Arakan Yoma|

အီနားဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး”

ဗာရာဂျီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမူရားဘီဂျီရစ်တုံးမူရားဒေဂါးဂျပ်ကူလပ်တောင်ညိုမူရားဝါးရဲ့ဒေဂါးဂျာပူရိဘော် (224)ပေအောဇောလ်ဥညင်း(1)မိုင်တုံးဘီချီဒီဂေါလ်သီမူရားဝါးရဲ့ဇိန်ဒီးဆားဂျောသပ့်ဒီဂေါလ်ဒီဂီဘားပေါက်တောဆောလ်အနောက်ဖက်(4)မိုင်ဒူရောဇာကာသောအာသပ်တဲ့တောင်ညိုမူရားတယ်အာဂယ်ဆိလ်လောဘေဆာဂါဒီနင်မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာသပ့်ဆိလ်လုံးကူရိနင်ဂူဂူရိသီဘီဂျီရစ်ဗုဒ္ဓဆင်တုတော်ဂူချာထူလောအီမူရားရဲ့နွားလားဥသပကူလပ်ဇိန်ဒိဆာဂျောသပ်မြင့်မိုရ်တောင်ရဲ့ဆာလင်နော်ဂေါ်ရဲ့မီယောတောင် ညို၊တူယောမြင့်မိုရ်ကျားကူလပ်ဒူယာတယ်တောင်လိုမြောက်လိုလက်ပင်တယ်မူရားကူလပ်ယောတောင်မြောက်သပ်အာသပ့်တယ်အီမူရားတယ်ဇိန်းဒိဆာဂျောသပ့်အလျားလိုက်ဒူလာဇူဒီနွားလားဥသပမူရားဘီလီဒါယ်ဖီလာမူရားဘီလီယောတောင်ညိုကျာင်းဂေါလ်ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တသီရီတဇကကူဒေဂါးလော့အာဟီစတိုရီသောမင်းဗာရာဇာဝါးဘင်္ဂါ(12)ဆောလ်ရဲ့ဇီနီနင်ပီဂျပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဂေလပ်ဇီရစ်ပါစ်ရသေ့တောင်ဆောလ်ဂူတောင်ဖာရာသော အာဂယ်တူဒီဂေါဇမ်းဂူချာထူယစ်ကူလက်သီပီဂျပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောသီဒူလာဂူချာပိုက်မော်အာသပ်တဲ့လိုက်အရပ်ဒေသသောတော်ရာလက်ရာဇာပေါ်ဝါးလောက်ကပ်ရူယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုမူရားသောဆိလ်လောဘေဆာဂါရဲ့ကူရိနင်ဂေါဇမ်းဂူချာထောဘီလီကူဂေလောအီနားမာဒီပေ(40)အော်ဇောလ်ဇာကာသောဘေဒါ(42)ဘားဆင်တုတော်(50)ဆူအာသပ်ဘီဂျီရစ်အရှေ့ဖက်အောဇောလ်ဘေဒါ(2)ဘားရစ်သပ်မင်းဗာရာဇာဝါး ကော်ဒါးလိုဂူရိနင်အာဘေဒါအုံးလိုဆင်တုတော်အုံးစိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ဆောလိုဂူချာလောအဂင်္လိပ်အစိုးရအာလ်တယ်ကာလသောဂူချာလော်ဘီလီထာမ့်ပါလင့်စိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ရခိုင်ရာဇဝင်ဒူလာအာဂယ်ဆိလ်လောယာအုံးနော်ဘင်ငတ်ဖင့်ပီဂျပ်အာပိုက်တယ်မာနုကျုံယေတောင်ရင်းကျွန်းသောဘာသာရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးသောဘာသာရေးပေါ်ရောက်ဥလပ်ဗျာကုံးပေါ်ရောက်ဥပိုက်ဆာယောရဲ့တောင်ညိုဂေါဇမ်းရဲ့ တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ်ဘော်ဇားလက်တယ်အေဒီ(1531)ဘောဆောရော(22)ဘောဆောရာဇာဥယစ်တဲ့မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာရာဇာတယ်တောင်ညိုဥညင်တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်ကြိမ်ခွေမော်ဖာရာလိုနတ်တောင်ပြင်ဖာရာယောဂူသောဆင်တုတော်ဂူချာလော်ကူလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမင်းဗာရာဇာလောက်ကပ်ဂူဘီဂျီထားလ်ယောတောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်တောင်ညိုဂူကူလပ်ဒင်ဂွတော်လပ်တူဒီဂူဝါးသီဒီသင်ငို(52)ဥဒါပေါ်ရစ်ဂူဝါ ဘူဂျူရစ်ဘာရစ်ကူလက်မာနုအာရုပ်၊ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွား၊နဂါးအာရုပ်ေ၊ဒေါင်း၊ခြေင်္သ့အာရုပ်လိုထုတ်တန်းပုံ၊ပန်းကွက်ပုံယောဒီဂီဘာအက်ကမ်တယ်ဘေဆာဂါမာသပ့်ဂူချာထူယစ်တဲ့ပလ္လင်သောဆိလ်ဆင်တုတော်နော်တူလီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကျောက်ခေတ်လက်ရာလိုခေတ်တယ်လိုက်ဆိလ်ဂူဒီနင်ပလ္လင်ဂူချာယစ်ဥဗူရစ်တဇာပလာနက္ခတ်၊မုဒ်ယော၊ဂေါဇမ်းယောဆိလ်လိုဂူချာယစ်ပလ္လင်၊ပြသဒ်ဗျာကုံ ဂူချာထူယစ်တဲ့ဆိလ်ဘေဆာဂါနော်ဂူကျစ်မူရားတော်လပ်တောင်ညိုဖာရာအာသပ်ဥဗူးရစ်မင်းဗာရာဇာနော်ဥကျစ်တာဗာမင်းဗာမင်းစောမွန်တယ်စေတီတည်ဂူရိထူလော်တောင်ညိုမူရားအရှေ့မြောက်ဖက်သောပါးကျိတ်တော်စေတီတယ်ဟီစတိုရီထာညင်ဂေါဇမ်းညစ်ဓညဝတီသောအာလ်တယ်သောမဟာမုနီဓာတ်တော်စေတီ(248)ဆူရဲ့ဗျာဒိတ်ဝင်စေတီအက်ဆူသောအုလ်တောင်ညိုမူရားသောစေတီကူလပ်(9)ဆူအာသပ်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်တောင်ညို မူရားမာသပ်ဂိုက်ဗစ်သောနယ်လီအာသပ်”နံစိမ်နံယော၊ရွက်နံယော”နံစိမ်းဂိုက်ဒီဂီလပ်ယောရွက်နဂိုက်ဒေဂါးနိုက်မြေပုံဆောလ်ရောမာနုအက်စောင်ဒါဘိုက်တော်ဂါလော်ညာဏစက္ကေကျာင်းသောလူမိလ်သိဆရာတော်ဝါးဆာလောတယ်လောက်ကပ်ကျမ်းသောသဝင်ချောင်းရဲ့ချောင်းဇုံချောင်ဘီလီအာလ်သဝင်ချောင်းဖာရာကာဇာသောချောင်းဇုံချောင်းအာသပ်ချောင်းဇုံချောင်းမြောက်ဖက်သောတောင်ညိုမူရားအာသပ် တောင်ညိုမူရားတော်လပ်ပုလ်အက်ကွအာသပ်ပုလ်ဥဗူးရစ်ကျောက်မီးတွင်းအာသပ်ကျောက်မီးတွင်းကာဇာရွက်နီဂိုက်အာသပ်အာလ်ဆရာတော်တယ်အာဂယ်ဂိုလ်အာသပ်အီနားနိုက်ခြင်္သေ့ယောနော်ထားမာနုအက်စောင်ဒေဂါဂျီနင်ကျောင်းဂေါလ်ရောဖီရီအာလ်ဆမ်ကော်နပ်တော်ဂါဂျပ်ဖူဇာလူညင်ဆရာတော်တော်ဂါဂျပ်ဘီလီဦးဇင်းကူလောသီဂိုက်ကျုံပါပိုက်ကူလပ်နတ်ဇီနပ်တယ်ဒါပိုက်လာဂတ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲ့မြန်မာ ဘုရင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းလူမိလောတယ်လောက်ကပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တော်မာနုကျုံအိန္ဒိယဒါ့တ်တော်ဒါလက်ဘီလီကူလောသီပီဂျပ်ဒါ့တ်တင်နောဗြီတိသျှဇီနီလောတယ်ကာလသောမောက်ကာနိဂါဒါတ်တင်နော့ဖီရီအာလက်ဘီဂျီရစ်ရမ်းဗြဲမာနုအက်ဒေါ်ဘားတောင်ညိုဖာရာရူဘာဒယ်ပေါက်တောဆောလ်တောင်ညိုဖာရာမာနုကျုံရမ်းဗြဲကော်ဒါးကူလက်အဝကန်ဖာရာဒုံချောင်ကူလပ်တောင်ညိုချောင်းတောင်ညိုဖာရာစူမစ်တယ်ဂင်ဘီ လီကူယောင်းဂျော်ဘာအုံးမာလ်ပူဂျာဘီဂျီယောရစ်အက်စောင်ဘာဂီနီနင်တီငါနော်ဒီလောဆမ့်ရဲ့ဒါဗစ်ကူရီနင့်ဖာရာမာနုကျုံမာရာဇာညင်ဖာရာဝန်းကာဒါဂယ်ဥဖာရာအီဖာရာဇာညင်အာသပ်တဲ့မာနုကျုံဒူယာကာဇာအောက်ရွာသောရူလက်သီဖာရာသောမာနုနောထာအီဖာရာသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီဦးဇင်းထာမ့်ပါစ်အီဖာရာကျွန်းရှင်မ၊တောင်ညိုရှင်မအာသပ်တောင်ညိုသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီအာဂယ်ဒင်ဂွမာနုကျံူကူညင့်ထာမ့်ပါလာမ့် တောင်ညိုဂူရစ်အာမာနုကျုံဇာလ်ရုံကာဒီဂူဝန်းနီရဲ့ဂူချာလက်သီဂူဝါးသောအာဇာဂူရိပါရစ်ဖင့်ဆင်ငိုဂူချာယောရဲ့ကာဇာစေတီဝန်နိရဲ့ဂူချာလက်ဖာရာဒေသခံမာနုကျုံဒေါ်လာဥညင်ဘုရားဝေယျဝစ္စလစ်ဂေါပကအဖွဲ့ဘားညင့်လာဂတ်တယ်ယာ၊ပို့လ်ဖေလီအာလက်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တယ်တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်မာန့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းယောအာသပ်သောတောကျောင်းဂေါလ်ရုံဘင်ငှီဇာညင်သီဗုဒ္ဓဝင်ယာအုံးသဝင်ချောင်းဖာရာကျောင်းဂေါလ်ရော ဘာရာဂျီထူလက်ဘီလီဆရာတော်ဝါးကူဒေဂါးလောတောင်ညိုကူလပ်ဘော်ကျောင်ပုလ်လိုသမိုင်းဝင်ဇာကာ၊ဗုဒ္ဓဝင်ယောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းုံကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဇာညင့်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ရောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တဲ့တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်တယ်မာန့်ဂိုက်လိုဂူချာထူယစ်တယ်တောင်ညိုကူလပ်ဥအော်ဇောလ်နင်နော့စ်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းအုံးသဝင်ချောင်းသောအာသပ့်ဆာနိလူလပ်ထောဂျပ်ဇာကာနိုက် အပရိဟာနေယျတရား(7)ဇာလ်လိုအာဂယ်ဂေါဇမ်းဗုဒ္ဓဝင်ခန်းဥကျောသက်အာယာဥကျောသက်ဂါဇာကာသောကောင်တယ်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဂေလပ်ယောသဝင်ချောင်းဖာရာမာနုကျုံနော်ဂေါ်ရောင်ဆရာတော်ဝါးတယ်အီနားပရဝုဏ်သောတင်ဂေါ်နော်ထားဂျပ်လိုက်ပုလ်ရင်နီသောဂူရူ၊မိုလ်ကျုံပါနိခါးလ်ဂျပ်လစ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာသောဆောရက်ခါးလ်ညင်နော်အာဂျပ်ဖင့်သာသနာပိုင်ဇာကာအောဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ကူ လက်ဦးဇင်းတယ်လာဂတ်ဘီလီနော်ကူဘောအလှူရှင်ကဏ္ဏဇူးဒီကီဂျာအာယစ်အီနားစေတီ(5)ဆူအာသပ်သာသနာပိုင်ဇာကာဥလပ်ယောအန္တရာယ်နော်အောပေါ်ရားသင်္ဃာအုံးယောအကုသိုလ်နော်အောဖင့်ဂေါ်ရာပူရိဘော်အီနားပုလ်ရောသောဂူရုအုံးပါနိခါးလ်ညင်မာနုကျုံယောဆောရက်ခါးလ်ယောရဲ့အာလပ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာလိုနော်ခါရစ်ဘီလီဦးဇင်းကူလော …