18 ရာစုသော ဂူရိထူယစ်တယ် စစ်တွေဆောလ်ရော ဂျမားဗလီ

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ဟော်ဘောလ်ရင်ကူလက် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ာရာစ်ဂျီးထူယစ်တယ်။ ဘာသာဘီချီးထာညင် ဇာကာအက်ကမ်သောာစောင်တယ် မောက်ဂေါဒါတ်သော စစ်တွဆောလ်ရော ဟီစတိုရီ စူမိလ်တယ်ဖလပ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ကျုံ၊ ဗီသုကာလက်ရာ အုံး ကိုလိုနီခေတ် တူဒီ ဂူရိထူယစ်တယ် မာလ်လုံအီနားယောအာစောင် ဘီ လီကူလက်။ သီဗီဂျီရာစ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အုံး ဝတ်ပြု ဂေါ်ရောင်တယ် ဗလီအက်ကမ်ယော စစ်တွေ ‌ဆာလ်ဆောမူကျော့ရစ်သော […]

 85 total views

စစ်တွေသော ကိုဗစ်ကူးစက် ဂူလောတယ် (5) စောင်အုလ်

Arakan Yoma | စစ်တွေသော မေဆာမ် (14) ဒိန် ဘီလ်လာမာန့် ကိုဗစ်ပုတ် ကူးစက်ဂူလက်တယ် (5) စောင်မာန့်အုလ်အာဂျီးလက်။ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန၊ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင် ကူလောတယ် ကူးစက်ဂူလက်တယ် ဒေါ်ဝါး ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်ဒါတ်တုံး ဖီရီအာလက်တယ် ဒေါ်ဝါး ဘီလီ ကူဒေဂါးလော။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ဒါတ်တင်နော့် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ဥအာသပ်တယ်လိုက် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်တုံး ဖီရီအာဂျီးဂျောင်းတယ် စစ်တွေ […]

 63 total views

မောက်ဂေါလ်ဒါတ်လူမီနင်| တိန်ဆာလ်ယာဆိုင်ကယ်ဆော်လာစ်တယ်ဘီရီ

အီဟော်ဘောလ်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ်ဂျီထူယစ်တယ်။ ပေါလ်နော် ဥဂျပ်ဟူရော်ဂေါလ်ရောတုံး ကူရားရာဒါဝါး ဒိုက်တယ် ဒေါ်ချိုမာအေး လိုက် သဘာဝတုံး ဒီ ထူယစ်တယ်ရော် အက်ကန်ဒူလာဥအာသပ်။ အီကာလသော ဂုံမော်တုံး ဥဒီနင်ဘေရာဝါးကင် ဇာပိုက် လိုက်ဗစ်ပါဂါ ပေါ်ရစ်တပ်ကင်နော် ဇားဂျပ်ဇီပေါ်ဝိုင်းလိုက် ပါဂါဂျာပေါ်ရစ်။ သီကိစ္စအုံး ဥလပ်သပ်တာ အက်ဒိန်နာကင်အုံးဂေါ်ရစ်တယ်။ တပ်ဖာရာသော ဘီရီ အက်စောင်ယောနော် ဂေါ်ရစ်တယ် […]

 82 total views

အာဂုန်ပူရာစ်ခါ ယစ်တယ်ဘုရားပေါင်းသော ဂေါလ် (20) သပ်ဗာဏားဥညင်၊ ဇောလ်နော်ပူရီဂျပ်ဗာဏား အောဖင့်ပေါ်ရင်နပ်ကောစ်

Arakan Yoma| မောက်ဂေါဒါတ် မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်ဆောလ် ရောသောဘောင် ဒူလာရိုက်သော အာဂုန်ပူရာစ် ခါယစ်တယ် ဘုရားပေါင်း ဖာရာသော အစိုးရတုံး ဗာဏီဂျပ်တယ်ဂေါလ် (81) ကန်သော (20) သပ်ဗာဏား ဥယစ်ဘီလီဖာရာ မာနု ကျုံကူလက်။ ဘုရားပေါင်းဖာရာတယ် အာဂယ်စက်တင်ဘာဆမ် (3) ဒိန်နာ အာဂုန်ပူရာစ်ခါ ညင်သီ ဘီဂျီရာစ်ဂေါလ် (100) ဘီချီး ပူရာစ်ဂေယစ်တယ်။ ဖာရာမာနုကျုံတယ် […]

 53 total views

ဘောင်ဒူလာရိုက်ကာ ဒါဂေလပ်ယောမူရား သိဒိဇိုက်နော် ပါရစ်တယ် မြို၊ ခမီ တိုင်းရင်းသားဇာတ်

အီဟော်ဘောလ်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ဒါထူး”ဘာရာစ်ဂျီးထူယစ်တယ် AA လို တပ်မတော်အုံး မောက်ဂေါဒါတ် မြောက်ပိုင်းသော ဘောင်ဒူလာ ရိုက်ကာဒါဂေးယစ်တယ် (6) မစ်အုလ်။ အီနားယော မိုင်းလို ရုလ်ယစ်တယ် ဘောင်ဒူဂူလာဖူဒီန် အန္တရာယ်တယ် အောဂျပ်ဟော်ဘောလ်ရင် စူနာဇာ အာအက်ကာ ဂျီး တပ်မတော်အုံး ဘူဂျီးဂေယစ်တယ် ဇာကာဝန်နိသောအီနားယော အာဆောင့်။ သီယာဝန်နီလိုဇာလ်ရော မူရားစူမီကင်ဂူရိခါးလ် အာစောင်တယ် မာနုကျုံဇာလ်ရောမူရား စူမီဗိုက်ဒေါ်ရင် ဂျောင်တယ်လိုက် ခါးလ်ဏာဇူဒီမာမာလာအာသပ်။ […]

 114 total views

မောက်ဂေါတက္ကသိုလ် အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းအုံး အီကုလ်ဥဒီ ပိုက်ဘော်လာစ်သီ ဘီအာယစ်

Arakan Yoma | တက္ကသိုလ်အုံးခူ လီဗိုက်ဟော်ဘောလ်နယ် လီပီဂျပ်အီကုလ်ဥဒီဗိုက် ဘော်လာစ်သီဘီ အာယစ်တယ်သော မောက်ဂေါ တက္ကသိုလ် အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်ယော အာဂျီးလက်။ မေ(4)ဒိန် ရစ်ပီဂျပ်ထူညင် အီကုလ်လော်စာရင်း ဘောရာစ် လာရင်း ကျောင်းသားရေးရာဌာနတုံး။ ဟော်ဘောလ်နယ်လာစ် ထူညင်သီဒိန်ရစ်ဆားလပ် ပီဂျပ်လာမီဘော်တယ် လျှောက်လွှာအုံး ရစ်နော်ဘာဘီဘော်ဘီလီ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ သံတွဲဆောလ်ရောတုံး အီကုလ်ပေါ်ဝိုင် အက်စောင် Arakan Yoma […]

 70 total views

မောက် ဂေါဒါတ်သော ခါးလ်ဏာ ဒါဏာ မာလ်လုံးဒေါလ် အူဒတ်တယ် လိုက်ပါ ဂျပ်ကင်မာန့်ဂူရိ ဂျောင်တယ် ဒေါ်ဝါး ဒုတ်လက်ပိုက် အာဂျီးဂျောင်

အီဟော်ဘော်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ် ဂျီးထူ ယစ်တယ် စစ်တွေ ဆောလ်ရော ကင်ဂူရိ အာဆောင့်တယ်ယာ အုံးနင်လီဂီ ထူယစ်တယ် ရခိုင်စီးပွားရေး ဦးဆောင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမီတက် တုံးကူ လက်တယ်မောက် ဂေါဒါတ်သောခါးလ်ဏာ ဒါဏာ မာလ်လုံး အာဂယ်ရစ်ဆားလပ် (30) ရာခိုင်နုန်းတုံး (80) ရာခိုင်နုန်း မာန့်ဒေါလ်အူဒီ အာသပ် […]

 66 total views

စစ်တွေဆောလ် ကန်တော်ကြီး ပုလ်သော ပါနိဆူဂိုက်တယ် လိုက်ဆောလ်ရော ရပ်ကွက် မာနုကျုံဒုတ်ပါ ဂျောင့်

Arakan Yoma | မောက်ဂေါဒါတ် စစ်တွေဆောလ်ရပ်ကွက် အက်ကာသော ဒီနာလ်ဥလပ် ပါနိဆူဂိုက်ဂျပ် ဒုတ်လက်ပိုက်။ ဆောလ်ရင်နောရစ်ပါနိ ဒီအာသပ်တယ် ကန်တော်ကြီးပုလ်တယ် ဂေတယ်မတ်ဆာမ်တူ ဒီ ပါနိဆူဂိုက် တယ် လိုက်ဆောလ်ရော မာနုကျုံပါနိ ဒုတ်လက်ပါလက်။ ရပ်ကွက် အက်ကာသောတယ် ကန်တော်ကြီး ပုလ်ရော ပါနိနော် အာလပ်ယော အဝီစိပါနိ တာဏီလပ်ယော အဝီစိပုလ် ကူရီနော်ပါရစ်တယ် ရပ်ကွက် […]

 61 total views