႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ပဋိပကၡတိျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေရ မတူညီေရ လူမ်ိဳးစုတိနဲ႔ ဘာသာတိဝင္အၾကား ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာစြာတိ၊ သံသယတိနဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျမင္မတူမႈတိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တိကို စုစည္းပနာ ၂ ရက္တာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးခပါေရ။

ေဆြးေႏြးမႈကို မဇၩိမေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ ရခိုင္အမ်ိဳးမ်ားသမီးကြန္ယက္နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး႐ုိ႕က ပူးေပါင္းပနာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္တိၿမိဳ႕မွာ႐ွိေရ Memory Hotel မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ကနိ ၂၉ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ပီးခစြာျဖစ္ပါေရ။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆိုလို႔႐ွိေက ပဋိပကၡတိျဖစ္လာေရ။ ျဖစ္လာေရ ေနာက္ပိုင္းတိမွာလည္း မတူညီေရ ဘာသာဝင္တိၾကား၊ မတူညီေရ လူမ်ိဳးတိ ၾကားထဲမွာ မယုံၾကည္မႈတိ၊ သံသယတိ ျဖစ္လာေရ။ ေနာက္ၿပီးေက ခြဲျခားျမင္ေရ အျမင္ေခ်တိ ျဖစ္လာေရ။ ယင္းကေန တဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကို ထိခိုက္စီလာႏိုင္ေရအတြက္ေၾကာင္မို႔ အခု ေဒလူငယ္တိကေနတဆင့္ မတူ ကြဲျပားေရ လူငယ္တိအခ်င္း ခ်င္းၾကားထဲမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိပေပ်ာက္ေရး၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ ေနာက္ၿပီးေက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ၾကားမွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈတိ၊ ယုံၾကည္မႈတိ၊ ခင္မင္မႈတိတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးနဲ႔ သူ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့့ထုံးစံတိကိုလည္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပနာ ဒီ Workshop ကုိ လုပ္စြာျဖစ္ေရ။”

ေအခ်င့္ကေတာ့ မဇၩိမေဖာင္းေဒးရွင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က Work Shop ျပဳလုပ္ရေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပခစြာ ျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားတိအပါအဝင္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္တိျဖစ္ေရ ၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္ (ခ) သကၠမ၊ ကမန္၊ မရာမႀကီးနဲ႔ ဟိႏၵဴစေရ အသက္ ၃၀ ေအာက္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတိပါဝင္ေရ လူငယ္ ၂၂  ေယာက္ကို ဖိတ္ၾကား ေဆြးေႏြးစီခစြာလည္း ျဖစ္ပါေရ။

လက္႐ွိ ျပဳလုပ္ေရ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၾကားနီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခေရ Facilitator ေဒၚခင္စႏၵာထြန္းကလည္း အခုပုိင္ ဆြးေႏြးမႈတိ အမ်ား အျပားျပဳလုပ္ပီးဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါေရ။

“အဓိကက ရခိုင္စြာ ႐ႈပ္ေထြးေရ အေျခအေန႐ွိေရ။ Complex ျဖစ္ေရ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ၿပီးေက သက္ဆိုင္ရာမ်ိဳးႏြယ္စု အေသးေခ်တိလည္း ရွိေရ။ တန္းတူအခြင့္အေရး မရကတ္။ က်ားမအခ်င္းခ်င္းတန္းတူ ညီညြတ္မႈ မ႐ွိ။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတိလည္း ရွိေနေရအတြက္ အေျခေနက ႐ႈပ္႐ႈပ္ျဖစ္ေနေရ။ ေအခ်င့္ကုိ အရမ္း Sensitive ျဖစ္ေရ။ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေရဆိုပနာ မေဆြးေႏြးကတ္ေပါ့ေနာ္။ မေဆြးေႏြးေလ အေျဖကို မတိြ႕ေလ။ ေျဖရွင္းဖို႔ ေနရာနဲ႔ ပိုဝီးေလျဖစ္ေရ။ ေဆြးေႏြးသင့္ေရ။ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမွပဲ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရ ဆီေရာက္ပါဖုိ႔။”

တက္ေရာက္လာၾကေရ လူငယ္တိစြာ သာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကိစၥရပ္တိအပါအဝင္ က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေနမႈတိ၊ ပညာေရး က႑မွာ နိမ့့္က်ေနမႈတိနဲ႔ စေရ က႑အသီးသီးကိုလည္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခကတ္ပါေသးေရ။

“က်ေနာ္တို႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ ဇာလူမ်ိဳးမို႔လို႔ ဇာက႑မွာ မပါရ။ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာဆိုေက ကမန္ဟာ ကုလားနဲ႔ ဆင္လို႔လား။ အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္လို႔လား။ ယင္းစာတိေၾကာင့္ ပါဝင္ခြင့္ မရစြာတိ ႐ွိေရေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေက ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီ႐ုိ႕မွာလည္း ႐ွိၾက ေရ။ ေဒတိုင္းရင္းသားတိ အေနနဲ႔လည္း ပါဝင္မႈစြာ ေတာ္ေတာ္လည္း အားနည္းေရ။ ကိုယ္႐ုိ႕ ရခိုင္ကလည္း လုပ္လို႔ခ်ည္း အဆင္မေျပေလ ။ မ်ိဳးႏြယ္စု ခုႏွစ္မ်ိဳး႐ွိေက ခုႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ဆြဲေခၚပနာမွရာ က်ေနာ္႐ုိ႕ အတူတူ လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္လားဖို႔ လိုေရ။”ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္က က်ားမေရးရာညိွႏိႈင္းေရးမွဴးအေနနန္႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခေရ လူငယ္ ကုိေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက ေျပာပါေရ။

အခုပုိင္ လူငယ္တိ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးရစြာက လူႀကီးတိနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးရစြာထက္ ပိုမို ထိေရာက္မႈ႐ွိေရပုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲက ရလာဒ္တိ ကိုလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝလားဖုိ႔လို႔ တက္ေရာက္လာေရ တိုင္းရင္သား လူငယ္တိက ဆိုပါေရ။

အခုျပဳလုပ္ေရ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲစြာ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ပနာ လာဖုိ႔ ႏွစ္တိမွာလည္း ေဒထက္မက ျပဳလုပ္ပီးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလားဖုိ႔လို႔လည္း မဇၩိမေဖာင္းေဒးရွင္းက ေျပာဆိုခ်က္အရ  သိရပါေရ။

 217 total views,  2 views today