ကုိေအာင္ ၊ ရုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ေအတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ခမီလူမ်ဳိး႐ုိ႕ ႐ုိးရာဝတ္စုံနန္႔ အဆင္တန္ဆာတိ့အေၾကာင္း တင္ဆက္ပီးလားဖုိ႔ ျဖစ္ပါေရ။

သူ႐ုိ႕ ဝတ္စုံတိ့မွာ ပုံေဖာ္ေရ ပန္းတိ့ အေရာင္တိ့စြာ ဇာပုိင္ ထူးျခားခ်က္တိ့ ပါလဲ။ သူ႐ုိ႕တိ့ ဘေဇာင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ကတ္လဲ၊ အရင္ေခတ္က ဝတ္စုံတိ့နန္႔ အခုေခတ္ ဝတ္စုံ အဆင္တန္ဆာတိ့ ဇာပုိင္ကြာျခားခ်က္ ရွိလာခဲ ဆုိေရ အရာတိ့ကုိ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နန္႔ ပုဏၰားကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္ထဲက ခမီတုိင္းရင္းသားတိ့နန္႔ တြီ႔ဆုံ မိန္းျမန္းထားစြာတိ့ ျဖစ္ပါေရ။

ခမီ တုိင္းရင္းသားတိ့စြာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွာ အမ်ားဆုံး နီထုိင္ကတ္ပနာ အမ်ားစုကေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသ႐ုိ႕မွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းနန္႔ အသက္မြီးကပ္ပါေရ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အရင္ေခတ္က နီထုိင္လာေရ လူမ်ဳိးျဖစ္ပနာ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈနန္႔ ရပ္တည္နီႏုိင္ေရ တုိင္းရင္းသားတိ့လဲ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။ ခမီတုိင္းရင္းသားတိ့စြာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ႐ုိးရာဝတ္စုံ အဆင္တန္ဆာတိ့ကုိ ကုိယ္တုိင္ရက္လုပ္ပနာ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ဝတ္ဆင္ပနာ ဂုဏ္ယူေလ့ရွိပါေရ။

ခမီတုိင္းရင္းသား နီအိမ္တုိင္းလုိလုိမွာ လက္ရက္ကန္း ေဆာင္ထားေလ့ ရွိပနာ အမ်ဳိးသမီးတိ့က ကုိယ့္စိတ္ကူး စိတ္သန္းအတုိင္း ပန္းကြက္တိ့ အေရာင္တိ့ ပုံေဖာ္ရက္လုပ္တတ္ကတ္ပါေရ။

ကုိအဂၤါေအာင္က ခမီအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္ပါ။ ခမီလူမ်ဳိးရုိ႕၏ ဂီတ၊ အႏုပညာနန္႔ ႐ုိးရာဓေလ့ရုိ႕ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ပါေရ။

ခမီလူမ်ဳိးရုိ႕ ဝတ္စုံအေၾကာင္း သူက အခုပုိင္ေျပာျပပါေရ။

“ကၽြန္ေတာ္႐ုိ႕မွာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးဝတ္စုံဆုိစြာ ဟိ့ပါေရ။ အရင္ကဆုိေက ေတာေတာင္ထြက္ေတ ဝါဂြမ္းကုိ သီးသန္႔ခ်ည္မွ်င္လုပ္ပနာ ဝတ္စုံဝတ္ကတ္ပါေရ။ မိန္းမဝတ္စုံရွိေရ၊ ေယာက်ၤားဝတ္စုံရွိေရ။ သူ႔အရြယ္အလုိက္ ေယာက်ၤားက ဇာပုိင္ဝတ္ရလဲ။ မိန္းမက ဇာပုိင္ဝတ္ရလဲ ခြဲျခားထားပါေရ။ ေယာက်ၤားမွာ ပါတရီလုိ႔ ေခၚေရ ၇ ေတာင္ေလာက္ရွိေရ အဝတ္။ ယင္းမ်ဳိးရွိခပါေရ။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေခတ္နန္႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေဘာင္းဘီဝတ္ေတ။ ဒေယာဝတ္စြာလဲ ရွိပါေရ။”

ရက္လုပ္ေတအခါမွာ ရုိးရာ ဒ႑ာရီပုံျပင္တိ့၊ ထင္ရွားေရ အမွတ္အသားတိ့ျဖစ္ေတ ရာသီပန္းတိ့၊ အျမတ္တႏုိးထားေလ့ ရွိေရ သဇင္ပန္းတိ့ကုိ ပုံေဖာ္ရက္လုပ္ကတ္ပါေရ။

“ရာဇဝင္နန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ထားစြာတိ့လဲ ရွိပါေရ။ သဇင္ပန္းဆုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတုိင္းအတာနန္႔ ရခုိင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခမီျဖစ္ျဖစ္၊ ၿမဳိျဖစ္ျဖစ္ သဇင္ပန္းကုိ အသုံးမ်ားကတ္ပါေရ။ သဇင္ ခက္ကီ၊ ခက္ကီပါး ဆုိ သဇင္ပန္းလုိ႔ ေခၚပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရအေနန္႔ အက်ီတိ့၊ ထဘီတိ့၊ ေနာက္ ေခါင္းမွာ ပန္ေရ ပန္းကအစ။ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႕ ခမီလူမ်ဳိးတိ့မွာ နီနန္႔လဗ်ာလ္။ ကနီယုိ ခါ့ယုိ ယင္းပုိင္ ရည္ညႊန္း ရက္လုပ္ကတ္စြာတိ့လဲ ရွိေရ” လုိ႔ ကုိအဂၤါေအာင္က ဆက္ေျပာပါေရ။

ခမီလူမ်ဳိး မိသားစုတုိင္းမွာ ကုိယ္တုိင္ဝတ္ဆင္ဖုိ႔ အဝတ္အစားတိ့ကုိ ကုိယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးရ ဝါက ခ်ည္မွ်င္ထုတ္ယူပနာ ကုိယ္တုိင္ ရက္လုပ္ကတ္ေတလုိ႔ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ ဂ်င္ေခ်ရြာက အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚမလွျဖဴက ေျပာပါေရ။

“ဝါကုိ ႀကိတ္ဖုိ႔ ၿပီးမွ နီပူလွမ္းရပါေရ။ ေနပူလွန္းပနာ ခါရေရ။ ရေရ အမႈန္႔ကုိ လုံးရရ။ ၿပီးမွ ဂ်င္နန္႔ မြီ႔ပနာ ျခည္ခင္လုပ္တယ္။ ရေရ ျခည္ကုိ ဆန္ၾကဳိထားေရ အရည္ထဲမွာ ႏွစ္ရေရ။ ၿပီးေက နီပူလွန္းရေရ။ ၿပီးမွ ႀကဳိးကုိ ျခည္လုံးလုံးရေရ။”

ျခည္ရေကေလ့သင့္ လုိခ်င္ေရ အေရာင္ရဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ သစ္ေခါက္တိ့ကုိ အမႈန္႔လုပ္ပနာ ႀကဳိခ်က္ေတ အရည္ထဲမွာ ထည့္ပနာ ဆီးဆုိးရေရ။ ခမီလူမ်ဳိးတိ့ကေတာ့ လမုပင္နန္႔ ပင္လယ္ဇီးပင္က အေခါက္တိ့ကုိ ျခည္ဆီးဆုိးဖုိ႔ သုံးကတ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါေရ။ ဆီးဆုိးၿပီးေရအခါမွာေတာ့ ရက္လုပ္ႏုိင္ေရ အမည္းေရာင္ ျခည္ခင္တိ့ကုိ ေအာက္ခံအေရာင္အျဖစ္ သုံးပနာ တျခားအေရာင္တိ့ အဆင္တိ့ ရဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားက ေရာင္စုံျခည္ကုိ ဝယ္ပနာ သုံးကတ္ရေရလုိ႔ ေျပာပါေရ။ ျခည္ခင္တိ့ ျပင္ဆင္ၿပီးေရအခါမွာ တစ္ေရာင္တစ္မ်ဳိးစီ ရစ္လုံးနန္႔ ထည့္ပနာ လက္ႏွစ္ဖက္နန္႔ ရက္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရပါေရ။

“ရက္ကန္းရက္စြာမွာ သစ္သားနန္႔ လုပ္ေတ လက္မ၊ ဝါးလုံး၊ ဝါးလုံးအငယ္ေခ်တိ့နန္႔ အထက္ျခည္ ေအာက္ျခည္လုံးဖုိ႔အတြက္ သုံးပါေရ။ ေခါက္ပနာ ရက္ရေရ။ ကုိယ့္မွာ ရစြာက ျခည္အမည္းတိ့၊ အရင္ကဆုိေက အဂၤလိပ္ျခည္ဆုိစြာ စစ္ေတြမွာ ဝယ္လုိ႔ရေရ။ အေရာင္စုံ။ ယင္းခ်င့္ကုိ ဝယ္ပနာ ဂ်င္နန္႔ လိပ္ရေရ။ ဂ်င္နန္႔ က်စ္ပနာ ရက္လုိ႔ရေရ။ အခုေခတ္ အေခ်တိ့က အရင္ကပိုင္ မတတ္ကတ္ရာ။ အခုျခည္တိ့က ပြေရ။ ရက္ေက ထဘီဝတ္လုိ႔ မရဗ်ာလ္။ ၿခဳံေစာင္ရာ ရက္လုိ႔ရေရ။” လုိ႔ ေဒၚမလွျဖဴက ဆုိပါေရ။

လက္ႏွစ္ဖက္နန္႔ရာ ရက္လုပ္ကတ္စြာ ျဖစ္ေတအတြက္ ဝတ္စုံတစ္စုံစာ ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆုံး ဆယ့္ငါးရက္က တစ္လေလာက္အထိ အခ်ိန္ယူကတ္ရပါေရ။ သုံးစြဲေရ ျခည္အမ်ဳိးအစားနန္႔ အလီးခ်ိန္အေပၚ မူတည္ပနာ ဝတ္စုံ တန္ဖုိးကလဲ ျမင့္မလားလာပါေရ။ အိမ္မွာ ကိုယ္တုိင္ရက္လုပ္နီေရ မသႏၱာေအးက အခုပုိင္ပဲ ရွင္းျပထားပါေရ။

“ပုဝါတစ္ထည္ကုိ တစ္ေသာင္းခြဲပါ။ စီလြန္ျခည္နန္႔ ရက္ရပါေရ။ လခြဲ တစ္လေလာက္ ရက္ရေရ။ အက်ီ ၤတိ့ဆုိေကေလ့ တစ္ခါရက္ေက ႏွစ္ထည္စာ ပါေရ။ ယင္းခ်င့္လဲ လခြဲတစ္လေလာက္ ရက္ရပါေရ။ ယင္းခ်င့္လဲ ခုႏွစ္ေထာင္ ရွစ္ေထာင္ပီးရေရ။ တစ္ေပကုိ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ တစ္ေသာင္းခြဲ ယင္းပုိင္ ေတာင္းကတ္ေတ။ သုံးေရ ျခည္ကုိ လုိက္ပနာပေယ။ ျခည္ေကာင္းေက ေကာင္းသေလာက္ စ်ီးၾကီးေရ။ ခုႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေသာင္းေလာက္ထိ ေပါက္တယ္။ မိန္းမဝတ္စုံကေတာ့ စ်ီးပုိမ်ားေရေပါ့။ ေယာက်ၤားက အက်ီ ၤတစ္ခုတည္း။ မိန္းမစ်ီးေလာက္မမ်ား။ တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ဆုိ ဝတ္လုိ႔ရေရ။ မိန္းမမွာဆုိေက ငါးေသာင္းေျခာက္ေသာင္း အနည္းဆုံး။ ယင္းခ်င့္ေတာင္ ႐ုိး႐ုိးျခည္နန္႔ရာ ရက္စြာ။ အေကာင္းစား ျခည္နန္႔ ဆုိေက ခုႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေသာင္းေလာက္ ေပါက္ေတ။”

ခမီအမ်ဳိးသမီးတိ့စြာ ေငြထည္အဆင္တန္ဆာနန္႔ ခ်ည္သားဝတ္စုံကုိ တြဲဖက္ပနာ ဝတ္ဆင္ကတ္ရေရ။ အမ်ဳိးသမီးတိ့၏ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈကုိ ကုိအဂၤါေအာင္က အခုပုိင္ ရွင္းျပထားပါေရ။

“အမ်ဳိးသမီးဝတ္စုံအေၾကာင္း ေျပာရေက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခမီတိ့က ငြီကုိ ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိပါေရ။ ဆြဲႀကဳိးကေတာ့ ငြီဒဂၤါျပားေပါ့။ အခုကေတာ့ ငြီဒဂၤါျပားတိ့ ရွားလားဗ်ာလ္။ ေယေလ့သင့္ အေရးႀကီးေရ ပြဲလမ္းတိ့မွာဆုိေက ဝတ္ကတ္ပါသိ့ေရ။ ဆြဲႀကဳိးအရွည္က အမ်ဳိးသမီး ခ်က္နီရာေလာက္အထိ ဝတ္ကတ္ေတ။ ငြီျပားတိ့ ၾကားမွာ ရီစာမီ ေခၚေရ ႀကဳိးနန္႔ သီလုိ႔ရေရ ပုံစံ ဝတ္ကတ္ေတ။ အက်ီ ၤကေတာ့ ပုခုံးတစ္ဖက္ရာ စလြယ္သုိင္းဝတ္ကတ္ေတ။ ဘယ္ဘက္က အဓိကထား ဝတ္ေတ။ လုံလုံၿခဳံၿခဳံျဖစ္ေအာင္ ျခဳံပုဝါကုိ ျခဳံထည္အေနနန္႔ ျခဳံေလ့ ရွိေရ။ ခါးပတ္ကေတာ့ ေငြႀကဳိးကုိ ၂၄ ပင္ ၂၅ ပင္ ၃၀ အထိ ဝတ္ေလ့ ရွိေရ။ ထဘီက်ေက ကြင္းလုိက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္ကုိ သိမ္းပနာ ဝတ္ကတ္ေတ။ ဒူးေအာက္အဆင့္ထိ ရွိေရ။”

ေဒပုိင္ ဝတ္ဆင္ေရ နီရာမွာလည္း ရာသီအလုိက္ ဝတ္စုံကုိ ရာသီပန္းပြင့္တိ့နန္႔ ပုံေဖာ္ရက္လုပ္ပနာ ဝတ္ဆင္ကတ္ေတလုိ႔ ဆုိပါေရ။

“ပန္းဆုိစြာက သဇင္ပန္း၊  ကံံ့ေကာ္ပန္း၊ စၾကာ၊ ေရွးရာဇ၀င္နန္႔ အညီ ပန္းတိ့ကို ေဖာ္ေဆာင္တတ္ပါေရ။ ႏြီခါသား ဝတ္ဖုိ႔အဝတ္အစား၊ ႏြီခါ ဇာနန္႔လိုက္ဖက္ေရ။ မုိးခါသား ဇာနန္႔လုိက္ေလ ယင္းပုိင္။ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတိ့ပါ ပန္းတိ့ပါ ေျပာင္းလဲလားစြာကုိ တစ္ခ်ဳိ႕နီရာတိ့မွာ ျမင္တြီ႔နီရသိ့ေရ။” လုိ႔ ကုိအဂၤါေအာင္က ေျပာပါေရ။

ခမီတုိင္းရင္းသား႐ုိ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတိ့ကုိ အခုကာလမွာေတာ့ ရုိးရာ ပြဲသဘင္တိ့နန္႔ အခမ္းအနားတစ္ခ်ဳိ႕မွာရာ ဝတ္ဆင္ကတ္စြာကုိ တြ႔ီျမင္ႏုိင္ရာလုိ႔လည္း သိရပါေရ။

“႐ုိးရာ ပြဲလမ္းသဘင္တိ့၊ အထိမ္းအမွတ္တိ့၊ ေကာက္သစ္စားပြဲ၊ အိမ္သစ္တက္ပြဲ စေရ ပြဲလမ္းတိ့မွာ ေဒအဝတ္အစားတိ့ကုိ အခုထက္ထိ ဝတ္ဆင္နီကတ္တုန္းဆုိစြာကုိေတာ့ ျမင္ရပါသိ့ေရ။” လုိ႔ ကုိအဂၤါေအာင္က ေျပာပါေရ။

အခုပုိင္ ဝတ္ဆင္မႈ နည္းပါးလာစြာတိ့ ႐ုိးရာဝတ္စုံတိ့၏ တန္ဖုိးႀကီးျမင့္စြာတိ့အျပင္ ရရွိဖုိ႔ ခက္ခဲလာေရအတြက္ ႐ုိးရာ ပြဲလမ္းတိ့မွာရာ တန္ဖုိးထားပနာ အလီးအနက္ ဝတ္ဆင္ကတ္စြာလုိ႔ ပုဏၰားကၽြန္းၿမဳိ႕ စံျပရပ္ကြက္မွာ နီထုိင္ေရ မာမာေအးက ေျပာပါေရ။

“၀တ္ေတာ့ ၀တ္ျဖစ္တယ္။ ေယေလ့သင့္ ယင္းခ်င့္ ဝတ္ေက မလုံၿခဳံပုိင္ထင္ေရ။ ဝတ္ရစြာေတာ့ ေပ်ာ္ေရ။ တစ္ခါတစ္လီ ဝတ္ရစြာ လူတိ့အလယ္မွာ ဝတ္ျပရစြာေတာ့ ကုိယ့္ခမီဂုဏ္ကုိ ေဖာ္ေရပုိင္ျဖစ္လုိ႔ ပီတိလဲ ျဖစ္ရေရ။”

႐ုိးရာ ရက္ကန္းပညာကုိ မိန္းမေခ်တိ့ကရာ တတ္ေျမာက္ကတ္ပနာ အမိတိ့၊ အေဘာင္မသယ္ရုိ႕က ၿမီးျမစ္တိ့ကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ပီးကတ္စြာပါ။

“ ေဒပညာက အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာစြာ။ အေဘာင္မရုိ႕ သင္ပီးေရ။ ငါ့မွာ တတ္ေတအတြက္ ငါ့သမီးကုိ သင္ပီးေရ။ ေဒပန္းကုိ က်ေက ျခည္ႏွစ္ပင္ကုိ အထက္ကတင္။ သုံးပင္ကုိ ေအာက္ကညွပ္။ ယင္းပုိင္ စနစ္တက် လုပ္ျပရေရ။ လုပ္ခ်င္ပုိင္ လုပ္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး” လုိ႔ ေဒၚလွျဖဴက ဆုိပါေရ။

ေယေလ့သင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနတိ့ ေျပာင္းလဲလာေရအတြက္ သင္ယူလုိသူတိ့ ရွိေကေလ့သင့္ တတ္ေျမာက္သူကေတာ့ နည္းပါးလာနီပါေရ။ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ မညဳိညဳိသန္းကေတာ့ သူ႔အေနနန္႔ သင္လုိ႔ရာ တတ္ခဖုိ႔ဆုိေက စိတ္ကူးထဲကအတုိင္း ဝတ္စုံတစ္စုံကုိ ဖန္တီးၾကည့္ခ်င္နီပါေရ။

“သင္လုိ႔ တတ္ခေက အခု လားလာနီေရ ဒီဇုိင္နာတိ့ လုပ္ေတပုိင္ ႏြီရာသီ ဝတ္စုံ တစ္စုံေလာက္ေတာ့ လုပ္ၾကည့္ဖုိ႔လုိ႔ စိတ္ကူးထားပါေရ” လုိ႔ မညဳိညဳိသန္းက ဆုိပါေရ။

ခမီအမ်ဳိးသမီးတိ့မွာေတာ့ ရင္ကပ္အက်ီ ၤ၊ ထဘီ ၊ ျခဳံထည္ရုိ႕အျပင္ ငြီသားနန္႔ ျပဳလုပ္ထားေရ အဆင္တန္ဆာတိ့ကုိလည္း တြဲဖက္ ဝတ္ဆင္ကတ္ပါေရ။ ခမီလူမ်ဳိးတိ့စြာ ေရႊကုိ သုံးေဆာင္ေလ့ မရွိဘဲ ငြီသားထည္ကုိရာ တန္ဖုိးထား ဝတ္ဆင္ကတ္ေလ့ ရွိပါေရ။ ငြီသားကုိ သုံးစြဲေရအတြက္ က်န္းမာေရးနန္႔ ညီညြတ္ေတလုိ႔ ယုံၾကည္ေရလုိ႔လည္း ေဒၚမလွျဖဴက ေျပာပါေရ။

“ အရင္ကဆုိေက ငြီႀကဳိးနန္႔ ငြီျခီက်င္း၊ ငြီလက္ေကာက္၊ ဆံထုိးတိ့ ေခါင္းၿဖီးတိ့ဆုိေကေလ့ ငြီနန္႔ရာ လုပ္စြာ။ ေခါင္းမွာ ပန္ေရ ငြီပန္းပြင့္တိ့လဲ ရွိေရ။ ယင္းေခတ္က ငြီနန္႔ သုံးစြာမ်ားလုိ႔ ၿခီဆစ္လက္ဆစ္တိ့ ကုိက္ခဲစြာမရွိ။ အခုမသုံးကတ္ခါ ကုိက္ခဲစြာတိ့ ရွိလာေရ။ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္ေကေတာင္ ငြီလက္ေကာက္မပါေက မကပ္ရ။ ဆံထုံးမွာလဲ ေညာင္ရြက္ခက္တိ့၊ ေညာင္ရြက္ပုံစံမ်ဳိးတိ့ ထုိးရေရ။ ငြီျပားက်ပ္သား ေလးဆယ္ငါးဆယ္။ တစ္ရာ။ ယင္းပုိင္ လုပ္ကတ္ေတ။ ၿခီက်င္းမွာဆုိ တစ္ဘက္ကုိ ဆယ့္ငါးက်ပ္သား ဝတ္ကတ္ေတ။ မရွိလူကေတာ့ ငါးက်ပ္သား။ ခုႏွစ္က်ပ္သားဆုိေရပုိင္ ဝတ္ကတ္ေတ။”

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ ဂ်င္ေခ်ေက်းရြာက ကုိယ္ေက်ာ္ဆန္းဝင္းကေတာ့ ခမီရုိးရာ ငီြသား အဆင္တန္ဆာတိ့ ေရာင္းခ်လူပါ။ ေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ ေငြစင္ ေငြသားဒဂၤါးျပားတိ့ကုိ မသုံးႏုိင္ေတာ့ဗ်ာလ္ဆုိေကေလ့သင့္ ငြီနန္႔ ၾကီးစပ္ပနာ ပုံစံတူ အဆင္တန္ဆာတိ့ ျပဳလုပ္ပနာ ေရာင္းခ်ေရလုိ႔ ရွင္းျပပါေရ။

“ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခါးပတ္ပါေရ။ ၿပီးေက ၿခီက်င္းပါေရ။ အေခ်တိ့အတြက္ သုံးေရ ေမာင္းလဲပါေရ။ ငြီျပားလဲ ပါေရ။ ခါးပတ္ကေတာ့ ရွစ္ေသာင္းသတ္မွတ္ေတ။ ၿခီက်င္းက တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ပါရာ။ လက္ေကာက္ကေတာ့ တစ္ကြင္းကုိ ငါးရာ။ ေမာင္းက တစ္ခုကုိ သုံးေထာင္။ ငြီဒဂၤါးျပားကေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးရွိေရ။ ငါးရာတစ္ တစ္မ်ဳိး။ သုံးေထာင္တန္ တစ္မ်ဳိး။ ဇာျဖစ္လုိ႔ စ်ီးကြာရေလ့ ဆုိေက အသားခ်င္းလည္း မတူေရပုိင္ အရြယ္စားခ်င္းေလ့ ကြာေရ။ ပုံစံကေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းရာ။”

႐ုိးရာပုံစံလဲ မပ်က္ရေအာင္ ပုံစံတူ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်နီရေကေလ့သင့္ တန္ဖုိးျမင့္နီေရအတြက္တာနန္႔ လူတုိင္းမဝယ္ႏုိင္စြာကလဲ ရုိးရာဝတ္စုံနန္႔ အဆင္တန္ဆာတိ့ လူသုံးနည္းလာရေရ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္နိသိ့ေရလုိ႔ ကုိအဂၤါေအာင္က ေျပာပါေရ။

“႐ုိး႐ုိးသာမန္ ဝတ္စုံတစ္စုံကုိ ႏွစ္သိန္းခြဲအထိ ရွိလာေရ ဆုိကတည္းက ဝတ္ဖုိ႔စားဖုိ႔ အခက္အခဲတိ့က ရွိလာဗ်ာလ္။ အမွန္တကယ္ ပြဲလမ္းသဘင္ဆုိေကေတာ့ ဝတ္ကတ္ရပါေရ။”

ခမီလူမ်ဳိးတိ့အေနနန္႔ အခုပုိင္ ႐ုိးရာဝတ္စုံတိ့ ဝတ္ဆင္မႈ နည္းလာစြာက ေခတ္နန္႔ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိဆုိပနာေလ့ အေၾကာင္းတစ္ခု ျမင္ပနာ၊ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သာမန္ နိ႔စုိဥ္ ဝတ္စုံပုိင္ ျဖစ္လာဖုိ႔အထိ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ကတ္ဖုိ႔ အိပ္မက္တိ့ ရွိနီေရဆုိစြာကေတာ့ အေသအခ်ာရာ ျဖစ္ပါေရ။

ခမီအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကုိအဂၤါေအာင္ကေတာ့ “ ႐ုိးရာပြဲတိ့မွာ ပြဲလမ္းသဘင္တိ့မွာ ဝတ္ေတဆုိစြာကလည္း ဝတ္စုံတစ္စုံကုိ စ်ီးအႀကီးမသန္ပီးပနာ ဝတ္ရစြာ ျဖစ္ေတအတြက္ ေအပြဲတိ့မွာရာ ဝတ္ႏုိင္ေရ။ ေနာက္ၿပီးေက ေဒဝတ္စုံတိ့ကေလ့ ေရွးေဟာင္း အမြီအႏွစ္တစ္ခုပုိင္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခရာလုိ႔ ျမင္ေရ။ ေဒေခတ္မွာပုိင္ ဝတ္ဖုိ႔ ဆုိစြာကလည္း မသင့္ေတာ္ဗ်ာလ္ေလ။ ရခိုင္မွာ ေခတ္ေလးေခတ္ အဝတ္အစားကုိ လမ္းမွာဝတ္ဖုိ႔ မျဖစ္ေရပုိင္ ကၽြန္ေတာ္႐ုိ႕ ဝတ္စုံတိ့ကေလ့ လမ္းမွာ ဝတ္ဖုိ႔မျဖစ္။ ဇာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေက ေခတ္နန္႔ မေလ်ာ္ညီလုိ႔။ ေနာက္ပုိင္းဆုိေကေတာ့ ေခတ္နန္႔ညီေအာင္ ဘေဇာင္ဝတ္ကတ္ဖုိ႔လဲ ဆုိစြာ ဇာပုိင္ ေခတ္စားလာဖုိ႔လဲ ဆုိစြာ ႀကဳိးစားနီကတ္ပါေရ” လုိ႔ ဆုိပါေရ။

 695 total views,  1 views today