Htoo | Arakan Yoma

အီေဟာ္ေဘာ္ရင္ကူလက္ရိုးမေရဒီယိုသတင္းေထာက္”ကိုထူး”ဒီေယာရဲ႕ပန္းရံကင္ေဂၚရစ္တ့ဲဘီရီဟိုင္းအက္ေစာင္ရဲ႕ကူေဒဂါးယံုေဘရာယစ္သပ္ေဂၚေရာင္းတ့ဲပန္းရံကင္ကူလပ္ဘီရီဟိုင္းဥလပ္ဖီဂ်ပ္တိန္သပ့္ေဂၚေရာင္တယ္သဲ၊အုတ္၊မဆလာဗြားေပၚရဲ႕ေမာက္ေဂါ့ဒါ့တ္စစ္ေတြေဆာလ္ေရာတုံတာေတာ္လပ္ တိန္ဂူရာပန္းရံဆရာေယာအာသပ္ဒီတန္းေညာ္မူဇင္းငတ္တိန္ေယာေနာ္ပါရဲတာရာရဲ႕ီဒူလာေဂၚကူလပ္ဗ်ာကုံဂူရိဇာေနာင္ပန္းရံဆရာေဒၚဝါးလိုဆားလပ္တ့ဲမူဇင္းငတ္တိေဂၚရားေပၚရစ္တဲ့ကင္ဂူရိဗိုက္ရင္ကီဒူလာဖူဇားေလာ္၊တယ္လီဖုန္းကူလပ္ေယာတာရားဂူရိဇာေနာင္ပထမတန္းကူလပ္ဂါဂါပရိုဂရမ္းတာနာေပၚရဲ႕ဒုတိယတန္းကူလပ္ဥညႇာမာႏုေကာ္ဂ်ပ္သမ့္ဂူရိဇာနပ္ ပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ဥဗိုက္ေမာ္ေယာ၊ဝါသနာေယာေနာ္ထားတယ္(18)ေဘာေဆာေရာေသာဘစ္မာရာဇားေယာရဲ႕ေဂါလ္ေရာေဒၚဝါးဒုတ္တယ္လိုက္ပါဂ်ပ္ကင္မာန္႔ေဂၚရစ္တ့ဲေသာပန္းရံကင္ေဂၚရားဥယစ္တ့ဲေဂါလ္ေရာေသာခါးလ္ဗိုက္လာဂယ္တာမာေယာဥညာဖာရာေဂယစ္ကင္ေယာေနာ္ထားဘီရီဟိုင္းေဂၚရစ္တဲ့ကင္ကူလပ္သမ့္သပ္အာသပ္တယ္သီကင္မာန္႔ကူလပ္ဇီနွိပ္ထားေနာ္ေပၚရဲ႕အာကင္ကူလပ္ဇီနွိပ္လာဂယ္ေထာက္ခံစာလာဂယ္ ဝန္း၊ယမ္းလာဂယ္တယ္လိုက္ကီကင္မာန္႔ေနာ္ရဲ႕ေဂၚရဲ႕ေမာ္ေနာ္ထားလပ္၊ဝါသနာေနာ္ထားလပ္ေယာတယ္ဒယ္ေဂၚရစ္တ့ဲကင္မာန္႔ေကာင္ဂူရိေဂၚရားပူရိေဘာ္ဘီလီဘူဇီးေလာ ေဘရာေပၚဝိုင္လိုေဂၚရားေပၚရစ္တဲ့လိုက္ဝန္းေဂါလ္၊ယင္ေကာ္ေဒဂါဂ်ီလပ္ကင္အက္ကမ့္ဇာနိဗိုက္လိုက္ေတာ္လပ္ဂူရိထာပူရိေဘာ္ဂါေဆာလ္ေရာေဂၚရားပူလပ္ဗာစ္ေဆာေဂါရဲ႕ခါးလ္ေယာရစ္ကင္ေမာ္ပန္းရံဆရာအုံေဂၚရစ္တ့ဲသမ့္စူမီလ္ဂရိဂ်ပ္တာရဲ႕ကီဗာေဂၚေရာင္းကင္ေယာသီငွားေဂ်ာင္းတာရားလိုဥဒီ၊အီဒီဇာေပၚရဲ႕တာရားေဂၚေရာင္တဲ့ကင္မာန္႔နိဆာေယာရဲ႕ဂူရိဇာဘီလီကူေလာတယ္ကင္ဂူဂ်စ္တ့ဲေလာက္ကပ္ေဘရာ အက္ေစာင္(40)တီငါပါ၊ဘီရီဟိုင္းအက္ေစာင္(20)တီငါပါတယ္ေယာေဘရာအုံဒူလာတီငါပါေပၚရားဒိန္၊ရစ္လ္ကင္ေဂၚရစ္ဘီလီကူေလာသီဒူလာဂူရိေယာရဲ႕ေဂါလ္႐ြာထီးဂါးရဲ႕ခါးလ္ဗားေလာ္ပီဂ်ပ္တယ္ဥကၠဌဝါးေယာအီဂ်ပ္တယ္ပီဂ်ပ္တိေလွာ္ရာပါရီေဘာ္ဂါဂါအုတ္ဒီဇမ္းညႇပ္ပန္းရံအက္ေစာင္(40)တီငါပါသီေလာက္ကပ္ဘီရီဟိုင္းအက္ေစာင္(20)တီငါသပ္ပါ(40)တီငါပါလပ္တယ္ေဂါလ္ေရာ္လိုက္ဆာမ့္တီေအာ့ရက္ေယာဂူရိပိုက္၊ ရက္ေဂ်ာ္ဂူလပ္အက္ဒိန္ေနာ႔ေအာ္ေဇာင္းပါဂါတုံ႔တယ္တီငါလာဂတ္တ့ဲလိုက္ဇီဒူလာပိုက္ေဂၚရားေပၚရဲီကုလ္သီငီွးေဂ်ာင္းတ့ဲေပၚဝိုင္ေယာအာသပ့္တယ္ဒင္ေငၚတ့ဲလိုက္ကင္ေဂၚရားေပၚရဲ႕တာမာေယာေဒၚေရာေမာ့ေရာေနာ္ထားဂ်ပ္လိုက္တာတုံတီငါဘီခ်ီဂူရိေတာ္ဂါေပၚရဲ႕သီဒူလာဂူရိေဆာက္လုပ္ေရးကင္ေမာ္ေဘရာေပၚဝိုင္လိုဂူရိအာဂ်ပ္တဲ့လိုက္ဥညႇာမာႏုဂ်စ္ဇီပိုက္ေကာ္ပန္းရံကင္ကူလပ္ထာမ့္ပါဘားကီဒူလာ ဥဗူးရစ္ဥဒါးေပၚရဲ႕သီဒူလာဥလပ္ေယာတာလိုက္မာမာလာေနာ္ထားတာရဲ႕တယ္ကီဂူရိပိုက္ေက်ာ္ဘီရီဟိုင္အက္ေစာင္ပီဂ်ပ္တယ္ဂူရိဇာနပ္သမ့္ထာမ့္ပါလက္တ့ဲသမ့္္သီဒူလာေနာ္ေဂၚေရာင္အာဘဲေဘရာအက္ေစာင္ဒူလာLevel ဂူရိပါရဲ႕တာရစ္ဘီရီဟိုင္ပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ဘီလီေယာကူလက္ဥဗူရစ္ဥလပ္ေယာဥဒီပါရဲ႕ဇာနပ္ဘီလီေယာဗုလ္မာႏုကူေဂ်ာင္းအာဂယ္တာရဲဇီဒူလာပယ္ဂါေဂ်ာ့သပ္(2)ေဘာေဆာဒုတ္ဂူရိကင္ဂူဂ်စ္တ့ဲလိုက္ အီနားေဘရာအက္ေစာင္ဒူလာပန္းရံဆရာကင္ဂူရိပရဲ႕(44)ေဘာေဆာေရာတူဒီပန္းရံဆရာမကင္ေဂၚရစ္တဲ့(10)စုနွစ္ဒီယင္ဘီေလာင္အုလ္အီနာတယ္ဒယ္ကူလပ္ဒုတိတန္းပန္းရံဆရာမဥအာသပ္လို္က္တာေတာ္လပ္ကင္ဂူရိညႇား(40)ေစာင္အာနိအာသပ္ဘီလီကူေလာပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ဥအာဂ်ပ္တ့ဲ(23)ေဘာေဆာေအာ့(18)ေဘာေဆာေရာတူဒီအီကင္မာန္ေဂၚရစ္တဲ့ေဘာ္ေလာ္ယာကူလပ္ဒီေဘာေဆာဂူဂ်ပ္တ့ဲ(2)ေဘာေဆာယာဂူဂ်ပ္ေသာပညာေရးမွဴး ရုံးငင္း၊ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္၊ေသာတုန္႔ေနာ္ဝါးေဒၚဝန္ေသာအက္ေဘာေဆာအာနိအုတ္၊သဲဗြားပူဂ်ပ္သီေလာက္ကပ္မိုက္ေနာ္ပါဂ်ပ္လို္က္၊အီနားတယ္မိုက္ပါေလာ္တ့ဲလိုက္အုတ္ေဘာ္ဇား၊ေခ်ာ္ေဒၚေဂၚရားမာမာလာအက္ကာေသာထားလပ္ေယာေဘရာအက္ေစာင္ဒူလာဂူရိအာဂ်ပ္တယ္အီနားတယ္ဂါစီနီယာတယ္လိုက္ဂူရိပါရဲ႕အာဂယ္ေယာေဘရာအုံအက္ကမ့္ဒီယင္ေအာဖင့္ဂူလပ္တယ္ေယာအက္ကမ္ဒီယင္ေအာဖင့္ေဂၚရားေပၚရစ္ ဆရာဝါးေယာဂါစီနီယာလိုဂါ၊ဂါကင္လိုဂါေထာ္ဂ်ပ္လိုက္ေဘရာအက္ေစာင္ေဂၚရစ္တ့ဲကင္မာန္႔ရဲ႕ဘီရီအက္ေစာင္ေဂၚရားကူလပ္ဘီခ်ီဘာဗာေပၚရဲ႕အာမာႏုေယာတာဒူလာေဂၚေရာဘီလီေဒၚခင္ခင္ဝင္းငတ္ေကာ္ဒါးကူေလာ အီကင္မာန္႔ရဲ႕ေဂၚေရာင္းတ့ဲဘီရီဟိုင္းညံုေယာတာဒူလာပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ေအာ္ဖင့္ေဂၚေရာဘီလီကူေဒဂါးေလာ:……