႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္။ ။ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္တိ့ျဖစ္ေတ ငါးမန္းန္႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္တိ့ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ငါးဖမ္းလူတိ့အေနနန္႔ ပုိက္တိ့မွာ ဖမ္းမိေရဆုိေက ျပန္ပနာ လႊတ္ပီးဖုိ႔၊ မဖမ္းဆီးကတ္ဖုိ႔ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ စပနာ ရီးဆြဲနီယာလုိ႔ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက သိရပါေရ။

မူေဘာင္ရီးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္နိ႔ကနိ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္နိ႔အထိ ငါးမန္းငါးလိပ္ေက်ာက္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရီးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခပနာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနနန္႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သတၱဝါနန္႔ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္နန္႔ အျခား တကၠသုိလ္တိ့၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုိ႕က ပူးေပါင္း ရီးဆြဲခစြာ ျဖစ္ေတလုိ႔လည္း သိရပါေရ။

 409 total views,  1 views today