႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ႀကိမ္ေက်းရြာ႐ွိ လယ္ယာေျမ ၃၀၀ ခန္႔ကို ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတကိုယ္တိုင္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားကို ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္သို႔ ေခၚယူကာ လယ္ယာေျမျပန္လည္ ေပးအပ္ပြဲျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာ ေျမေတြကို ဝန္ႀကီးကို အေၾကာင္းကားလာတယ္လို႔ တစ္ဆင့္ က်ေနာ္က သိရတယ္။ ဒီလမွာ ဝန္ႀကီးက က်ေနာ့္ကို ထပ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကား လာတယ္ေပါ့။ ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠဌ တာဝန္ယူထားသည့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေတာင္သူ ၄၅ ဦးက ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဆိုပါ ေျမယာမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနခြဲတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က သိမ္းဆည္းခဲ့ ျခင္းၿပီး ထိုေဒသမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႏွစ္စဥ္ က်ေရာက္တတ္သည့္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔ႀကံဳရသည့္ အခက္ခဲမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရလိုေၾကာင္း တင္ျပလာ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ ထက္က တစ္ႀကိမ္၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္က တစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္သာ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျခင္းဟု ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ သမၼတခရီးစဥ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္ဖက္သို႔ သြားေရာက္မည္ဟု သိရၿပီး ေျမာက္ဦးမွ အစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္ကေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမအခ်ိဳ႕ကို စြန္လႊတ္ သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *