႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈဘဝရသ သ႐ုပ္ေဖာ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ဘဂၤလီ (၃) ဘာသာျဖင့္ တင္ဆက္ေနသည့္ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ဤဌာနမွ တင္ဆက္သည့္ ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္မႈပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္သန္လ်က္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား၊ ေဒသတစ္ခု၏ ခ်စ္စဖြယ္ ဓေလ့မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ုိးရာအစဥ္ အလာတုိ႔၏ အဖုိးတန္မႈမ်ားကုိသာ ရွာေဖြ တင္ဆက္ေနေသာ အသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ http://www.arakanyoma.org/ ႏွင့္ https://www.facebook.com/arakanyomaorg/ တုိ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္သလုိ ေဒသတြင္း ထုတ္ေဝေနေသာ ႐ုိးမတုိင္းမ္ မဂၢဇင္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေဝလွ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္းအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုိရွိေနပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၁) ဦး

 • သတင္းစာပညာျဖင့္ လုပ္ကုိင္ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကဳံ အနည္းဆုံး (၃) ႏွစ္ခန္႔ ရွိရမည္။
 • ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားကုိ ဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ေရးသားထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ သတင္းသမားမ်ားအား ကူညီႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
 • အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳတတ္ရမည္။
 • ေရဒီယုိ/႐ုပ္သံ သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ထုတ္လုပ္/တည္းျဖတ္ႏုိင္ရမည္။
 • ေဒသတြင္း အသုံးျပဳေသာ ရခုိင္/ျမန္မာ/ဘဂၤလီ ဘာသာစကားကုိ (ေရး/ေျပာ) ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။
 • ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူအား ဦးစားေပးမည္။ (ျခြင္းခ်က္။ ။ အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထုိင္သူ ျဖစ္သည္ဆုိပါက အေဝးမွ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရမည္။ လုိအပ္ပါက ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။)

သတင္းေထာက္ (၁) ဦး

 • အေျခခံသတင္းစာပညာကုိ တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္ရမည္။
 • ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္။
 • ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သတင္းရယူႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
 • အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။
 • ေဒသတြင္း အသုံးျပဳေသာ ရခုိင္/ျမန္မာ/ဘဂၤလီ ဘာသာစကားကုိ (ေရး/ေျပာ) ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။

ခံစားခြင့္

ထုိက္တန္သည့္ လစာကုိ ခံစားခြင့္ ရွိသည္။ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍လည္း ညွိႏႈိင္းႏုိင္သည့္အျပင္ ေဒသတြင္း သတင္း ရယူစဥ္ ကာလမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္အပါအဝင္ ခံစားခြင့္ ရွိသည္မ်ားအားလုံးကုိ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လုိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္သူ မဆုိသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အပါအဝင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား [email protected] သုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ သိရွိလုိသည္မ်ား ရွိပါက 09255165762 သုိ႔လည္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

 875 total views,  2 views today