႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း – မတ္လ တတိယ သီတင္းပတ္ [ရခုိင္ဘာသာအစီစဥ္]

သာလီစြပါ .. . ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ရခုိင္ဘာသာအစီစုိင္ကနိ ႀကဳိဆုိပါေရ။ . မတ္လ တတိယ သီတင္းပတ္မွာ ထုတ္လႊင့္လားဖုိ႔ အစီစုိင္တိ့ကုိ မိတ္ဆက္ပီးခ်င္ပါေရ။ . သတင္းအစီစုိင္ဘက္မွာေတာ့ – အစိုးရဖက္က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ လူငယ္အင္အား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လားဖို႔ျဖစ္ေတ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြခ႐ိုင္မွာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါေရ။ သတင္းေဆာင္းပါးအစီစုိင္ဘက္မွာေတာ့ သကၠရာဇ္တစ္ခုစီ၏ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီတစ္ခုခ်င္းစီမွာ […]

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း – မတ္လ ဒုတိယ သီတင္းပတ္ [ရခုိင္ဘာသာအစီစဥ္]

သာလီစြပါ .. . ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ရခုိင္ဘာသာအစီစုိင္ကနိ ႀကဳိဆုိပါေရ။ . မတ္လ ဒုတိယ သီတင္းပတ္မွာ ထုတ္လႊင့္လားဖုိ႔ အစီစုိင္တိ့ကုိ မိတ္ဆက္ပီးခ်င္ပါေရ။ . သတင္းအစီစုိင္ဘက္မွာေတာ့ – ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပည္သူတိ လွဴဒါန္းေရ တတိယေျမာက္ ဂစၦပနဒီသေဘၤာစြာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္ရွိေနဗ်ာလ္ ျဖစ္ပါေရ။ သတင္းေဆာင္းပါးအစီစုိင္ဘက္မွာေတာ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဘိုးေဘာင္စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ လာကတ္ေတ […]