ကဘား

ထူး၊ ႐ုိးမေရဒီယုိ မဂၢဇင္း

တစ္နီကုန္အလုပ္လုပ္လို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနီသူတိစြာ ညေနပိုင္းေရာက္လုိ႔ ႐ုံးဆင္းဗ်ာလ္၊ အလုပ္ခ်ိန္တိၿပီးကတ္ဗ်ာလ္ဆိုေက တစ္ေထာက္အပန္းေျဖအနားယူလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ အုပ္စုလိုက္ဝိုင္းဖြဲ႔ၿပီးေက ေဒသအစားအစာေတိျဖစ္ျဖစ္ လားေရာက္စားအေသာက္ပနာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့ ရွိကတ္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေလ့ျဖစ္၊ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ခုေလျ့ဖစ္ေတ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာေတာ့ ကဘားဆိုစြာ ေဒသတြင္းနာမည္ႀကီး အစားအစာတစ္ခုျဖစ္ပါေရ။

“ကဘားဆိုစြာက ဟင္းသီးဟင္းရြက္အစုံေပါ့။ ပဲပင္ေပါက္၊ ကင္းစြန္းရြက္၊ ေဂၚဖီ၊ အသီးအႏွံအစုံေပါ့။ ယင္းခ်င့္ကို အသားနဲ႔ လုံးၿပီးေႀကာ္ေလွာ္ ၿပီးေရာင္းရစြာ။ ေခါက္ဆြဲဆိုေကေခါက္ဆြဲ။ ထမင္းဆိုေကထမင္းေပါ့။ ကိုယ္စားခ်င္ေရ အစားအစာနဲ႔ ဝက္သားဆိုဝက္သား။ ၾကက္သားဆို ၾကက္သား။ ယပိုင္ အရီးက ခြဲၿပီးေရာင္းစြာ။”

သူကေတာ့ေက စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ကဘားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်လာေရ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚမရွင္ပါ။ ေဒၚမရွင္ကဗားဆိုင္ဆိုေက စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ မသိေရလူ ရွားပါေရ။

သူေရအရင္က မုန္႔တီနဲ႔ မုန္႔ဟင္းခါးလုပ္ငန္းကိုရာ လုပ္ကိုင္ခေကေလ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆုံးပါးလားၿပီးေနာက္မွာ သား၊ သမီးတိရဲ႕ ပညာေရးကတစ္ဖက္ စားဝတ္နီေရးကတစ္ဖက္ တာဝန္ပိလာေရအခ်ိန္မွာ ယင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ အဆင္မေျပႏိုင္ယာျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ကဘားေၾကာ္ ေရာင္းခ်ဖို႔ အိုင္ဒီယာရခစြာလို႔ ဆိုပါေရ။

“ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္အနားနဲ႔ တစ္ျခားနရာတိမွာ ၄၊ ၅ တိုင္ေလာက္လုပ္ကတတ္ေတ။ အရီးက်ေက ေနာက္ဆုံးေပါ့။ ေနာက္ဆုံးမွ ေရာင္းျဖစ္စြာ။ သူ႐ို႕ ကဘားေရာင္းခါအရီးက မုန္႔ဟင္းငါး၊ မုန္႔တီေရာင္းေရ။ ကဘားကိုေတာ့ ၉၉ ခုႏွစ္ကစလို႔ေရာင္းလာစြာ။ ကိုယ္ကေဖာက္သည္ မရခင္ ၃၊၄၊၅ ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ဒုကၡခံခရေရ။ ေဖာက္သည္ရလာေရအခ်ိန္မွာ အဆင္ေျပလာေရ။ အခက္ခဲဆိုစြာကေတာ့ တစ္ရင္းၿပီးေက ေနာက္တစ္ရင္းရင္းဖို႔ မရွိႏိုင္ ရွာရႀကံရေရ။ သား၊ သမီးတိ ပညာသင္ဖို႔ ပညာစရိတ္တိရွာရေရ။ ယင္းပိုင္ အခက္ခဲေပါင္းစုံႀကံဳခရေရ။”

ကဘားဆိုတာက ရခိုင္႐ိုးရာအစားအစာတစ္ခု မဟုတ္ေတပိုင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကအပ တစ္ျခားၿမိဳ႕တိမွာ ေရာင္းခ်စြာက မရွိသေလာက္ရွားပါေရ။

အသက္အရြယ္မရြီး အရြယ္သုံးပါးႀကိဳက္တတ္ကတ္ေတ ကဘားကို မထိုးပိုင္းတိမွာ မေရာင္းခ်ကတ္ေတပုိင္ တေယာက္ကေလ့ မိုးထပိုင္းတိမွာ စားသုံးေလ႔ မရွိကတ္ပါ။

“ရခိုင္႐ိုးရာအစားအစာေတာ့ မဟုတ္။ အိႏိၵယအစားအစာပိုင္မ်ိဳး။ မဆလာ၊ င႐ုတ္မႈန္႔တိပါေရ။  အိႏၵိယအစားအစာရာျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္မွာဆုိရင္ ပန္းသီးေခၚတယ္။ အရီး႐ို႕ ရခိုင္မွာဆို ေကကဘားလို႔ နာေမႀကီးလာစြာေပါ့။ စေစာလည္း မစားကတ္။ ညပိုင္း ၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ ညဥ့္အခ်ိန္ထိေပါ့။ အလုပ္သမားတိ၊ အလုပ္ကလာသူတိ၊ အလုပ္မအားသူတိ ယပိုင္။ ၿပီးေက ထမင္းမစားခ်င္ လူတိ ညဥ့္တိုင္ေကလာလို႔ စားကတ္တယ္။ ထမင္းစားလို႔ မေကာင္း။ ေဒခ်င့္ နည္းနည္းစားမယ္။ ယင္းပိုင္ ပုံစံမ်ိဳးတိ။ ေနာက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ေနကတ္တယ္။ ဆီးခန္းတိက မွာကတ္တယ္။ အလုပ္မအားကတ္ေက ပြဲတစ္ဆယ္၊ ႏွစ္ဆယ္မွာစားကတ္စြာရွိေရ။ အလုပ္တိ၊ ဘဏ္တိက ယင္းပိုင္။ ကေမၻာဇ႐ို႕၊ ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္႐ို႕က အပြဲႏွစ္ဆယ္၊ သုံးဆယ္မွာစားကတ္စြာရွိေရ။ အလုပ္မအား။ အခ်ိန္မရ။ ယင္းအခ်ိန္တိမွာ မွာစားကတ္စြာ။” 

ေရာင္းခ်ေရ ေနရာမွာေလ့ သူမ၏ ေစတနာတိေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚက ေဒသခံေဖာက္သည္တိ တိုးပြားလာေရပိုင္ ျပည္မဖက္ကလာေရ ဧည့္သည္တိကေတာင္ မွာယူစားေသာက္ကတ္စြာတိ ရွိေရလို႔ ဆိုပါေရ။

“လူႀကီးတိဆိုေကေလ့ လာကတ္ေတ။ ေအာ္ဒါတိလည္း အၿမဲတမ္းလိုက္ပို႔ရေရ။ အရင္ကလည္း ေဒမွာ တပ္ရင္းမွဴးလုပ္ခစြာ ဗိုလ္မွဴးတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာင္ျဖစ္နီကတ္ယာ။ သူ႐ို႕လာေကလည္း မရွင္ဆိုင္၊ မရွင္ဆိုင္ ရွာၿပီးေက စားကတ္ေတ။ ရန္ကုန္ကိုလည္း (ခ်ဳိင့္) ဆြဲက်ိဳက္တိနဲ႔ မွာၿပီးေက ယူလားကတ္ေတ။ ယပိုင္အားပီးကတ္ေတ။ ေဒၚမရွင္၊ စံေရႊမင္း(သားျဖစ္သူ) ဆိုရင္ မသိလူေတာင္ မရွိဗ်ာလ္။ အခု နႏၵလိႈင္(ဆိုင္ဝန္ထမ္း)ေၾကာ္နီလို႔ နႏၵာလိႈင္လို႔ေတာင္ တစ္မ်ိဳးနာေမေက်ာ္နီယာအခု။ ယပိုင္ ေၾကာ္နီေရလူတိ နာေမ ေက်ာ္ၾကားလားကတ္ေတ။”

ေစတနာေကာင္းလြန္းေရ သူမ၏အျပဳအမႈတိေၾကာင့္ ကဘားေၾကာ္ေရာင္းၿပီးေက သား၊ သမီးတိကို ပညာတတ္ျဖစ္ေအာင္ သင္ေပးႏိုင္ခ႐ုံမကလို႔ အခုဆိုေက ဆိုင္ခဲြတိေတာင္ ဖြင့္ထားႏိုင္ၿပီးေက သူကေတာင္ အနားယူခ်ိန္ရနီပါဗ်ာလ္။

“မိတ္မ်ားလာေရ ဆိုင္ခြဲပီးရေရ။ သား၊ သမီးတိကလည္း ဘြဲ႔ရေကေလ့ အလုပ္က မလုပ္ကတ္သလို႔ သားကလည္း ခြဲၿပီးေက တစ္ဆိုင္ေရာင္းေရ။ အရီးကေတာ့ ဘုရားတရားကယ္လို႔ သူ႐ို႕တိ စားေသာက္ႏိုင္ကတ္ေတ။ အရီးမွာလည္း ဖဲသာရလို႔ အိမ္တိဘာတိလည္း ေဆာက္ရတယ္။ သားတိ၊ သမီးတိလည္းဘြဲ႔ရလို႔ အရီးကေတာ့ေက အအီးခ်ခ်မ္းနဲ႔ ေနႏိုင္ခဗ်ာလ္။ ပုံမွန္ ေဖာက္သည္တိ ရထားဗ်ာလ္။ ေဖာက္သည္မရခင္ကေတာ့ ဒုကၡခံခရေရေပါ့။ ၄၊ ၅ ႏွစ္ေလာက္ကို။ အခုကေတာ့ ေဖာက္သည္ရလို႔ ေရာင္းေကာင္းလာယာ။ ပုံမွန္ေတာ့ လည္ပတ္နီယာေပါ့။ တစ္ပြဲကို ၁၅၀၀ ေရာင္းေရ။ ေရာင္းေကာင္းခါရွိေရ။ မိုးတြင္းဆိုေတာ့ ေကာင္းေရာင္းမေကာင္း။ နီရာသီဆိုေကေတာ့ တစ္နိကို ၂ သိန္း၊ ၃ သိန္းဖိုးေလာက္ ေရာင္းရေရ။”

အခုလက္ရွိမွာ အဆင္ေျပနီယာဆိုေကေလ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ ဆုံးလားၿပီးေနာက္ပိုင္း သား၊ သမီးတိ ဘြဲ႔မရသိခင္က ေဒၚမရွင္စြာ ေလာကဓံရဲ႕ ရက္စက္မႈကို ကေကာင္းခံခရသူပါ။ယေကေလ့ ေလာကဓံတရားရဲ႕ ရက္စက္မႈကို သူမ၏ ေစတနာတိ၊ အနစ္အနာတိနဲ႔ အလဲထိုးႏိုင္ခပါေရ။

သူမ၏ ကဘားစြာ တစ္ျခားသူတိၾကားထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနေအာင္ဆိုေရ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးနဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ စားသုံးသူတိ အၿမဲတမ္း ပိုမိုၿပီးေက အရသာရွိေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလိုသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါေရ။

“ကဘားမွာေတာ့ ရန္ကုန္အသီးအႏွံ မုန္လာဦးနီ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ေဂၚဖီပြင့္တိ အစုံထည့္ပီးရေရ။ ၿပီးမွလည္း စားေကာင္ေရေပါ့။ အသီးအႏွံတိ အစုံထည့္ေပးရေရ။ အေၾကာ္အေလွာ္မွာညွက္ေအာင္ စားလို႔ေကာင္းေအာင္ေၾကာ္ပီးရေရ။ အဆင့္ျမွင့္ၿပီးေက လုပ္မယ္ဆို ေတာ့ ေၾကာက္ေတ။ နည္းနည္းပဲ သုံးေရ။ ပူပူေလာင္ေလာင္ေခ်ေဆာက္မယ္ဆိုရင္။ မသြီးပဲသုံးေရ။ သူ႔မွာ ဂတ္စ္တိနဲ႔ ေၾကာ္လို႔မေကာင္းဘူး။ ေဒအရသာကေလ မီးျပင္းေက မက်က္ႏိုင္။ တူးလားေရ။ အနံ႔လည္းမေကာင္း။ မသြီးနဲ႔ ဆိုေတာ့ အေၾကာ္ညက္ၿပီး စားေကာင္းစြာ။ မီးကလည္း စကားေျပာေရ။ မသြီးနဲ႔ေၾကာ္စြာထက္ ဂတ္စ္နဲ႔ေၾကာ္စြာက ေကာင္းမေကာင္း။”

အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ေဒၚမရွင္႐ို႕ မိသားစု၏ လက္ရာျဖစ္ေတ ကဘားေၾကာ္ကို လူတိႀကိဳက္ရေရ ေနာက္ကြယ္မွာေလ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ တစ္ခုလည္း ရွိနီပါေရ။

“ၾကက္ျပဳတ္ရည္ေပါ့။ ယင္းအရည္ကို လူတိႀကိဳက္တယ္။ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႔ လွလွပပလုပ္ေက သူ႐ို ႔တိကႀကိဳက္ကတ္တယ္။ ေသာက္ကတ္ေတ။ စားကတ္ေတ။ တစ္ခြက္ၿပီးေကတစ္ခြက္။ ႏွစ္ခြက္ေတာင္းသူကေတာင္း။ ယပိုင္တာင္းကတ္တယ္။ ေတာင္းေက ပီးေရ။ အျပင္ကလည္း လာဝယ္စြာတိရွိေရ။ ယေကေလ့ မေရာင္း။ ပးီလိုက္တယ္။ ပါဆယ္။ ေဒအလုပ္ကေနၿပီးေက သမီးတိသားတိ အဆင္ေျပေရ။ ပညာသင္လို႔ ဘြဲ႔ရကတ္ေတ။ ကိုယ္႐ို႕ကလည္း အဆင္ေျပေျပ အိမ္ေခ်ယာေခ်နဲ႔ ေဆာက္ရေရ။ ေျပေျပလည္လည္နီရေရေပါ့။”

ေဒၚမရွင္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ အရြယ္ရလို႔ အနားယူနီဗ်ာလ္ဆိုေကေလ့ သူမ၏ မိသားစုဘဝကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ဇီခေရ ေက်းဇူးရွင္ ကဘားေၾကာ္ေခ်ကို သူ႔သား၊ သမီးတိရဲ႕ အင္အားနဲ႔အတူ တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့ေက စားသုံးသူပရိတ္သတ္တိအတြက္ ႀကိဳးစားေရာင္းခ်နီဖို႔သိပါလတ္။

 490 total views,  1 views today