အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး”

ဒီထူယစ်တယ်အီနားခေတ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအာဂယ်ခေတ်ရဲ့လော်ရစ်နော်ပါရစ်မာ၊ဗစ်၊အစ်တာ၊ဘော်ရင်ငှာအုံးကူဒေဂါးညင့်ထာမ့်ပါညာယောအာသပ်ဒူလာ၊ထာမ့်နော် ပိုက်ညာယောအာသပ်တယ်ယာဝန်းစတိုရီအက်ကမ်ဂူရိကူဒေဂါးယုံမောက်ဂေါဒေသခံအက်ဒေါ်ဘားကလက်တယ်ပြောက်ကျားခေတ်၊ဓားျပခေတ်င်္သခေတ်ဒီယင်ကာလသောအာဂယ်(120)ဘောဆောတုံးဘီချီရူလက်တယ်ဂေါလ်ကီဒူလာရူလက်၊အီနာကီဒူလာထူလက်အာဂယ်ခေတ်ဂေါလ်ရင်နီဇာညင်ဖူဇားလူထူယစ်ဆမ့်ကူဒဂါးယုံမောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂယ်ဂါရာဇာလိုရူလက်ဆမ့်ဟီစတိုရီသောအာသပ်ဆမ်းမာနုကျုံထာမ့်ပါဘားအီကာလသောမောက်ကာနီခေတ်လိုခါ ရစ်ဖင့်ဥရာပီနားအက်ခေတ်လိုအက်ခေတ်ပေါ်ရောက်မောက်ဂေါဒါ့တ်ပေါက်တောဆောလ်ယာတိုက်ဖာရာသောအာဂယ်(120)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိထူယစ်တယ်ဂေါ်အက်ကာအီနားယောအာသပ်ဂေါလ်(3)နင်ထာညင်းသီဂေါလ်ရောအာသပ်တဲ့မာနုကျုံကူယောင်ဂေါလ်ငင်နီရဲ့”သုဿနာ”ဘီလီဒါဂယ်(60)ဘောဆောရူလောတယ်ဘိုဒေါ်လပြည့်ဖြူကူဒေဂါးလောသုဿနာကော်ဂျပ်ဂေါလ်အက်ကမ်(3)ဘောဆောဗာဏားပေါ်ရဲ့ဘူရီ၊ဘူရီးဗစ်ယောတာဗာစ်မာရာဇာညင် ပေါ်ဝါးရူ၊ပေါ်ဝါးမာရာဇာညင့်ဘူရီဒေါ်ဝါးရူလက်ဗစ်မာရာဇာညင်မာဝါးပြိုင်းတောင်ဖာရာသောပေါ်ဝိုး၊စစ်တွေဆောလ်သောဇီဝါးရူလော့အီနား(60)ဘောဆောအုလ်အီဂေါလ်ရင်(120)ဘောဆောတုံးဘီချီအုလ်ဘီလီကူလောဂေါလ်အက်ကမ်ရဲ့သီရာဒီဘားဒူလာဗာဏီထူယစ်တယ်လိုက်ဂေါလ်ဒီယင်ဒူလာဒေဂါးဇာဥဘူရစ်တိဘေရာအက်စောင်ဇီနပ်တယ်ဘင်္ဂလာသံဖြူဒီနင်ဂေါလ်ရော်ဂိုက်၊ဘေဇာဂါ၊ပြတင်းပေါက်၊ဆင်ငိုအုံးဒေသတုံးနယ်လပ် တယ်ငုံး၊မျောက်ခေါင်ဂိုက်လိုဗာဏီထူယစ်ဂေါလ်ရုံဗာဏားလောက်ကပ်ဒသသောနင်ဒင်ဂွလက်သမားအုံးဂေါလ်အက်ကမ်ရဲ့(3)ဘောဆော၊(3)ဘောဆောရောတုံးဘီချီဗာဏားပေါ်ရဲ့ဖာရာလက်သမားဘားလှစိန်ကော်ဂျပ်တာဗစ်ဗာဏီလော်တယ်အီနားဂေါလ်ရုံဂိုက်ကောင်လိုဗာဏိပါရစ်တယ်နော့(120)ဘောဆောအုလ်လပ်ယောဘေဒါးအက်ကွသပ့်အာသပ်တယ်အီနားသြံဖူဥလပ်နော်ပါရီဘော်အီနားမာလ်လိုအာဂယ်မာလ်လိုပေါ်ရောက်ဆမ့်ဗာဘီလပ်
ပါရဲ့သီခေတ်သောအီဒူလာဂေါလ်ဗာဏီပိုက်ကူလပ်ဗုလ်တူဝန်းဝါူပူရိဘော်တာရားတယ်တူဝန်းတယ်လိုက်တာဗစ်ဒါဗိုက်မာရီဂ်ပ်ဘုရားတကာယောဆံတော်ရှင်ဂေါဇမ်းတကာယောတာဗစ်တယ်ဂူရာညိုကူလပ်အက်ညိုသပ်အာသပ်တယ်ဒီညိုနော်ထားတာမာကူဒေဂါးညင်ထာမ့်ပါလက်တယ်တန်ဆောင်မုန်းဆာမ်ပနောင်ညာဥလပ်ဆံတော်ရှင်ဂေါဇမ်းသောကြာပန်းတစ်ထောင်၊ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ဂေါ်ရောင်မာနုဘီချီရဲ့ဒါဗိုက်မာရီ ဂျပ်၊ဒါဗိုက်ဗာဒတ်တယ်ကျောက်ပျဉ်းအက်ကွအာသပ်သုဿနာကော်ဂျပ်ဂေါလ်ရင်နောအီနားအာစောင့်တဲ့တတိယမြောက်မျိုးဆက်ဘိုဒေါ်လပြည့်ဖြူတုံးဘိုဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးယာတိုက်ဖာရာကာဇာမင်းတဲဖာရာတုံဥလက်တာရားပီဂျပ်ယာတိုက်ဖာရာတုံးဇာကာဇိုပိုင်းကီနီနင်ဂေါလ်ဗာဏီလက်သီလောက်ကပ်တာရားအာစောင့်တဲ့ဇာကာသောဂိုက်၊ဗိုက်နော်ထားဇာကာသပ်အာသပ်တယ်ဂေါလ်တိန်နင်တုံးအီနားကူဒေဂိုက်တဲ့ဘိုအာသပ်တဲ့ဂေါလ် ရောကာဇာဂေါလ်ရင်တယ်တာဗစ်လိုဘိုလိုဂေါလ်အက်ကမ်တော်ရပ်အာစောင့်တယ်တာရားမူစောင်ငတ်တိဂေါလ်ရင်တယ်တာဗစ်ဘော်ဒါဂေါလ်အာဂယ်တယ်သီရာဒီပါးဒူလာဘစ်ပါဂါဂျပ်ခူလီယောအာသပ်ဘောဆောဒေရီဥအာယစ်တယ်လိုက်ဆာလ်ဒီယင်ရဲ့အက်ကမ်ဘင်ငှီနင်အက်ဆာလ်ယာဂူချာလက်ထာလာ၊ကားထောဂျပ်ဘီရိုရဲ့ဘစ်ပါဂိုက်ဂျပ်ခူလီဝါးသောထူလက်အီနားဥဗူရစ်ထောဂျပ်ဇာကာနာဂျပ်လိုက်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ထူယစ်အုန်းပါ ဒါ(3)အာဇာစူမစ်ဂေါလ်(3)နင်သောဘိုလပြည့်ဖြူဗစ်ဒင်ဂွဒါဂေါလ်ရ်အာဂယ်ဗာဏီနင်သီဂေါလ်ရင်တာရားအာစောင့်တဲ့ဂေါလ်ရဲ့ဆာလပ်ဒီဗာလ်ဒင်ဂွအီဂေါလ်ရင်တယ်(140)ဘောဆောဒယ်ရီဥလက်ကူဂျောင့်အီနားဒေါ်လြပည့်ဖြူဒေါ်ဝါးကာဆပ်ဂေါလ်ဒီယင်တယ်ဒီဆာလ်လော်တုံးအက်ဆာလ်ယာဂူချာလက်တာဗစ်ဒင်ဂွဒါဝါးဂေါလ်ရင်တယ်ဖာဂူလပ်ယောအာဂယ်သဏ္ဏာန်ဒူလာအုလ်ဒီဂေါလ်ရင်တယ်ဇာကာဂီရီဆောဗာဏီထူယစ်အိန်တိတပ် ယော၊ပေါ်ဝိုင်းယောဒီဂေါလ်ဇူးခ်စ်စံ၊ဇူခ်စ်စံဒူလာ၊ဇူခ်စ်စံဗာဏီလော်တူဝန်တယ်လိုက်သီဇူရဲ့ဘီဂျီလော်တာဗစ်တယ်မင်းတဲဖာရာတုံးအာလက်တယ်အီနားဘိုဒေါ်ဝါးအာသောင့်တယ်ဂေါလ်ရင်တယ်လယ်ဇာကာ၊လယ်ဇာကာသောဗာဏီလက်တယ်အီဇာကာဝန်ကီနာလောက်ကပ်နာဂျော်ဂိုက်အက်ကွသပ်အာဂျပ်တယ်ဇူနာဂျော်ဂိုက်ဘီလီတာမာကော်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ဆိုးလ်ကာရီခါးလ်ပါရစ်ဒိန်ငှီလိုဟောတုံးမာဒီ ဒီဘော်တာရားလူငှီဇာ ပေါ်ရစ်တာဗစ်တိုင်းရင်းဆေးသမား၊ဘုရားတကာယော၊တူဝန်းမာနုတုံးအာယစ်တယ်ဓားပြအုံးဒါဂိုက်ဂူလက်တယ်ယာအုံးကုူဒေဂါးလောဓားပြခေတ်ဘီလီအက်ခေတ်အာသပ်တာဗစ်ဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရောကာမစ်ဂုံဇာနော်ပိုက်အာမားလောက်ကပ်ယောမော်ဇာအက်ကွလူညင်မေစန္ဒာဒူလာဥညာမာနုကျော့ဂေါလ်ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်တယ်တာဗစ်ဒေါ်ဝါးကာလသောဟောတုံးဥဘော်ဇီနှိပ်ဗာရာစ်ဂျပ်၊တီငါမာဂတ်၊ပေါ်ရင်နာကာမစ်လွှာအာယစ်ဘီလီမာကူဒေဂါး လောဘိုဒေါ်ဝါးရဲ့မာရာအာသပ်ကူလပ်ကော်ဒိန်နာအာမီအာဘောင်၊ဟော်တုံးဂျာပူရီဘော်၊ခုဇာကာသောဗာရာဂျာပူရီဘော်သီဒူလာမာကောင်တယ်ဂါဂေါလ်ရောအက်ရစ်ကာမစ်ဂုံနော်ပိုက်ဂိုရိုလ်ဂေါလ်ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်တာဗစ်မာရာဇာညင့်ရူယစ်တယ်တီငါပူဂျာအုံးဇူဓဒီတာရာယောပေါ်ရော်ဂေါလ်သောဂုံဇာပေါ်ရစ်ပြောက်ကျားယော၊ဓားပြယောမာရောင်အီနားခေတ်သောဂါတုံးဆောနာ(10)မောလ်ထားလပ်ကူရီမောလ်ပီနီပါရစ်သီ ခေတ်သောပီနားအားလပ်ဂေါလ်ရောဘီဂျီရစ်စူမီပီနီနင်ဖီရီခွားပေါ်ရစ်မော်ဇာဝါးရဲ့အီဇာကာသောလူဘာ၊ဥဇာကာသောတူလီထွာပေါ်ရစ်ဆမ်ကူလောအီဒူလာတာဗစ်ရဲ့ကူဒေဂါးလပ်ယောဒေါ်လပြည့်ဖြူတယ်တာဗစ်ကီဒူလာကူနော်ပါရစ်တပ်အက်ဘောဆောတူဒီဗစ်မာရာဂေယစ်(9)ဘောဆောဘစ်လို၊(5)ဘောဆောဘုံလ်အက်စောင်မာလိုရူလက်ဓားပြဒေါ်ဝါးဒေါလာဂါယောခါလက်၊ဗစ်မာရာဂေယစ်တယ်လောက်ကပ်တပ်အက်ဘောဆောယာဗစ်ကီဒူလာထာမ့်နော ပိုက်ဗစ်ကူလပ်ယောမာဝါး၊ပြိုင်းတောင်ဖာရာဒါဝါး(9)ဘောဆောယာ၊ဆောလ်ရောဘုံလ်တယ်(5)ဘောဆောယာတပ်အက်ဘောဆောယာတယ်လိုက်ကီချူထာန့်နော်ပိုက်ဘုရားတကာယောမာတယ်ဇီနှိပ်နော်ပိုက်တာမာဒေါ်ဝါးဂိုရိုလ်တယ်လိုက်ဗစ်ဘော်ဂူကျီအုံးတူဝန်တယ်လိုက်ဇာကာဇိုပိုင်ကီနီဂျီဂေယစ်တာဗစ်မာရာဂေယစ်တဲ့ကာလသောအေဂေနာအုံးဒုတ်ဒီလက်ဒင်ဂြပေါ်ဝါးတယ်(8/9)ဘောဆောလိုတာမာဒုတ်ပါလောဒင်ဂွဥအာတယ်လောက် ကပ်ဂေါလ်ရင်နောဘစ်၊ဘုံလ်လိုဗစ်ဘော်အေဂေနာအုံးရူလက်ဘိုလပြည့်ဖြူဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရော်ကာဇာသောရူလက်တယ်ဂေါလ်ရုံတယ်အာဂျီနင့်ဇာယောရဲ့အာဂယ်မာလ်ရာဂိုက်ထူယစ်တယ်ဒါကျော်ကျော်နိုင်တယ်ဥဗူရစ်တိဒင်ဂွမာနုကျုံဂူရိဂျီလပ်ဂေါင်ဘော်ဂိုက်အက်ကွဘင်ငှီလပ်အက်ကွဘူဒူလပ်ဘင်ီှနော်ဇာဖင့်ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့ဥဗူရစ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကီဒူလာဂူရီဂျီဘော်အာီထာမ့်နော်ပိုက်ကူလက်ဂေါလ်ရော်တယ် အာဂယ်ခေတ်သောဂူရိထူယစ်တဲ့ချောဒေါ်မာလ်ဆပ်ဂြိုလ်၊ဒွာလ်၊ဘေဆာဂါ၊ဘုရားကျောင်းသောတာနီထူယစ်တဲ့ပန်းပွတ်လက်ရာ၊သော့ခလောက်၊ဘီရို၊ဂုံဇာဂျပ်ဇာကာအုံးဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဒီဂီဘာဓားပြအုံးအာလပ်လူဗစ်ပါရစ်ဖင့်ဂေါလ်ရော်ဥဒတ်တယ်ဆင်ငိုကာကျီနော်ဥညင်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်စပါးကျီဗူဂျူရစ်တိဘေဒါးဂူရိထူယစ်တယ်ယောဒီဂီဘားသီခေတ်သောကာလ်ဗာလ်ဂူလက်တယ်ဆွမ်းအုပ်တယ်(3)ပိဿအာသပ်ကြေထည်ရစ်ယော ဌာပနာဒီလက်၊ဘီဂျီလက်ယောအာသပ့်အားကူဘစ်တယ်ဘုရားကျောင်းသောဖူးလ်တာနီထူယစ်ယာဝန်အက်ဂေါလ်ရော်ယောနော်ထားဘော်မာနုကျော့အာရုပ်သောဖူးလ်တာနီနင်သီယာအုံးအီနားဂူရာပေါ်ဝိုင်းအုံးနော်ဒီဂီဘာတာရားမြေငူကျွန်းမာသပ်သီဒူလာနော်ထာဘော်ဘုရားကျောင်းသောဖူးလ်တာနီထူယစ်တဲ့ဗာ်လိုဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဘီချီရူပုချင်အီဒူလာယာအုံးဘောလ်ဒေရီအုလ်တယ်ဂေါလ်သောအာသပ်တဲ့ဦးမောင်ဖြူကူဒေဂါးလော့…

 191 total views,  2 views today