႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္။ ။ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ငါးမန္းႏွင့္ ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ငါးဖမ္းဆီးသူမ်ားအေနႏွင့္ ပုိက္မ်ားတြင္ ဖမ္းမိပါက ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ မဖမ္းဆီးၾကဖုိ႔ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ စတင္ေရးဆြဲေနၿပီလုိ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

မူေဘာင္ ေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ကေန ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ငါးမန္း ငါးလိပ္ေက်ာက္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သတၱဝါႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲ၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ အျခား တကၠသုိလ္မ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔က ပူးေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *