အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး”

ဒီလောတယ်စစ်တွေဆောလ်ရောမာနုကျုံ”နာရီစင်”ရဲ့ထာန်ဒီနင်ဥအာလက်သမ့်ကောလ်စစ်တွေဆောလ်အဂယ်ဟီစတိုးရီစူမိလ်တယ်မလ်ကူလပ် စစ်တွေဆောလ်ရောဗူဂျူရစ်(133)ဘောဆောဒေရီအုလ်တယ်နာရီစင်အာလ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲဗြိတိသျှအုံးအက်တော်အာသပ်တဲ့ကာလသော(1887)ဘောဆောလူမီတယ်အဂင်္လန်ဘုရင်မဝါးဗစ်တိုးရီးယားတယ်(75)ဘောဆောအုလ်တယ်စိန်ရတုဘာစ်ဒေးဇူးဒီနာရီစင်ရဲံ့ပါလောတယ်သီလောက်ကပ်ပဲခူးလိုစစ်တွေရဲ့ပြန်ဆမ်းအက်ကမ်ဒီဘိုက်ဘားဘောတယ်သောပဲခူးရစ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့နာရီစင်ရဲ့ဒီနင်စစ်တွေဆောလ်လိုက်အီနာ ပဲခူးဆောလ်ရောစူမစ်တယ်ဇာငင်လော်ဘာဏီထူယစ်တဲ့ရေဂါရစ်ဒီပိုက်ရင်ဘုရင်မဝါးဂူလောတယ်ရေဂါဝါးရစ်စစ်တွေဆောလ်တုံးဆတ်ရိုးကျားဂင်သောဘဏီဘော်ကူလက်ထာန်အိန်ဂျိန်ကင်ဂေါ်ရစ်တယ်ဒေါ်ဝါးမေသေင်္ဘာစူမာနယ်လာ၊မာလ်တူလားဖဲ့လားဒုတ်ဇာဘော်တယ်လိုက်နော်မာဂီးကူလက်သီယာလိုက်အီနားနာရီစင်ရစ်လူလောင်တယ်ယာဝန်(65)ဘောဆောရောအုလ်တယ်စစ်တွေဆောလ်ဦးစောသာထွန်းကူလောတယ်ကော်ဒါရစ်ကူယုံ အာမီမော်နောအာသပ်တဲ့ဗစ်တိုးရီယားဘုရင်မဝါးတယ်(75)ဘောဆောဥတယ်လိုက်တားကိုလိုနီဒါ့တ်တော်တုံးပဲခူး၊စစ်တွေရဲ့အက်ကမ်ဒီဘော်ကူယစ်တယ်ဟော်ဘော်ရင်စူနီလာမ့်စစ်တွေဆောလ်ရဲ့ဒီဘိုက်တယ်ရေဂါသီရေဂါဝါးတယ်ဆတ်ရိုးကျားငင်သောဘာဏီဘော်တယ်စူနီလောင်ဆတ်ရိုးကျားငင်ရစ်ရေဂါဒီဗိုက်သောဒါမ်ဆာလာဂျပ်အိန်ဂျိန်အာစောင့်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုအားမာနုယောနောလာဂီဘော်ကူလက်ဘီလီစူနီလာမ့်သီဒီ ဘုတ်စူမီနော်ပါရီဘော်လိုက်ဒါန်နော်အိန်ဂျိန်အာသပ်တဲ့ဇာကာသောဒါန်တူလာအာဘော်တယ်စီဘီယာ၊မေသင်္ဘောစူမာနယ်လာဒုတ်ဇာဘော်လိုက်နော်ဘာဏားဒီလက်တယ်ရေဂါရဲ့နော်လူလောတယ်လိုက်ပဲခူးဆောလ်ရောနာရီစင်ရဲ့စစ်တွေသောဒီနင်၊စစ်တွေဆောလ်ရေဂါဝါးရဲ့ပဲခူးဆောလ်ရောစူမစ်တယ်ရေဂါဘာဏီလက်စစ်တွေဆောလ်အီနားအာသပ်တယ်နာရီစင်ရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတုံးဂျွန်စမစ်နဲ့သားများနာရီကုမ္ပဏီတုံးဘာနီလက် မြင်ဆွဲအားသုံးချိန်ပြီးနာရီယောအုလ်သီကုမ္ပဏီဝန်းတယ်(100)ဘောဆောရောဒူနီယာဝန်းသောနာရီ(200)တုံးဘီချီဂူချာလက်တယ်သောစစ်တွေဆောလ်ရောနာရီစင်ယောအာလ်အီနားစစ်တွေဆောလ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီဘီရာသောအာသပ်တဲ့န
ရီစင်တယ်အာဂယ်ဘီရီးထူယစ်အောဖိစ့်ဘီရာသောနောဂျပ်လိုက်ဂူရာပေါ်ဝန်းအုံးအာယောရစ်သီလ်ဥရာ၊ခေလာကော့နာရီမျှော်စင်ဥဗူးရစ်ဥဒတ်ဦးစောသာထွန်းတယ်နာရီစင်ဥဗူရစ်ဥဒီနော်ပိုက်ဥဒီ ညာမာနုယောအာသပ်တာမာဗစ်တယ်ဥဒီနော်တယ်သီကာလသောသီဇာကာသောအမွတ်(1)ပုလိပ်ဂိုစ်တီအာသပ်ဥဒတ်တယ်မာနုယောထာ အာမီတယ်အက်ဗာလ်ယောနော်ဥဒေါင်းဘီလီကူလော့နာရီမျှော်စင်ဥဒါလိုနာရီဝါးဒေါ်ဂေ်ရာလိုအက်ဗာလ်တိပူလပ်တာဝါလော်ရစ်တယ်လိုက်တော်လပ်နော်ပေါ်ရစ်ဖင့်ဒူရီထွားပေါ်ရစ်ဆမ့်ဦးစောသာထွန်းကော်ဒါးရစ်ထူညင့်ကာဇာဘူဂျီးအာသပ်တဲ့ဦးသိန်းအောင်ဥဒီလောတယ်ယာဝန်ကူဒေဂါးလောဦးလေး တယ်ဥဒီပါယစ်သီလောက်ကပ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီအုလ်ပုလိပ်အောင်သိန်းထွန်းလိုထာညင့်ဥဒီပါလော်နာရီဝါးဒူဂုလပ်ဒူရီထွားပေါ်ရစ်တော်လပ်ပေါ်ရ်ဖင့်လော်ရစ်တယ်(12)ဂေါင်ဒါးဥလပ်(12)ဗာလ်ဒေါင်..ဒေါင်….ဒေါင်ဂူရိဒေါ်ဂေါ်ရစ်ဥဗူရစ်တိဂူလာဝါးအာညင့်ဘိုက်ဂျပ်သိတယ်တော်လပ်တိဝိုက်တုန်းလိုဂူလာလိုဗိုက်ဂျာဇာညင်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်တယ်မီတယ်ထာမ့်နေုာ်ပိုက်နာရီစင်ရစ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီသောနော် ဘော်ရစ်ဂျပ်သီဇာကာသောမီးသတ်အောဖိစ့်ထားညင့်နာရီစင်ရဲ့မီးသတ်တာဝါဘီလီယောကော်ဘောဆောဒေရီအုလ်ညင်မီးသတ်ဒေါ်ဝါးယောအာဇာကာသောဂေလက်သီဇာကာသောပုလိပ်ဂိုစ်တီဘော်ဇားလက်နာရီစင်ဂူရိနင့်(70)ဘောဆောဒေရီဥညင်နာရီစင်ငေါ်ရော်ဝန်းအက်ဗာလ်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်၊အက်ဗာလ်နော်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်ဥညင်မူစောင့်ငတ်တိဘာဇက်ထူယစ်တဲ့လွှားဖက်ဆားအုံးယောပူရီဇာဂျောင်နာရီစင်ဂူချာလက်တယ်ကုမ္ပဏီရစ်ဟော် ဘော်ဒီနင်ကူလက်ယောသီဒူလာထောဘီလီဟော်ဘော်ဖီရားလက်ပီဂျပ်နာရီစင်ဂူချာညာအက်စောင်ရဲ့တီငါဒီနင်ဂူချာဒီလော(1965)ဘောဆောရောနာရီစင်မြောက်ဖက်မူဝန်းရဲ့ယူကိုဆားလားဗိးယာဒါတ်တုံဒီနင်အားယာအုံးဂါဒေသတုံးဒီနင်ကူလောဘီလီကူဒေဂါးလောအက်ကမ်တယ်(1968)ဘောဆောရောဘော်ဘားညင့်မူအုံးဘင်ငှီယောရဲ့အရှေ့လိုအနောက်၊တောင်လိုမြောက်ရဲ့ဒေဂါးဂျပ်ညနြ်တံဘင်ငွီဂဲလ်အာဂယ်(1962)ဘောဆောရော နာရီစင်တုံးဒေါင်…ဒေါင်..ဒေါင်ရော်စူနီလပ်ယော(1963)ဘောဆောရောစူနာနော်ဇာနာရီစင်ဂေါ်မူဝန်းနီယောဘင်ငှီအာစောင်စည်ပင်ငေါ်တုန်းယောဂူယစ်အာဂယ်သီဇာကာဝန်းနောအိုလံပစ်ဂိုစ်တီ၊မီးသတ်ဂိုစ်တီအာသပ့်ကူလက်နာရီရော်ဝန်ပီဂျပ်စူနာနော်ဇာဂျပ်လိုက်အဂင်္လန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဇီနွိပ်လီဂီကူလပ်ယောအာမီတယ်နော်ဂူရိထာလပ်သီဒူလာထောဘီလီဇီနှိပ်ဖီရာလက်ကမ႓္ဘာ့ဆံတော်ချိန်ဇူဆရာနင်တယ်နော် ပိုက်တပ်သပ်အီနာရီဝါးရဲ့ဝိတ်တုံးလိုသော့ဒီလောတာရစ်သပ်အက်မစ်ဂျပ်(50)၊(5)တီငါနပ်ကူနော်ပါရစ်သီခေတ်သောစူနီလာမ့်ဘီချီဂျာပေါ်ရစ်တယ်ပမာဏနော့သီဆရာပီဂျပ်တယ်ပေါ်ဝိုင်းသပ်ဂူလောတယ်ကူလက်မာနုအက်စောင်အက်ကမ်ဒူလာဥယစ်ပီဂ်ပ်(65)ဘောဆောအက်ဗာလ်ဂူချာလော်မြောက်ဖက်မူဝန်ရဲ့ယူကိုဆလားဗီးယာဒါ့တ်တုံးဒီလောအာယာအုံးဂါဒါ့တ်တုံးဂူချာလော်တယ်(1968)ဘောဆောရောဘော်ဘားယောရဲ့အနောက်ဖက် တောင်ဖင်ဂေါ့မြင်ငုံ့ဘင်ငှီလက်ဥဗူရစ်တိဘော်ရစ့်ဒေဂိုစ်ဂျပ်လေညွန်တံတယ်ဘော်ဘားလေ်တယ်လိုက်အနောက်ဖက်ငေါ်ဟင်ငွားဒေဂိုစ်ထူယစ်ဒူယာသီညနြ်တံရဲ့ဒီထူယစ်တယ်(1887)ဘောဆောလီဂီထူယစ်ဆမ့်ဦးစောသာထွန်းလက်ပါလောယာဝန်ကူဒေဂါးလောဂေါ်ရားယော၊နော်ဂေါ်ရားယောအက်ဗာလ်နာရီစင်တယ်ရာစုဘောဆောအက်ကမ်ဘီလောင်ဥညင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီဥညင်ရခိုင်ပြည်နည်ဝန်ကြီး ချုပ်ဂူယစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်အုန်းတယ်တီငါ(200)လက်ပါရာညင်ဒါ့တ်တော်ဇာနပ်တဲ့မာနုရစ်ဒါဂိုက်ညင်ဂူချာလော်ဆမ်သတင်းသောဒီဂီလောင်သီလောက်ကပ်အစိုးရဒေါ်ဝါးယောအိန်ဂျိန်ပူရင်နုံပြတိုက်သောထူညင်နော်ဝါးအိန်ဂျိန်ဒီပိုက်ဂူချာလပ်ယောဒေသခံမာနုကျုံမော်နော်ဇူးဒီပူရင်အိန်ဂျိန်ရဲ့ဖီရီဒီလောဘီလီစူနီလာမ့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ရစ်ဒီထူညင်မောက်ငေါသံစဉ်၊ဂါဏာယောဒီထူယစ်ကူလက် စစ်တွေဆောလ်ရောမာနုကျုံနာရီစင်ရဲ့ထာန့်ဒီညင်ဥအာလက်အာဆေလ်ရောမာနုမာနုကျုံကူလပ်ယောအီယာဝန်တယ်စစ်တွေဆောလ်အက်ကမ်ရဲ့ဒေဂိုစ်ထူယစ်ကူပါရစ်အာဂယ်ဥလပ်(4)ဂေါင်ဒါဥလပ်နာရီရော်ဒေါင်…ဒေါင်စူနာဇာတပ်(9)ကေလက်၊(10)ကေလက်ဘောဆောရောနာရီစင်ရော်စူနီနင်ဇီနွိပ်ပူရားဥဒတ်အီနားစူနာဒေါ်ဇက်ကူလောတာဇီဒူးကူလောတယ်တပ်စည်ပင်သောအတွင်းရေးမွူးဂူဂ်ပ်တယ်လိုက်ဒိုင်ယာရီသောလီဂီထူ ယစ်သီကာလသောဖီရီဂူရိနင်ယ်စုနှစ်အက်ကမ်ဂေါင်ဥလပ်ယောအာဂယ်ဒူလာရော်စူနာနော်ဇာနာရီစင်ရဲ့အာဂယ်သဏ္ဏာန်ကောင်ဥလပ်ယောသီဒူလာဂူရိအာသပ်ဆမ်ဒီဂီဘာတာရားထာမ်ပါဂ်ပ်တူဒီအီဇာကာဝန်နော့အိန်ဒီတဲ့ကျားပျံစတိုး၊အုန်းဒီပုလိပ်ဂိုစ်တီဥလပ်ယောအိုလံပစ်ဇာကာသောအာနီးလက်အီနားMPTအောဖိစ်ခူလီထူယစ်တဲ့ဇာကာသောရိုးမဘဏ်ဒက်ဂေတိမီးသတ်ဂိုစ်တီဂူရိလက်ကူလောလွှားဖက်ဆားဂေါင်နော်ဂျပ်ယာအုံးဖီရီဂူချာ လော်စစ်တွေဆောလ်ရောအီနာနာရီစင်လိုဒါ့တ်တုံးဂူချာထူယစ်တဲ့အာနာရီစင်ယောအာသပ်အီနားပြည်နယ်တရားရုံးကာဇာအာသပ်တဲ့နာရီစင်တယ်အာဂယ်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာရုပ်ထူယစ်တဲ့ဇာကာဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်ပီဂျပ်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပြိပားရေးနအတလောက်ကပ်အီအာရုပ်ရဲ့တရားရုံးသောဘော်ရစ်ညင်နာရီစင်ဂူချာလက်တယ်အာဥလက်ရဲကျော်သူထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ရောသောဒါ့တ်တုံဂူချာလော်နာရီစင်အက်ကမ်အာ ဂတ်ဘီလီကူလက်တယ်တရားရုံးကာဇာအာသပ်တဲ့နာရီစင်တယ်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုန.အ.ဖကာလာသောဂူချာလက်တယ်အာဂယ်ခေတ်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာရုပ်ထူယစ်တဲ့ဇာကာအုလ်သီအာရုပ်ကွရဲ့လာမာစ်ညင်တရားရုံးဗူဂျူရစ်ထူလက်တယ်ဗစ်တိုးရီးယားဘရင်မဝါးရဲ့သီဇာကာဝန်နော့နော်ထူလက်သီဇာကာဝန်သောဂူလက်တယ်မင်းကြီးကျောက်တန်းလိုကျောင်းကြီးလမ်းခွဆုံတယ်တြိဂံပုံအာသပ်ကမ်းနားလမ်းလိုကျောင်းကြီးလမ်း လက်ပါလောတယ်ယောတြိဂံဇာကာအက်ကမ်အာသပ်သီဇာကာဝန်နောထောဂျပ်မော်နာဂျပ်လိုက်သီအာရုပ်ကွကူဒီဂေထာမ်နော်ပိုက်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာသပ်တဲ့ဇာကာဝန်းမော်နော်အာသပ်ဘီလီဦးစောသာထွန်းကူဒေဂါးလော……………………………

 26 total views,  2 views today