အီဟော် ဘောလ်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ်ဂျီး ထူယစ်တယ်။

တပ်မတော် ယစ် အာဏာ လုစ် ဘာဒယ် ရခိုင့်တပ်တော် တုံး ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကာကျီး စစ်ရေး နော်ကုစ် အုပ်ချုပ်ေရး လို့စ် တရားစီရင်ရေး ကာကျီး ယော ဂူရိ အာဂျီးဂျောင်တယ် ဆန့်ဒေသခံ မာနု ကျုံကူဒေ ဂါးလက်။


ဒါတ်တင် သော တရားရုံး ခူလီထူယစ်။ အာလ်ဖာသရီး၊ အာလ်ဖာဝင်း၊ အာလ်ဖာတူး သော့စ် ခူလီထူယစ်။ ဥပမာ စားဖိုးသား ကူလပ် စားဖိုးသား ပီချောင်းဥလပ် ရွာသစ် ကူလပ်ရွာသစ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း ဥလပ် သဘုံ ကူလပ် သဘုံသီဒူလာ အာသပ်ဆန့် ကျောက်တော်ေဆာလ် ဒေသခံ ဦးမောင်မောင်ဆန်း တယ် တာရား ဖာရာလို့စ် တပ်ထာမ့် ပါဂျပ်ယာအုံး ကူဒေဂါးလော့။


နယ်ဒေသခံေဒါ်ဝါးတယ် မာမာလာ အက်ကမ်း ဥလပ် မြန်မာအစိုးရ သော ဂူရိအာသပ်တယ်ပုလိပ် ဂိုက်တီသော ဟောဘောလ် နော်ဒီနင့် AA သော ဟောဘောလ်ဒီနင် AA တုံး သပ် တရားစီရင် ဂူရိဂျောင်း ဘီလီ ကုစ်ထူယစ်။ ရခိုင့်တပ်တော် စစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် ညော့စ် (12) ဘောဆော ရခိုင်တပ်တော် ဒိန် သော သဝဏ်လွှာ မူဇောင်းင် နော့စ် စစ်ရေး ဝန်းသပ်အဓိက ဂူလပ်ယောပီဂျပ်တယ် အုပ်ချုပ်ရေး ယေ ာတရားစီရင်ရေး ဥညင်ြပည်သူ့ရေးရာ ဘဏ္ဏာရေး ယောဂူရိ ဗာလ်ရင်ကူလော။

ဒါတ်တင် ဘောဇားပိုက်သော အစိုးရယန္တယား ဘောဇားပိုက်ယော ဂူရိအာသပ်ဆန့်ဂေလ်တယ် ဧပြီ ဆာမ် (10) ဒိန်နာ သဝဏ်လွှာ သော လီဂီးထူယစ်။တရားစီရင် ဂေါရား သော ယောဆောလ်ရော ဇာကာ၊ ဖာရာအုပ်စု ဇာကာဝန်းနိသော တရားရုံးလို့စ် လက်အောက်ခံ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ုံ အုံးဖွဲ့ ဂူရိထူလပ် ယောသီအဖွဲ့ ဝါူမာမာလာအုံးရစ် ကာဒီဂျီနော်ပါရီလပ် AA ရစိဟောဘောလ်ဒီ လပ်ဆာမ်တီေအာဖင့် ဂူရိဂျပ်။


ဖာရာ လယ်ဆယ်၊ ဖာရာလယ်စိုက်၊ ဆောလ်ရော လယ်ဆယ်၊ ဆောလ်ေရာ လယ်စိုက် ဘီလီအာသပ်။ လယ်ယာမြေ ဇာကာရစ် တရား ဂူရိဂျောင်းတယ်။ တရား ဂူရိနင်နော် ခါးရီလပ် တပ်တော်တုံး အာဂျီးယော ရစ် လယ်ဆယ် ဝါးရစ်ဒါကာ ၊ေြမစာရင်း ရစ် ဒါကာယော ရစ်ဂူရိဂျပ်။ သီဒူလာ သဘော အာသပ်ဆန့် ဦးမောင်မောင်ဆန်း ကူဒေဂါးလော။ ဒေသသော အုပ်ချုပ်ရေး ရစ် ဘူဒူလီဂျီလော ယော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယောAA တုံးဘောဇာစ်ဂျီနင် အစိုးရ တုံး ဒီထူယစ်တယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အုံး ယောဂါကာဂျီးေယာ အာဂျပ်ဖင့် တာဏီထူယစ်။ အာမားသော့စ်တယ်အာဂါယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝါး တပ်တော် တုံး ယော ဖွဲ့စည်း ဂူရိထူယစ်။ ဖာရာ ဒင်ဂွမာနု လို့စ်ဥက္ကဌ အုံး ဒေါ်လာ ဥညင်ဇီ ကိစ္စ ဥကျေ့သပ်။ တီငါပူဂျား ကိစ္စ ဥကျော့သပ် ကိုဗစ် (19) ကိစ္စ ဥကျော့သပ် ဒေါ်လာ ဥညင် ကင်ဂေါ်ေရာင်းတယ်။ ဥဒီတယ် AA သော့စ် ဟော်ဘောလ်ဂျောင်တယ်။


အီဒီတယ် နိုက် ဂျပ်လိုက်ကီချူး ဂရိနော်ပါရစ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပူရင် မာနု ဦးထွန်းသာစိန် တယ် ဖာရာ ဝန်းနီသော AA တုံး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဘောဇာစ်ေနာ်ဒီလပ်ယော အစိုးရတုံး ဂေါ်ရာစ်ထူယစ် တယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အုံးရစ် ဂါကာကျီး အာဂျပ်ဖင့် တာဏီထူယစ်။ ဖာရာသော AA တုံး ယော၊ အစိုးရ တုံး ယော အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အုံးရစ် ဂေါ်ရာစ်ဂျီး ထူယစ်နပ် ကော်ဒါဝန်းရစ် ဦးထွန်းသာစိန် တယ် သီဒူလာနိုက်။ အစိုးရ တုံး တူလီးထူယစ် တယ် မာနု ကျွရစ် ဂါကာကျီး အာဂျပ်ဖင့် ဂေါ်ရားပေါ်ရစ် ဘီလီကူေလာ။


တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဏ သော ယော ခိုးမှု တူဒီ၊ မုဒိန်မှု လို လူသတ်မှု အုံးေယာ ဂူရိဂျောင်းတယ်ဆန့်ဒေဂါး ဇာစ်ဆန့်ဒီဂီလာမ့်။ အီနား AA တုံး ဇိုက်အာသပ်တယ် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဏ ဝန်းနီလို့စ်ဆားလပ် ကုစ်ပါရစ်တယ် ဦးခိုင်သုခ ရစ်ဖဇာလ် လူလပ်ယောကီ ချူးအက်ကမ်းဖီရီနော်ေကာ့စ်။

အီကိစ္စအုံး တယ် AA တုံး မောက်ေဂါဒါတ် တင်နော့စ် အာစ်ဂျောင်း တယ် တူဒီဇီဇီယစ် ဖာရာ ဝန်းနီသော့စ် ဂူယားဇော့ ဒါးဝါးဥလပ် ယော ဇီဇီယစေ ဒသဝန်းနီသော့စ်အီနားသပ်ဂူရိဂျောင်း တယ် (2015) ဘောဆောလ် ပီဂျပ်တီ ရခိုင်ပါတီ ဇီဏီ နင် ရခိုင်ပါတီ တယ် ပြည်နယ်ရစ် အုပ်ချုပ်ခွှင့် နော်ပါညင့် အာအက် ကာကျီး မောက်ဂေါ ဒင်ဂွမာနု ကျုံ ရစ်ဒူရီလက် မောက်ဂေါဒိန်ရစ်ဖေလာ နော်ဒီ လက်တယ် ယော ဘီချီးလက်ပါယောင်။ သီယာအုံး တယ် မောက်ဂေါ ဒါတ်မာနု ကျုံတယ် အစိုးရ ရစ် မော်ေနာ်ထားညင့် တရားဖွဲ.။

 197 total views,  3 views today