အီ​ဟော်​ဘော်​ရင်​ကူလပ် ​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက် ​ဒါထူး ဘာရစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။

​ဒေသ​ ဂေါ်​ရောင်​ တယ်​ လိုက် ​မောက်​ဂေါဒါတ်​တင် ​နော့စ်​ကင်​နိုက်​ဂျပ်​ မာနု လိုက် ​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ဒူလာ ဥအာသပ်​။ အီဒူလာ မာမာလာ ဇူးဒီပါဂျပ်​ ကင်​ဂူရိ နင်​ ပါစ်​ပါလာ​ပေါ်ရစ်​။ သီဒူလာ မာမာလာ ဇူးဒီ​ ဒေသ​သော ထာဂျပ်​ကင် ​မာန့်​ဂူရိ နင်​ ကငျအုံကာဒီနငျပီဂပြျစစျတှေ​ဆောလ်​ရော မာနု ကျုံ ဂါဂါကင်​ဂူရိပိုက် ​ဘော်​ဥဒီ​ဂျောင်​။ တာရား ​ဘော်​ဥဒီအာသပ်​ တဲ့ကင်​မာန့်​တယ်​တီငါ​ယော ဘီချီး​နော်​လာဂတ် ​ဘီဂျာကီနာ​ယော​ ကောင်​ဇာငင်​လော်​ဖင်​ ဘီဂျပ်​တယ်​။

ဖာရာတုံး အာ​ယောရစ်​ဒါ​ မောင်​လုံး​ချေ​ ဒေါ်ဝါး ဒီလု​မုဒ်​ဂတ်​ဖင် ​ဘီဂျီ​ဂျောင်​တယ်​။ ဖာရာ​သော ကင်​နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​ဗျာဂူယစ်​တယ်​ ဒီမစ်​အာနိဥညင်​ စစ်​တွေ​ဆောလ်​ရော ကင်​ဂေါ်ရားအားလက်​တယ်​။​ ဂေါလ်​ရေကရာယာခ အက်​မစ်​ဂျပ် ​(20000)၊ (25000) တုံ ( 40000) မာန့်​ဂျာ​ပေါ်ရစ်​တယ်​။ သီဇာကာ​သော (2) ​ဘော​ဆောလ်​ရုံး ဘီချီးထာလက်​တယ်​။ ကုန်​တန်း​ ငေါ့စ်​ သိန်းသန်း​အောင်​ ဒေါ်ဝန်​နော်​ခူလီ​ သော လက်​သမားဂူရိနင်​ဂျီ​ဘောင်​ယော။

သီကင်​မာန့်​ဘာဒယ် ဒါ​ မောင်​လုံး​ချေ​ ကူ​ဒေဂါး​လော။ ဖာရာ​သော ကင်​နိုက်​ဂျပ်​ဒါ​ မောင်​လုံး​ချေ​ ဒေါ်ဝါး ဒီလုပ်​မုဒ်တယျဇာတျိမွောကျ ဦးဆောလျရော တုံး ဥလပ်​ယော (4)​ ဘော​ ဆောလ်​ရော​ အောဗျာ​ဂေါ်ရား ဥညင်​အာလက်​တယ် ​စစ်​တွေ​ဆောလ်​ရော ပါဂျပ်​ ကင်​မာန့်​ဂူရိ အာ​စောင့်​တယ်​ ဗျာဂူရိဘာဒယ်​ ဒီလုပ်​မုဒ်​ဂတ်​အာလက်​တယ်​။အက်​ဘော​ဆောလ်​ ဥင်​ဗစ်​တယ်​ကင်​ဆာလို မာရာဇာညင်​မာဝါးရစ် ​ဒါဂိုက်​ထူယစ်​။​ မြောက်​ဦး​သော ဗာစ်​ဘုံအာသပ်​။ ဂါဖာရာ​သော ဘုံဒီ​ စောင်​ထာညင်​အက်​စောင်​တယ် ​စစ်​တွေ လူမိလ်​သီ။​ဆောလ်​ရော လူမိလ်​လက်​တယ် ​ဒိန်​အုံး တယ်​ဆောဏာပါနိ ဒါလာယာဒိန်​တယ်​နော့စ်​။​

ဘေရာဒါ​မောင်​လုံး​ချေ တယ်​ လက်​သမား ကင်​မော်​တုံးပါဂျပ်​တီငါအုံးလို့စ်​ခါစ်​ အာ​စောင့်​တယ်​။ ဒါ​မောင်​လုံး​ချေ တယ်​ ဘိန်​ညား​ဆော​ဂေါရစ် ​(9 )​ ဂေါင်​ဒါ ၊(10)​ ဂေါင်​ဒါ​သော လူမီလပ်​ မာနု ဘူဒူ​လောင်​တယ်​။​ ဂေါလ်​ရော လူမားဝန်​လို အက်​ကာ ဥလပ်​ဖီရီ ဇာဘီရီတယ် ​ဗာတ်​ပါဂါစူမာစ်​။ ခါးဥညင် ​(2) ​ဂေါင်​ဒါ ဥလပ်​ဘာဇာလ်​ရော်​ အာဂျားလို့စ် ​မီစူ​မှောင်​ဂို့စ်​ဆန့်​ ကူ​လော။ ဥညာမာနု​သော ကင်​ဂူရိနင်​နော်​ ခါရီ​ဘော်​ ဘီလီ ဘာဘီ နင်​ လက်​သမား ကင်​ယောဂါ ကင်​ယောဂူရိပါရစ်​ မော်​ထူ​လော။သီဒူလာဂူရိ စစ်​တွေ​ဆောလ်​ရော လူမီနင်​ အက်​ဘော​ဆောလ် ရော တုံး ဘီချီး ထာညင်​ပလုပ်​တောင်​ ဘီလီ ဗုတ်​ မာနုထာမ်​ပါဂျပ်​ ရပ်​ကွက် ​ဇာငင်​လော်​သော​ ဒေါ်ဝန်​ အက်​ကမ်​ခူလီ နင်​ ဖင်​လိုဆူရာ ဘီဂျီ​လော်​တယ်​။


ဂါတုံး​နော်​ထားလပ်​ယော ဥညာ မာနု​ ကျော့ တုံ ဥဒါလ်​လူညင် ​ဂူရိ​လောင်​တယ်​။ ပါလပ်​ မာဂတ်​ဖီရီဒယ်​။ မာလ်​လော်​ဒေါလ် ​ဥဒတ်​တယ်​ လိုက်​ အက်​ခီလီရစ် ​(50) တီငါတုံ း(200) တီင်​တိန်​ခီ လီ ဘီဂျာ​ပေါ်ရစ်​။ ကီဏီထူယစ်​တယ်​ မာလ်​လုံးဘီဂျာ ဇာလ်​ပေါ်ရား အက်​ခီလီရစ် ​(50) တီငါလိုဂျာ​ပေါ်ရစ်​ ဘီလီ ဒါ​ မောင်​လုံး​ချေ ဘီရီ မနွယ်​နွယ်​ဦး တယ် ​မာမာလာ အာသပ်​တယ် ​ယာအုံး ကုစ်​ဒေဂါ​လော။ တာရား ဂူရိ​ဂျောင်​တယ် ​ယာဥလပ်​ယော တာရားလိုက်​ဘော်​ မာမာလာ အက်​ကမ်​အာသပ်​ဆန့်​တယ် ​တယရားတုံး​ ဂေါလ်​နိုက်​ဂျပ်​လိုက်​။ တာရား ဒီလုပ်​ မုဒ်​ဂေကူရာ့စ်​ထူယစ်​တယ် ​တီငါအုံးတယ်​ အက်​မစ်​ရစ်​ဆားလပ် ​အက်​မစ်​ဂေါလ်​ကေရာ ယာ​ဒေါလ် ​ဘီချီး ဥအာယစ်​ဆန့်​ ဇာကာလုစ်​ထူယစ်​။


တာရား ဒီလုပ်​မုဒ်​ဂေ ​ဂေါလ်​အက်​ကမ့်​ပိုက် ​ပေါ်ရားကင်​ဂူရိအာသပ်​။ သီဒူလာ ဥလပ်​ယောသီ ဘီထူယစ်​တယ်​ စစ်​တွေ​ဆောလ်​ရော ဘီရာအုံး တယ် ​ဂိုရို့စ်​ မာနု လိုက် ​အာဂိုက်​လိုမာဒီဒူလာ ဥအာသပ်​တယ်​လိုက် ​ဂရမ်​အာသပ်​တယ်​ ဂေါလ်​ရော ဘီရာဥလပ်​ဂိုရို့စ်​ မာနု လိုက်​ သိန်းထီ​ လော်​ဘော်​ဘာဇားပူရီ​ဘော်​။


ဘာလာတယ်​လိုက် ​ဥ ညာဇာကာတုံး အာလက်​တယ်​ မာနုလိုက် ​စစ်​တွေ​ဆောလ်​ရော ကျူး​ကျော်​ရပ်​ကွက်​ သော တာရားကင်​ဂူရိ နင်​ပိုက် ​ထူယစ်​တယ်​ တီငါ (6) လက်​ တုံး ဘီချီး ဒီကီနီနင်​တဲ့ ဒူလာ ​ဂေါလ်​အက်​ကမ်​ ဘာဏီထူယစ်​ ဆန့်​ မနွယ်​နွယ်​ဦး ကူ​ဒေဂါး​လော။​ ဂေါလ်​ ကေရာယာခအက်​မစ်​ရစ်​ဆာလပ်​ အက်​မစ်​ဒေါလ်​ ဥဒီအာယစ်​။ အာဂယ်​ရူလက်​တယ် ​(20000) ဂျာ​ပေါ်ရစ် ​။


ခူလီအုံး ဂူချာယစ်​တယ်​လိုက် ​(30000) ဂျာ​ပေါ်​ယောင်​ ။ ပီဂျပ်​မစ်​ကျွ​သော (40000) ဂျာပူ​ယောင်​။အီဒူလာ ဘီချီး အာသပ်​။ ဒီလုပ်​မုဒ်​ဂေ ကင်​ဂူရိနင် ​ကာမာစ်​နော်​ခါရစ်​။​ ဂေါလ်​ကေရာ ယာခဂျာ​ပေါ်ရစ်​ခါးလ်​ ဂျပ်​မာလ်​ဒေါလ် ​ဥဒီအာယစ်​။ တာလ်​နုံမိုရို့စ်​ ဂျော်​ဒေါလ်​ရော အာသပ်​။ ပီဂျပ်​သီဇာကာ​ဝန်​နော့စ်​နော်​ထာညင် ​ဥညာမာနု​ ဂျော​ဂေါလ်​ရော် ​ဘီရာ​ သောထာ။ ပီဂျပ်​ဘော​ ဆောလ်​ရော​သော​ တော့ ​ဂေါလ်​ရော ဘီရာ ဝန်​ရစ် ​ကီဏီ​လောင်​တယ်​။ ပါဂျပ်​ကင်​မာန့်​ ဂေါ်ရား​ပေါ်ရစ်​။ အီနားဥလပ်​ဇီ အက်​စောင်​ ယော အာသပ်​။ မာနု ကူလစ်​ ပေါ်ရင်​ နင် ​ထာဂျပ်​ မာနန့်​ ကင်​ဂေါ်ရား ပူရီ​ဘော်​။

တာရားဒီလုပ် ​မုဒ်​ဂေ အီဒူလာ ကင်​ဂူရိ အာ​စောင်​တယ်​။ အာအက်​ ကာကျီး​ ဘောင်​ဒူလာရိုက်​၊ ကိုဗစ် ​စူမီအာလ်​တယ် ​ကာလ​သော မစ်​ဆာမ်​ ဘူဒူလာစ်​တယ် ​ဇီ အက်​စောင် ​လို ဒေါ်ဝန်​နယ်​လာ​ပေါ်ရစ်​တယ်​ မနွယ်​နွယ်​ဦး တုံးမော်နော်ဒုတ် စူမီဂေလ်။ ကျောလိုက် ကူလပ်တာရားတယ် မာနု ဘီချီး လိုကာလ်ဗာလ် ဂေါ်ရားပေါ်ရစ်လိုက်။ ဂိုရို့စ် မာနု ကူလက် အီဒူလာဂူရိ ခါပေါ်ရစ်။ မာနုလို့ ဒုလ်ရော့သ်ဂူရိထာ။

တာရား ဥဒီဂေလပ်ဆူရီဖေလာစ်။ မူအော့စ် mark ဒီထွားပေါ်ရစ်။ ဒါတ်တင် နော့စ် အာဏာလုစ် ဘာဒယ် မောက်ဂေါ ဒါတ်တင်သော ကင်ကိုရို့စ် ကော်မီအာယစ်။ သီဘီဂျီရစ် ဒါ မောင်လုံးချေ ဒေါ်ဝါး ဒီလုပ်မုဒ်ဂေပါဘော့တယ် မူနာဘာအုံးယော အက်ဒိန်ရစ် ဆားလက် အက်ဒိန် ဥဒီအာယစ်တယ် မာလ်လော် ဒေါလ်ရင်နီခါစ်ဖေလာစ်။ ဇီဇီယစ်နီချားခို့စ် အာဘက်တယ် မာနု ကျုံ ဥယာ အီယာကူလစ် ယော မော်ဘေဇာလ် ဥနော်ပါရစ်။

 52 total views,  1 views today