မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာဂူချာယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုကျောက်ထွင်းဂူလိုစေတီဂေါဇမ်း

Arakan Yoma| အီနားဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမူရားဘီဂျီရစ်တုံးမူရားဒေဂါးဂျပ်ကူလပ်တောင်ညိုမူရားဝါးရဲ့ဒေဂါးဂျာပူရိဘော် (224)ပေအောဇောလ်ဥညင်း(1)မိုင်တုံးဘီချီဒီဂေါလ်သီမူရားဝါးရဲ့ဇိန်ဒီးဆားဂျောသပ့်ဒီဂေါလ်ဒီဂီဘားပေါက်တောဆောလ်အနောက်ဖက်(4)မိုင်ဒူရောဇာကာသောအာသပ်တဲ့တောင်ညိုမူရားတယ်အာဂယ်ဆိလ်လောဘေဆာဂါဒီနင်မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာသပ့်ဆိလ်လုံးကူရိနင်ဂူဂူရိသီဘီဂျီရစ်ဗုဒ္ဓဆင်တုတော်ဂူချာထူလောအီမူရားရဲ့နွားလားဥသပကူလပ်ဇိန်ဒိဆာဂျောသပ်မြင့်မိုရ်တောင်ရဲ့ဆာလင်နော်ဂေါ်ရဲ့မီယောတောင် ညို၊တူယောမြင့်မိုရ်ကျားကူလပ်ဒူယာတယ်တောင်လိုမြောက်လိုလက်ပင်တယ်မူရားကူလပ်ယောတောင်မြောက်သပ်အာသပ့်တယ်အီမူရားတယ်ဇိန်းဒိဆာဂျောသပ့်အလျားလိုက်ဒူလာဇူဒီနွားလားဥသပမူရားဘီလီဒါယ်ဖီလာမူရားဘီလီယောတောင်ညိုကျာင်းဂေါလ်ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တသီရီတဇကကူဒေဂါးလော့အာဟီစတိုရီသောမင်းဗာရာဇာဝါးဘင်္ဂါ(12)ဆောလ်ရဲ့ဇီနီနင်ပီဂျပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဂေလပ်ဇီရစ်ပါစ်ရသေ့တောင်ဆောလ်ဂူတောင်ဖာရာသော အာဂယ်တူဒီဂေါဇမ်းဂူချာထူယစ်ကူလက်သီပီဂျပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောသီဒူလာဂူချာပိုက်မော်အာသပ်တဲ့လိုက်အရပ်ဒေသသောတော်ရာလက်ရာဇာပေါ်ဝါးလောက်ကပ်ရူယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုမူရားသောဆိလ်လောဘေဆာဂါရဲ့ကူရိနင်ဂေါဇမ်းဂူချာထောဘီလီကူဂေလောအီနားမာဒီပေ(40)အော်ဇောလ်ဇာကာသောဘေဒါ(42)ဘားဆင်တုတော်(50)ဆူအာသပ်ဘီဂျီရစ်အရှေ့ဖက်အောဇောလ်ဘေဒါ(2)ဘားရစ်သပ်မင်းဗာရာဇာဝါး ကော်ဒါးလိုဂူရိနင်အာဘေဒါအုံးလိုဆင်တုတော်အုံးစိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ဆောလိုဂူချာလောအဂင်္လိပ်အစိုးရအာလ်တယ်ကာလသောဂူချာလော်ဘီလီထာမ့်ပါလင့်စိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ရခိုင်ရာဇဝင်ဒူလာအာဂယ်ဆိလ်လောယာအုံးနော်ဘင်ငတ်ဖင့်ပီဂျပ်အာပိုက်တယ်မာနုကျုံယေတောင်ရင်းကျွန်းသောဘာသာရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးသောဘာသာရေးပေါ်ရောက်ဥလပ်ဗျာကုံးပေါ်ရောက်ဥပိုက်ဆာယောရဲ့တောင်ညိုဂေါဇမ်းရဲ့ တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ်ဘော်ဇားလက်တယ်အေဒီ(1531)ဘောဆောရော(22)ဘောဆောရာဇာဥယစ်တဲ့မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာရာဇာတယ်တောင်ညိုဥညင်တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်ကြိမ်ခွေမော်ဖာရာလိုနတ်တောင်ပြင်ဖာရာယောဂူသောဆင်တုတော်ဂူချာလော်ကူလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမင်းဗာရာဇာလောက်ကပ်ဂူဘီဂျီထားလ်ယောတောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်တောင်ညိုဂူကူလပ်ဒင်ဂွတော်လပ်တူဒီဂူဝါးသီဒီသင်ငို(52)ဥဒါပေါ်ရစ်ဂူဝါ ဘူဂျူရစ်ဘာရစ်ကူလက်မာနုအာရုပ်၊ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွား၊နဂါးအာရုပ်ေ၊ဒေါင်း၊ခြေင်္သ့အာရုပ်လိုထုတ်တန်းပုံ၊ပန်းကွက်ပုံယောဒီဂီဘာအက်ကမ်တယ်ဘေဆာဂါမာသပ့်ဂူချာထူယစ်တဲ့ပလ္လင်သောဆိလ်ဆင်တုတော်နော်တူလီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကျောက်ခေတ်လက်ရာလိုခေတ်တယ်လိုက်ဆိလ်ဂူဒီနင်ပလ္လင်ဂူချာယစ်ဥဗူရစ်တဇာပလာနက္ခတ်၊မုဒ်ယော၊ဂေါဇမ်းယောဆိလ်လိုဂူချာယစ်ပလ္လင်၊ပြသဒ်ဗျာကုံ ဂူချာထူယစ်တဲ့ဆိလ်ဘေဆာဂါနော်ဂူကျစ်မူရားတော်လပ်တောင်ညိုဖာရာအာသပ်ဥဗူးရစ်မင်းဗာရာဇာနော်ဥကျစ်တာဗာမင်းဗာမင်းစောမွန်တယ်စေတီတည်ဂူရိထူလော်တောင်ညိုမူရားအရှေ့မြောက်ဖက်သောပါးကျိတ်တော်စေတီတယ်ဟီစတိုရီထာညင်ဂေါဇမ်းညစ်ဓညဝတီသောအာလ်တယ်သောမဟာမုနီဓာတ်တော်စေတီ(248)ဆူရဲ့ဗျာဒိတ်ဝင်စေတီအက်ဆူသောအုလ်တောင်ညိုမူရားသောစေတီကူလပ်(9)ဆူအာသပ်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်တောင်ညို မူရားမာသပ်ဂိုက်ဗစ်သောနယ်လီအာသပ်”နံစိမ်နံယော၊ရွက်နံယော”နံစိမ်းဂိုက်ဒီဂီလပ်ယောရွက်နဂိုက်ဒေဂါးနိုက်မြေပုံဆောလ်ရောမာနုအက်စောင်ဒါဘိုက်တော်ဂါလော်ညာဏစက္ကေကျာင်းသောလူမိလ်သိဆရာတော်ဝါးဆာလောတယ်လောက်ကပ်ကျမ်းသောသဝင်ချောင်းရဲ့ချောင်းဇုံချောင်ဘီလီအာလ်သဝင်ချောင်းဖာရာကာဇာသောချောင်းဇုံချောင်းအာသပ်ချောင်းဇုံချောင်းမြောက်ဖက်သောတောင်ညိုမူရားအာသပ် တောင်ညိုမူရားတော်လပ်ပုလ်အက်ကွအာသပ်ပုလ်ဥဗူးရစ်ကျောက်မီးတွင်းအာသပ်ကျောက်မီးတွင်းကာဇာရွက်နီဂိုက်အာသပ်အာလ်ဆရာတော်တယ်အာဂယ်ဂိုလ်အာသပ်အီနားနိုက်ခြင်္သေ့ယောနော်ထားမာနုအက်စောင်ဒေဂါဂျီနင်ကျောင်းဂေါလ်ရောဖီရီအာလ်ဆမ်ကော်နပ်တော်ဂါဂျပ်ဖူဇာလူညင်ဆရာတော်တော်ဂါဂျပ်ဘီလီဦးဇင်းကူလောသီဂိုက်ကျုံပါပိုက်ကူလပ်နတ်ဇီနပ်တယ်ဒါပိုက်လာဂတ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲ့မြန်မာ ဘုရင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းလူမိလောတယ်လောက်ကပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တော်မာနုကျုံအိန္ဒိယဒါ့တ်တော်ဒါလက်ဘီလီကူလောသီပီဂျပ်ဒါ့တ်တင်နောဗြီတိသျှဇီနီလောတယ်ကာလသောမောက်ကာနိဂါဒါတ်တင်နော့ဖီရီအာလက်ဘီဂျီရစ်ရမ်းဗြဲမာနုအက်ဒေါ်ဘားတောင်ညိုဖာရာရူဘာဒယ်ပေါက်တောဆောလ်တောင်ညိုဖာရာမာနုကျုံရမ်းဗြဲကော်ဒါးကူလက်အဝကန်ဖာရာဒုံချောင်ကူလပ်တောင်ညိုချောင်းတောင်ညိုဖာရာစူမစ်တယ်ဂင်ဘီ လီကူယောင်းဂျော်ဘာအုံးမာလ်ပူဂျာဘီဂျီယောရစ်အက်စောင်ဘာဂီနီနင်တီငါနော်ဒီလောဆမ့်ရဲ့ဒါဗစ်ကူရီနင့်ဖာရာမာနုကျုံမာရာဇာညင်ဖာရာဝန်းကာဒါဂယ်ဥဖာရာအီဖာရာဇာညင်အာသပ်တဲ့မာနုကျုံဒူယာကာဇာအောက်ရွာသောရူလက်သီဖာရာသောမာနုနောထာအီဖာရာသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီဦးဇင်းထာမ့်ပါစ်အီဖာရာကျွန်းရှင်မ၊တောင်ညိုရှင်မအာသပ်တောင်ညိုသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီအာဂယ်ဒင်ဂွမာနုကျံူကူညင့်ထာမ့်ပါလာမ့် တောင်ညိုဂူရစ်အာမာနုကျုံဇာလ်ရုံကာဒီဂူဝန်းနီရဲ့ဂူချာလက်သီဂူဝါးသောအာဇာဂူရိပါရစ်ဖင့်ဆင်ငိုဂူချာယောရဲ့ကာဇာစေတီဝန်နိရဲ့ဂူချာလက်ဖာရာဒေသခံမာနုကျုံဒေါ်လာဥညင်ဘုရားဝေယျဝစ္စလစ်ဂေါပကအဖွဲ့ဘားညင့်လာဂတ်တယ်ယာ၊ပို့လ်ဖေလီအာလက်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တယ်တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်မာန့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းယောအာသပ်သောတောကျောင်းဂေါလ်ရုံဘင်ငှီဇာညင်သီဗုဒ္ဓဝင်ယာအုံးသဝင်ချောင်းဖာရာကျောင်းဂေါလ်ရော ဘာရာဂျီထူလက်ဘီလီဆရာတော်ဝါးကူဒေဂါးလောတောင်ညိုကူလပ်ဘော်ကျောင်ပုလ်လိုသမိုင်းဝင်ဇာကာ၊ဗုဒ္ဓဝင်ယောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းုံကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဇာညင့်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ရောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တဲ့တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်တယ်မာန့်ဂိုက်လိုဂူချာထူယစ်တယ်တောင်ညိုကူလပ်ဥအော်ဇောလ်နင်နော့စ်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းအုံးသဝင်ချောင်းသောအာသပ့်ဆာနိလူလပ်ထောဂျပ်ဇာကာနိုက် အပရိဟာနေယျတရား(7)ဇာလ်လိုအာဂယ်ဂေါဇမ်းဗုဒ္ဓဝင်ခန်းဥကျောသက်အာယာဥကျောသက်ဂါဇာကာသောကောင်တယ်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဂေလပ်ယောသဝင်ချောင်းဖာရာမာနုကျုံနော်ဂေါ်ရောင်ဆရာတော်ဝါးတယ်အီနားပရဝုဏ်သောတင်ဂေါ်နော်ထားဂျပ်လိုက်ပုလ်ရင်နီသောဂူရူ၊မိုလ်ကျုံပါနိခါးလ်ဂျပ်လစ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာသောဆောရက်ခါးလ်ညင်နော်အာဂျပ်ဖင့်သာသနာပိုင်ဇာကာအောဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ကူ လက်ဦးဇင်းတယ်လာဂတ်ဘီလီနော်ကူဘောအလှူရှင်ကဏ္ဏဇူးဒီကီဂျာအာယစ်အီနားစေတီ(5)ဆူအာသပ်သာသနာပိုင်ဇာကာဥလပ်ယောအန္တရာယ်နော်အောပေါ်ရားသင်္ဃာအုံးယောအကုသိုလ်နော်အောဖင့်ဂေါ်ရာပူရိဘော်အီနားပုလ်ရောသောဂူရုအုံးပါနိခါးလ်ညင်မာနုကျုံယောဆောရက်ခါးလ်ယောရဲ့အာလပ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာလိုနော်ခါရစ်ဘီလီဦးဇင်းကူလော …

ကိုဗစ်ကာလဇူးဒီဒုတ်တယ်လိုက်သတင်းသမားဒေါ်ဝါးရဲ့မီဒီယာကာင်စီဘော်ဒီဘော်

Arakan Yoma| အီနားဒူနီယာသော အုလ်အာသပ်တဲ့ကိုဗစ်(19)ဇူဒီး ဒုတ်ပါစ်အာသပ်တဲ့သတင်းသမားရဲ့ ဘော်ဒီဘော်ဘီလီ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတုံးမစ်ဆေ့နယ်လာလော်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာဒေါ်ဝါးသတင်းသမားရဲ့အက်ကာကျီဘော်ပါဖင့်ကိုဗစ် လိုက်ဒေါ်လာဂူရိထူယစ်တဲ့တီငါ(100) လက်ဒီ ထူးယစ်အီနားဘော်ဟော် လူအာ သပ်တဲ့ သတင်းသမားအုံးကိုဗစ်(19) ရောဂါဥလပ် Quarantine ဥအာလပ်အက်စောင်နော်ရဲ့ တီငါ(2) လက်ဘော်ဒီ နင်ကင်ဇီရာယစ်တဲ့သတင်းထောက် ကာနိရဲ့ခါဏာ ဒါဏာမာလ်ယောဒီဘော် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင်စီတုံး အီနားကူဂေတယ်ဇောဒါဝါး သတင်းသမားရဲ့နင်လီဂီယောရဲ့ သတင်းထောက်ကုံ၊ သတင်းဌာနအုံး ကင်ဂူရိနော်ပါလပ်တာရား သီဒိမစ်ဆေ့ဘာရားဂျောဘီ […]

မောက်ဂဲလ်ခါးလ်ဂ်ပ်နာပီပါနိ

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်ရာသီခါးလ်ဂျပ်မာလ်ခေါ်ရောဂူရိအာမ့်၊လိုရိုလ်၊မစ်လင်၊တေဒိုကူလပ်မာနုကျုံခါးလ်ဂျပ်မာလ်မောက်ဂေါဒေသသောဂူလာနာလာရဲ့အက်ဇာလ် လိုအက်ဇာလ်ပေါ်ရောက်အောဖင့်ခါးလ်မာနု ဘီချီခါစလ်ဂျပ်ကူလပ်နာပီပါနိမစ်၊မျှင်ကောင်လိုဂူရိထူယစ်တဲ့ မောဂေါနာပီသောနုံ၊ဟင်းချိုမှုန့်၊ရိုလ်၊မိုရိုလ်ဒီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့နာပီပါနိဘီလီဒါဂယ်နာကီပါနိရဲ့အာဂယ်ကူဇူရစ်နာပီဘီချီဥလပ်ပါနိဘီချီဒတ်နာပီကောင်ဥလပ်ပါနိအော့နာပီကူဇူရာဥလပ်သပ့်နုံ၊ဟင်းချိုမှုန့်၊ဒီနင်ရိုလ်၊မိုရိုလ်ဒတ်နာပီပါနိခါးလ်သောအာမ်၊ဘိုရိုလ်၊မစ်လင်၊တေဒိုးလိုခါးလ်ဘီလီမခင်ခင်စိုးကူလော့အီမာလ်ရဲ့ဗစ်၊ပို့လ်ပူလစ်ခါးလ်ဂျပ်နော့ဒိန်နော်သပ်နာဆာဒူလာခါးလ်ဘီရီ၊ဘေရာဗျ ကုံနဲ့မော်ဇာပါအက်ဒေါ်ဘားအာမ်ကောင်ပါဒူလာ၊မစ်လင်ကောင်ပါညာယောအာသပ့်တေဒိုကောင်ပါညာဒူလာဘိုရိုလ်ခါးလ်ညာယောအာသပ့်ကိုအောင်ကျော်ဆန်းတယ်နာပီပါနီရဲ့ဘိုရိုလ်လိုခါးလ်ကောင်ပါဖာရာတယ်ဘီချီနော်ခါးလ်ဆောလ်ရောဥလပ်ခါးလ်ဘိုရိုလ်ဥလပ်ဖက်ကာနီလိုစူနီ၊ရူပီအောဖီစ်၊အီကုလ်နာဒါဒိန်ဥလပ်ခါးလ်နာပီပါနိရဲ့ဘီရီအုံးဘီချီခါးလ်တပ်ယောကောင်ပါဖက်ကာနိလိုခါးလ်ဂျပ်လောက်ကပ်ယောတပ်ဂေါ် ရားပေါ်ရစ်တယ်ခေါရောရဲ့ဘယ်ရီအုံးကောင်ပါဒူလာနာပီပါနိဥလပ်ဘေရာအုံးယောကောင်ပါကိုအောင်ကျော်ဆန်းတယ်ပါရာဥလ်ဖာရာဒူ၊ဆောလ်ရောဥလပ်ဆောလ်ရောဒူလာစစ်တွေဆောလ်ရောတုံးဖာရာဇာလပ်ဆောလ်ရောဖက်ယော၊ဖာရာဖက်ကုံယောဘိုရိုလ်ရာသီဥလပ်ကီနီနင်ဂူရာကာလပ်(5/6)ကေလက်ဘောဆောရောယာအုံးကူညင်ခါးလ်ဂူရာကာလပ်ဥလပ်ဘိုရိုလ်အက်စောင်၊နုံအက်စောင်၊မိုရိုလ်အက်စောင်ဒီနင်ခါးလ်ဂျပ်ဂါဒေသသော ထားဂျပ်သောခါးလ်ဂျပ်မာလ်လုံးဥညာဒေသလူမိလ်လပ့်ခါးလ်ပါဘောနဲ့နာပီပါနိကူလပ်ဖက်လိုခါးလ်လပ်သပ်အရသာအာသပ်တယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့ဇော်ထွန်းဦးဥလပ်ရန်ကုန်လူမားကာလသောဂါဒေသသောဖက်ကာနိလိုခါးလ်လပ်ယောဂါဂါထားလောက်ကပ်သီဒူလာခါးလ်နောအောအီနားဥလပ်(7)မစ်ဒေရီဥယင်သီမာလ်လုံးခါးလ်အာယစ်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောနာပီပါနိတယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောနော်ထားဇာငင်လော်ဘီဂျီဂျောင်တယ်ယာ အုံးငံပြာရည်လိုမိုရိုလ်ဂူရီလိုယာဘီဂျီဂျောင်နာပီပါနိတယ်နောခါးလ်အာဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဖက်ကာနိလိုခါးလ်ဂါဂါတယ်နော်ခါးလ်တပ်ရန်ကုန်လူမီလ်လော်တယ်အက်ဘောဆောတုံးဘီချီအုလ်လပ်ယော(2)ဗာလ်သပ်ခါးလ်ယစ်တယ်ရန်ကုန်ငေါ်ပီဂျပ်တိန်ခါးလ်နော်ဇာအီဒီဂူချာထူယစ်တယ်ငံပြာရည်ယာသပ်ခါးလ်ဂေယစ်တယ်နော်ခါးလ်ဂျပ်(6/7)မစ်ဒီရီအော့မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့ ဇော်ထွန်းဦးဇာကာသောဘိုရိုလ်၊အာမ်ဒေါ်ရစ်တယ်ရာသီဥလပ်ခါးလ်ဖက်နော်ထားလပ်နာပီကားရစ်ဂိုက်ကျော်ဥဗူးရစ်လူဇာယောရဲ့ခါးလ်ယစ်တဲ့ဂူရာကာလပ်ယာအုံးမော်နော်တူလီယောရဲ့ကူဒေဂါးလောအီနားရန်ကုန်ငေါ်အာသပ်တဲ့ဖက်ကာနီလိုသီဒူလာဂူရိခါးလ်တယ်နော်ဇာအာတော်ကာရီသပ်တပ်ဇာနပ်ဒူလာရာနိယောရဲ့ခါးလ်သောအာသပ်တဲ့ဖက်ကုန့်ယောဂူရိနော်ခါးလ်ဗစ်ခါးလ်လပ်ယောမောက်ဂေါဒူလာမိုရိုလ်၊ခေါ်ရော် ဘီချီဂူရီရာနပ်ဘီလီကုူလောနာပီပါနိကူလပ်တာမာဂေါ်ရစ်တဲ့ယာသပ်ကောင်ဘီလီဘူးသီးတောင်ဆော်ရောတုံးမစုမေထွေးတယ်အာဒေသသောလူမီနင်သောတောမာနုကျုံရဲ့ဂူချာညင်ခါလ်ဘာလော်ဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းသောမောက်တယ်အာစောင့်တောပါအာမားဒူလာနာပီနော်ခါးလ်ငံပြာရည်သပ်ခါးလ်ဂ်ပ်တပ်သီဒီလူမီလောက်ကပ်အာမားသီဒီအီဒူလာဂူရီခါးလ်ဂျပ်ယာဝန်ဂူရိဒေဂါးလောကောင်ယောပါအာမားသီဒီဒူလာနာပီရဲ့ကာဇာနော ခါးလ်ဂျပ်လိုက်မော်နော်ဆမ်တီနော်အော့ပီဂျပ်တယ်ခါးလ်ကေင်းပါမောက်ဂေါဒေသေသာနာပီပါနိရဲ့မာနုဘီချီခါးလ်လပ်ယောဘီဂျီညာတယ်နော်ထားအာမ်၊ဘိုရိုလ်၊မစ်လင်ငေါ်ရဲ့ဥညာဒေသဒူလာမိုရိုလ်ဂူရီ၊ငြံပာရည်၊ဆေးသကြားလိုဂူလီယောရဲ့ဘီဂျပ်အေဂေနာအုံး၊ဖက်ကုံအားလပ်အီဒူလာဂူရိနော်ခါးလ်ဘာလပ်မောက်ဂေါသောအီဒူလာခါးလ်နာမာလ်အာသပ်ဘီလီထာမ့်နော်ပါဘိုက်(50)ဘောဆောအုလ်တယ်အန်တီဒေါ်အုန်းသာ စိန်တယ်တပ်ဇော်ဝန်ဘီရီလောက်ကပ်တပ်ရူးယစ်တဲ့ပေါက်တောဆောလ်ပြိုင်းတောင်ဖာရာကာဇာမူရားဝန်းနိသောဂေလပ်ဖက်ကာနိလိုနာပီပါနိခါးလ်နာပီပါနိရဲ့မျှင်ကောင်နာပီလိုခါးလ်ကောင်တယ်နံနံဂိုက်ဒီလပ်ဘီချီမော်ဇာအော်တပ်ဇော်ဝန်ဘီရီလောက်ကပ်အက်ဒေါ်မား၊ကားအက်ကွလူဇာဒေါ်ဝါအက်ကမ့်၊ရိုလ်၊နံနံဂိုက်ယောနာပီပါနိကူလပ်ဟင်းချို၊နုံ၊မိုရိုလ်၊ရိုလ်၊နံနံဂိုက်ဒီလပ်ဘီချီမော်ဇာအာမ်ရဲ့ကာ ဒီနင်ပါနိဂါလာသောဒီခါလ်ဖက်(9/10)စောင်လိုခါးလ်ဥလပ်တော်ကာရီတော်ဂါနင်ဂေါလ်ရော်ဖီရီအာယစ်တဲ့ဂူရာယာအုံးကူဒေဂါးလောဂူရာကာလပ်အာမ်၊ဘိုရိုလ်နော်ကုလ်ခေါ်ရော်ဂူလာဥလပ်နာပီပါနိခါးလ်အန်တီဒေါ်အုန်းသာစိန်ဒေါ်ဝါးမှင်းခူးသီး၊သတွတ်သီး၊လက်ပွတ်သီး၊သတီသီးယောခါးလ်သတီသီးတယ်မာနုဘီချီနော်ဒီဂီဘာသီဂူလာအုံးယောနာပီပါနိခါးလ်ဘီလီကော်ဒိန်နော်ခါးလ်ပူရာညင်းဂုံးဂေလပ်ဂါကောင်နောထား ဘီလီဦးဦးသိန်းမောင်ကော်တဲ့(10)ခါးလ်လပ်အက်စောင်ပါစ်ကောင်နော်ထားဂူရာကာလပ်တပ်ကီချူနော်အောကာလဝမ်းယောရောဂါဘီလီစူနာဂေယစ်တယ်(50)ဘောဆောဥလက်တယ်ဦးဦးသိန်းမောင်လိုဒေါ်အုန်းသာစိန်ဒေါ်ဝါးဒီလုပ်မုဒ်တယ်(20)ဘောဆောရောနာပီပါနိလိုခေါ်ရော်တယ်ဘီချီခါးလ်ပါစ်လပ်ယော(30)ဘောဆောပီဂျပ်တိခါးလ်နော်ပါရဲ့ပင်ခဲလီခါးလ်ဂျပ်လိုက်တပ်ဂူရာကာလပ်မစ်လင်၊အာမ်ခါးလ်ညင်ဒါက် ခေါ်ရောအောဂျပ်လိုက်ဒေါ်ဝါလိုကာဒီနင်ဂီလပ်တယ်နို့စည်ဗူးဒီဗူးအာနိခါးလ်ပါရဲ့ဘိုရိုလ်ဥလပ်ဘီညားဆောဂေါရစ်ပေဒါစ်ညင်ခါးလ်(30)ဘောဆောပီဂျပ်ဥလပ်ခါးလ်နော်ပါရစ်အီနားဥလပ်အာမ်ကာမစ်ခါးလ်နော်ပါရစ်ဘီလီဦးဦးသိန်းမောင်ကူဒေဂါးလော(25)ဘောဆောဥတယ်ဇော်ထွန်းဦးတယ်ပင်ခါးလ်လပ်ယောခေါ်ရော်ခါးလ်ပါရစ်ရာသီသောာဘောတယ်ခေါ်ရော်ခါးလ်ဂျပ်မာနုကျုံအီဒူလာဂူရိဂေါလ်ရောလူမီလပ် မောက်ဂေါဓလေ့ရိုးရာဂူလာနာလာရဲ့နာပီပါနိဂူချာညင့်ခေါ်ဘီလီကြာအာယစ်……..

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် လို ANP ဒင်ဂွမာနကျုံမောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဒါစကာရှင်ဂူလက်

Arakan Yoma| ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဒင်ဂွမာနုလို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝါးမောက် ဂေါဒါ့တ် လိုက် ဒါစကာရှင်ဂူလက်ဆမ့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတုံး ဧပြီဆာမ် (30)ဒိန်နဲ့ မစ်ဆေ့နယ် လာလက် အွင်လိုင်းတုံးဂူရိထူ ယစ်တယ် Online Video Conference သောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးလို အမျိုးသားပါတီ တုံးမူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်ဝါးဒေါ်အေးနုစိန်၊ […]

နဂါးတောင်သောဘေရာအက်ဗာလ်…..

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်အီဘောဆောဘီဇူသောအောဖီစ်တယ်(10)ဒိန်ဘောင်ဥလပ်ယောကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဒူလာWHOတုံးကူထူးယစ်​တဲ့Covid-19ဇူဒီဘာရစ်နော်နယ်လီနင့်ဂေါလ်ရောသပ်ထားလက်တယ်ဖာရကူလပ်ဆောလ်ရောဒူလာမာနုဘီချီနော်ထားဂေါလ်ရောထာညင့်ဘာဘောင်အက်ကမ့်စူ မီလ်အာလ်ဂါဒေသသောနော်လူမစ်တဲ့ဇာကာအက်ကမ့်သောမေရာဇာပိုက်​တပ်​တယ်​ဖက်​ကာနိရဲ့ဂါဇာပိုက်ဇာကာရဲ့ကူလက်တာရားယောဂေါလ်ရောနော်ထားညင့်ဇာအာယစ်တဲ့ဇာကာကူလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်အက်ကာကျီးအာသပ်တဲ့မြေငူကျွန်းသောနဂါးမူရားသီမူရားဝါးတယ်ချိုင်ပြင်ဖာရာအ​နောက်​ဖက်​မူရားဥဗူရစ်​အာသပ်​တဲ့နယ်​လာလက်​တယ်​ကာလန်​ဒါ​သောရင်ငှာဂူရိလီဂီထူယစ်တဲ့အောဖီလ်နာဒါဒိန်ရဲ့လက်ပါလောဧပြီဆာမ်(11)ဒိန် နပ်ဖာရာဘေရာဇာပိုက်ဒါဆိုက်ဂူလက်​အာဂယ်​သဲခုံဖာရာတုံးယာတိုက်ဖာရာသောအာသပ်တဲ့ဖက်ကာနီရဲ့ဒါဂါလော်ဖက်(4)စောင်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စူရီနင်ယာတိုက်ဖာရာအားလက်၊ယာတိုက်ဖာရာတုံး(40)မိနစ်ဆာလာယောရဲ့ပြိုင်တောင်ဖာရာသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဂေလက်ယောကွန်ကရစ်၊ဆိလ်လေ်ဇာငင်တယ်နော့ဇာငင်ဒူလာလယ်ဇာဂါသောဂူရိထူယစ်​တဲ့ဖာရာဇာငင်​လုံးတယ်​သဲ၊ဂါစ်တယ်လိုက်လာမီယောရဲ့မေဇားပေါ်ရဲ့ဘာလူ ဇာငင်သော(15)မိနစ်ဇာညှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွတ်ဘေဒါးအုလ်တောလယ်ဖာရာသောကျွတ်ဘူဒူလီဂျီညာနာဂျပ်လိုက်ဖက်အက်စောင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဒါဂျီမာဒိုက်ယာတိုက်ဖာရာဝက်လျော့အာယောရဲ့ဂူရိနင့်နီနော်(2)ဂေါင်ဒါသောနယ်လီနင်(4)ဂေါင်ဒါသောတောလယ်ဖာရာသပ်အာလက်ဇာငင်ထာမ့်နော်ပိုက်ဂျပ်လိုက်လက်ပါဂျပ်မာနုရဲ့ဖူဇားလူညင့်ဇာငင်လော်ဆက်ဖီဆွဲ၊ပူတုမာရီနင့်(5)ဂေါင်ဒါတုံးဘီချီသောပြိုင်းတောင်ဖာ ရာလူမီလ်လက်ဖာရာဒေသခံဖက်ကာနိတယ်လီဖုန်းမာရီနင့်ကူလက်ရိုက်ဥတယ်လိုက်ဂုံဇာယောရဲ့အာအက်ဒိန်နာဘီညားဆောဂေါရစ်နဂါးမူရာဂေလက်တယ်မူရားလူမီလ်လပ်ခါးလ်ပိုက်ဖက်ဂေါ်မာအုံးဂူရိဂျီလက်ဇာပိုက်ကာဇူးလာဇာငင်ဒေဂါးဂျီညားနာဂေလိုက်မာမာလာအက်ကာအာသပ့်ဒေသခံဖက်ဒီစောင်ထားလပ်ယောဘီရီယောဥအာသပ်အက်ဗာလ်ယောနော်လူမစ်တာရားလိုက်ဇာငင်ဒေဂါဂျိန့်ညားအက်စောင်လာဂတ်(16)ဘောဆောအာသပ်တဲ့ဒေသခံ မာနုအက်စောင်ပါလက်ဘီညာ(8)ဂေါင်ဒါသောပြိုင်းတောင်ဖာရာတုံးချိုင်ပြင်ဖာရာအနောက်ဖက်မူရားဇာငင်လော်နော်လူမိဂျပ်မာန့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဇိုက်ပါစ်လပ်ယောဆိုင်ကယ်စူရီပိုက်ဒေါ်ရိုက်အာသပ်တယ်လိုက်အာဒီဇာပိုင်ရင်ဒါဆိုက်ဂူရိဗာဒယ်မော်ဇာအုံးဗိုက်ဂူရိနင့်ဒေသခံမာနုကျုံအက်ဂေါင်ဒါဇာနော်ပေါ်ရစ်တယ်​နဂါးမူရားဥဗူရစ်​တာရား(2}​ဂေါင်​ဒါအာနိဇာပူရိလက်​ဇူဒါကီနီ၊ပါနီခါလ်ဂေ ယောင်တယ်(10)ဂေါင်ဒါသောလူမိလ်နင်ဖာရာတုံးဇာငင်ဒေဂါးဂျိန်ညာဝါးပါနီပုလ်ကာဇာသောဗာရားဂျီနင့်ကော်လာဂိုက်ကာဒီညာ၊ပါနီအာနိန်​ညာဂါကင်​မာန်​့ဂါဂူရိနင်​အာနိလက်​တယ်​မာလ်​လုံးရစ်ရာနီနင့်ခါးလ်ဘိုက်ဒီနော်(1)ဂေါင်ဒါသောဇာငင်ဒေဂါးဂျိန်ညာဝါးအာအက်ဂေါင်ဒါအာဒက်ဥလပ်နဂါးဂါစ်ရဲ့ဒေဂါးဂျိန်ကော်လာပါဒါကာဒီအာဒါဂေါင်ဒါဂုံဇာလက်ဂေါ်ရောင်နောအောဖင့်အက်ဒီဂေါလ်ဆာလုံဥရိနင့်ဂါစ်အာသပ်တဲ့ ဇာဂါဂေလက်(20)မိနစ်ဘီလောင်အောဖင့်ဇာညင်ဥဇာရစ်ကျပ်ရော်စူနီနင်ဇာငင်ဒေဂါဂျိန်ညာတုံးဖူဇားလူညင့်အာဂယ်ဂါစ်တွားသောလူမိလ်လေင်တယ်သီဂါစ်တွားတယ်(6)ပေလောက်အာသပ်ဂူလ်ရင်တယ်ကူနော်ပါရစ်ဥဇူရစ်လပ်ယောဗျာကုံတယ်နောဆောမူကျောရစ်(2)ပေအာနိသပ်အက်စက္ကန့်သောအက်ဗာလ်အောဂျပ်ပေအာဒက်အက်ပေတုးဘီချီဥဒတ်တယ်ဆမ့်ဒေဂါးဇာသီဂစ်တွားရစ်ဆားယောရဲ့ပုတုမာရီလက်ဆက်ဖီတာနီနင့်မော်ခူ ဇီအော်ဂျပ်မာန်ားလက်အာဂါစ်တုံးဆာဂေလက်ယောအာဂယ်ဂါစ်တွားဒူလာနော်ဥဇူရစ်ဘော်ဂါစ်တုံးဒီနင်တာဒီအာသပ်တဲ့ဂါစ်ယောဒီဂီလောင်ပုလ်ဒူလာ(20)ပေအာသပ်​တဲ့ပုလ်​ပါနီမာလာဒူလာ(10)ပေေဇောလ်လိုဘေဒါဂူရာဂူရိမီးတောင်ဒူလာဂါစ်အက်ကွေယာဒီဂီလောင်ဒီနာလ်လော်ရစ်ဆလပ်ဗာစ်ချားဥလပ်ဘီချီဥဇူရစ်ဘီလီဒေသခံမာနုကျုံကူညင့်မိုက်ပါလောင်ဒီနာလ်လော်ရစ်ဆာလပ်ဗာစ်ချာလောက်ကပ်ဘော်ဘာလပ်မိုက်ပါ ရော်ဘော်ယာစူနာဇာ”ဘွင်းခနဲဘွင်းခနဲ”ဒေါ်ဂေါရစ်တဲ့ရော်စူနပ်ဘီလီ(60)ဘောဆောအုလ်တယ်ပြိုင်းတောင်ဒေသခံဦးအောင်မြတ်သာကူဒေဂါးလောအီပါနီဥဇူရစ်ဂျပ်ဂါစ်တွားတယ်ကောင်ကာလာသောကူနော်ပါရစ်အီနားအာစောင်တဲ့(60/70)ဘောဆောဥလက်တယ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကာမစ်ထာမ့်နော်ပိုက်ဖာရာမာနုကျုံးကူလက်တယ်အီဂါစ်တုံအေဇာဂါနော်ထားအက်ဇာဂါနာဒါဂေလက်အာအက်ဇာဂါတိဥဒတ်အက်ဇာဂါမူလပ်အာအက်ဇာဂါဥဒတ်ဘီလီ ဦးအောင်မြတ်သာကူလောအီမူရားဝါးတယ်အာဂယ်(30)ဘောဆောရောအက်ဗာလ်ဖူဒီဂေယစ်ဒူမာနယ်လီနင်ဘောင်ဒူမာရစ်ဖင့်ရော်စူနီနင်မာဒီဝိုင်းလူရီနင်မူရားဥဗူရစ်တုံမူရားတော်လပ်လာမှီအာဂျောင်ဘီလီကူဒေဂါးလောအာဂယ်(30)ဘောဆောသောအက်ဗာလ်ဖူဂျပ်အက်မိုင်အာနိထားလပ်ယောဆလပ်ဒူမာဥဒတ်ပြောင်ဒူလာ”ဂျိမ်းခနဲဂျိမ်းခနဲစူနပ်နဂါးထိမ်ဂေါ်ရစ်တဲ့အီနားအက်ဗာလ်ယောနောအော့သိပ္ပံလိုကူလပ်မီးတောင်ဖူဂျပ် ယောတောမာနုကျုံတယ်နဂါးဝါးမူရားဥဂျပ်ဘီလီကော်မူရာကိုက်ကျုံကာဒီနင်ထူယောင်ပါစ်ဂေါပါနီနယ်လီပူရီအာသပ့်ဥရီနော်ပါရစ်နော်ရောင်တယ်လိုက်တော်လပ်တယ်နော်ရောင်ဥဗူရစ်ဒေါ်ရောအုလ်လပ်ဒါမေနာမာန့်ဘူရစ်တပ်ဒယ်ဥရီနော်သစ်ဘီလီဦးလေးကူဒေဂါးလောမီးတောင်ကူလပ်တော်လပ်တုံးပါနီနယ်လပ်တယ်မူရားဘီလီဇီနှိပ်သောလက်ပါလောင်နယ်လပ်တယ်ပါနီဝိုင်ဘီချီဂေါ်ရောင်ဘီလီကူလက်ဒါ့တ်တင် နောပုပ္ပားတောင်ဒူလာမီးသေမူရားဘီလီကူနော်ပါရစ်ပါနီနယ်လီလပ်သီမူရားဝါးရဲ့မီတောင်မြုံဘီလီဒါဂယ်​my.m.wikipedia Orgဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာသောဒေဂိုက်ထူယစ်တောင်မြုံကူလပ်ယောဘီလီအော်ဇောလ်မူရားနောမာဒီဒူလာပုလ်ရောဒူလာဥအာသပ်တယ်မီးတောင်ဒူလာအက်ကွသပ့်သီမူရားဝါး(20)ပေသပ်အောဇောလ်တယ်မူဝန်းဂူရာအော့ဒူနီယာဝိုင်းနောမီးတောင်ကူလပ်(400)ဆောအာနိသောတိန်ဖက်အက်ဖက်တယ်တိုက်ကြီးသောထာ ညင်ဥယာအုံးတယ်ကျွန်းသောအာသပ်​ဘီလီmy.m.wikipedia.Org​သောဒေဂိုက်ထူယစ်အီနားလက်ပါတယ်ကျွန်းစုအက်ကမ့်သောအာသပ်တြဲ့မန်မာနိုင်ငံသောပုပ္ပားတောင်တယ်မီးသေတောင်ဥညင့်မောက်ဂေါဒါတ်သောကျောက်ဖြူ၊ရမ်းဗြဲ၊မြေပုံသောအာသပ်တဲ့ဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်သောမီးတောင်တယ်တိန်ဘောဆောရောအက်ဗာလ်ဖူဒတ်ဘီလီမစ်ဆေ့သောဒီဂီလာမ့်အာဂယ်(2019)ဘောဆောရောပေါက်တောဆောလ်မြေငူ ကျွန်းအရှေ့ဖက်သောအာသပ်တဲ့ပိန္နဲချောင်းကျွန်း၊ဆင်တက်မော်ဖာရာကာဇာဖာရာအက်ကမ့်သောလက်ပါလက်ဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူလက်ပေါက်တောဆောလ်မြေငူကျွန်းချိုင်ပြင်ဖာရာအနောက်ဖက်တောင်တန်းသောအာသပ်တဲ့အီမူရားဝါးရဲ့ဒေသခံဒေါ်ဝါးနဂါးမူရားဘီလီဒါဂယ်သီဇာကာဇာပိုက်ကူလပ်နဂါး(နော်လပ်)နဂါးမူရားဇာပိုက်နဂါးဆာလာမ့်ဂေါ်ရားဇာပိုက်ကော်အာဂယ်(30)ဘောဆောသောအက်ဗာလ်ဖူဂျပ်ကော်ဂျပ်ဆမ့်နဂါးထိမ် ဂေါ်ရစ်ဘီလီဒါဂယ်အီယာဝန်းကီဒူလာအော်ပီဂျပ်ကီဥဘော်ဒေသဒေါ်ဝါးကီဒူလာဒေဂေါ့ဟောင်ဒူလာကာဒါမူရီဘော်ကော်ဂျပ်ယာဝန်းဒါတ်တော်ဒင်ဂွမာနုကျုံဂူရိဂျားပူရိဘော်ဂူရိဂျီဘော်ဆမ့်ယောမော်နော်ထားပူရိဘော်ဆမ့်ရဲ့လီဂီလုံ….

နော်ဝါဘောဆောရောနိုင်ငံတော်သမ္မတတယ်ဇေအောလ်ပူရိညှာမာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီးအီရီဒီလော့.

ArakanYoma| (2020)ဘောဆောဧပြီဆာမ်(17)ဒိန်သောပူရီဘော်တယ်နော်ဝါဘောဆောရောနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တယ်ဒါတ်တင်နော့ဇေအောလ်ပူရီအာသပ်တယ်မာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီအီရီဒီလောဒါတ်တင်နော့ဘူဂျူရစ် ဇေအောလ်ပူရိအာသပ့်တဲ့ဒါတ်တော်မာနု(24846)စောင်လိုဥညာဒါတ်တုံး(87)စောင်အီရီဒီလောနော်ဝါဘောဆောရောဒါ့တ်တော်မာနုကျုံမော်ဆာမ်တီအောဖင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒပုဒ်​မ(204)လိုပုဒ်​မခြဲ(က)ဲရစ်ဆာယောရစ်အီရီဒီလောတယ်ဧပြီဆမ်(17)ဒိန်နောလူမိဂျပ်တူဒီဇေအောလ်ပူရိအာသပ်တယ်သောမာချောလောဒီထူယစ်တယ်မာနုရဲ့ဘောဆောထီဂါဘောဆောထီဂါပူရီအာသပ်တယ်မာနု ရဲ့(40)ဘောဆော၊(40)ဘောဆောပူရီအာသပ်တဲ့မာနုရဲ့(10)ဘောဆောသီဒူလာဂူရိဒိန်ကောမာလော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တယ်ကိုဗစ်နိုက်တင်၊ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဇူးဒီဒါတ်တင်သောပူရီအာယစ်တဲ့ဘီဇူးကာမာစ်အာဂယ်ဘောဆောဒူလာဂူရိနော်ပလက်တယ်ယာဝန်းမော်နော်ဆမ်တီနော်အောဒူလာကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာဒါဇာဖင့်ဂူရိအာစောင့်တယ်ဒေါ်ဝါးရဲ့ယောမော်နော်ချုပ်ကူရီယာအောဘီလီကူလောနော်ဝါဘောဆောအက်ဒိန်သော အီရီဒီလောတယ်ဇေအောလ်မာနုရဲ့ကမ္ဘ့ကပ်ရောဂါဥအာသပ်တဲ့ကာလေသာဇေအောလ်မာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီရဲ့အီရီဒီလော်တယ်ယာဝန်ရဲ့ဒါတ်တော်မာနုကျုံဘီဂျောင်တယ်မ့်ယောကူလော ……….