မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကာငတ်ရားကင်

(Unicode Version) အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တင်တယ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသအက်ကမ့်ဥလပ်ယောမစ်၊အီ၊အာပါနီမာလ်ယောဘီချီနယ်လပ်တယ်ဗူဂျူရစ်ကာငတ်ရားကင်ယောနော်အာညင်နော်ပါရစ်ကာငတ်ရားကင်ရဲ့ဒူယာ၊ဘော်ဂင်ဒေသသောနော၊ဒူယာဆော၊ချူဂင် ဒေသ၊ဖာရာဝါနီသောဂူရိအာစောင်းအီကင်မာန့်ရဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်ပေါက်တောဆောလ်ရောသောဘီချီးဂေါ်ရောင်းကာငတ်ရားရဲ့ကောတောဒေသတုံ့ဒူရိနင်ကူဒီဇာကာဘီဂျာဇာ၊ကီဒူလာဂေါ်ရောင်းကီဒူလာမာမာလာအာသပ့်ကော်ဂျပ်ယာဝိုင်းရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောသောကာငတ်ရားကင်ဂူရိဂျောင်းတယ်မာနုကျော့တုံ့ပူဇားလူထူယီတဲ့သမ်းကူဒေဂါးယုံကာငတ်ရားကင်တယ်ဥညာကင်လိုပေါ်ရောက်တီငါဘီချီးနော်လာဂီနင်ဂူရိပါရစ်တယ်ကင် ကင်အင်ကမ့်သီယာလိုက်ဂိုလ်ရိုလ်မာနုလိုက်ကီဘာကင်အက်ကမ့်ပေါက်တောဆောလ်ရောဥလပ်ဒူယာ၊ဂင်၊မူလ်ကာဇာအာစောင်းတဲ့ဖာရာအုံးတယ်အီကင်မာန့်ရဲ့ဂေါ်ရောင်းတယ်ကာငတ်ရားရဲ့နော်လို၊ဗုချီဒူဘာ၊ဒုလ်လိုဒူရီယောရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောဘီဂျာအာစောင်းတီငါနယ်လာဂျီယောရဲ့ဖာရာဇာညင်ကီနီညာယောအာသပ့်ပေါက်တောဆောလ်မြို့မဓျေးဆိပ်ကမ်းကာဇာသောအာသပ်တယ်ကိုအောင်ကျော်လှဥလပ်ကာငတ်ရာကီနပ်တယ်(10 စုနှစ်အက်ကမ့်တုံဘီချီအုလ်တပ်ဒယ်ကီနပ်၊မာလာနောရောင်းယာဥလပ်စစ်တွေဆောလ်ရောကီနောင်တယ်ဂေးမ၊မြေညို၊မာလာနောရောင်ကီနောင်တယ်ယောအာသပ့်တပ်ဒယ်မေလာ၊မောရောကီနပ်ကာငတ်ရားကီနပ်တယ်ကင်ဂူရိပိုက်ကူလပ်တီငါဘီချီးလာဂတ်ကာငတ်ရားရဲ့ထူဗစ်ကူလပ်အက်မစ်၊အာဒါးမစ်ပါရစ်မော်တောဂါရီပီဂျပ်လာမီလပ်သပ်မော်ရောင်းတယ်အီဒူလာဥလပ်အက်မစ်ထုပါရစ်ဘီလီကူလက်ဖာရာတုံစက်လှေလိုဘီဂျာအာ ဂျောင်းတယ်ကာငတ်ရားရဲကိုအောင်ကျော်လှဒေါ်ဝါးနော်ကာငါရာဇ်ပေါ်ရားဒူရီလိုဘာနပ်ပေါက်တောဆောလ်ရောတုံမင်းပြား၊မန္တလေး၊တရုတ်၊ဘားမားကာဇာမူဆယ်ဆောလ်ရောတူလီဂျောင်ခေါရင်နော်ဒိန်ဥလပ်ရေခဲဒီနင်၊ရေခဲဗူးသောဘောရစ်ထွားပေါ်ရဲ့ကာငတ်ရားရဲ့ပါနီနော်ဒီနင်(3/4)ဒိန်ထုပါရစ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥလပ်ဇာလ်နော်ပါရစ်ဇာက်လိုပါစ်ရွာပေါ်ရဲ့အာဂယ်အက်ဗာလ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥညှင်ဂါရိဖီရီအာဂျား ပူရစ်ဘီလီကိုအောင်ကျော်လှဒိုင်သောကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့မောင်ထွန်းနိုင်လင်းကူဒေဂါးလော့(11 kg)အာသပ်တဲ့ကာငတ်ရားအက်ဗူးရစ်ဟာဒေါက်အာဇာ၊အက်လက်လိုကီနီနင်ဒိုင်ညော်ဒေါ်ဝါးဖီရီဘီဂျီလပ်(2)'(3)လက်လိုဘီဂျပ်တရုတ်ဘီဇူးလ်ဥလပ်ကာငတ်ရားအက်ဗူးရဲ့(3)လက်ပါမော်တောဂါရိဥလပ်မန္တလေး၊မူဆယ်သောတရုတ်အုံဒေါလ်ကာဒီဖယ်လာစ်ကာငတ်ရားအက်ဗူးခိုရိုစ်ကူရိ၊တီငါဒေါလ်ပါဘာစ်ကူလပ်အဓိကကာငတ်ရားရဲ့ဆာ ညှမ်းတရုတ်ဒါ့တ်သောပို့လ်ထားလပ်ဒေါလ်ပိုက်မောက်ဂေါဒါ့တ်တုန့်ကာငတ်ရားဘာရားဂျီဂျောင်တယ်သောဇာငင်ကောင်ဥလပ်၊ကောင်နော်ဥညင့်ဘီလောင်အော့ဂျပ်ယောအာသပ့်အက်ကာဘီလောင်ဥလပ်တယ်ကီချူးနော်အောဒိန်ဘီချီဒယ်ရီဥလပ်ကာငတ်ရားအုံးမော်ရောင်အီဒူလာအောဂျပ်ယာဝိုင်းကာငတ်ရားဒူရီဘီဂျောင်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုက်မာမာလာနော်ဥလပ်ယောကီနီနင်ဥညှာဒါ့တ်ဘာရာဂျီဂျောင်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုက်ဂူနား အောပေါက်တောဆောလ်ရောတုံ့ကာငတ်ရားကင်ဂူဂျောင်းတဲ့မာနုကျော့ဘီဂျီရစ်တုံ့ဦးဝင်းလှိုင်တယ်ကူဒေဂါးလော့တပ်အီကင်မာန့်ရဲ့(2000)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိအာယစ်လိုက်အီကင်မာန့်ရဲ့ဘူဇာတ်တဲ့မာနုအက်စောင်ကာငတ်ရားဒိုင်ဂူရိနော်ပါရစ်ဆာမ့်တယ်ဒေါလ်ရောကော်ဒါးလိုနော့အဓိကဇာငင်အာဇာလိုလာဂတ်တယ်ကာငတ်ရာကင်ဂူရိနင်မူနာဘားနော်အောဂျပ်နောကာငတ်ရားမော်ရာသောအာသပ်တယ်အဓိကတယ်မောက်ဂေါ ဒါ့တ်နယ်လပ်တယ်ကာငတ်ရားအုံးကီဒူလာပါရားဂျီးပါရိဘော်ဆာယောရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောကာငတ်ရားကီနပ်တယ်ဒိုင်အက်ကမ့်သပ်အာသပ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကာငတ်ရားရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောအဓိကဂူလပ်ယောကာငတ်ရားမူလပ်မူနာဘားနော်အော့တပ်တောင်၊တောင်ကုတ်ဆီဒီစက်လှေလိုဘာရားဂျားပေါ်ရစ်အူဒီလူမိလ်လပ်ကာငတ်ရားအုံးမော်ရောင်းတယ်ကာငတ်ရားအုံးတယ်ဇာငင်လောဘာဆားပေါ်ရဲ့တရုတ်ဒါ့တ်သောကာငတ် ရားဘာရာဂျားဂေလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တင်တယ်ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဆားရဲ့အာဂယ်တူဒီဘာရားဂျောင်းဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှ၊မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်တုံ့ဇာယောရဲ့ဘားမားဒါ့တ်ဧရာဝတီရစ်ဆာလပ်ဒေါလ်ကောင်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောတောင်ကုတ်ကာငတ်ရာကူလပ်ဒေါ့လ်ဂေါင်တယ်သီလောက်ကပ်အာဇာမာမာလာအာသပတဲ့လိုက်ဘီလီဦးဝင်းလှိုင်ကူဒေဂါးလော့အာဂယ်ဘင်္ဂလာတုံကာငတ်ရားနော်ဘာရားဂျပ်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်တုံဘာရားဂျားလိုတာရားယောဘာရားဂျောင် တယ်အီနားဥလပ်ဘင်္ဂလာတုံလေယာဉ်လိုဘာရားဂျောင်ဘားမားဒါ့တ်ဖားရီယောရဲ့တရုတ်သိဒီလေယာဉ်လိုဘာရားဂျပ်ဘားမားဒါ့တ်သောတယ်သီဒူလာဂူရိဂျီးညားနော်ထားဘားမားဒါ့တ်တုံနယ်လပ်တဲ့ကာငတ်ရားဗူဂျူရစ်ဧရာဝတီကာငတ်ရားသပ့်ဒေါလ်မောင်ဂါးတယ်ကော်လတီကောင်တယ်လိုက်ကျော့လိုက်ကူလပ်အာဇာကောင်တယ်လိုက်တရုတ်ဒါ့တ်မူဆယ်ဆောလ်ရောဒါဘာလူမာစ်မူဆယ်လူမားလိုတရုတ်သောဘာရားဂျီးလပ်ဒေါ့လ်မောင်ဂါးပါ ဧရာဝတီလိုမောက်ဂေါဒါ့တ်ကာငတ်ရားဆောငေါ့နပ်ဘီဂျီလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ကာငတ်ရားဒေါလ်နော်ပိုက်မေ က်ဂေါဒါ့တ်မာသပ်ယောတောင်ကုတ်ကာငတ်ရားဒေါလ်မောင်ဂါးပါဂျပ်ဆမ့်တယ်ဇာငင်အာဇာကောင်တယ်လိုက်ကာငတ်ရားကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ကိုအောင်ကျော်လှဝါဆမ့်ကူဒေဂါးလော့ဘင်္ဂလာဒူလာလေယာဉ်လိုဘာရားဂျီးပိုက်လပ်ဂါလိုက်မူနာဘားထာအီနားတယ်ဇာငင်လောမော်ရောင်လိုက်မောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ပိုင်းကာ ငတ်ရားတယ်ကော်လတီယောကောင်ဘီဂျပ်တယ်ဇာဂါယောအာသပ်ဥလပ်ယောဘာရားဂျားသောဇာငင်လောမော်ရောင်တယ်လိုက်မူနာဘားနော်နပ်လပ်ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဒူလာလေယာဉ်ဘာရားဂျီပိုက်လပ်ဧရာဝတီ၊တောင်ကုတ်ဒူလာဘာရားဂျီးပါရစ်ဖင့်ဂူရိဂျီညာမာနုလာဂတ်ကာငတ်ရားကင်ဂူဂျောင်တယ်နော်လက်ပိုက်အာသပ်တဲ့ယာဝိုင်းဇာငင်အာဇာကောင်နော်ဂျပ်လိုက်အီကင်လိုပါစ်ပါလိုက်အာသပ်တဲ့မာနုလိုက်၊ဂါဘာမန်လုက်အခြန်တီငါပါ ဂျပ်ဇာငင်အာကမ့်နာဒီဇာက်………… (Zawgyi Version) အီေဟာ္ေဘာ္ရင္တယ္ရိုးေမရဒီယိုသတင္းေထာက္”ကိုထူး”ဒီထူယစ္တယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္တင္တယ္ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသအက္ကမ့္ဥလပ္ေယာမစ္၊အီ၊အာပါနီမာလ္ေယာဘီခ်ီနယ္လပ္တယ္ဗူဂ်ဴရစ္ကာငတ္ရားကင္ေယာေနာ္အာညင္ေနာ္ပါရစ္ကာငတ္ရားကင္ရဲ့ဒူယာ၊ေဘာ္ဂင္ေဒသေသာေနာ၊ဒူယာေဆာ၊ခ်ဴဂင္ ေဒသ၊ဖာရာဝါနီေသာဂူရိအာေစာင္းအီကင္မာန႔္ရဲ့ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာေသာဘီခ်ီးေဂၚေရာင္းကာငတ္ရားရဲ့ေကာေတာေဒသတုံ႔ဒူရိနင္ကူဒီဇာကာဘီဂ်ာဇာ၊ကီဒူလာေဂၚေရာင္းကီဒူလာမာမာလာအာသပ့္ေကာ္ဂ်ပ္ယာဝိုင္းရဲ့ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာေသာကာငတ္ရားကင္ဂူရိေဂ်ာင္းတယ္မာႏုေက်ာ့တုံ႔ပူဇားလူထူယီတဲ့သမ္းကူေဒဂါးယုံကာငတ္ရားကင္တယ္ဥညာကင္လိုေပၚေရာက္တီငါဘီခ်ီးေနာ္လာဂီနင္ဂူရိပါရစ္တယ္ကင္ ကင္အင္ကမ့္သီယာလိုက္ဂိုလ္ရိုလ္မာႏုလိုက္ကီဘာကင္အက္ကမ့္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာဥလပ္ဒူယာ၊ဂင္၊မူလ္ကာဇာအာေစာင္းတဲ့ဖာရာအုံးတယ္အီကင္မာန္႔ရဲ့ေဂၚေရာင္းတယ္ကာငတ္ရားရဲ့ေနာ္လို၊ဗုခ်ီဒူဘာ၊ဒုလ္လိုဒူရီေယာရဲ့ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာဘီဂ်ာအာေစာင္းတီငါနယ္လာဂ်ီေယာရဲ့ဖာရာဇာညင္ကီနီညာေယာအာသပ့္ေပါက္ေတာေဆာလ္ၿမိဳ႕မေဓ်းဆိပ္ကမ္းကာဇာေသာအာသပ္တယ္ကိုေအာင္ေက်ာ္လွဥလပ္ကာငတ္ရာကီနပ္တယ္(10 စုႏွစ္အက္ကမ့္တုံဘီခ်ီအုလ္တပ္ဒယ္ကီနပ္၊မာလာေနာေရာင္းယာဥလပ္စစ္ေတြေဆာလ္ေရာကီေနာင္တယ္ေဂးမ၊ေျမညိဳ၊မာလာေနာေရာင္ကီေနာင္တယ္ေယာအာသပ့္တပ္ဒယ္ေမလာ၊ေမာေရာကီနပ္ကာငတ္ရားကီနပ္တယ္ကင္ဂူရိပိုက္ကူလပ္တီငါဘီခ်ီးလာဂတ္ကာငတ္ရားရဲ့ထူဗစ္ကူလပ္အက္မစ္၊အာဒါးမစ္ပါရစ္ေမာ္ေတာဂါရီပီဂ်ပ္လာမီလပ္သပ္ေမာ္ေရာင္းတယ္အီဒူလာဥလပ္အက္မစ္ထုပါရစ္ဘီလီကူလက္ဖာရာတုံစက္ေလွလိုဘီဂ်ာအာ ေဂ်ာင္းတယ္ကာငတ္ရားရဲကိုေအာင္ေက်ာ္လွေဒၚဝါးေနာ္ကာငါရာဇ္ေပၚရားဒူရီလိုဘာနပ္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာတုံမင္းျပား၊မႏၲေလး၊တ႐ုတ္၊ဘားမားကာဇာမူဆယ္ေဆာလ္ေရာတူလီေဂ်ာင္ေခါရင္ေနာ္ဒိန္ဥလပ္ေရခဲဒီနင္၊ေရခဲဗူးေသာေဘာရစ္ထြားေပၚရဲ့ကာငတ္ရားရဲ့ပါနီေနာ္ဒီနင္(3/4)ဒိန္ထုပါရစ္ေဘာင္ဒူလာရိုက္ဥလပ္ဇာလ္ေနာ္ပါရစ္ဇာက္လိုပါစ္ရြာေပၚရဲ့အာဂယ္အက္ဗာလ္ေဘာင္ဒူလာရိုက္ဥညႇင္ဂါရိဖီရီအာဂ်ား ပူရစ္ဘီလီကိုေအာင္ေက်ာ္လွဒိုင္ေသာကင္ေဂၚရစ္တဲ့ေမာင္ထြန္းနိုင္လင္းကူေဒဂါးေလာ့(11 kg)အာသပ္တဲ့ကာငတ္ရားအက္ဗူးရစ္ဟာေဒါက္အာဇာ၊အက္လက္လိုကီနီနင္ဒိုင္ေညာ္ေဒၚဝါးဖီရီဘီဂ်ီလပ္(2)'(3)လက္လိုဘီဂ်ပ္တ႐ုတ္ဘီဇူးလ္ဥလပ္ကာငတ္ရားအက္ဗူးရဲ့(3)လက္ပါေမာ္ေတာဂါရိဥလပ္မႏၲေလး၊မူဆယ္ေသာတ႐ုတ္အုံေဒါလ္ကာဒီဖယ္လာစ္ကာငတ္ရားအက္ဗူးခိုရိုစ္ကူရိ၊တီငါေဒါလ္ပါဘာစ္ကူလပ္အဓိကကာငတ္ရားရဲ့ဆာ ညႇမ္းတ႐ုတ္ဒါ့တ္ေသာပို႔လ္ထားလပ္ေဒါလ္ပိုက္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္တုန႔္ကာငတ္ရားဘာရားဂ်ီေဂ်ာင္တယ္ေသာဇာငင္ေကာင္ဥလပ္၊ေကာင္ေနာ္ဥညင့္ဘီေလာင္ေအာ့ဂ်ပ္ေယာအာသပ့္အက္ကာဘီေလာင္ဥလပ္တယ္ကီခ်ဴးေနာ္ေအာဒိန္ဘီခ်ီဒယ္ရီဥလပ္ကာငတ္ရားအုံးေမာ္ေရာင္အီဒူလာေအာဂ်ပ္ယာဝိုင္းကာငတ္ရားဒူရီဘီေဂ်ာင္တယ္ေဒၚဝါးလိုက္မာမာလာေနာ္ဥလပ္ေယာကီနီနင္ဥညႇာဒါ့တ္ဘာရာဂ်ီေဂ်ာင္တယ္ေဒၚဝါးလိုက္​ဂူနား ေအာေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာတုံ႔ကာငတ္ရားကင္ဂူေဂ်ာင္းတဲ့မာႏုေက်ာ့ဘီဂ်ီရစ္တုံ႔ဦးဝင္းလွိုင္တယ္ကူေဒဂါးေလာ့တပ္အီကင္မာန႔္ရဲ့(2000)ေဘာေဆာေရာတူဒီဂူရိအာယစ္​လိုက္​အီကင္​မာန႔္ရဲ့ဘူဇာတ္တဲ့မာႏုအက္ေစာင္ကာငတ္ရားဒိုင္ဂူရိေနာ္ပါရစ္ဆာမ့္တယ္ေဒါလ္ေရာေကာ္ဒါးလိုေနာ့အဓိကဇာငင္အာဇာလိုလာဂတ္တယ္ကာငတ္ရာကင္ဂူရိနင္မူနာဘားေနာ္ေအာဂ်ပ္ေနာကာငတ္ရားေမာ္ရာေသာအာသပ္တယ္အဓိကတယ္ေမာက္ေဂါ […]

မြောက်ဦးဆေလ်ရင်းရဲ့UNESCOစူမစ်ဖင့်လျှောက်လွှာတူလာအုလ်

(Unicode Version) Arakan Yoma| ဘားမားဒါ့တ်တင်သောထာမ့်ပါကျစ်ယဉ်ကျေးမှုဇာကာအက်ကမ့်အောတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်းရဲ့UNESCOစူမစ်ဖင့်လျှောက်လွှာတူလာအုလ်မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဒေါ်ဝါးကူလက်တယ်ကော်ဒါးသောအီနားတူလာလက်တယ်လျှောက်လွှာဝန်းရဲ့ဇန်နဝါရီ(27)ဒိန်တူလီလက်တယ်အီနားတူလီလက်တယ်လျှောက်လွှာသောအမွေအနှစ်လိုဆာလပ်ကုလသမဂ္ဂပညာရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံအဖွဲ့ယူနက်စ်ကိုတုံအက်စောင်နော်ရစ်ယောဟော်ဘော်နောဒီနင်အီဘောဆောရှောင်တခင်အာယောရဲ့ပူဇားလူဇာဘော်တူလီလက်တယ်လျှောက်လွှာဇီနှိပ်သောမြောက်ဦးနန်းတော်၊ဘာသာရေး၊စီးပွားရေးလိုကူထူယ်တဲ ကော်ဒါး(25)ဇာတ်အာလ်ဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်အီဒူလာလျှောက်လွှာအာဂယ်ယော(2019)ဘောဆောစက်တင်ဘာဆာမ့်နော်တူလီလက်သီဘီဂျီရစ်မြောက်ဦဇုံသောသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ယော(27)လိုအာလီဂတ်ယာ(1044)ရင်ရဲ့ဟီစတိုရီယာယောလီဂီနင်တူလီလက်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်းရဲ့UNESCOစူမီဘာရင်းရဲ့အာဂယ်(2017)ဘောဆောရေတူဒီဂူရိအာယစ်တယ်(2020)ဘောဆောရောအောဖင့်ဂူရိဘော့အာဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဓညဝတီ၊လေးမြို့၊ ဝေသာလီ၊မြောက်ဦးခေတ်(4)ခေတ်ထားလပ်ယောမြောက်ဦးခေတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုယောစီးပွားရေး၊လူမှုရေးသောယောနင်ဒင်ဂွဘီလီဟီစတိုရီဗုလ်သောလီဂီထူယစ်အီနာဥလပ်(500)ဘောဆောရောတုံဘီချီအုလ်ဘားမားဒါ့တ်သောပျူဆောလ်အက်ကမ့်သပ်UNESCOစူမိနင့်အီနားမြောက်ဦးဆောလ်ရင်ရစ်ယော UNESCO စူမစ်ဖင့်အစိုးရအရပ်ဖက်အဖွဲ့၊ဒါ့တ်တော်မာနု၊ဥညာဒါ့တ်တုန့်ဇီနှိပ်ပါဂျပ်ဒေါ်ဝါးလိုဒေါ်လာဥယောရဲ့ကင်ဂေါ်ရစ် ဘီလီမြောက်ဦးမြို့ရှေ့ဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနတုံ့ကူလက်…. ….. (Zawgyi Version) Arakan Yoma| ဘားမားဒါ့တ္တင္ေသာထာမ့္ပါက်စ္ယဥ္ေက်းမႈဇာကာအက္ကမ့္ေအာတယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေျမာက္ဦးေဆာလ္ရင္းရဲ့UNESCOစူမစ္ဖင့္ေလၽွာက္လႊာတူလာအုလ္ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ေဒၚဝါးကူလက္တယ္ေကာ္ဒါးေသာအီနားတူလာလက္တယ္ေလၽွာက္လႊာဝန္းရဲ့ဇန္နဝါရီ(27)ဒိန္တူလီလက္တယ္အီနားတူလီလက္တယ္ေလၽွာက္လႊာေသာအေမြအႏွစ္လိုဆာလပ္ကုလသမဂၢပညာေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သိပၸံအဖြဲ႕ယူနက္စ္ကိုတုံအက္ေစာင္ေနာ္ရစ္ေယာေဟာ္ေဘာ္ေနာဒီနင္အီေဘာေဆာေရွာင္တခင္အာေယာရဲ့ပူဇားလူဇာေဘာ္တူလီလက္တယ္ေလၽွာက္လႊာဇီႏွိပ္ေသာေျမာက္ဦးနန္းေတာ္၊ဘာသာေရး၊စီးပြားေရးလိုကူထူယ္​တဲ ေကာ္ဒါး(25)ဇာတ္အာလ္ဘီလီထာမ့္ပါလာမ့္အီဒူလာေလၽွာက္လႊာအာဂယ္ေယာ(2019)ေဘာေဆာစက္တင္ဘာဆာမ့္ေနာ္တူလီလက္သီဘီဂ်ီရစ္ေျမာက္ဦဇုံေသာသမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေယာ(27)လိုအာလီဂတ္ယာ(1044)ရင္ရဲ့ဟီစတိုရီယာေယာလီဂီနင္တူလီလက္ေျမာက္ဦးေဆာလ္ရင္းရဲ့UNESCOစူမီဘာရင္းရဲ့အာဂယ္(2017)ေဘာေဆာေရတူဒီဂူရိအာယစ္​တယ္​(2020)​ေဘာ​ေဆာေရာေအာဖင့္ဂူရိေဘာ့အာဂယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေသာဓညဝတီ၊ေလးၿမိဳ႕၊ ေဝသာလီ၊ေျမာက္ဦးေခတ္(4)ေခတ္ထားလပ္ေယာေျမာက္ဦးေခတ္တယ္ယဥ္ေက်းမႈေယာစီးပြားေရး၊လူမႈေရးေသာေယာနင္ဒင္ဂြဘီလီဟီစတိုရီဗုလ္ေသာလီဂီထူယစ္အီနာဥလပ္(500)ေဘာေဆာေရာတုံဘီခ်ီအုလ္ဘားမားဒါ့တ္ေသာပ်ဴေဆာလ္အက္ကမ့္သပ္UNESCOစူမိနင့္အီနားေျမာက္ဦးေဆာလ္ရင္ရစ္ေယာUNESCOစူမစ္ဖင့္အစိုးရအရပ္ဖက္အဖြဲ႕၊ဒါ့တ္ေတာ္မာႏု၊ဥညာဒါ့တ္တုန႔္ဇီႏွိပ္ပါဂ်ပ္ေဒၚဝါးလိုေဒၚလာဥေယာရဲ့ကင္ေဂၚရစ္ ဘီလီေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေရွ႕ေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနတုံ႔ကူလက္……. …..

ကျွဲကူးမြစ်ကာဇာသောဘီနီဆူမာပူရိမ်ညှာ..

(Unicode Version) အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး”ဒီထူယစ်တယ်ဇီဒေသသောဥကျောသပ်ခါးလ်မာလ်၊ထာကျစ်ဇာဂါကူလပ်နင်ဒင်ဂေါကော်မော်အက်ကမ့်အာနိထာဘော်ကျဲကူးမြစ်ကာဇာသောအာသပ်တယ်ပေါက်တောဆောလ်ရောအာသပ်တယ်ဘီနီဆူမာပူရစ်တယ်ဆာမ့်မောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ပိုင်း သောကာမစ်ထာမ့်ပိုက်ပေါက်တောဆောလ်ရောဘီနီဆူမာပူရစ်တယ်ဒိုင်းယောအာသပ့်၊ဂါဂါဘီဂျီညာယောအာသပ့်၊ဇီဇီယစ်ဒေါ်ဝါးဒိုင်းညော်တုံ့ကီနီနင်ဖီရီဘီဂျောင်ပေါက်တောဆောလ်(4)ရပ်ကွက်တုံ့ဒေါ်စန္ဒာခေ်တယ္ဂါဂါဂူရိဘီဂ်ပ္တယ္ဘီနီဆိုးလ်၊ဏာလျှော်လိုဂေါ်ရစ်ဆမ်းကူထူးယစ်အာဂယ်ဗာစ်ကျွကာဒါပေါ်ရစ်၊ဏာလျှော်ကာဒယ်ဘီနီဆိုးလ်လိုဏာလျှော်လိုဒွားပေါ်ရစ္ဆိုးလ္လုံစူကားဝါလိုဆူမာသောဘောရားဥလပ်ပါ နီဘူရာထူပူရားလပ်ဏာလျှော်လိုနာဒီယောရဲ့ပူရစ်ဘီနီဆူမာရဲ့ဘီညှားပူရိပါရစ်ဖင့်ဘီလာတူဒီဂူရိထွားပေါ်ရစ်ပူရာဝါလိုမေသေင်္ဘာနော်နယ်လီဂျပ်ဘီညှား(8)ဂေါင်ဒါမာန့်ဘီဂျာဥလပ်ဂေါလ်ရောဖီရီဗစ်၊တော်ကာကီပက်ဒီခါးလ်ဥလပ်အာသပ့်တဲ့မာလ်လုံရဲ့စက်လှေဆိပ်၊မာနုဘီချီဇာဂါဘီဂျာပေါ်ရစ်(6)ဂေါင်ဒါဥလပ်ဘီဂျာနယ်လာပေါ်ရစ်(7/8)ဂေါင်ဒါဥလပ်ဘီဂျာအော်ဘီဂျာနော်ဇာဂျပ်ယာအုံးစပ်လှေဆိပ်သောဘီဂျပ်ကို့စ် ဘီနီဆူမာဗစ်တယ်ရမ်းဗြဲတုံ့နယ္လပ္တယ်အက္ဒိန္နပ်(4/5/8)အာဇာလောက်ပါသီဗစ်အက်ဘော်နာသော(50)၊ဗာစ်အက်ကွ(4/5)ကောတားပိုက်၊ဗစ်(100)ဆော(25000)ဆောပေါ်ရစ်ဂေါလ်ရောဒယ်တဲ့ဗစ်ဥလပ်ဗာဒီတယ်လိုက်နော်ခါးလ်ရစ်အီဗစ်ဥလပ်လွှာအာယစ်မာန်ပါရဲ့ဂေါလ်ရောဗစ်လိုဥလပ်ခါးလ်ကောင်နောဘီဂျာဆကာင်ဥကျော့သပ်၊ကောင်နော်ဥကျောသပ့်အာအက်ဒိန်နောလိုက်ဂူရိထွာပေါ်ရစ်ဗင်္စ၊ဆိုးလ်၊ဏာလျှော်ဒေါလ်ဥ ဒစ်လိုက်နော်ခါးလ်ရစ်ဒါ့တ်တင်ခေါရစ်တယ်လိုက်ဘီနီဆိုးလ်အက်ဆဲလ်ရော(1800-1900)ဆော၊ဗစ္တယ်(22000)အာဇာ၊အီနာဆိုးလော်ဒေါလ်ပေါ်ရစ်တယ်လိုက်အက်ဆဲလ်ရော(1000)၊ဗစ်မောင်ဂါး(25000)ဇီဥကျောသပ်ဂါခါးလ်ပိုက်လိုက်တယ်အက်ကာထာဘီနီဗစ်တယ်ဇာခါရောဒိန်ဥလပ်(3/4)ဒိန်ဂူရိပါရစ်အက်ဒိန်နပ်ဆိုးလ်(6)ဆဲလ်၊(5)ဆဲလ်လောက်ဂူသျှစ်ဘီဂျောင်ဗစ်ကူလပ်ဘီနီဆူမာဗစ်သပ့်ပါရစ်တယ်အာဗစ်နော် ပါရစ်အီဗစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရမ်းဗြဲဆောလ်ရောတုံ့နယ်လပ်တယ်ဗစ်နော်နပ်လပ်တဲ့ရာသီဥလပ်အီကင်မာန့်ထူယောရဲ့အာနော်ဝါကင်ော်ရားပေါ်ရစ်ဘီနီဆူမာဗစ်တယ်သီတင်းကျွတ်၊တန်းဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းဆာမ်နော်မာန့်ပါရစ်တယ်အာမစ်သောနော်ပါရစ်တီငါဒေါ်လာဂူရီပါရစ်မာန့်တယ်နော့ခါးလ်၊ဒါအက်ကာပါရစ်တယ်အီကင်မာန့်နော်ထားလပ်ငုံဥ၊ပန်းသီးဘီဂျပ်စစ်တွေဇာညာ မာနုကျုံကီနောင်သင်္ဘောဆိပ်သောဥလပ်စစ်တွေဇာညာ၊စက်လှေဆိပ်ဥလပ်ဖာရာတုံအာဂျောင်းတယ်မာနုကျုံကီနောင်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဗုလ်ဆောလ်ရောဘီဂျီလပ်ယောပေါက်တောဆောလ်ရောဘီနီဆူမာကူလပ်ဗုလ်မာနုခါးလ်ကောင်ပါပူရာနည်းစနစ်ကျင်ပေါ်ရောက်ဒီပေါ်တယ်မာလ်လန့်ကောင်တယ်လိုက်အာကူပိုက်ကူလပ်ပေါက်တောဆောလ်ရင်တယ်ပါနီဇာငင်တယ်လိုက်မေငင်္ဘော၊စက်လွေဆိပ်အာသပ္တယ္လိုက္မာနုအာ၊ဇာဘီချီလိုက် ဂေါလ်ရောမာနုလိုက်ကီနီနီကျင်တာရားကီဒူလာပူရောင်ဆမ်းယောကူဒေဂါးလော့ဇီဇီယစ်ဒေါ်ဝါးအာငါရားလိုပူရောင်၊ဒါရွာလိုယောပူရောင်၊ပူရာဥလပ်ပါနီဘီဂျာယာနေဂဲလ်ရာလိုပူဇီးဖဲလာစစ်တွေဘီနီဆူမာရဲ့အာဂုန်လိုပူရောင်တယ်လိုက်ကာလာအော့၊ကာလာနော်အောဖင့်အာငါရားလိုပူရာပေါ်ရစ်တယ်အာငါရားရစ်ရာငါအော့ဖင့်ဂူရိယောရဲ့အုံးဒီ၊အိန်ဒီလွှာကောတာဒီနင်ဘီနီဆူမာတူလပ်ဥဇူရာလပ်ဇာဂါလာရာပေါ်ရစ်တပ်သပ်ကာလာနော် အော၊နောလပ်ကာလာအောအာဗစ်လိုဥလပ်နော်ခါးလ်ရစ်တယ်ဆမ်းယောကူဒေဂါးလောစူငူနာဗစ်ဥလပ်ပူရိဇာ၊ကာဇာဗစ်ဥလပ်သပ့်အက်ကမ့်ဇာဂါယောဂေါလ်(3)နင်မာ၊ဘဲလ်ဝါး၊တာရာဂေါလ်၊တာမာတယ်တာရားဂေါလ်ရောဗာစ်ခါးလ်ဂျပ်အက်အာစ်အာသပ္တဲ့ဘီနီဆူမာရဲ့အက်အာဇာရော(6/7)ဘီဂျပ်အီနားမာလ်မောင်ဂါးတယ်လိုက်(250)/(500)ဘီဂျာပေါ်ရစ်ပေါက်တောဆောလ်(4)ရပ်ကွက်သောဒေါ်မဘုတယ္ဘီနီဆူမာရဲ့ဥညှာမာနုတုန့်ကီနီနင္ဘီ ဂျပ်တယ်ဒေါ်စန္ဒချေဒူလာဂါဂါဂေါရစ်တယ်နော့အက်အာဇာဘီဂျာဂဲလ်လပ်သပ့်တာလပ်ဒီဆောထားတပ်နော်ပူရစ်ဥညှာမာနုတုံကီနီနင်ဘီဂျပ်တယ်အက်အာဇာဘီဂျာဂဲလ်လပ်သပ်တယလိုက်ဒီဆောမူနာဘားထားဂါဂါပူရိပိုက်ကူလပ်ဒေါအာဇာဘီဂျာဂဲလ်(4)အာဇာမူနာဘားထားဘီနီဆူမာဗစ်ရဲ့ရမ်းဗြဲဆောလ်ရောတုံ့ကီနာပေါ်ရစ်ဒိုင်ဘော်ဇာညှင့်ဘီဂျပ်တယ်ဒေါ်ဝါးကီနီပိုက်လပ်ယောဂါဂါဂေါ်ရောင်တယ်ဒေါ်ဝါးကီနီနော်ပါရောင်သီယာလိုက် ဒိုင်ညော်တုန့်ကီနာပေါ်ရစ်၊ဘော်ဒိုင်ဥလပ်ဂါဂါကီနာဇာ၊ဗစ်ယော၊ဘီနီဆူမာယောဒီယာတုန့်မူနာဘားနယ်လပ်အာမိတယ်ဥညှာမာနုတုံ့လူညင်းဘီဂျီတယ်လိုက်မူနာဘားအက်ကာနယ်လပ်တယ်ကာဇာဗစ်ဥလပ်သပ့်ခါးလ်ကောင်တယ်မာနု(100)တုန့်(50)တုံ့ဘီချီ(90)ရာခိုင်နုန်းတယ်ဗစ်ရူပုချင်ကောင်ပါဘီနီဆူမာဗစ်တယ်ရမ်းဗြဲဆောလ်ရောတုံ့နယ်လပ်တယ်လိုက်စက်လှေ၊မော်တော်ဂါရီလိုဇာ၊ဇာတ်ကျော်မာလ်တူလာဂ်ပ္ဂါရီ၊ ပေါက်တောဆောလ်ရောမနုကျုံကူကျောင်းတယ်အာဂယ်ရစ်ဆားလပ်မာနုအာ၊ဇာကောင်၊ကီနာ၊ဘီဂျာယောကောင်ဥယစ်သီယာလိုက်ဒါ့တ်တင်ဆာမ့်တီဥညင်းမာလ်လျော်ဒေါလ်ပေါ်ရာအာယစ်ဘီလီကူလက်ဒါ့တ်တင်ဆာမ့်တီဥလပ်သပ်အာ၊ဇာမာနုထာပိုက္တယ္ကီနာ၊ဘီဂျာကောင်ပေါတယ်မာနုအာ၊ဇာကောင်တယ်လိုက်ဘီဂျာကောင်နော့အာဂယ်စက်လှေအက်ကမ့်နောမာနု(40/50)အာဂျပ်အီနားကောင်ဥဇိုက်ဘီဂျာကောင်နော်ဥလပ်ခါးလ်ပိုက်လိုက် မာမာလာအာသပ်ဒီနင်လော်ဥလပ်ရေခဲသုတ်ဘီဂျပ်၊ဇာခါရောဒိန်တယ်လိုက်ဆာနိထူညင်ဘီနီဆူမာဘီဂျပ်တယ်အာဂယ်ဟက်တုန့်ဘီဂျာနော်ဇာဘီလီကူလက်ဘီနီဆူမာဘီဂျပ်တယ်အာဒါမစ်အော့ဒီနင်ဥလပ်ရေခဲသုတ်ဘီဂျပ်တာရေခဲသုတ်တယ်သံပရာပါနီဒီထူယစ်တယ်လိုက်ဘီဂျာကောင်အီနားဇာခါရောဒိန်တယ်လိုက်နော်ဘီဂျပ်ဇီပေါ်ဝိုင်(3)စောင်အာသပ်အက်စောင်ကင်ဂေါ်ရစ်(15)ဘောဆောယာတယ်ဗာဇာလ်ရောကင်ဂေါ်ရစ်(8)ကေလက် တုန့်အီကုလ်နယ်လီလော်ဂေတယ်ဘောဆောရောပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ဗျာယစ်တယ်လိုက်ကင်နော်ထား၊ပေါ်ဝိုင်ကင်ဂေါ်ရစ်တယ်(2/3)မစ်သပ်အောဘယ်ရာဆိလ်ဖာတယ်၊ဇာငင်ဗာနပ်၊ဘီရီတယ်အီနားကင်မာန့်ဂေါ်ရစ်တယ်(4)ကေလက်ပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ယောအာသပ့်တာရားအီဒူလာဘီနီဆူမာဘီဂျောင်တယ်ကင်မာန့်တယ်ပေါက်တောဆောလ်သင်္ဘောဆိပ်ချော်ဒေါရင်ဒေဂဲဖင့်၊တာရားဆောလ်ရဲ့မာနုဘီချီထာမ့်ပါဖင့်ဂူရိအာသပ့် ဘီလီယောကူပါရစ်………… (Zawgyi Version) အီေဟာ္ေဘာ္ရင္ကူလပ္ရိုးမေရဒီယိုသတင္းေထာက္”ကိုထူး”ဒီထူယစ္တယ္ဇီေဒသေသာဥေက်ာသပ္ခါးလ္မာလ္၊ထာက်စ္ဇာဂါကူလပ္နင္ဒင္ေဂါေကာ္ေမာ္အက္ကမ့္အာနိထာေဘာ္က်ဲကူးျမစ္ကာဇာေသာအာသပ္တယ္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာအာသပ္တယ္ဘီနီဆူမာပူရစ္တယ္ဆာမ့္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေျမာက္ပိုင္းေသာကာမစ္ထာမ့္ပိုက္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာဘီနီဆူမာပူရစ္တယ္ဒိုင္းေယာအာသပ့္၊ဂါဂါဘီဂ်ီညာေယာအာသပ့္၊ဇီဇီယစ္ေဒၚဝါးဒိုင္းေညာ္တုံ႔ကီနီနင္ဖီရီဘီေဂ်ာင္ေပါက္ေတာေဆာလ္(4)ရပ္ကြက္တုံ႔ေဒၚစႏၵာေခ္တယၢါဂါဂူရိဘီဂ္ပၲယၻီနီဆိုးလ္၊ဏာေလၽွာ္လိုေဂၚရစ္ဆမ္းကူထူးယစ္အာဂယ္ဗာစ္ကၽြကာဒါေပၚရစ္၊ဏာေလၽွာ္ကာဒယ္ဘီနီဆိုးလ္လိုဏာေလၽွာ္လိုဒြားေပၚရစၧိဳးလႅဳံစူကားဝါလိုဆူမာေသာေဘာရားဥလပ္ပါ နီဘူရာထူပူရားလပ္ဏာေလၽွာ္လိုနာဒီေယာရဲ့ပူရစ္ဘီနီဆူမာရဲ့ဘီညႇားပူရိပါရစ္ဖင့္ဘီလာတူဒီဂူရိထြားေပၚရစ္ပူရာဝါလိုေမေသဘၤာေနာ္နယ္လီဂ်ပ္ဘီညႇား(8)ေဂါင္ဒါမာန႔္ဘီဂ်ာဥလပ္ေဂါလ္ေရာဖီရီဗစ္၊ေတာ္ကာကီပက္ဒီခါးလ္ဥလပ္အာသပ့္တဲ့မာလ္လုံရဲ့စက္ေလွဆိပ္၊မာႏုဘီခ်ီဇာဂါဘီဂ်ာေပၚရစ္(6)ေဂါင္ဒါဥလပ္ဘီဂ်ာနယ္လာေပၚရစ္(7/8)ေဂါင္ဒါဥလပ္ဘီဂ်ာေအာ္ဘီဂ်ာေနာ္ဇာဂ်ပ္ယာအုံးစပ္ေလွဆိပ္ေသာဘီဂ်ပ္ကို႔စ္ ဘီနီဆူမာဗစ္တယ္ရမ္းျဗဲတုံ႔နယႅပၲယ္အကၵိႏၷပ္(4/5/8)အာဇာေလာက္ပါသီဗစ္အက္ေဘာ္နာေသာ(50)၊ဗာစ္အက္ကြ(4/5)ေကာတားပိုက္၊ဗစ္(100)ေဆာ(25000)ေဆာေပၚရစ္ေဂါလ္ေရာဒယ္တဲ့ဗစ္ဥလပ္ဗာဒီတယ္လိုက္ေနာ္ခါးလ္ရစ္အီဗစ္ဥလပ္လႊာအာယစ္မာန္ပါရဲ့ေဂါလ္ေရာဗစ္လိုဥလပ္ခါးလ္ေကာင္ေနာဘီဂ်ာဆကာင္ဥေက်ာ့သပ္၊ေကာင္ေနာ္ဥေက်ာသပ့္အာအက္ဒိန္ေနာလိုက္ဂူရိထြာေပၚရစ္ဗစၤ၊ဆိုးလ္၊ဏာေလၽွာ္ေဒါလ္ဥ ဒစ္လိုက္ေနာ္ခါးလ္ရစ္ဒါ့တ္တင္ေခါရစ္တယ္လိုက္ဘီနီဆိုးလ္အက္ဆဲလ္ေရာ(1800-1900)ေဆာ၊ဗစၲယ္(22000)အာဇာ၊အီနာဆိုးေလာ္ေဒါလ္ေပၚရစ္တယ္လိုက္အက္ဆဲလ္ေရာ(1000)၊ဗစ္ေမာင္ဂါး(25000)ဇီဥေက်ာသပ္ဂါခါးလ္ပိုက္လိုက္တယ္အက္ကာထာဘီနီဗစ္တယ္ဇာခါေရာဒိန္ဥလပ္(3/4)ဒိန္ဂူရိပါရစ္အက္ဒိန္နပ္ဆိုးလ္(6)ဆဲလ္၊(5)ဆဲလ္ေလာက္ဂူသၽွစ္ဘီေဂ်ာင္ဗစ္ကူလပ္ဘီနီဆူမာဗစ္သပ့္ပါရစ္တယ္အာဗစ္ေနာ္ ပါရစ္အီဗစ္တယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ရမ္းျဗဲေဆာလ္ေရာတုံ႔နယ္လပ္တယ္ဗစ္ေနာ္နပ္လပ္တဲ့ရာသီဥလပ္အီကင္မာန႔္ထူေယာရဲ့အာေနာ္ဝါကင္ော္ရားေပၚရစ္ဘီနီဆူမာဗစ္တယ္သီတင္းကၽြတ္၊တန္းေဆာင္မုန္း၊နတ္ေတာ္၊ျပာသို၊တပို႔တြဲ၊တေပါင္းဆာမ္ေနာ္မာန႔္ပါရစ္တယ္အာမစ္ေသာေနာ္ပါရစ္တီငါေဒၚလာဂူရီပါရစ္မာန႔္တယ္ေနာ့ခါးလ္၊ဒါအက္ကာပါရစ္တယ္အီကင္မာန႔္ေနာ္ထားလပ္ငုံဥ၊ပန္းသီးဘီဂ်ပ္စစ္ေတြဇာညာ မာႏုက်ဳံကီေနာင္သေဘၤာဆိပ္ေသာဥလပ္စစ္ေတြဇာညာ၊စက္ေလွဆိပ္ဥလပ္ဖာရာတုံအာေဂ်ာင္းတယ္မာႏုက်ဳံကီေနာင္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ဗုလ္ေဆာလ္ေရာဘီဂ်ီလပ္ေယာေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာဘီနီဆူမာကူလပ္ဗုလ္မာႏုခါးလ္ေကာင္ပါပူရာနည္းစနစ္က်င္ေပၚေရာက္ဒီေပၚတယ္မာလ္လန႔္ေကာင္တယ္လိုက္အာကူပိုက္ကူလပ္ေပါက္ေတာေဆာလ္ရင္တယ္ပါနီဇာငင္တယ္လိုက္ေမငေဘၤာ၊စက္ေလြဆိပ္အာသပၲယႅိဳကၼာႏုအာ၊ဇာဘီခ်ီလိုက္ေ ဂါလ္ေရာမာႏုလိုက္ကီနီနီက်င္တာရားကီဒူလာပူေရာင္ဆမ္းေယာကူေဒဂါးေလာ့ဇီဇီယစ္ေဒၚဝါးအာငါရားလိုပူေရာင္၊ဒါရြာလိုေယာပူေရာင္၊ပူရာဥလပ္ပါနီဘီဂ်ာယာေနဂဲလ္ရာလိုပူဇီးဖဲလာစစ္ေတြဘီနီဆူမာရဲ့အာဂုန္လိုပူေရာင္တယ္လိုက္ကာလာေအာ့၊ကာလာေနာ္ေအာဖင့္အာငါရားလိုပူရာေပၚရစ္တယ္အာငါရားရစ္ရာငါေအာ့ဖင့္ဂူရိေယာရဲ့အုံးဒီ၊အိန္ဒီလႊာေကာတာဒီနင္ဘီနီဆူမာတူလပ္ဥဇူရာလပ္ဇာဂါလာရာေပၚရစ္တပ္သပ္ကာလာေနာ္ေ အာ၊ေနာလပ္ကာလာေအာအာဗစ္လိုဥလပ္ေနာ္ခါးလ္ရစ္တယ္ဆမ္းေယာကူေဒဂါးေလာစူငူနာဗစ္ဥလပ္ပူရိဇာ၊ကာဇာဗစ္ဥလပ္သပ့္အက္ကမ့္ဇာဂါေယာေဂါလ္(3)နင္မာ၊ဘဲလ္ဝါး၊တာရာေဂါလ္၊တာမာတယ္တာရားေဂါလ္ေရာဗာစ္ခါးလ္ဂ်ပ္အက္အာစ္အာသပၲဲ့ဘီနီဆူမာရဲ့အက္အာဇာေရာ(6/7)ဘီဂ်ပ္အီနားမာလ္ေမာင္ဂါးတယ္လိုက္(250)/(500)ဘီဂ်ာေပၚရစ္ေပါက္ေတာေဆာလ္(4)ရပ္ကြက္ေသာေဒၚမဘုတယၻီနီဆူမာရဲ့ဥညႇာမာႏုတုန႔္ကီနီနငၻီ ဂ်ပ္တယ္ေဒၚစႏၵေခ်ဒူလာဂါဂါေဂါရစ္တယ္ေနာ့အက္အာဇာဘီဂ်ာဂဲလ္လပ္သပ့္တာလပ္ဒီေဆာထားတပ္ေနာ္ပူရစ္ဥညႇာမာႏုတုံကီနီနင္ဘီဂ်ပ္တယ္အက္အာဇာဘီဂ်ာဂဲလ္လပ္သပ္တယလိုက္ဒီေဆာမူနာဘားထားဂါဂါပူရိပိုက္ကူလပ္ေဒါအာဇာဘီဂ်ာဂဲလ္(4)အာဇာမူနာဘားထားဘီနီဆူမာဗစ္ရဲ့ရမ္းျဗဲေဆာလ္ေရာတုံ႔ကီနာေပၚရစ္ဒိုင္ေဘာ္ဇာညႇင့္ဘီဂ်ပ္တယ္ေဒၚဝါးကီနီပိုက္လပ္ေယာဂါဂါေဂၚေရာင္တယ္ေဒၚဝါးကီနီေနာ္ပါေရာင္သီယာလိုက္ ဒိုင္ေညာ္တုန႔္ကီနာေပၚရစ္၊ေဘာ္ဒိုင္ဥလပ္ဂါဂါကီနာဇာ၊ဗစ္ေယာ၊ဘီနီဆူမာေယာဒီယာတုန႔္မူနာဘားနယ္လပ္အာမိတယ္ဥညႇာမာႏုတုံ႔လူညင္းဘီဂ်ီတယ္လိုက္မူနာဘားအက္ကာနယ္လပ္တယ္ကာဇာဗစ္ဥလပ္သပ့္ခါးလ္ေကာင္တယ္မာႏု(100)တုန႔္(50)တုံ႔ဘီခ်ီ(90)ရာခိုင္ႏုန္းတယ္ဗစ္႐ူပုခ်င္ေကာင္ပါဘီနီဆူမာဗစ္တယ္ရမ္းျဗဲေဆာလ္ေရာတုံ႔နယ္လပ္တယ္လိုက္စက္ေလွ၊ေမာ္ေတာ္ဂါရီလိုဇာ၊ဇာတ္ေက်ာ္မာလ္တူလာဂ္ပၢါရီ၊ေ ပါက္ေတာေဆာလ္ေရာမႏုက်ဳံကူေက်ာင္းတယ္အာဂယ္ရစ္ဆားလပ္မာႏုအာ၊ဇာေကာင္၊ကီနာ၊ဘီဂ်ာေယာေကာင္ဥယစ္သီယာလိုက္ဒါ့တ္တင္ဆာမ့္တီဥညင္းမာလ္ေလ်ာ္ေဒါလ္ေပၚရာအာယစ္ဘီလီကူလက္ဒါ့တ္တင္ဆာမ့္တီဥလပ္သပ္အာ၊ဇာမာႏုထာပိုကၱယၠီနာ၊ဘီဂ်ာေကာင္ေပါတယ္မာႏုအာ၊ဇာေကာင္တယ္လိုက္ဘီဂ်ာေကာင္ေနာ့အာဂယ္စက္ေလွအက္ကမ့္ေနာမာႏု(40/50)အာဂ်ပ္အီနားေကာင္ဥဇိုက္ဘီဂ်ာေကာင္ေနာ္ဥလပ္ခါးလ္ပိုက္လိုက္ […]

ကန်ဒေါ်လာ(2)လက်တုံဘီချီမာလ်ရဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်ဘောင်ဓူလာရိုက်ကန့်ညော်မာနုလိုက်အိန္ဒိယတုံဒီလော

(Unicode Version) Arakan Yoma| အမေရိကန်ဒေါ်လာ(2)လက်တုံ့ဘီချီမာလ်ရဲ့မောက်ဂေါ့ဘောင်ဓူလာရိုက်ကန့်ညော်အိန္ဒိယတုံဒီလောသောတုံ့ဒီလက်တဲမာလ်ဘူဂျူရစ်ဆိုးလ်ဒူပူ(20000)၊ကြာဆံ၊ဗာဒင်တာလ် နုံ၊အိုလိုစ်၊အာမာလ်ယောဆာနိရဲ့ဇန်နဝါရီ(21)ဒိန်နပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့အိန္ဒယဆိပ်ကမ်းသောပို့လ်အက်ကမ့်ဂူရိယောရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးပုဒေါ်ဝါးသောဒီူလောသိပို့လ်ယင်နောအိန္ဒိယဂါဘာမန်ဇူးဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒယသံအမတ် မူဇောင်ငတ်တိဥညင် ဒီဂါလ်ဒါ့တ်ဒီယင်နောဒင်ဂွမာနုဥဒီလက်အိန္ဒိယဂါဘာမန်တယ်ဘော်မားဒါ့တ်တင်ရဲ့(5)ဘောဆောဘူဂျူရစ်သောအမေရိကန်ဒေါ်လာ(25)သန်းဒီဘော်ဘီလီစာချွှန်လွှာသောဆိုင်းမာရီလောဂယ်တယ်ဘောဆောရောမောင်တောဆောလ်ရောကြိမ်ချောင်း၊ရွှေဖား၊နံ့သာတောင်ဖာရာသောမာနုထာဂျပ်ဂေါလ်(250)ဆောဗာနီဂျီယောရဲ့၊စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာအီကုလ်လိုက်လာဂတ်တယ်မာလ်လမ့်ဒီလော၊ဇာဂါဇိုပိုင်ဂေါရောင်တယ်မာနု ရစ်သောဒီထူယစ်အိန္ဒိယသံအမတ် တယ်အီနားဒတ်တယ်ဆာနိမောက်ဂေါဒါ့တ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌဝါးမာဂီလောတယ်ဇူးဒီဒတ်တပ်ဘီလီသီပို့လ်ယင်နောကူဒေဂါးလော….. (Zawgyi Version) Arakan Yoma| အေမရိကန္ေဒၚလာ(2)လက္တုံ႔ဘီခ်ီမာလ္ရဲ့ေမာက္ေဂါ့ေဘာင္ဓူလာရိုက္ကန႔္ေညာ္အိႏၵိယတုံဒီေလာေသာတုံ႔ဒီလက္တဲမာလ္ဘူဂ်ဴရစ္ဆိုးလ္ဒူပူ(20000)၊ၾကာဆံ၊ဗာဒင္တာလ္ႏုံ၊အိုလိုစ္၊အာမာလ္ေယာဆာနိရဲ့ဇန္နဝါရီ(21)ဒိန္နပ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္စစ္ေတြေဆာလ္ေရာအာသပ္တဲ့အိႏၵယဆိပ္ကမ္းေသာပို႔လ္အက္ကမ့္ဂူရိေယာရဲ့လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးလို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးပုေဒၚဝါးေသာဒီူေလာသိပို႔လ္ယင္ေနာအိႏၵိယဂါဘာမန္ဇူးဒီျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာအိႏၵယသံအမတ္ မူေဇာင္ငတ္တိဥညင္ဒီဂါလ္ဒါ့တ္ဒီယင္ေနာဒင္ဂြမာႏုဥဒီလက္အိႏၵိယဂါဘာမန္တယ္ေဘာ္မားဒါ့တ္တင္ရဲ့(5)ေဘာေဆာဘူဂ်ဴရစ္ေသာအေမရိကန္ေဒၚလာ(25)သန္းဒီေဘာ္ဘီလီစာခၽႊန္လႊာေသာဆိုင္းမာရီေလာဂယ္တယ္ေဘာေဆာေရာေမာင္ေတာေဆာလ္ေရာႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ေရႊဖား၊နံ့သာေတာင္ဖာရာေသာမာႏုထာဂ်ပ္ေဂါလ္(250)ေဆာဗာနီဂ်ီေယာရဲ့၊စစ္ေတြတကၠသိုလ္ကြန္ပ်ဴတာအီကုလ္လိုက္လာဂတ္တယ္မာလ္လမ့္ဒီေလာ၊ဇာဂါဇိုပိုင္ေဂါေရာင္တယ္မာႏု ရစ္ေသာဒီထူယစ္အိႏၵိယသံအမတ္တယ္အီနားဒတ္တယ္ဆာနိေမာက္ေဂါဒါ့တ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဝါးမာဂီေလာတယ္ဇူးဒီဒတ္တပ္ဘီလီသီပို႔လ္ယင္ေနာကူေဒဂါးေလာ…..

မောက်ဂေါဒါ့တ်သော Model Agency ဦးစား ဂူလောတယ်

(Unicode Version) အီဟော်ဘော်ရင်ကူလက်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး”ဒီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောပေါ်ဝိုင်ညုံရဲ့ဂါဏာဇာငင်လူမစ်ဖင့်ဂူရိဂျီအာသပ်တဲ့နုအက်စောင်နော့ဟော်ဘော်ရင်ကူဒေဂါယုံအီနားမောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂယ် Akyab stars ဒါဂယ်တယ်Art 8 talent Center ခူလီထူဘာဒယ်Model Agency အောဖင့်ဂူ ရိအာသပ့်တယ်ဒယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ပေါက်တောဆောလ်ရောတုံ(24)ဘောဆောအာသပ်တယ်ကိုစံသာတယ်(2019)ဘောဆောရောဘော်မာဒါ့တ်သောဂူဂျပ်တဲ့ Mister Grand International 2019 ဘောဆောဒါ့တ်တော်မာနုလိုက်ပို့လ်ယောစူမိလ်သီပို့လ်ယင်နောTop 8လို Sport Ambassador ယောပါလောမောက်ဂေါဒါ့တ်ဆေလ်အက်ကမ်သောဥယောရဲ့ကိုစံသာတယ်ဂါနာဂါးဗိုက်ဝါသနာထားလပ်ယောကီဂေါရားပူရိဘော်ဘီလီထာမ့်နော်ပိုက်တယ်အာသပ် တဆောလ်ရင်နော(10)ကေလပ်ဖစ်ဥယောရဲ့ဝါအာယစ္တဲ့ဝါသနာလိုကာသပ်ဂူရိပုတုပါရာသီငှီးလောမော်အာသပ္တဲ့ယာဝန္ဂူရိဗိုက္ဇူးဒီဂါဆောလ်ရင်ဖီလီယောရဲ့ရန်ကုန်ဆောလ်ရောလူမိလ်လိုသီလောက္ကပ္တယ္ဇာနိထူယစ္တဲ့ပုတုကင်မာန့်လို(7)ဘောဆောရုလော့မော်နင်နော်လာဖးမာစ်ညင်ဝီရီယာရဲ့မူဇင်ငတ်ထူညင်ဇာက်အာသပ့်(2010)ဘောဆောရော(10)ကေလပ်ဖစ်အုလ်တယ်ဝါသနာအာသပ်ယာဝန္ဂူရိဗိုက္ပုတုမာရာသီငွားဂျီလောတဲ ဆရာဝါးဦးကျော်သန်း(2011)ဘောဆောရောရန်ကုန်ငေါ်ကင်ယောဂေါ်ရစ်ကလက်ယောဥဒတ်ကင်တယ် Camera man ယော၊ Photographerယောဂေါ်ရဲ့ဥလပ်Misterသိဒိလူမိလ်ရန်ကုန်ငေါအက်ကာကျီး၊ကင်အက်ကာကျီးဂူရိအာသပ့်သောဂါကောင်နော်ထားယောရဲ့တာပေါက်တောဆောလ်ရောဖီရီလူမိလ်သိအာဂယ်တုဒိတယ်ဂေါ်ရစ်တဲ့ကင်ရဲ့မော်နော်ဇာဂျပ်ဂေါလ်ရောဒေါ်ဝါးဇာနော်ဂျောင်ကိုစံသာဂေါလ်ရောကင်စူမိလ်ဂူရိဂျီလပ်ယောအက် ဒိန်ယောမော်နော်ဇူရစ်(7)ဘောဆောအာဂူရိအာလ်တယ်ကင်မာန့်ရဲ့ဖီလီပါရိဘော်နဲ့ဘာဘီဘော်ဂေါလ်ရောကင်ဂူရိဂျီလပ်ယောအက်ဒိန်ယောမော်ဆာမ့်တီနော့အော့အီကင်မာန့်တာဝါသနာဗီဇတပ်နော်ဂျပ်ဆမ့်ထာမ်ပိုက်ဂေါလ်ရောဒေါ်ဝါးရဲ့ကူဒေဂါးလပ်ယောနော်ပါရစ်ဂေါလ်ရင်ဖီလီဇာယောရဲ့သောတုံသပ်(2019)ဘောဆောရေ ာMister […]

မောက်ဂေါဒါ့တ်မာသပ့်စီမံကိန်းဂူရိဘိုက်ဘီလီတရုတ်ကျော့ကုမ္ပဏီအက်ကမ့်ကူလက်

(Unicode Version) Arakan Yoma | နေပြည်တော်အခြေစိုက်ဖွံ့ဖြိုးမြန်မာစွမ်းအားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့တိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဆောလ်ရင်နိသောစီမံကိန်းဂေါ်ရားအာယစ္တပ်သမ္ဇန္နဝါရီ(10)ဒိန့်နော့မောက်ဂေါဒါ့တ္ဂါဘာ မန်သောကော်ဒါးတူလီလက်တရုတ်ကျော့ကုမ္ပဏီဒေါ်ဝါးကူလက်တယ်ဇာဂါဧကပေါင်း(1800)ဧကဆောတုံ့ဘီချီပုဏ္ဏကျွန်းစက်မှုဇုန်စီမံကိန်းစစ်တွေပုဏ္ဏကျွန်းအြပန်လမ်းစီမံကိန်း၊ဟက်တာ(1600)ဆောတုံ့ဘီချီ၊ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၊မီတာ(2300)ဆောဒီဂေါလ်အာသပ်တဲ့ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းလိုနမ်းခမ်း-မူဆယ်တူဒီမန္တလေး နေပြည်တော်၊ကျောက်ဖြူ၊စစ်တွေ၊ဂွ၊အမ်း၊သံတွဲဆောလ် ရောမာန့်မီးရထားဇာငင်၊အမြန်လမ်းစီမံကိန်းအုံးအာလက်သီစီမံကိန်းဗျာကုံလိုက်တရုတ်ဂါဘာမန်ညှပ်တရုတ်ယွမ်ဘီလီယံ(7000)အာဇာအာနိဗူရစ်ညင်တရုတ်ဒါ့တ်သောနည်းပညာလိုဂူရိဇာဘော်ဘီလီဒါ့တ်တော်ဂါဘာမန်လိုလက်ပါလောတယ်ကာလသောသီကုမ္ပဏီမာနုကျုံကူလက်သောဒေါ့စီမံကိန်းဗျာကုံရစ်နှစ်လမ်းတစ်ဆပ်ကမ်းအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းဘီလီနင်ဒီထူလက်(8)ဘောဆောရဲ့အောဖင့်ဂူရိဇာဘော်အီစီမံကိန်းသောမနု{5)လက်ရဲ့ကင်ဒီပါရီဘော်ဘီလီကူဂေလော့အာဂယ်သမတ္တဦးသိန်းစိန်လောက်ကပ်တူဒီဂူရိဗိုက်ဆမ့်ဘော်လူအာသပ်တဲ့ပုဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန်စီမံကိန်းရဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်ဂါဘာမန်သောဇန်နဝါရီ(17)ဒိန်ရဲ့ပီဂျပ်ထူယောရဲ့တင်ဒါလျှောက်လွှာဒါဂိယောရစ်ဖွံ့ဖြိုးမြန်မာစွမ်းအားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့တိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်ဒေါ်ဝါးကူလက်တယ်သောစူမိလ်သိဆာမ့်လက်ပါလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးမြန်မာစွမ်းအာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့တိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်ဒေါ်ဝါးလီဂီထူးယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်မာသပ်စီမံကိန်အုံးဂူရိဗိုက်မော်ဘီချီဥအာသပ်တယ်ဂါဘာမန်တုံ့ဇောက်ပါဝန်လိုဒါဘာဂူရိပါရစ်ဖင့်တရုတ္ကုမ္ပဏီလိုဇီနိုက္လီဂီထူးယစ်ဘီလီကုမ္ပဏီဒင်ဂွမာနုကျုံကူလက်.. (Zawgyi Version) Arakan Yoma | ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ဖြံ့ၿဖိဳးျမန္မာစြမ္းအားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈနဲ႔တိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္တယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေဆာလ္ရင္နိေသာစီမံကိန္းေဂၚရားအာယစၲပ္သမၨႏၷဝါရီ(10)ဒိန႔္ေနာ့ေမာက္ေဂါဒါ့တၢါဘာ မန္ေသာေကာ္ဒါးတူလီလက္တ႐ုတ္ေက်ာ့ကုမၸဏီေဒၚဝါးကူလက္တယ္ဇာဂါဧကေပါင္း(1800)ဧကေဆာတုံ႔ဘီခ်ီပုဏၰကၽြန္းစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းစစ္ေတြပုဏၰကၽြန္းၾအပန္လမ္းစီမံကိန္း၊ဟက္တာ(1600)ေဆာတုံ႔ဘီခ်ီ၊ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၊မီတာ(2300)ေဆာဒီေဂါလ္အာသပ္တဲ့ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းလိုနမ္းခမ္း-မူဆယ္တူဒီမႏၲေလး ေနျပည္ေတာ္၊ေက်ာက္ျဖဴ၊စစ္ေတြ၊ဂြ၊အမ္း၊သံတြဲေဆာလ္ ေရာမာန႔္မီးရထားဇာငင္၊အျမန္လမ္းစီမံကိန္းအုံးအာလက္သီစီမံကိန္းဗ်ာကုံလိုက္တ႐ုတ္ဂါဘာမန္ညႇပ္တ႐ုတ္ယြမ္ဘီလီယံ(7000)အာဇာအာနိဗူရစ္ညင္တ႐ုတ္ဒါ့တ္ေသာနည္းပညာလိုဂူရိဇာေဘာ္ဘီလီဒါ့တ္ေတာ္ဂါဘာမန္လိုလက္ပါေလာတယ္ကာလေသာသီကုမၸဏီမာႏုက်ဳံကူလက္ေသာေဒါ့စီမံကိန္းဗ်ာကုံရစ္ႏွစ္လမ္းတစ္ဆပ္ကမ္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းဘီလီနင္ဒီထူလက္(8)ေဘာေဆာရဲ့ေအာဖင့္ဂူရိဇာေဘာ္အီစီမံကိန္းေသာမႏု{5)လက္ရဲ့ကင္ဒီပါရီေဘာ္ဘီလီကူေဂေလာ့အာဂယ္သမတၱဦးသိန္းစိန္ေလာက္ကပ္တူဒီဂူရိဗိုက္ဆမ့္ေဘာ္လူအာသပ္တဲ့ပုဏၰားကၽြန္းစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းရဲ့ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ဂါဘာမန္ေသာဇန္နဝါရီ(17)ဒိန္ရဲ့ပီဂ်ပ္ထူေယာရဲ့တင္ဒါေလၽွာက္လႊာဒါဂိေယာရစ္ဖြံ့ၿဖိဳးျမန္မာစြမ္းအားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈနဲ႔တိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္ေဒၚဝါးကူလက္တယ္ေသာစူမိလ္သိဆာမ့္လက္ပါလာမ့္ဖြံ့ၿဖိဳးျမန္မာစြမ္းအာရင္းႏွီ ျမႇပ္ႏွံမႈနဲ႔တိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္ေဒၚဝါးလီဂီထူးယစ္တယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္မာသပ္စီမံကိန္အုံးဂူရိဗိုက္ေမာ္ဘီခ်ီဥအာသပ္တယ္ဂါဘာမန္တုံ႔ေဇာက္ပါဝန္လိုဒါဘာဂူရိပါရစ္ဖင့္တ႐ုတၠဳမၸဏီလိုဇီနိုကႅီဂီထူးယစ္ဘီလီကုမၸဏီဒင္ဂြမာႏုက်ဳံကူလက္..

ဘီယာစောဂေါရစ်ဗာစ်ဆိုက်…

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်အောင်အောင်ထူး ဒီထူယစ်တယ်အထပ်ချေကော်ဂျပ်ယာဝန်မောက်ကော်ဒါးလိုဒါဂယ်တယ်အီဝေါဟာရဝါတယ်ဘီညားစောဂေါရစ်ခါးလ်ဂျပ်ဗာစ်ဆိုက်အက်ကွအထပ်ချေရစ်ပါစ်ဘော်ရင်ဖင့်ခါးလ်ဂျပ်နော့နာဆာဒူလာခါးလ်အထပ်ချေခါးလ်ဂျပ်ဓလေ့တယ်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်ဆောလ်ဘီချီသောထာဘော် စစ်တွေဆောလ်ရောအီဓလေ့ဝန်းရဲ့မာနုဘီချီမော်ဇူးရာဘီညားစောဂေါရစ်(4/5)ဂေါင်ဒါတူဒီ(8/9)​ဂေါင်​ဒါခါးလ်​ဂ်ပ်​မာနုအာဂျပ်မာန့်ဘီဂျီလပ်ယောဒီနောဗာစ်ခါးလ်ဂျပ်မာန်နော်ဘီဂျပ်ဒါဘိုက်ဒေဂါးညာအာဂျောင်းတယ်မာနုကျုံဒါဘိုက်ဂိုက်တီခူလီဗိုက်(3/4)ဂေါင်ဒါဒေရီဥဘော်ကူလပ်အထပ်ချေခါးလ်ယောရဲ့ပန်းခြံမာသပ့်ဘာဆားအန်တီတယ်ဗာစ်တော်ဒေါ်ဝန်ဒူယာနော်ဘီဂျပ်အထပ်ချေဒူလာဘီဂျပ့်အီနားကူဒေ ဂါးတယ်စစ်တွေဆောလ်မင်ဂံရပ်ကွက်တုန့်အန်တီဒေါ်ခင်လှန ုတယ်စစ်တွေဆောလ်ဦးဥတ္တမပန်​းခြံမူဇင်​ငတ်​တိဘီဂ်ပ်​တယ်​ဘီဂျာ(2)ဘောဆောဥလပ်ယောခါးလ်ညာမာန ုဘီချီပိုက်ထူးလောဒေါ်ခင်လှန ုကူဒေဂါးလောတယ်ဘီညားစောဂေါရစ်အက်ဂေါင်ဒါတူဒီဥဒီဗာစ်၊တော်ကာရီ၊မာစ်ပါဂါဥလပ်(5)ဂေါင်ဒါလူမိလ်လပ်မာလ်လုံးဘော်ဇားခါးလ်ညာမာန ုအာလပ်ဘီဂျပ်အာဂယ်တယ်(3/4)ဂေါင်ဒါဥလပ်ဘီဂျီလပ်ယောအီနားတယ်ဒါတ်တင် ​ခေါ်ရက်​တယ်​လိုက်​(5)​ဂေါင်​ဒါဥလပ်သပ်ဘီဂျပ်တယ်အထပ်ချေကူလပ်ဇာလ်ခါရောဒိန်သောဘီဂျောင်တယ်၊ဇာလ်ခါရော်ဒိန်ဥလပ်ဘီညားစောဂေါရစ်အာဒိန်ညာဒေါ်ဝါးခါးလ်၊အာရာသီသောကင်မော်ဇာဂျပ်မာနု၊အောဖိစ်ဇာမာနုခါးလ်ဘီညားစောဂေါရစ်ဇာဂျပ်မာန ုကျုံနာဆာဒူလာခါးလ်နာဆာနော်ခါးလ်ညင်ဗာစ်ခါးလ်ဂျပ်ဒေါ်ဝါး၊အောဖိစ်ဇာညာဒေါ်ဝါးစောဂေါရစ်(6}ဂေါင်ဒါသောဂေါ်ရားပေါ်ရစ်တယ်ကင်အာသပ့်သီမာနုမာကြော်၊ ကင်ဇာညာမာနုကျုံဗာစ်မော်ဇာနီဂျာ၊ခိုက်ဇာညာယောအာသပ့်ဘီညားစောဂေါရစ်သပ့်ဘီဂျပ်တယ်ကင်ရဲ့ဂေါ်ဒါဂူရိနင်ဖော်ရစ်နော်ပါရဲ့သီယာလိုက်ဘယ်ရာဝါး၊ဇီပေါ်ဝိုင်းညုံးယောစူမီဂေါ်ရားပေါ်ရစ်သီဘီဂျပ်ရစ်ကိုသန်းမောင်အက်ဇောင်တယ်ခါးလ်အာဂျောင်းတယ်castomerအုံးမော်ဆာမ့်တီအောဖင့်ဂူရိဂျပ်တယ်ဗျာကုံပါစ်ပူရိနင်အာဂျီဂျောင်တယ်ဘီညားစောဂေါ်ရစ်ဥလပ်တာမာဂေါ်ဒါဖော်ရိုက်နော်ပါရစ်အန်တီ မော်ရစ်ဖော်လာနာ၊ဒေါ်လာနာမစ်၊အေရာလိုဒီဂျပ်မာဂီလပ်ဒီဂျာပေါ်ရစ်ပီဂျပ်တိဇာဂါယောနော်ထားခါးလ်အာဗိုက်တယ်မာနုကျုံမော်ဘေဇာဥဗိုက်ဘီလီယောမော်ဒုတ်ဇာသီယာလိုက်ခါးလ်ညာမာနုကျုံမော်ဆာမ်တီအောဖင့်ဇာဂါ၊ဂေါရောင်ပါနီ၊တူဇားဒီဂျာပေါ်ရစ်တာမာရဲ့စူမိလ်ဂူရိဂျပ်ဂူရူအေရာ၊ဆူဂေါလ်အေရာ၊ကူရာဒီမာ၊ကူရာအေရာ၊ကလီဇာ၊အီဂျာ၊မာစ်စောဒေါဘီဂျီရစ်တုံ့ခါးလ်ညာမာနုတုံ့မာဂတ်တယ်အေရာဒီဂျာပေါ်ရစ် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဥလပ်ကူရားအေရာခုံ(20)ဝန်း၊မာနု(200)ဥလပ်(200)ယာသီဒူလာဘီဂျပ်အန်တီတုံ့ဥလပ်တော်ကာရီ(9)/(10)ပေါက်ဘီဂျပ်အီဂျာ၊မာစ်၊ဟူငူနာမာစ်၊အေရာဥလပ်ဂူရူ၊ကူရား၊ဆူဂေါလ်၊ဂူရူအာဇူရီ၊ဆူဂေါလ်ရောနံကိုင်း၊ကူရာူကလီဇာနော်အာညင်းနော်ပါရစ်အက်ဒိန်မာချူးဂေါ်ရားပေါ်ရစ်ခါးလ်ညာမာနုဘီချီတယ်လိုက်ကူရာအေရာလို၊မာစ်လိုဥကျော့သပ်ဒီမာအက်ကွဒီဂျပ်သီဒူလာယောခါးလ်ဘီလီအန်​တီ​ ဒေါ်ခင်လှနုကူဒေဂါးလောတော်ကာရီကူလပ်ခေါ်ရော့ဟင်းရည်၊တူဇားနော်ခါးလ်ညာမာနုကျော့လိုက်ဂေါ်ရောင်ပါနီဂူရိဂျီထူယ်သန်းမော်ကော်တယ်အက်ဒေါ်ဝါးကျန်းမာရေးလိုက်ဘီလာဗာစ်နော်ခါးလ်ဘီညားစောဂေါရစ်ခါးလ်နာဆာခါလ်လပ်သော(700/800/900)ပူရားအီဒူလာဗာစ်​ခါးလ်လပ်ဘော်ယောအော်အထပ်ချေခါးလ်ဂျပ်ယာဝန်းတယ်ကောင်ကျန်းမာရေးဇူးဒိဘီလာဗာစ်နော်ခါးလ်ဂျပ်ဒင်ဂွမာနုလိုက်ဘီညာစောဂေါ်ရစ် ခါးလ်​ပါရစ်​အာဒိမ်​ညာ၊ကင်​ဇာညာလိုက်ကောင်တီငါယောဘီချီနော်ပူရစ်ဗာစ်တော်ဒေါ်ဝန်းနော်ဥလပ်အေရာအက်ဒေါ်မာအက်အာဇာ၊(1500)ဆောဂျာပေါ်ရစ်ဗာစ်အက်ထာလာ(300)ော၊နော့လပ်(200)ပေါ်ရစ်၊ဗာစ်လိုအေရာလိုဥလပ်(1200 ဆောပူရစ်ဒီနောလ်ဥလပ်ကူရာအေရာအက်ဒေါ့မာ(1500)ဆော၊ဗာစ်အက်​ထာလာ(300)​ဆောဘီဂ်ပ်​အန်​တီဒေါ်ဝါးတယ်သီဒူလာနော့ဒီမာလိုဥလပ်သပ့်(500)၊အီနားဒီမာမောလ်ဂါးတယ်လပ်လ်(6)ဆောလော်ဗာစ် တော်ဒေါ်ဝန်းဒူလာနော့အထပ်ချေဒူလာဘီဂျပ်တယ်ဘီလီအန်တီဒေါ်ခင်လှနုကူလော့သီယာလိုက်အထပ်ချေရ်ခါးညာမာနုဘီချီးနာဆာဒူလာယောခါးလ်၊ဗာစ်ဘော်ရစ်ဖင့်ယောခါးလ်အီယာဝန်းတယ်ကာလိုက်ဂေါင်တယ်ယာဝန်ယောကူလော့ဗာစ်ဘော်ရစ်ဖင့်ခါးလ်တယ်ကူလပ်မော်တောဂါရိဆာလာမ့်ညာ၊ဟိုင်းဂျက်၊ဆိုင်ကယ်တက္ကစီဆာလာမ့်ညာလိုက်ဒီနောလ်(1/2)ဂေါင်ဒါဆာလာပူရိဘော်ကူလပ်ခါးလ်၊ဖာရာတယ်အီဒူလာနာဂျပ်လိုက်အာဂယ် ဥလပ်ဘီချီဘီဂျာဇာဂေါဇမ်းဖူးဂူရိမ်ညားငှက်ချောင်း၊ဆံတော်ရှင်ဇာညာထာဂျပ်လိုက်ဘီဂျာကောင်ပါဆယ်တယ်ဒံပေါက်၊ခေါက်ဆွဲဒူလာအထပ်ချေယောကီနောင်ဂါရိဆာလာမ့်ညာဒေါ်ဝါးယောခါးလ်၊ဒင်ဂွ၊ဂူရာ၊ဘယ်ရာ၊ဘီရီဗျာကုံခါးလ်သီဘီဂျီရစ်ဘယ်ရာအုံးအာဂျောင်း၊ဘီရီဥလပ်ဂါဂါနော်အာဂျောင်၊ဒေါလ်ဒေါလ်အာဂျောင်းတယ်ဘယ်ရာအာသပ့်ဒေါ်ဝါးဥလပ်ဘယ်ရာဘီရီအာဂျောင်းတယ်အထပ်ချေရစ်စစ်တွေဆောလ်ရောဒေသခံ ဒေါ်ဝါး၊ဥညာဆောလ်ရောတုံ့အားဘက်ဒေါ်ဝါးယောခါးလ်ဇီဇီမာနုကျုံဥလပ်တာရားသောအာဂျောင်တယ်ဂေါလ်ဘာရဲ့အထပ်ချေခါးလ်ဗာန်ဘီလီစစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ့်တယ်ပေါက်တောဆောလ်ရောတုန့်ကျော်တက်ဝင်းကူဒေဂါးလော့တာရားပေါက်တောဆောလ်ရောကူလပ်အီဒူလာအထပ်ချေနော်ထားတယ်စစ်တွေဆောလ်ရောလူမိလ်သိလောက်ကပ်ဖက်ကာနိလိုခါးလ်ပါယစ်အီနားတယ်ဥညာဆောလ်ရောတုံ့ဖက်ကုံအာလပ်ဘီညားစောဂေါရစ်အာဒယ် ဖင့်အထပ်ချေခါးလ်ဘားနီဂျာအန်တီဒေါ်ခင်လှနုလိုကိုသန်းမောင်ဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရွာထီဂါအီဒူလာအထပ်ချေခါးလ်ညာအာသပ်တယ်လိုက်ဒေါ်ဝန်နင်နာဓီဗိုက်ကူလပ်မော်ဆာမ်တီနော်အော့ဘီလီကူလက်Decoration ဒူလာဂူလပ်ယောခါးလ်ညာထာဗိုက်တာမော်နော်တာ်ဘော်ဒေါ်ဝန်ခူလီနင်အထပ်ချေဘီဂျီလပ်ခါးလ်ညာအာဗိုက်ဦးစားတယ်နော်အားဗိုက်အက်ဗာလ်၊ဒီဗာလ်ခါးလ်လပ်သပ့်အာဗိုက်တယ်အထပ်ချေတယ်ဘီညားစောဂေါရစ် သပ့်ဘီဂျပ်တယ်ဘီလီကိုသန်းမောင်ငတ်ကူလော့အထပ်ချေခါးလ်နော်ပိုက်ဂျပ်ဥညာဆောလ်ရောတုံးအာဗိုက်တယ်ဒေါ်ဝါးစစ်တွေဆောလ်ရောလူမိလ်လပ်ဘီညားစောဂေါရစ်အထပ်ချေခါးလ်​ပါရစ်​ဘီလီကူလက်​