ထူး | ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

အုန္းပင္တက္နည္းေစာ္ တကယ္တမ္းၾကည့္လိုက္ေက လြယ္ေရလို႔ထင္ရေကေလ့ တကယ့္ကို ခက္ခဲနက္နည္းေရ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အုန္းပင္ကို လူတိုင္းက မတက္ေရာက္ႏိုင္ကတ္ပါ။ နယ္တိမွာေလ့ ယပိုင္ပါဗ်ာလ္။ အုန္းပင္တိရာေပါမ်ားကတ္ေက ေလ့ အုန္းပင္တက္ဖုိ႔လူက တကယ့္ကို ရွားပါးပါေရ။

တစ္ခ်ိဳ႕မွာဆိုေက အုန္းပင္တိ အုန္းခင္းတိ အမ်ားႀကီးပိုင္ဆိုင္ထားကတ္ေကေလ့ အုန္ပင္တက္သမားမရွိလို႔ အုန္းသီးရည္ေသာက္ခ်င္လို႔ ေတာင္ မေသာက္ရကတ္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိေကေလ့ ေဒပိုင္အျဖစ္ပ်က္မ်ိဳး အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ႀကံဳဖူးကတ္ဖို႔  ထင္ပါတယ္။

ေဒတစ္ပတ္မွာေတာ့ ပညာသည္အဆင့္ အုန္းပင္တက္သမားတစ္ဦး၏ ဘဝအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ပီးပါမယ္။ ေဒေဆာင္းပါးမွာေတာ့ သူ အုန္းပင္တက္သမားတစ္ေယာက္ ဇာပိုင္ျဖစ္လာေရ။ အုန္းပင္ကို တက္နည္း၊ တက္ဟန္တိ၊ အုန္းသီးခူး၊ ဆြတ္နည္းတိ၊ အုန္းသီးတစ္လုံး ကို အပုပ္၊ အေကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနည္းတိနဲ႔ ဇာအသီးမ်ိဳးကို ဇာပိုင္လူတိက ေသာက္သင့္ေရစေရ အေၾကာင္းအရာတိ ပါဝင္ပါဖို႔။

ထက္နီေအာင္သြီးခြ်န္ထားေရ ဓားတစ္လက္ကို ခါးမွာထိုး၊ ေဘာက္သာအိပ္ခြံအဝါေရာင္ကို က်စ္လုိ႔ရေအာင္လုပ္ထားေရႀကိဳးကြင္းသ ဖြယ္ ခထုံးတစ္ခုကို လက္မွာကိုင္ၿပီးေက အသားညိဳညိဳ၊ အရပ္ခပ္ပုပု လူတစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္လာနီပါေရ။ သူက အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ ဦးဦးစိန္ထြန္းပါ။ အေဆာတလ်င္နဲ႔ ေဒလူတစ္ေယာက္ ဇာကိုေလွ်ာက္လားနီစြာပါခ်င့္။ ရြာထဲကို အုန္းပင္တက္ဖို႔ လားနီေစာ္ပါ။

“အုန္းသီးကို မိုးထပိုင္းနီအီးေရအခ်ိန္မွာ ဆြတ္တယ္။ မိုးထခါဖို႔အတြက္ ေဒနိနခင္းပိုင္းေလာက္ကနီ အခြံဖ်င္ထားေရ။ ဖ်င္ ၿပီးေက ထုပ္ပိုးထားလိုက္ေတ။ မိုးလင္းေကၿမိဳ႕တင္ဖုိ႔။ အခုကေတာ့ ဆိုင္ကယ္ယာ။ အရင္ကဆိုေက ပင္းထမ္းနဲ႔ တစ္ဖက္တစ္ထုပ္ ႀကိမ္း ႀကိမ္းျမည္သံပါေအာင္ ထမ္းၿပီးေကလားရစြာ။ အခုဆိုင္ကယ္ေပါေရ အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ကယ္ရီသမားတိကို တင္ေပးလုိက္တယ္။”

အမွန္ေျပာရဖို႔ဆိုေကေတာ့ သူက ကူးတိုးသည္တစ္ဦးပါ။

“အငယ္ခါဆိုေက ပင္လယ္မွာ လုပ္စားေရ။ ပင္လယ္ထဲမွာ လီမုန္တိုင္းနဲ႔ေလ့ ခံဖူးေရ။ ပင္လယ္ထဲမွာ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ ေလ့ နီခဖူးေရ။ ေယခါ က်ေနာ္က ဇာပိုင္စိတ္ကူးေပါက္လာေလဆိုေက ေဒေလာက္ထိ ပင္လယ္မွာ ဒုကၡခံၿပီးေက မလုပ္စားယာလို႔ ဆုံး ျဖတ္လိုက္ေတ။ ကုန္းမွာယာ လုပ္စားဖို႔ယာလို႔။ လယ္လုပ္တယ္။ လူပါးမွာ လယ္အငွားထြန္ေရ။ တစ္ႏွစ္စီထြန္ေက မိုးရာသီလုပ္လို႔ နီရာ သီစားဖို႔အတြက္ အဆင္မေျပ။ မိုးခါ (ရာသီမွာ) လုပ္စြာကို မိုးခါစားလိုက္ေက ကုန္လားေရ။ ကုတိုးလိုက္ေက နိတိုင္းဝင္ေငြရွိနီေရ။ ၃ ေထာင္ဖိုးရေက ၂ ေထာင္ဖိုးေလာက္စုေဆာင္းလို႔ရေရ။ ယင္းတြက္နန္႔ ေဒပိုင္ ကုတိုးခတ္ဖို႔ ရီြးခ်ယ္ခေစာ္။”

သူနီထိုင္ေရ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ဆံေတာ္ရွင္ကြ်န္းေရ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တည္ရွိေရအေလ်ာက္ အုန္းသီးကလည္း ေပါၾကြယ္ဝပါေရ။ ယင္းတြက္နန္႔ သူ႐ို႕ေဒသမွာ ကူတိုးသည္လုပ္ေတဆိုေက ရြာပတ္လို႔ အုန္းသီးလိုက္ဝယ္စြာကေတာ့ အဆန္း မဟုတ္ပါလတ္။

“အုန္းပင္တက္ျဖစ္စြာကေလ စြဲစြဲၿမဲၿမဲေတာ့ေက မဟုတ္။ အားေကအားေရပိုင္ ႀကံဳေကႀကံဳေရပိုင္ တက္တယ္။ တသမတ္ တည္း အုန္းပင္လိုက္တက္နီစြာေတာ့ မဟုတ္။ နားနားနီနီေပါ့။ ၿမိဳ႕ကို မလားက၊ မလားေယာက္။ အုန္းသီးတိကို လူကိုလည္းမေရာင္းဘူး။ ကိုယ့္စြာကိုယ္ပဲ စစ္ေတြမွာလားေရာင္းေရ။ လူကို တစ္ဆင့္ခံေရာင္းလိုက္ေတဆိုေက သူ႐ို႕က အပင္ထက္က အုန္းသီးတစ္လုံးကို ဖဲသာ ၁၀၀ ေလာက္ရာပီးေရ။ ကိုယ္က ၿမိဳ႕မွာေရာင္းေက ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကြာလားယာ။ လူကို ေရာင္းလိုက္ေက အဆင္မေျပ။ ကိုယ္ေလ့ နိတိုင္းၿမိဳ႕ကို လားနီရလို႔။ ၿမိဳ႕ကို မလားေရ လူတိမွာက အုန္းသီး ၁၀၊ ၂၀ ေလာက္နဲ႔ လားလို႔ စရိတ္နန္႔ မကိုက္။ ကိုယ့္မွာဆို စရိတ္ေလ့ ပီးစရာမလိုလို႔ ကုတိုးသည္ျဖစ္လို႔။”

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္နီဗ်ာလ္ျဖစ္ေတ သူေရ ေဒအသက္ထက္ဝက္အရြယ္ေလာက္မွာ အိမ္ေထာင္က်ခၿပီးေက အိမ္ေထာင္က်ခါကပင္ ေဒလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခစြာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဒသအေျခအေနရ ပင္လယ္ထြက္၊ ငါးရွာ အလုပ္တိလုပ္ကိုင္ခေကေလ့ သူကေတာ့ ယင္းအလုပ္နန္႔ နီသားတက် မရွိခပါ။ ယင္းတြက္နန္႔ သူ ကုန္းထက္မွာယာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ယာလို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေက လယ္ထြန္၊ ယာလုပ္၊ အလုပ္တိလုပ္ကိုင္ခေရပိုင္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူ႔အတြက္ အဆင္ေျပဖို႔ ေဒအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခစြာလို႔ ေျပာပါေရ။

“အုန္းသီးအရည္ေသာက္ကို ေအာက္ကိုပစ္ခ်ေကကြဲလြားေရမလား။ မကြဲရေအာင္အတြက္ ဇာပိုင္လုပ္ရလဲဆိုေက လူက ၅ ေယာက္ဆိုဖိ။ တစ္ေယာက္တစ္လုံးေသာက္ဖို႔ဆိုရင္ အညွာကို ႏွစ္လုံးတစ္တြဲစီ ခ်ိဳင္လိုက္တယ္။ ၄ လုံးေပါ့။ ၄ လုံးကို ပက္ခုံးထက္မွာ တင္ေရ။ ၄ လုံးပဲျဖစ္သိေရ။ လူက ၅ ေယာက္ပါနီလို႔ ေနာက္တစ္လုံးကို ပါးစပ္မွာကိုက္ၿပီးေက ဆင္းလာရေရ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုေက ခထုံးထဲမွာ ထည့္ယူခလို႔ရေရ။ ယေကေလ့ အႏၱရာယ္ရွိေရ။ ၿခီလီးလာလို႔ ခ်ိတ္လို႔မရလိုက္လို႔ရာဆိုေက ေအာက္ကိုလူးဆင္းလားႏိုင္ေရ။”

ေဒအလုပ္ကို စစခ်င္းလုပ္ေတအခါမွာေတာ့ သူက အသက္ႏၱရာယ္ႀကံဳခရစြာတိေလ့ ရွိပါေရ။

“လူပ်ိဳဘဝက တစ္ခါျဖစ္ဖူးေရ။ တက္ေတအုန္းပင္က အလက္အႀကီးမသံ။ ယင္းအုန္းပင္က အသီးကို ထိုင္ၿပီးေက ဆြတ္ နီစြာ။ ညဥ့္ခါသား လျပည့္နဲ႔ဆိုခါ လူငယ္ေလ့ျဖစ္လို႔ ေပေပ်ာ္ပပါးတက္ေစာ္။ တက္ခါ အုန္းလက္ျပဳတ္ဆင္းလာလို႔ ဝမ္းကို အငုပ္ထုိးလားေရ။ လခြဲေလာက္ေတာ့ခါ ခံလိုက္ရေရ။”

ေယေကေလ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ေက ေဒလုပ္ငန္းနန္႔ နီသားက်လာခၿပီးေက ကြ်မ္းကြ်န္းက်င္က်င္ျဖစ္လာခပါေရ။ အုန္းပင္တက္ နည္းတက္ဟန္တိအေၾကာင္းကို သူက အခုပိုင္ ရွင္းျပပါေရ။

“အုန္းပင္တက္ေတခါ အထက္ကိုယာ အာ႐ုံစိုက္ၿပီးေက တက္ရေရ။ အုန္းပင္အဖ်ားကိုေရာက္လားယာဆိုစြာနဲ႔ ကိုယ့္မွာ လက္တစ္ဖက္နဲ႔ ကိုင္ထားေရ။ တစ္ဖက္နဲ႔ ဆြတ္တယ္။ ေညာင္းလာေက သတိထားလို႔ လႈပ္ရွားရေရ။ ေညာင္းလာေက တုန္လာေရ။ တုန္လာစြာနဲ႔ ပႏႅင္ဖူးထက္ကို ေရာက္ေအာင္တက္ရေရ။ လက္ရာျပဳတ္က်လားေက အ႐ိုးက်ိဳးလားဖို႔။ သီေလ့ သီလားႏိုင္ေရ။ ပႏႅင္ဖူး ထက္တက္လို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆြတ္လို႔ၿပီးမွ ဆင္းေကေလ့ ေသေသခ်ာခ်ာဆင္းၿပီးမွ။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္လုပ္လိုက္လို႔ ဥာဏ္ရာမမွီလိုက္ ေက ေအာက္ကိုျပဳတ္က်ယာ။ ေအာက္ကို ဆင္းေရအခါေလ့ ေအာက္ကိုၾကည့္ဆင္းလို႔ မရ။ အထက္ကိုယာ ၾကည့္ဆင္းရေရ။ ေအာက္ ကိုၾကည့္လို႔ ဆင္းစြာနဲ႔ အျမင့္ႀကီးဆိုေက ေခါင္းတိယိုင္လာဖို႔။ အပူဒဏ္နဲ႔ဆိုေက လက္ကျပဳတ္က်လားေက အႏၱရာယ္ရွိေရ။ ေအာက္ကို လုံးဝ မၾကည့္ႏိုင္။ အပင္ျမင့္ေက စိတ္လြတ္လားႏိုင္ေရ။ ေအာက္ကိုလုံးဝမၾကည့္ပဲ အုန္းပင္ထက္ကိုယာ ၾကည့္ဆင္းလာရေရ။ တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္လီက အေမာဆို႔လာေက တစ္ပိုင္းေလာက္ကနီ ေပါက္ကနဲ ခုန္ဆင္းပလိုက္ေတ။ ေရာက္ယာဆိုၿပီးေက။ အမွန္ဆို မေရာက္သိ။ ေဒ ပိုင္ဆိုေက ရင္ဘတ္တိမွာ ထိခိုက္စြာတိျဖစ္ေတ။ ေနာက္ၿပီးေက ဓားနဲ႔တက္လားလို႔ အထက္ကိုေရာက္ေက ဓားတစ္ဖက္၊ အုန္းသီးတစ္ ဖက္၊ ယပိုင္ လုပ္လို႔မရ။ တစ္ဖက္ကို ေသခ်ာကိုင္ၿပီးမွ အုန္းခိုင္ကို ခြတ္လို႔ ႏိုင္၊ မႏိုင္စစ္ၾကည့္ၿပီးေကမွ။ မႏိုင္ဘဲနဲ႔ က်ပန္းခုတ္လို႔ မရ။ ဓားလူးက်ရင္ အႏၱရာယ္ရွိေရ။”

မိသားစု ၇ ေယာက္ကို လုပ္ကိုင္ေကြ်းေမြးနီရေရ ဦးဦးစိန္ထြန္းေရ ကူးတိုးသည္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ တစ္ေနကုန္ ကူတိုးလား နီရၿပီးေက အားေရအခ်ိန္တိမွရာ အုန္းသီးတိကို ရြာထဲက လိုက္လံဝယ္ယူရစြာပါ။ ေဒပိုင္ လိုက္လံဝယ္ယူေရခါေလ့ အုန္းပင္တက္သမား ေလ့ သူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေတပိုင္ အခြံဖ်က္စြာ၊ ထုပ္ပိုးစြာတိကိုေလ့ သူကိုယ္တိုင္ဗ်ာလ္ လုပ္ေဆာင္ရစြာပါ။

“အုန္းသီးက အေကာင္းနဲ႔ အပုပ္နဲ႔ တစ္ပုံစံတည္းယာ။ ခြဲလို႔မရ။ အုန္းပင္တက္နီက်လူဆိုေက ကိုင္ၾကည့္လိုက္စြာနဲ႔ သိ ေရ။ ဇာအုန္းသီးက အေကာင္း၊ ဇာအသီးက အပုပ္ဆိုစြာကို ႀကီးစြာ၊ ငယ္စြာနဲ႔ မဆိုင္။ ႀကီးစြာမွာေလ့ အပုပ္ပါႏိုင္ေရပိုင္ ငယ္စြာ မွာေလ့ ပါႏိုင္ေရ။ ၾကည့္လိုက္ေကေတာ့ အေကာင္းယာလတ္။ ကိုင္လႈပ္ၾကည့္မွ သိစြာ။ တစ္ျခားလူတိကေလ့ အေကာင္းထင္ကတ္တယ္။  က် ေနာ္လက္ကိုင္ၾကည့္လိုက္စြာနန္႔ အပုပ္။ အမွန္ဆိုေက အုန္းသီးပုံသ႑န္က မတူ။ ကိုယ္က က်င့္သားရနီယာျဖစ္လို႔။ ကိုင္လိုက္စြာနဲ႔ ေပါ့ ၿပီးေက အရည္ေလ့ မလႈပ္လိုက္ယာ။ အရည္မလႈပ္ပဲနန္႔ ေျခာက္စြာတိေလ ဟိမ့္ေရ။ ၅ လုံးဆိုေက ၅ လုံးစလုံး အရည္မလႈပ္။ ယေက ေလ့ အပုပ္နန္႔အရည္ေသာက္ခြဲျခားသိရေရ။ ေပါ့လည္းေပါ့ေရ။ အုန္းသီးပုံသ႑ကေလ့ ေပ်ာင္ပနာျဖစ္နီေရ။ က်န္စြာအားလုံးအေကာင္း။ နည္းနည္းေခ် မသိမသာေခ်ယာကြာေရ။”

သူက အုန္းပင္တက္စြာမွာေရာ အုန္းသီးရီြးေရ က႑တိမွာပါ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္ဆန္႐ုံမကလို႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတတိကိုလည္း ေလ့လာထားသူပါ။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္တိက ဇာပိုင္အုန္းသီးအမ်ိဳးအစားကို ေသာက္သုံးသင့္ေရ။ မူးေဝနီေရလူတိက ဇာအသီးမ်ိဳးကို ေသာက္သုံးသင့္ေရ။ ပုံမွန္လူတိကေကာ ဇာပိုင္အသီးအမ်ိဳးကို ေသာက္သုံးသင့္ပါေလ။

သူေျပာျပစြာက “အုန္းသီးအငယ္ အသားမပါေရ အုန္းသီးကို ရင္ပူကပ္တယ္။ ထမင္းစားလို႔မရ။ ေအာ့အန္ေရလူတိက အသားမပါေရ အုန္းသီးကိုေသာက္လိုက္ေတအားျဖင့္ အရက္ေသာက္ထားေရလူတိ စိတ္လန္းဆန္းလားေရ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသာက္သင့္စြာက အသားလည္း ေကာင္းမပါရ။  အသားလုံးဝ မပါေကေလ့ အခ်ဥ္ဓာတ္ေပါက္လားေရ။ အခ်ဥ္ဓာတ္ေပါက္လားစြာနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိအတြက္ မေကာင္းေလ။  အသားနည္းနည္းပါမွ အခ်ိဳဓာတ္ေပါက္တယ္။ ၿပီးေကမွ ဓာတ္ဆားရည္လုိလုိ ျဖစ္လားေရ။ ပုံမွန္လူတိကေတာ့ ဆာစြာေသာက္ခ်င္ေသာက္၊ ခ်ိဳင္စြာေသာက္ေသာက္၊ ေသာက္ခ်င္စြာေသာက္လို႔ရစြာကို။”လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သူက အုန္းပင္အတက္ေတာ္ပါေရ။ အုန္းသီးအရီြးေတာ္ပါေရ။ ဟုတ္ပါေရ။ မွန္ပါေရ။ ယင္းအေၾကာင္းကုိ အခုပိုင္ မွ်ဝီပါသိမ့္ေရ။

“ေအာက္ကနီလို႔ အုန္းပင္တစ္ပင္ကို ၾကည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အုန္းပင္မွာ အုန္းသီးက ပတ္လည္သီးနီေရ။ ဆိုေက အုန္းသီးတစ္လုံး ေျခာက္တယ္၊ မေျခာက္ဆိုစြာကို ယင္းအုန္းသီးထက္က အုန္းသီးက လက္ေပ့ါ၊ အသားပါေရ အုန္းသီးဆိုေက ေအာက္ကခံနီေရ အသီးက ေျခာက္ဗ်ာလ္။ တစ္ဖက္မဲ မေျခာက္သိမ့္ဆိုေက ေအာက္က ႏို႔ဆီဗူးေလာက္ အထက္က ခနီေရဆိုေက ယင္းအသီးေရ လက္ေပါ့။ အရည္ေသာက္ဆိုေက အရည္ေသာက္ထက္က အဖူးမွာ အသီးက အငယ့္စိေခ်။ ကြမ္းသီးလုံးေခ်ပိုင္။ ဆိုေက ေအာက္ကအသီးက အရည္ေသာက္။ ေနာက္ၿပီးေက ယင္းအုန္းသီးနန္႔ ကပ္ၿပီးေက အခြံမဲဆိုေက ေအာက္ကအုန္းသီးက ေပါ့လားယာ။ အသားထူျဖစ္နီယာ။”

ယေကေလ့ သူမကြ်မ္းက်င္ေရ အရာေလ့ ရွိပါေရ။ အုန္းသီးပိုင္မ်ိဳး အၾကမ္းထည္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားတိကပါ ခံစားနီကတ္ရစြာပါ။ ေဒခ်င့္ကေတာ့ ကုန္စည္တိရဲ႕ ပထမထုတ္လုပ္သူ လူတန္းစားတိက ဆင္းရဲ သည္ထက္ ဆင္းရဲလာၿပီးေက သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္တိကို အသုံးခ်လို႔ တစ္ဆင့္ခံဝယ္ယူသူတိကရာ အျမတ္ႀကီးရလားစြာပါ။

တကယ္တမ္းက်ေက ေဒခ်င့္က ျဖစ္သင့္ေရကိစၥ မဟုတ္ပါ။

“က်ေနာ္႐ို႕ပါးက အုန္းသီးတစ္လုံးကို၂၀၀၊ ၃၀၀ နဲ႔ ေရာင္းလို႔ ဖဲသာေတာင္မခီ်ရသိမ့္။ သူ႐ို႕က ခ်က္ခ်င္း ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀ ေရာင္းပလိုက္ကတ္ယာ။ ယင္းပိုင္ေစာ္တိ ျမင္ရေရ။ အႀကီးမသံတိဆိုေကေလ့ အားဓမၼတင္ေတာင္းမွ ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္ရေရ။ ယင္း ခ်င့္တိကို ၾကည့္နီရေရ။ ဇာပိုင္ခံစားရဖို႔လဲ က်ေနာ္႐ို႕က တစ္ျခားလူမွ မဝယ္။ သူ႐ို႕ကရာဝယ္နီစြာကို။ သူ႐ို႕တိနဲ႔ ကိုယ္႐ို႕တိ မွ်မွ်တတ ျဖစ္စီခ်င္ပါေရ။”

ေဒခ်င့္တိက ဇာနဲ႔ဆိုင္လဲလို႔ဆိုေက အုန္းသီးေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ေစ်းကြက္ေကာင္းေကာင္း မရွိ၊ ရီြးခ်ယ္မႈ မရွိစြတိနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ နီစြာပါ။

ပိုဆိုးစြာတစ္ခုကေတာ့ နည္းပညာအခက္အခဲပါ။ သူ႐ို႕ေရ လြန္ခေရႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကေလ့ ေဒနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳလို႔၊ ရွိသမွ် ကုိယ္ကာယအားစိုက္ၿပီး အုန္းပင္ထက္ကိုတက္၊ အုန္းသီးကို အခြံဖ်င္စေရ ေရွး႐ိုးနည္းစဥ္အတိုင္းရာာ လုပ္နီကတ္ရစြာပါ။ အမွန္ ဆိုရင္ ေဒေလာက္အုံးသီးေပါၾကြယ္ဝေရ နရာမ်ိဳးမွာ စက္႐ုံတိ မရွိလို႔ဆိုေကေတာင္မွ သူ႐ို႕ကို ေခတ္မွီစက္ကိရိယာတိ ပ့ံပိုးပီးမႈတိရွိနီသင့္ပါဗ်ာလ္။

“က်ေနာ္တို႔ စိတ္ကူးစြာက ေဒကြ်န္းမွာ ေဒေလာက္အုန္းသီးတိ ထြက္ယင့္သားနဲ႔ စစ္ေတြကိုယာ လားတင္ရေရ။ စစ္ေတြ မွာ ဝယ္ေရလူတိကေလ့ ေစ်းႀကီးမပီး။ တစ္ကြ်န္းလုံးမွာ ေဒေလာက္အုန္းၿခံတိေပါေရ။ အုန္းဆီစက္တိျဖစ္ျဖစ္ ေဒကြ်န္းမွာ တစ္ခုခုရာရွိဖို႔ ဆိုေက ဇာေလာက္ေကာင္းဖို႔လဲေပါ့။ ငါ႐ို႕ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားတိေလ့ နည္းနည္းပါးပါး အဆင္ေျပကတ္ဖို႔ကားလို႔ေလ့ စိတ္ကူးမိေရ။”

 612 total views,  1 views today