အီဟော်ဘော်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ် ဂျီးထူ ယစ်တယ်

စစ်တွေ ဆောလ်ရော ကင်ဂူရိ အာဆောင့်တယ်ယာ အုံးနင်လီဂီ ထူယစ်တယ် ရခိုင်စီးပွားရေး ဦးဆောင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမီတက် တုံးကူ လက်တယ်မောက် ဂေါဒါတ်သောခါးလ်ဏာ ဒါဏာ မာလ်လုံး အာဂယ်ရစ်ဆားလပ် (30) ရာခိုင်နုန်းတုံး (80) ရာခိုင်နုန်း မာန့်ဒေါလ်အူဒီ အာသပ် ဆန့်ထာမ် ပါလာမ့်။

တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင် ဂူရိစစ် အာဏာလူတယ် အီဒူလာ မာမာလာ ရစ်လွွှာနော် အာယ်တယ်ဒေါ်ဝါး CDM ဂူရိဆန္ဒဒေဂိုက် သပိတ်မှောက်ဒီနင် ဒါတင် ဂေါ် ရောင် ဥအာသပ်တယ် ဇူဒီမာလ်ဘာရာစ် ဂျပ်တယ်ဇာငင်လုံ ဘောင်ဥ အာသပ်တယ်။ ရခိုင်စီးပွားရေး ဦးဆောင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမီတက် ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ကြီး ရန်ကုန်ငေါ တုံးမာလ်လုံး မောက်ဂေါဒါတ်သော အာဏားပေါ်ရစ်။ အားပြည်တုံး၊ မန္တလေးဆောလ် ရောတုံးခါးလ် ဂျပ်မာလ်လုံး ကီဏာဘီ ဂျာပေါ်ရစ်။ လက်လီ၊လက္ကာအာသပ်။ သီဒီတုံးနယ်လာစ်ဂျပ် အူရာပီဏားမာလ်ခါးလ် ဂျပ်မာလ်လုံး ဒေါလ်အူဒီအာသပ်တယ် ဆန့်ကူဒေ ဂါးလော။

သီယာအုံးတယ်ပါဂျပ်ကင်မာန့် ဂူရိခါးလ်အာဆောင့်တယ် ဒေါ်ဝါးဒုတ် ဘီချီးဥအာသပ်။ Arakan Yoma တုံး ဆားလောင်တယ် အီနားတယ်တာရား လိုက်ဒုတ် ဘီချီးအူအာသပ်ကူပါရစ်။ မာလ်လော် ဒေါလ်ဥဒတ်တယ်။

ဗာစ်ပါလပ် တောလ်ကာရီနိုက်။ တောလ်ကာရီပါလပ်ဗာစ်နိုက်။ နာပီ၊ နုံကီဏီနော်ပါရစ်။ ဥဂေါလ်အီဂေါလ်ရော တုံးမာ ဂီးခါးလ်ပေါ်ရစ်။ နော်ကီဏီပါရီလော်တယ် ဒိန်ငှားနိရစ်ကူလော။ ဂိုရိုလ္မာနုကူလက်အီဒူလာ။ ကိုက်လာ ဆိုးလ်ဒီပေါစ်ရာဏိ နင်ဇီဝါးခါးလ် ညင့်ထား ဂျပါယာအုံး တပ်ခါးလ်လော်တယ်။ တီငါ(2)အာဇာသော ဆိုးလ်အက်ဆဲလ်သော (1000) အုလ်။

အက်ဆဲလ်လို အက်သိုက်ခါးလ်နော်ပိုက် ဂေါလ်ရောမာနု ဘီချီးတယ်လိုက် ကင်တော်ဂါဂေယစ်တယ် ဘေရာဝါးရစ်ဘာ ဆိုက်အာသပ်တယ် (47)ဘောဆောလ် ဒေါ်မချေကူဒေဂါးလော။

တာရားတယ်စစ်တွေဆောလ် နာဇီရွာရပ်ကွက်သော အာဆောင့်တယ်။ သီရပ်ကွက်သော ဂိုရိုလ်မာနုဘီချီအာသပ်တယ် ဇာကာအက်ကမ် ယောအုလ်။ တာရားဒူလာဂိုရိုလ်မာနုယော ဘီချီးအာသပ်။ ဘောင်ဒူလာရိုက် ဇူဒီဒုတ်ပါယော ကိုဗစ်ဥညင့်အီကာလ နော်ဇာဂျပ်နိုင်ငံရေး ဂေါ်ရောင်ယောဖီရီဥအာလ်။ ကောရောစ်ပေါ်ဝိုင်ဒီနင် (37) ဘောဆောလ် ဒေါ်ခင်ဝင်း တယ် တာရား ဥအာသပ်တယ်ယာ ဝန်းရစ်ကူဒေဂါးလော။

ဘေရာ ဝါးဂေါ်ရစ် တယမာလ်ပါ လပ်ဆိုးလ်နိုက်၊ ဆိုးလ်ပါလပ်မာစ်နိုက်။ ဘလ်စူမီလပ် ဥညာဂေါလ်ရာတုံး ဥဒါလ်လော်။ ကင်ဇာညင်ဥ ဒါလ်လွှာပေါ် ရစ်နင့်ကော။ဘေရာ ဝါးကင် ဂေါ်ရားဇာဂျပ် (10000) ပါဂျပ်။ (10000) ရောတုံးပင်လို ဆူရာယောကီဏီခါးလ်။ (200/300) ဆောပူရား။ ဘိန်ညား(4)ဂေါင်ဒါတူ ဒီဂေ လပ်လက်ဖက်ရည် ခါးလ်ပေါ်ရစ်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီယော (1000) ဂျာပေါ်ရစ်။ အာဒီဇာ ပိုက်ကူလပ် ဒါတ်တင်ဂေါ် ရောင်တယ်လိုက် ဒူရီနီလပ်ကျား။ ဘိန်ညား(4) ဂေါင်ဒါ၊ (3) ဂေါင်ဒါသောဂေါ်ရစ်တယ်။

ပေါလ်ဝါးလို(6000)သပ်ပါဂျပ်။ တီငါ(6/7) အာဇာတယ် အာမားဂေါလ်ရောဆိုးလ်(6)ပေါစ်၊ (7)ပေါစ် ဆိုလ်လော်သော (3000)။ အင်ငေရားအက်ဒူဘုလ်(4000) ဂျာပေါ်ရစ်ဥလပ်ပေါ် ဝိုင်ဏာဆာလိုက်မာဂေါင်။

ဇီပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ရစ်(200) ဥလပ်နိုက်ဂျပ်မာနုကူလပ်(200) ယောဒီနော်ပါရစ်။ ဥညာဇီပေါ်ဝိုင်(3) ဗာလ်ခါးလ်လပ်အက်ဗာလ်သော(100/200) ဥကျော့သပ်ဂါစ်နော်ခါးလ်ယော ရစ်ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးရစ်ထူဂျာ ပေါ်ရစ်။

ဂေါလ်ရော ထားညင်ဘေ ရာဝါးကင်မော်ယာ လိခြားလ်အာသပ်တယ် ဘီရီအုံးဘာရာစ်နယ်လီ အာသပ်တယ် ဘေရာဝါ လိုက်မော်နော် ဒုတ်ဆာမီထာဂျပ်။ အက်ဒိန်ထီ ကာကင်ဂူလပ်သပ်တီငါ (10000) ပါလိုသီပမာဏ ဆားလပ်ကင်ပါဂျပ်ယော အာဆောင့်။ သီဘီဂျီးရစ်ကင်ဂူရိနော်ပါ ဂျပ်ဒိန်ယောအာသပ်။ စစ်ရေးပဋိပက္ခဇူး ဒီ စစ်တွေဆောလ်ရော အာညင့်မာစ်ဂျောကင် မော်မာလ်လာ မာတူလာဂူရိအာသပ်တယ် ရသေ့တောင်ဆောလ် ဗုဒ္ဓောဖာရာတုံး ဦးမောင်စောရွှေတယ် အာမိဆဲလ်ထီကာ ကီဏီလပ်အာဂယ်(7)ဆောလ်၊ (6) ဆောဥလပ်ယော အီနားတယ်(1000)ဂျာပေါ်ရစ်။

ဆိုးလ်လော် ဒေါလ်ယော အူဒီလ်ကင်ယော နိုက်ဂျပ်လိုက်ဒုတ်ဇာ။ ပါဂျပ်တီငါလိုနော်ခါးလ်ရစ်။ ကင်ဂူရိနင်(5000)ပါဂျပ်၊ (8000) ပါဂျပ်ယောအာသပ်။ ဒေါလ်ရွာထီကာအက်ဒိန်နောယာ အက်ဒိန်ခါးလ်ပေါ်ရစ်။ သီဘီဂျီးရစ်ဂေါလ်ယော ဂေါ်ရားပေါ်ရစ်ယော အာသပ်ကူလော။

အီနားမောက်ဂေါ ဒါတ်သောပြည်ဟင်း ငွားတုံးမာလ် အာဏီပိုက်မာ မာလာထား ဒူလာမောက်ဂေါ ဒါတ်တုံးနယ် လာစ်တယ် မာလ်လုံးယော ဘာရားဂျီး ပိုက်နော်ပါရစ် တယ် လိုက်မာစ်၊ အီဂျာကင်အုံးကာ ဒီထူယစ်။ မောက်ဂေါဒါတ်သော ဂေါလ်ရင်နိရစ်ဂူရိ ပိုက်ကူလပ်နော် ဝါဘာဏိပိုက်ကူ လပ်ဇောလ်ရော ရာသီနော် လူမီဂျပ်ဘီဇူးနော် ဥဂျပ်ဂူချာပေါ်ရစ်။ အီဘောဆောလ်ရောတယ် ကင်ဂူရိနင် ပိုက်ထူယစ်တယ် တီငါအုံးခါလ်ဏာ မာလ်ကီဏာသော ပူရင်ဂေါလ်ရုံဒေါရောနော့စ် ဘီလီထာမ့်ပါလပ်ယော ဖီရီဂူရိနော်ပါရစ်။

(63) ဘောဆောလ်အာသပ်တယ် မာမူတယ်ဂါဂျောင်နိုက် ဂျပ်လိုက်ကင် ဂူရီနော်ပါ ရစ်ကူလော။ ဘီရီဝါး ကင်မော်တီငါလို ခါးလ်အာဆောင်တယ် တာရားဂေါလ်ရော မာနုကျုံတယ် တီငါနိုက်ဂျပ်လိုက် ဇောလ်နော်အာဂျပ်ဗိုက်ဂျော ဂေါလ်ရင်ရစ်ဂုူရိနော် ပါရစ်ဆန့်မော်နော် ဒုတ်ဆာမီအာသပ်။ မာမူတယ်ကင်ဂူရိနော်ပါရောင်။

ဘီရီဝါးကာ မာစ်ဂျပ်ကင်မော်တီ ငါလိုခါးလ် အာသိတယ်။ ပေါ်ဝိုင်ယော ကင်ပေါ်ရစ်ဒူလာနော် ပေါ်ရစ်တယ်ယော အာသပ်။ ဥညာမာနုသော ဂေါ်ရစ်တယ်လိုက်တာရား ဒါကာ လပ်သပ်ဂူရိပိုက်ဂျပ် ဘီချီးအူအာသပ်။

အီနားဥလပ်ဂေါလ်ရင်နော့စ် ဆာလ် ကာမာစ်နိုက်တူမီ ဒေဂေါစ်တယ် ဒူလာဂေါလ်ရင်ယော ဘင်ငှီ့အာသပ်။ ဂေါလ်ရော်ဂိုက်ကျုံ့ ပူဇီထားလပ်ယောဂူရိနော်ပါရိစ့်။

အီနားခါးလ်ဂျပ်မာလ်လုံယော ဒေါလ်ဥဒီအာသပ်။ ဂါဂေါ်ဒါနော့စ်ဗျာကုံ ဒုတ်လက်ပါ အာသပ်တယ်ဆန့်ဂေါ်ရောင်ပူရီ အာသပ်တယ်မူလိုဘေဒါဝါးနီရစ် ဆားညင်ကူလော။ ဂါဇာကာအီနားဖီရီ လူမီလောတယ် ဒေါ်မချေ ဒေါ်ဝါးဥလပ် ဂေါလ်ကာမာစ်နိုက်။ ဥညာမာနု ဂေါလ်ရော ဘီရာသော အာဆောင်တယ်။ ဇောလဒီ်အာလပ်ကီ ဒူလာဂေါ်ရား ပူရီဘောဆန့်ဘာ ဘီနင့်မာဒီသောတိုလို့စ် ပါရီဂုံဇာဂျပ်ဇာကာသော ဘူဂျီးနင်မော်နော်ကော်ဒါးအုံး ကူဒေဂါးလော။

ဗာစ်ကာမာစ်ခါးလ်နော် ပိုက်ဆိုးလ်နိုက်ဂျပ်လိုက်။ ဂေါလ်ရင်မာစ်အုံပါဒါ လိုနော့စ် ပလက်စတိတ်ဂူရိထူယ်တယ်။ ဇောလ်ဒီလပ်ကာ ဂေါလ်ရော(10000) လိုပါ ဘောနပ်တော်ဂိုက်အာသိ။ အီယာဝန်းနော့စ် ဇောလ်ရော ရာသီပေါ်ရာတူ ဒီအာသိတယ်။

တာရားတုံးထာ ဂျပ်ဇာကာနိုက်ဂျပ်လိုက် ဒါဂိုက်ထူယစ်တယ်။ အာဂယ်ဥဂေါလ်ရော့စ် ဘီရာသောအက်မစ်ဂျပ် (15000) ဒီနင်အက် မစ်ဒီနော်ပါရီနင် ဇာကာလော်ရာပူလောင်။ ထာဂျပ်ဇာကာနိက်ဂျပ် လိုက်ဆိတ်ပူရီ နင်အီဇာကာ ဝန်နော့စ်ထာစ်ပါလောင်တယ်။ ခါးလ်နော်ပါလပ်ယော နိုက်ထာဂျပ်ဇာကာပါပူရီဘော်။ ဇောလ်ယောပူရီဘော် အာဘဲဘီဇူးဂေလပ်ကီဂေါ်ရား ပူရီဘော်ဂေါလ်နိုက်ဆာရာနိုက်ဂူရိ။ အက်ဒိန်အက်ဒိန်အာလပ်သီ ယာဝန်သပ်ဘာဘောင်တယ်။

အက်ဒိန်ဥဗာစ်အူလပ် အာအက်ဒိန်ခါးလ်ပါဘောင် မော်ထူယောင့်။ အီနားဇောလ် ပူလပ်ကောင်း ဇာကာထာဘောင်ဆန့် ဘာဘောင်ငေါ့စ်တယ်။

 453 total views,  1 views today