာေရ။ ယင္းတံတားစြာ ရထားျဖတ္ေတ တံထား။ ဘူတာအစက ကညင္ေခ်ာင္းမွာ ဘူတာစေရ။ ယင္းက လားပနာ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ ကတ္တရာလမ္းျဖစ္နိေရ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္စြာ ရထားလမ္းဗ်ာလ္”

ယင္း ရထားလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အာရကန္ ဖေလာ္တီလာ ကုမၸဏီက မာတင္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းကုိ အပ္ႏွံ႔ခနာ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္ ေဖာက္လုပ္ခပါေရ။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွာ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခပနာ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ထိ မီးရထားၿပီးဆြဲခေရလုိ႔ ေမယုေဒသအေၾကာင္း ေလ့လာပနာ ေဆာင္းပါးတိ့ ရီးနိေရ ဆရာ ဦးလွျဖဴသန္းက ေျပာပါေရ။

 573 total views,  1 views today