႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းတိနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္တိ စုစည္းပနာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳတစ္ခုကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ခိုင္သဇင္ခန္းမမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ကေန ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္ တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေရ။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတိ ျပဳလုပ္လာေရအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက လူထုတိ၏ သေဘာဆႏၵတိနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရ႐ွိထားေရ အခ်က္ အလက္တိအေပၚ အေျခခံထားေရ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတိ၏ အျမင္တိကို တင္ျပႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္စြာလို႔ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေရ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီဝင္ ကိုညိဳမင္းခိုင္က ေျပာပါေရ။

“အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရအခါမွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတိက ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ကို က်န္ေရ ရခိုင္ အင္အားစုတိနဲ႔ စုစည္းႏိုင္ဖို႔ဆိုေရ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါေရ။ ေနာက္ၿပီးေက ရခိုင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းတိ က်ေနာ္႐ုိ႕ ေဆြးေႏြးခြင့္ ႐ွိေရ အပိုင္းတိ့မွာ ဇာပုိင္ ျမင္ေနေရ။ ဇာပုိင္ ႐ွိေနေရ။ လူထုက ဘေဇာင္ ဆႏၵ႐ွိေရ။ ရွိေရဆိုစြာကို အေၾကာင္း အရာအလိုက္ အမ်ိဳးအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတိ ျပဳလုပ္လာေရအခါ က်ေနာ္႐ုိ႕ တင္ျပႏုိင္ေအာင္ စုစည္းေရဆိုေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါေရ။”

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ေျမယာဆိုင္ရာ အေျခခံမူဝါဒနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူဝါဒ စေရ အခ်က္(၃)ခ်က္ ကို အဓိက ေဆြးေႏြးနီကတ္စြာလည္း ျဖစ္ပါေရ။ ေယေလ့သင့္ ယင္းအခ်က္တိကို ေဆြးေႏြးေရအခါမွာေတာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရေသးလုိ႔ ဆိုပါေရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖုိ႔ဆိုေက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိမွာ ျပည္သူတိကို အမ်ားႀကီးပါဖို႔ လိုအပ္ေရပုိင္ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနေရ စစ္ပြဲတိကိုလည္း  ရပ္တန္႔ဖို႔ လိုအပ္ေရလို႔ ကိုညိဳမင္းခိုင္က သူ႔ ယူဆခ်က္ကို အခုပုိင္ ေျပာပါေရ။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုစြာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ေရလူတိ အဓိကပါဝင္ပနာ လူထုနဲ႔ က်ေနာ္႐ုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေရ အပိုင္းေပါ့။ ဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲတိ ရွိနီစြာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး႐ွိနီစြာ မဟုတ္လို႔ ယူဆရမွာဖုိ႔ေပါ့။ က်ေနာ္႐ုိ႕က ေဒတိုက္ပြဲတိမွာ ပါဝင္ ေရအဖြဲ႔တိကို ရပ္တန္႔စီခ်င္ေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက ေဒသခံတိလည္း အခက္ခဲရွိေရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အေကာင္ထည္ ေဖာ္ဖုိ႔ဆိုေကေတာ့ ေဒစစ္ပြဲတိ ရပ္ကို ရပ္တန္႔ရဖုိ႔လို႔ ျမင္ပါေရ။”

ေဒေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က ဦးေဆာင္က်င္းပစြာ ျဖစ္ပနာ ေဒတစ္ႀကိမ္နဲ႔ ဆိုေက တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ႐ွိဗ်ာလ္လို႔ သိရပါေရ။

ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ရခိုင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီဝင္တိ အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးပုန္ေဘြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္တိ တက္ေရာက္ခကတ္ေရပုိင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတိနဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီက ကိုယ္စား လွယ္တိကလည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခစြာ ျဖစ္ပါေရ။

 196 total views,  2 views today