အင်္ဂလန်ဘုရင်မဝါးတုံဂဘာစ်ဒေးဒူလာပါလောတယ်စစ်တွေဆောလ်ဟီစတိုရီစူမိလ်တယ်နာရီစင်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီလောတယ်စစ်တွေဆောလ်ရောမာနုကျုံ”နာရီစင်”ရဲ့ထာန်ဒီနင်ဥအာလက်သမ့်ကောလ်စစ်တွေဆောလ်အဂယ်ဟီစတိုးရီစူမိလ်တယ်မလ်ကူလပ် စစ်တွေဆောလ်ရောဗူဂျူရစ်(133)ဘောဆောဒေရီအုလ်တယ်နာရီစင်အာလ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲဗြိတိသျှအုံးအက်တော်အာသပ်တဲ့ကာလသော(1887)ဘောဆောလူမီတယ်အဂင်္လန်ဘုရင်မဝါးဗစ်တိုးရီးယားတယ်(75)ဘောဆောအုလ်တယ်စိန်ရတုဘာစ်ဒေးဇူးဒီနာရီစင်ရဲံ့ပါလောတယ်သီလောက်ကပ်ပဲခူးလိုစစ်တွေရဲ့ပြန်ဆမ်းအက်ကမ်ဒီဘိုက်ဘားဘောတယ်သောပဲခူးရစ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့နာရီစင်ရဲ့ဒီနင်စစ်တွေဆောလ်လိုက်အီနာ ပဲခူးဆောလ်ရောစူမစ်တယ်ဇာငင်လော်ဘာဏီထူယစ်တဲ့ရေဂါရစ်ဒီပိုက်ရင်ဘုရင်မဝါးဂူလောတယ်ရေဂါဝါးရစ်စစ်တွေဆောလ်တုံးဆတ်ရိုးကျားဂင်သောဘဏီဘော်ကူလက်ထာန်အိန်ဂျိန်ကင်ဂေါ်ရစ်တယ်ဒေါ်ဝါးမေသေင်္ဘာစူမာနယ်လာ၊မာလ်တူလားဖဲ့လားဒုတ်ဇာဘော်တယ်လိုက်နော်မာဂီးကူလက်သီယာလိုက်အီနားနာရီစင်ရစ်လူလောင်တယ်ယာဝန်(65)ဘောဆောရောအုလ်တယ်စစ်တွေဆောလ်ဦးစောသာထွန်းကူလောတယ်ကော်ဒါရစ်ကူယုံ အာမီမော်နောအာသပ်တဲ့ဗစ်တိုးရီယားဘုရင်မဝါးတယ်(75)ဘောဆောဥတယ်လိုက်တားကိုလိုနီဒါ့တ်တော်တုံးပဲခူး၊စစ်တွေရဲ့အက်ကမ်ဒီဘော်ကူယစ်တယ်ဟော်ဘော်ရင်စူနီလာမ့်စစ်တွေဆောလ်ရဲ့ဒီဘိုက်တယ်ရေဂါသီရေဂါဝါးတယ်ဆတ်ရိုးကျားငင်သောဘာဏီဘော်တယ်စူနီလောင်ဆတ်ရိုးကျားငင်ရစ်ရေဂါဒီဗိုက်သောဒါမ်ဆာလာဂျပ်အိန်ဂျိန်အာစောင့်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုအားမာနုယောနောလာဂီဘော်ကူလက်ဘီလီစူနီလာမ့်သီဒီ ဘုတ်စူမီနော်ပါရီဘော်လိုက်ဒါန်နော်အိန်ဂျိန်အာသပ်တဲ့ဇာကာသောဒါန်တူလာအာဘော်တယ်စီဘီယာ၊မေသင်္ဘောစူမာနယ်လာဒုတ်ဇာဘော်လိုက်နော်ဘာဏားဒီလက်တယ်ရေဂါရဲ့နော်လူလောတယ်လိုက်ပဲခူးဆောလ်ရောနာရီစင်ရဲ့စစ်တွေသောဒီနင်၊စစ်တွေဆောလ်ရေဂါဝါးရဲ့ပဲခူးဆောလ်ရောစူမစ်တယ်ရေဂါဘာဏီလက်စစ်တွေဆောလ်အီနားအာသပ်တယ်နာရီစင်ရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတုံးဂျွန်စမစ်နဲ့သားများနာရီကုမ္ပဏီတုံးဘာနီလက် မြင်ဆွဲအားသုံးချိန်ပြီးနာရီယောအုလ်သီကုမ္ပဏီဝန်းတယ်(100)ဘောဆောရောဒူနီယာဝန်းသောနာရီ(200)တုံးဘီချီဂူချာလက်တယ်သောစစ်တွေဆောလ်ရောနာရီစင်ယောအာလ်အီနားစစ်တွေဆောလ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီဘီရာသောအာသပ်တဲ့န ရီစင်တယ်အာဂယ်ဘီရီးထူယစ်အောဖိစ့်ဘီရာသောနောဂျပ်လိုက်ဂူရာပေါ်ဝန်းအုံးအာယောရစ်သီလ်ဥရာ၊ခေလာကော့နာရီမျှော်စင်ဥဗူးရစ်ဥဒတ်ဦးစောသာထွန်းတယ်နာရီစင်ဥဗူရစ်ဥဒီနော်ပိုက်ဥဒီ ညာမာနုယောအာသပ်တာမာဗစ်တယ်ဥဒီနော်တယ်သီကာလသောသီဇာကာသောအမွတ်(1)ပုလိပ်ဂိုစ်တီအာသပ်ဥဒတ်တယ်မာနုယောထာ အာမီတယ်အက်ဗာလ်ယောနော်ဥဒေါင်းဘီလီကူလော့နာရီမျှော်စင်ဥဒါလိုနာရီဝါးဒေါ်ဂေ်ရာလိုအက်ဗာလ်တိပူလပ်တာဝါလော်ရစ်တယ်လိုက်တော်လပ်နော်ပေါ်ရစ်ဖင့်ဒူရီထွားပေါ်ရစ်ဆမ့်ဦးစောသာထွန်းကော်ဒါးရစ်ထူညင့်ကာဇာဘူဂျီးအာသပ်တဲ့ဦးသိန်းအောင်ဥဒီလောတယ်ယာဝန်ကူဒေဂါးလောဦးလေး တယ်ဥဒီပါယစ်သီလောက်ကပ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီအုလ်ပုလိပ်အောင်သိန်းထွန်းလိုထာညင့်ဥဒီပါလော်နာရီဝါးဒူဂုလပ်ဒူရီထွားပေါ်ရစ်တော်လပ်ပေါ်ရ်ဖင့်လော်ရစ်တယ်(12)ဂေါင်ဒါးဥလပ်(12)ဗာလ်ဒေါင်..ဒေါင်….ဒေါင်ဂူရိဒေါ်ဂေါ်ရစ်ဥဗူရစ်တိဂူလာဝါးအာညင့်ဘိုက်ဂျပ်သိတယ်တော်လပ်တိဝိုက်တုန်းလိုဂူလာလိုဗိုက်ဂျာဇာညင်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်တယ်မီတယ်ထာမ့်နေုာ်ပိုက်နာရီစင်ရစ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီသောနော် ဘော်ရစ်ဂျပ်သီဇာကာသောမီးသတ်အောဖိစ့်ထားညင့်နာရီစင်ရဲ့မီးသတ်တာဝါဘီလီယောကော်ဘောဆောဒေရီအုလ်ညင်မီးသတ်ဒေါ်ဝါးယောအာဇာကာသောဂေလက်သီဇာကာသောပုလိပ်ဂိုစ်တီဘော်ဇားလက်နာရီစင်ဂူရိနင့်(70)ဘောဆောဒေရီဥညင်နာရီစင်ငေါ်ရော်ဝန်းအက်ဗာလ်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်၊အက်ဗာလ်နော်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်ဥညင်မူစောင့်ငတ်တိဘာဇက်ထူယစ်တဲ့လွှားဖက်ဆားအုံးယောပူရီဇာဂျောင်နာရီစင်ဂူချာလက်တယ်ကုမ္ပဏီရစ်ဟော် ဘော်ဒီနင်ကူလက်ယောသီဒူလာထောဘီလီဟော်ဘော်ဖီရားလက်ပီဂျပ်နာရီစင်ဂူချာညာအက်စောင်ရဲ့တီငါဒီနင်ဂူချာဒီလော(1965)ဘောဆောရောနာရီစင်မြောက်ဖက်မူဝန်းရဲ့ယူကိုဆားလားဗိးယာဒါတ်တုံဒီနင်အားယာအုံးဂါဒေသတုံးဒီနင်ကူလောဘီလီကူဒေဂါးလောအက်ကမ်တယ်(1968)ဘောဆောရောဘော်ဘားညင့်မူအုံးဘင်ငှီယောရဲ့အရှေ့လိုအနောက်၊တောင်လိုမြောက်ရဲ့ဒေဂါးဂျပ်ညနြ်တံဘင်ငွီဂဲလ်အာဂယ်(1962)ဘောဆောရော နာရီစင်တုံးဒေါင်…ဒေါင်..ဒေါင်ရော်စူနီလပ်ယော(1963)ဘောဆောရောစူနာနော်ဇာနာရီစင်ဂေါ်မူဝန်းနီယောဘင်ငှီအာစောင်စည်ပင်ငေါ်တုန်းယောဂူယစ်အာဂယ်သီဇာကာဝန်းနောအိုလံပစ်ဂိုစ်တီ၊မီးသတ်ဂိုစ်တီအာသပ့်ကူလက်နာရီရော်ဝန်ပီဂျပ်စူနာနော်ဇာဂျပ်လိုက်အဂင်္လန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဇီနွိပ်လီဂီကူလပ်ယောအာမီတယ်နော်ဂူရိထာလပ်သီဒူလာထောဘီလီဇီနှိပ်ဖီရာလက်ကမ႓္ဘာ့ဆံတော်ချိန်ဇူဆရာနင်တယ်နော် ပိုက်တပ်သပ်အီနာရီဝါးရဲ့ဝိတ်တုံးလိုသော့ဒီလောတာရစ်သပ်အက်မစ်ဂျပ်(50)၊(5)တီငါနပ်ကူနော်ပါရစ်သီခေတ်သောစူနီလာမ့်ဘီချီဂျာပေါ်ရစ်တယ်ပမာဏနော့သီဆရာပီဂျပ်တယ်ပေါ်ဝိုင်းသပ်ဂူလောတယ်ကူလက်မာနုအက်စောင်အက်ကမ်ဒူလာဥယစ်ပီဂ်ပ်(65)ဘောဆောအက်ဗာလ်ဂူချာလော်မြောက်ဖက်မူဝန်ရဲ့ယူကိုဆလားဗီးယာဒါ့တ်တုံးဒီလောအာယာအုံးဂါဒါ့တ်တုံးဂူချာလော်တယ်(1968)ဘောဆောရောဘော်ဘားယောရဲ့အနောက်ဖက် တောင်ဖင်ဂေါ့မြင်ငုံ့ဘင်ငှီလက်ဥဗူရစ်တိဘော်ရစ့်ဒေဂိုစ်ဂျပ်လေညွန်တံတယ်ဘော်ဘားလေ်တယ်လိုက်အနောက်ဖက်ငေါ်ဟင်ငွားဒေဂိုစ်ထူယစ်ဒူယာသီညနြ်တံရဲ့ဒီထူယစ်တယ်(1887)ဘောဆောလီဂီထူယစ်ဆမ့်ဦးစောသာထွန်းလက်ပါလောယာဝန်ကူဒေဂါးလောဂေါ်ရားယော၊နော်ဂေါ်ရားယောအက်ဗာလ်နာရီစင်တယ်ရာစုဘောဆောအက်ကမ်ဘီလောင်ဥညင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီဥညင်ရခိုင်ပြည်နည်ဝန်ကြီး ချုပ်ဂူယစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်အုန်းတယ်တီငါ(200)လက်ပါရာညင်ဒါ့တ်တော်ဇာနပ်တဲ့မာနုရစ်ဒါဂိုက်ညင်ဂူချာလော်ဆမ်သတင်းသောဒီဂီလောင်သီလောက်ကပ်အစိုးရဒေါ်ဝါးယောအိန်ဂျိန်ပူရင်နုံပြတိုက်သောထူညင်နော်ဝါးအိန်ဂျိန်ဒီပိုက်ဂူချာလပ်ယောဒေသခံမာနုကျုံမော်နော်ဇူးဒီပူရင်အိန်ဂျိန်ရဲ့ဖီရီဒီလောဘီလီစူနီလာမ့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ရစ်ဒီထူညင်မောက်ငေါသံစဉ်၊ဂါဏာယောဒီထူယစ်ကူလက် စစ်တွေဆောလ်ရောမာနုကျုံနာရီစင်ရဲ့ထာန့်ဒီညင်ဥအာလက်အာဆေလ်ရောမာနုမာနုကျုံကူလပ်ယောအီယာဝန်တယ်စစ်တွေဆောလ်အက်ကမ်ရဲ့ဒေဂိုစ်ထူယစ်ကူပါရစ်အာဂယ်ဥလပ်(4)ဂေါင်ဒါဥလပ်နာရီရော်ဒေါင်…ဒေါင်စူနာဇာတပ်(9)ကေလက်၊(10)ကေလက်ဘောဆောရောနာရီစင်ရော်စူနီနင်ဇီနွိပ်ပူရားဥဒတ်အီနားစူနာဒေါ်ဇက်ကူလောတာဇီဒူးကူလောတယ်တပ်စည်ပင်သောအတွင်းရေးမွူးဂူဂ်ပ်တယ်လိုက်ဒိုင်ယာရီသောလီဂီထူ ယစ်သီကာလသောဖီရီဂူရိနင်ယ်စုနှစ်အက်ကမ်ဂေါင်ဥလပ်ယောအာဂယ်ဒူလာရော်စူနာနော်ဇာနာရီစင်ရဲ့အာဂယ်သဏ္ဏာန်ကောင်ဥလပ်ယောသီဒူလာဂူရိအာသပ်ဆမ်ဒီဂီဘာတာရားထာမ်ပါဂ်ပ်တူဒီအီဇာကာဝန်နော့အိန်ဒီတဲ့ကျားပျံစတိုး၊အုန်းဒီပုလိပ်ဂိုစ်တီဥလပ်ယောအိုလံပစ်ဇာကာသောအာနီးလက်အီနားMPTအောဖိစ်ခူလီထူယစ်တဲ့ဇာကာသောရိုးမဘဏ်ဒက်ဂေတိမီးသတ်ဂိုစ်တီဂူရိလက်ကူလောလွှားဖက်ဆားဂေါင်နော်ဂျပ်ယာအုံးဖီရီဂူချာ လော်စစ်တွေဆောလ်ရောအီနာနာရီစင်လိုဒါ့တ်တုံးဂူချာထူယစ်တဲ့အာနာရီစင်ယောအာသပ်အီနားပြည်နယ်တရားရုံးကာဇာအာသပ်တဲ့နာရီစင်တယ်အာဂယ်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာရုပ်ထူယစ်တဲ့ဇာကာဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်ပီဂျပ်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပြိပားရေးနအတလောက်ကပ်အီအာရုပ်ရဲ့တရားရုံးသောဘော်ရစ်ညင်နာရီစင်ဂူချာလက်တယ်အာဥလက်ရဲကျော်သူထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ရောသောဒါ့တ်တုံဂူချာလော်နာရီစင်အက်ကမ်အာ ဂတ်ဘီလီကူလက်တယ်တရားရုံးကာဇာအာသပ်တဲ့နာရီစင်တယ်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုန.အ.ဖကာလာသောဂူချာလက်တယ်အာဂယ်ခေတ်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာရုပ်ထူယစ်တဲ့ဇာကာအုလ်သီအာရုပ်ကွရဲ့လာမာစ်ညင်တရားရုံးဗူဂျူရစ်ထူလက်တယ်ဗစ်တိုးရီးယားဘရင်မဝါးရဲ့သီဇာကာဝန်နော့နော်ထူလက်သီဇာကာဝန်သောဂူလက်တယ်မင်းကြီးကျောက်တန်းလိုကျောင်းကြီးလမ်းခွဆုံတယ်တြိဂံပုံအာသပ်ကမ်းနားလမ်းလိုကျောင်းကြီးလမ်း လက်ပါလောတယ်ယောတြိဂံဇာကာအက်ကမ်အာသပ်သီဇာကာဝန်နောထောဂျပ်မော်နာဂျပ်လိုက်သီအာရုပ်ကွကူဒီဂေထာမ်နော်ပိုက်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာသပ်တဲ့ဇာကာဝန်းမော်နော်အာသပ်ဘီလီဦးစောသာထွန်းကူဒေဂါးလော……………………………  26 total views,  2 views today

 26 total views,  2 views today

သတင်းလော်ဂျပ်မာနုကျုံကင်ဇီရစ်ခါပိုက်၊လစာကောင်မာစ်အာလပ်မီဒီယာကောင်စီသောဟော်ဘော်တူလီပါရစ်

Arakan Yoma| အီနားဥအာသပ်တဲ့ကိုဗစ်ကာလသောမီဒီယာမာနုကျုံကင်ဇီရာပူရီဘော်၊ကင်အုံးဂူရိနော် ပါဘော်ကူလပ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ကူပါရစ်ဘီလီဟော်ဘော်နယ် လာစ်ထူယစ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအုံးဘော်ဥဒတ်ပေါ်ရားစီမံကိန်းတာနီနင်ဂူရိအာသပ်တယ်ကော်မတီရဲ့ဇူလိုင်ဆာမ်(12)ဒိန်နဲ့ဂရုအက်ကမ်ဂူရိထူယစ်ကူလက်သီကော်မတီဒေါ်ဝါးတယ်ဒါ့တ်တော်ဥဗူရစ်ဒင်ဂွမာနုကျောသောယော၊အာသပတယ်ဝန်ကြီးဌာနသောယောမီဒီယာဒေါ်ဝါးလက်ပါစ်အာစောင့်တယ်ဒုတ်ကန်နီရဲ့တူလီပါရစ်ဖင့်ဂူရိအာသပ်မာမာလာလက်ပစ်အာသပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနအုံးယောသတင်းကော်ဂျပ်မာနု ကျုံယောဂါဂါဥကျော့သပ်သတင်းမီဒီယာကင်သောဂူရိအာစောင့်တဲ့ဒေါ်ဝါးယောကာဘောလ်လီဂီနင်ဇွန်ဆာမ့်(29)ဒိန်ရဲ့ပီဂျပ်ထူညင်တူလီပါရစ်ဆမ့်ကူထူယစ့်……………..  32 total views,  2 views today

 32 total views,  2 views today

မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းသောဂူဏားဥဂျောင်တယ်ဒေသခံမာနုကျုံ့

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဘာရစ်ဂျီးထူယစ်တယ်မဒေးကျွန်းဘီလီစူနာဝန်းလိုကီဇာကာ၊ကီဒေသဘီလီထာမ့်နော်ပါလပ်ယောတရုတ်-မြန်မာရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ဇာကာဘီလီထာမ့်ပါဘားအီဒေသဝန်းတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ကျောက်ဖြူဆောလ် အာသပ်တယ်ဒါ့တ်တင်နောဥညာဒါ့တ်တုံးစူမစ်တယ်တီငါသောသဘာဝသယံဇာတရဲ့ဘီဂျီနင်တီငါဘီချီပါသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘီဂျီယောရဲ့ပါစ်တယ်တီငါအုံးယောကဏ္ဏအက်ကမ်စူမိလ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့လိုရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ယာဝန်းလိုရေနံစိမ်းထောဂျပ်ပုလ်ယောရေနံဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကူလပ်မဒေးကျွန်းသောအာသပ်တယ်ဥညာဒါ့န်ဘာရာဂျပ်တဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတယ်မဒေးကျွန်း ဒေသသောကီဒူလာအာသပ်၊ဒေသမာနုကျုံဟောတုံးဂေါင်အောကော်ဂျပ်ယာဝန်းဇာယောရဲ့ဒေသခံဒေါ်ဝါးရဲ့ဖူဇားလူထူယစ်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးယုံမဒေးကျွန်းစီမံကိန်းတယ်အာဂယ်အစိုးရတူဒီဥလပ်ယောအစိုးရဒီယာအုလ်လယ်ဇာကာဇူးတိမာမာလာ၊တီငါ၊ကင်ဂူဂေါင်းတယ်ဒေါ်ဝါးဂူရိနော်ပိုက်ကျော့တယ်ဆမ်းအီနားယောအာသပ်ကင်ကော်မီအာယစ်ယာဝန်းဒေသခံဒေါ်ဝါးကူဒေဂါးလက်(2019)ဘောဆောရောတူဒီဂေါ်ရစ်တဲ့မေဒးကျွန်းစီမံကိန်းတယ် ရေနံထောဂျပ်ပုလ်၊ပိုက်လိုင်းအုံးဂူချာညင်အုလ်(2017)ဘောဆောယောချိုင်းနားဒါ့တ်ရဲ့ကေရံဆီဒီပါရီလော်နောဒီဂျပ်ကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်၊ပိုက်လိုင်းဂူရိအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒါ့တ်၊အဖာရိကရဲ့ရေစူအနက်(27)မီတာလိုတန်ချိန်(3)လက်ဒီပါရစ်တယ်မေသင်္ဘောမဒေးကျွန်းသောစူမီပါရစ်ဖင့်အာဂယ်တူဒီဇာငင်လုံးဂူချာလက်တယ်သောဒေသခံအုံးဘီချီးဂူဏားဥလက်Arakan Yoma တုံးဇာညင်ဆာလော်တယ်သောဒေသခံဒေါ်ဝါးမော် ဂေါင်နောအောဂျပ်အဓိကဒီယင်းအာသပ်ဘီလီတာရားကူဒေဂါးညင့်ထာမ့်ပါလာမ့်အက်ကမ်တယ်လယ်ဇာကာအုံးကာဒါခါးလ်လက်၊အာအက်ကမ်တယ်ဓူယာနယ်လီမာစ်ဒူရီညာဒေါ်ဝါးမာမာလာဥလက်လယ်ဇာကာ ကာဒါဇာယာလိုကူလပ်ဒေသခံဒေါ်ဝါးပါဘောတဲ့ဂူဏားအုံးနော်ပါလက်သီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဇူဒီလယ်ဇာကာအုံးဂူရိနော်ပါရိဂျောင်သောအာသပ်လယ်ဇာကာ(1)ဧကေဂယစ်တယ်မဒေးကျွန်းကျောက်တန်းဖာရာတုံဦးမေင်မြင့်သိန်းတယ်တပ်ပါပိုက် (100)လက်တုံးဘီချီးသောအီနားပါလောတယ်(30)လက်တုံးဘီချီးသပ်ပါယစ်ဘီလီကူလောကီဒူလာကူလပ်ဂဏား(3)ဘောဆောလီဂီးထူယစ်တယ်ဗိုလ်ဝါးသော(5)ဘောဆောလီဂီထူယစ်(5)ဘောဆောယာပါလစ်(100)လက်တုံးဘီချီးပါဘော့အီနား(18)လက်ဒီဗာလ်ဒီလော(36)လက်(2012)ဘောဆောလယ်ဇာကာကီဏာဘီဂျာ(100)လက်အာသပ်ဂဏားဥယစ်တဲ့လယ်ဇာကာဧက 0ဒသမ87(0.87)အာမိပါဘောင်တယ်တီငါပမာဏ(100)လက်တုံးဘီချီအီနား(30)လက်တုံးဘီချီးသပ်ပါယီးတယ်အာမီပါ ပိုက်တီငါအုံးတာရားခါးလ်ထူယစ်တယ်ဟောတုံးဂဏားဥဘောင်ကျောက်တန်းဖာရာသောအာစောင့်တဲ့ဘိုသန်းသန်းဒေါ်ဝါးယောဦးမောင်မြင့်သိန်းဒူလာလယ်ဇာကာ ကာဒါနော်ဂေလပ်ယောလယ်ဇာက(2)ဧကတယ်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဇူးဒီမာနုအက်စောင်မာန့်သံဂူရာဂဲလ်တယ်လိုက်ကင်ဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်တာရားဒီလုပ်မုဒ်ဂယ်ဘီချီဒုတ်ဥအာသပ်ဂဏားတီငါ(20)လက်ပါလပ်ယောနော်ခါရစ်ဒေါ်သန်းသန်းဒေါ်ဝါးဇာကာတယ်ပိုက်လိုင် သောနော်ဂေလပ်ယောမူရာကာဇာကာကျီးဂေယစ်ပိုက်လိုင်းဇူးဒီလယ်ဇာကာအုံးသဲဂူရာဂေလိုက်ဂူရိခါးလ်နော်ပါရဲ့ဖောက်ဖဲဂိုက်၊ရှက်ဂိုက်ဥအာသပ်တဲ့ဇာက(2)ဧကအာနိဆာနီရပ်အာမားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုတင်မြတယ်ဂဏားဒီဘော်ကူလောအီနားပါလက်တယ်တီငါ(20)လက်ယာဒါလ်ဒီနင်ပူရားလောလယ်ဇာကာအုံးယောဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်ဒေသခံလယ်ဇာကာဥလပ်(900)လက်၊အာဆာရာဥလက်(700)လက်၊ဗုလ်ယောဇာကာဥလက်(500)လက်ဒီဘော် လစ်ဒေသခံမာနုရစ်ကူလက်တယ်အီနားဒေသခံမာနုကျုံးသပ်တုန်းသောနော်ပါလက်ကြားတိမာနုကျုံခါးလ်လက်ဘီလီကူလောအီကာလသောတာရားဒေသသောကုမ္ပဏီသောကင်ဂူရိအာသပ် CNPC ကုမ္ပဏီမာနုကျုံယောဒေသခံမာနုကျုံလိုက်လက်ပါယောကောင်ဂူဏားဒီဘော်မာမာလာရဲ့ဂေါင်အော်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော်တယ်အစိုးရယောဇာကာလူရီဂျောင်တယ်လိုက်အာဂယ်(20)မီတာယာတယ်ဦးမောင်ဘသိနားဇာကာမီဘာဘီစင်တယ်(20)မီတာသော(66)ကွက်အောဂျပ်ဇာကာရဲ့ကျောလိုက်လူထူယစ်တယ်လူလပ်တော်မားလိုက်ကီဥဘော်ဇာကာဝန်းထားဘော်တယ်သပ့်လယ်ဇာကာအုံးကူရိနင်ကုမ္ပဏီအုံးဘင်ငှာဂေလပ်ယောမာဒီဝန်ထာဘော်တယ်သပ်မော် လိုကော်ဒါးဘီချီဥလောင်တယ်အက်ဗာလ်နော့ဆန္ဒဒေဂိုစ်ပိုက်ကူညင်နော်ဂူယောကူညင်နော်ဂူလောင်းတယ်အာအက်ဗာလ်ဂူဏားတီငါဒီလောတယ်ယောအီဒူလာအာမီတယ်ကုမ္ပဏီတုံးတီငါဒီဂျောင်ဆမ့်မော်ဆမ်တီအောမော်ဂေါင်နော်အောဂျပ်ဆမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ်ဝါးကြားတိခါးလ်ဂျောင်၊မြေတိုင်းစာရေးအုံးအီတီငါတယ်အာမီပါပိုက်ယာဘီလီဦးမောင်မြင့်သိန်းကူဒေဂါးလော့အာမာစ်တော်ဂါညာဒေါ်ဝါးယော မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းဥညင်ဥညာဒါတ်တော်တုံးကေရံဆီတူလပ်တယ်မေသင်္ဘောအာလပ်မေသင်္ဘောအုံးစူမီပိုက်ဇာငင်ဂူရိထူယစ်တယ်လိုက်သီကာလသောမာစ်တော်ဂိုစ်နော်ပါစ်ဘီလီမေရိတေရိအုံးကူူယစ်ဒါဂိုစ်ညင်ဘီလာ(6)ဂေါင်ဒါးဥလပ်နယ်လီနော်အာအက်ဒိန်နာဇာလ်ဖဲ့လီညားအက်စောင်ရဲ့ဘာဂျာလက်မေသင်္ဘောရဲ့ဇာလ်ဖဲ့လီညားအုံးကီချုနော်ဂေါ်ရဲ့ဂါဇာလ်ဂါတူလာဇာဂ်ပ်ဒါဂါလပ်မာစ်ဂျာဘော်တာရာကူထူယစ်တယ်ဘီဘာ(6) ဂေါင်ဒါသောနော်နယ်လီနင်နော်ပါရစ်ဘောင်ဒူလိုမာရာတယ်နာစ်ဘီလီကျောက်တန်းဖာရာတုံးပါနိကင်ဂေါ်ရစ်တယ်မာနုအက်စောင်ကူဒေဂါးလောတာနင်နော်လီဂီပ်ိုက်ကူထူယစ်တယ်အီနားပါနိကင်ဂူရိညားဒေါ်ဝါးမေသင်္ဘောအာလ်လပ်ဇာလ်လုံ့တူလာပေါ်ရစ်နော်တူလီလပ်ပင်ကာသောဇီဂေလပ်ဖာဒီဇာသံဇစ်မြစ်ကဘော်ယာကူလပ်(ဇာဂျပ်ဇာငင်လော်ပါနိဂူလာ)ဇူးဒီဘီချီဂူဏားအောတာရားဇာလ်ဖဲ့လီဂျပ်ကာကျီး(41)ကွအာသပ်(39)ယောအာ သပ်အာလ်ယာ(41)တယ်ရင်ငှာသီဒီပါဇူးဒီဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်မာစ်ယောသီဇာငင်လန့်နောသပ်အာသပ်တယ်မေသင်္ဘောဇာငင်ယောစိမ့်ဒိသီဇာငင်သပ်ပါနိဂုလ်တယ်အာဇာငင်တယ်ဆောစ်ဘီလီပြိန်းဖာရာတုံးဦးမောင်မြင့်ခိုင်ကူဒေဂါးလောမစ်ဒူရိန်ညာဒေါ်ဝါးရေစူအနက်(27)မီတာလိုတန်ချိန်(3)လက်တူလီပါရစ်တယ်မေသင်္ဘောစူမစ်တယ်ဇာငင်လောသဘာဝသန္တာကျောက်တန်းအုံးကာဒါဇာဂျူဝါးနီလိုပါနိသောအာစောင်တဲ့မာစ်ကျုံ့ဒါ ဂျောင်ဘီလီဘာဘီလက်(15)ဘောဆောရောတူဒီသံဇစ်မြစ်သောဇာလ်ဖဲ့လီအာယစ်တဲ့ပြိန်းဖာရာမာနုကိုမောင်မောင်သန်းတယ်သံဇစ်မြစ်သောအာသိတယ်မာနု(3000)ရောသောမာနုအာဒါးတုံးဘီချီကင်ဂူရိခါးလ်အာသိအီနားဂူရိခါးလ်နော်ပါရဲ့ကေရံဆီတူလပ်တယ်မေသင်္ဘောကုံအာဇာဂေါ်ရစ်တယ်လိုက်တီရိတ်၊ဆာလိပ်အာနိဂုလ်ဘီလီကူပါရစ်မေသင်္ဘောအာလပ်ပါနိလော်ရစ်လိုက်မာစ်ကျုံဒေါ်ရာဂျပ်လိုက်အာဂယ်ဒူလာမစ်နော်ပိုက်တာရား အာဂျီနင်မစ်ကျုံဒေါ်ရစ်ညင်အီသံဇစ်မြစ်သောနော်အာဂျပ်ကူပါရစ်တာရားတယ်သုတေသနနော်ဂေါ်ရောင်းကူလက်အီဇူဒိဒေသခံမာနုကျော့လိုက်အက်ဒိန်လိုအက်ဒိန်ဒုတ်ဥအာယစ်ဆာနိရ်အစိုးရမာနုကျုံနောရစ်ယောကူဒေဂင့်တာရားယောကူနော်ပါရစ်အီစီမံကိန်းတယ်ဂါဒါ့တ်တင်၊ဥညာဒါ့တ်တော်လိုက်ဂေါင်ဥလပ်ယောတာရားလိုက်တယ်နော်ခါးရစ်မဒေးကျွန်းဒေသသောအီစီမံကိန်းဇူဒီကင်ကော်မီအာယစ်၊ခါးလ်ဏာဇူဒီဒုတ် ပါစ်အာယစ်အီဒေသမာနုကျံူအာအက်ဇာကာသောဇပူရီဘော်ဒူလာဥအာယစ်ဘီလီကိုမောင်မောင်သန်းကူလောအီစီမံကိန်းညင်နော်ဂူကျစ်(4)ဖာရာအာသိ၊မာနု(3000)ဘီချီးထာယီမဒေးကျွန်းဒေသရဲ့စင်ကာပူဒူလာအော်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော်၊ဒေသမာနုကျုံရဏ စ်ဂေါင်ဂူရိဘော်၊ဒေသေဒါ်ဝါးရဲ့ကင်ဒီဘော်၊ဇာငင်၊ရေဂါ၊လျှပ်စစ်အာဂုန်၊အာဇာဂေါင်အော်ပေါ်ရားယောဂူရိဂျီဘော်ဘီလီဒေသခံမာနုကျုံကူဒေဂါးလက်အီစီမံကိန်းရဲ့အာမီ ဂေါင်နော်ဒီဂီစီမံကိန်းညင့်နော်ဂူဂျပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရစ်နောဆား၊ဒေသမာနုရစ်ယောကော်ဒါးနော်ကောမဒေးကျွန်းရဲ့ဥညာဒါ့တ်တော်မာနုကျံူဂေါင်ဒီဂီလပ်ယောဒေသမာနုကျုံဒုတ်လိုလက်ပါစ်အာသိအီစီမံကိန်းရဲ့ဥဒါ့တ်တုံးဂေါင်ဒီဂီလပ်အာမားဒေသသောဂေါင်နော်ဂျပ်စီမံကိန်းီဒီဂိတ်ဆာမ့်မောင်မောင်သန်းကူလောမဒေးကျွန်းကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်ရောဇာဂျပ်ကျောက်မော်ကြီးဟင်းငွားဇာငင် လုံးဂေါင်ဥလပ်ယောအက်ဖာရာလိုအက်ဖာရာအာဇဂေါ်ရစ်တယ်ဇာငင်လုံး၊ဘုတ်တော်ဂိုစ်တီအုံးယောအာဂယ်ဒူလာဖုန်းလိုင်းအုံးပါဂျပ်ဇာကာပါ၊နော်ပါဂျပ်သောနော်ပါဘာဇာတ်ဘီလီဂေယောင်းမာနုကျုံကူလက်ဒေသလိုက်mPTတာဝါဂူချာဂျီထူယစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဟောတုံးပူရားယစ်ထာမ့်နော်ပိုက်အာဂယ်ဇီဇာကာဥကျော့သပ်တယ်လီဖုန်းကုလ်ပါလပ်ယောပီဂျပ်တယ်တာရားဒေသသောနော်ပါရစ်ဒူလာဖာရာ(4)ရင်နောပါဂျပ်ဇာကာသောသပ့် တာရားကူထူယစ်ဒူလာဒေသခံဒေါ်ဝါးရဲ့စီမံကိန်းသောကင်ဒီထူယစ်တဲ့ယောကောင်ဖာရာသောဒီထူယစ်တဲ့ပါနိအုံးရင်ငှာဂူရိသံချေဥဒီအာသပ်လိုက်ဖာရာမာနုကျုံဒိန်ဂျာရစ်ဥဘော်ဒေါ်ရစ်ညင်နော်ခါးလ်ဘီလီကူလက်CNPCမာနုကျုံဒေသဒေါ်ဝါးရဲ့ကော်ဒါးဘီချီးကူယစ်အီစီမံကိန်းတယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတယ်လိုက်ဒေသမာနုကျုံဂေါင်ဥဘော်တယ်စီမံကိန်းအက်ကမ်ကူလက်တယ်အီနားဆားလပ်သီကုမ္ပဏီသောမာနု(50)စောင်ဂါဒေသ ဒေါ်ဝါးကင်ဂူရိပါလပ်ယောအားမာနုကျုံကင်ဂူရိနော်ပါစ်ဘီလီကိုမောင်မောင်သန်းကူဒေဂါးလောမဒေးကျွနးကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်လိုဖာရာဝါးနီလိုပေါ်ရောက်ဆမ့်ဦးမောင်မြင့်ခိုင်ကူလောတာရားသောဂူလက်တယ်ဇာငင်လုံးကျောက်ဖြူဆောလ်ရောကာမစ်နိုစ်အာဂုန်ယော(24)ဂေါင်ဒါဒိန်နပ်ရိုက်ဂျပ်ပါဒါဗိုက်ဂိုက်တီယောအာသပ့်ပါနိဆာဂတ်တယ်အိန်ဂျိန်(2)ဘားအာသပ်ယောတောပါနိရဲ့နော်လူညင်မန္တလေးတုံးအာ ဂျပ်ယာဝန်းဆောလ်ရောတူလာမ့်တယ်ဖာရာအားလပ်ဒီဂီဘာပါနိယောသံချေဥဒီအာသပ်ပါနိဂေါလ်ရောဒီထူယစ်တယ်ဒူဒေါလောက်ကြွီပြာအုံးရင်ငွာဥလပ်တာရားလိုအာမာလိုပေါ်ရောက်တာရားဇာငင်လုံသောအာဂုန်အာသပ်တယ်လိုက်စင်ကာပူဒူလာဥလပ်ယောအီဒီတယ်ဖာရာဒူလာဥအာသပ်ကူလက်………….. […]

 22 total views

ဂွဆောလ်သောလယ်ဇာကာလိုဂေါလ်ရော်ဘီရာကာဒါဂေယစ်တဲ့မာနုရဲ့တီငါဂူဏားဒီဘော်

Arakan Yoma| မောက်ဂေါဒါ့တ်ဂွဆောလ်ရောလယ်ဇာကာ၊ဂေါလ်ရော်ဘီရာကာဒါဂေယစ်တဲ့မာနုကျုံရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တုံးတီငါဒီဘော်ဘီလီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်တော်တုံးဇွန်မစ်(20)ဒိန်သောနယ်လာစ်ထူယစ်ဂွ- မဒေးငူရေဂါဂေါ်ရားသောဘာဇီးဂေလက်တယ်လယ်ဇာကာဦးပိုင်(11)ဝန်လိုလယ်ဇာကာ ဘာဇီးဂေယစ်တဲ့ မာနု(26) စောင်လိုဂေါလ်ရော်ဘီရာဂေယစ်တယ်(9)စောင်ရဲ့တီငါဗာယ် ဒီဘော်ဆမ့်လီဂီ အာသပ်ဘီလီအာလ်လပ် ယောတီငါပမာဏဟောတုံးဒီဘော်ယာဝန်းဒေဂိုစ်နော်ထောစ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုတယ်အီရေဂါဝါးဂေါ်ရစ်တယ်ဆမ်ဂွဆောလ်ရော်မာနုကျော့လိုက်ဂေါ်ဒါနော့ဒေသသောအာသပ်တဲ့မာနုလိုက်၊မောက် ဂေါဒါ့တ်တော်လိုက်ယောဂေါင်ဥဘော်တယ်စီမံကိန်းဥညင်ဂူဏားဂေယစ်တဲ့ဒေါ်ဝါးရဲ့ဥပေဒဥဗူရစ်တိဂေါ်ရစ်တယ်နော်ဘီလီသီဒိန်နားလက်ပါးလုပ်ပီးဥလက်တယ်သောကူဂေလက်ဝန်ကြီးချုပ် ကွသောဂွမဲဆန္ဒနယ်တုံးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးလိုမြို့နယ်၊ခရိုင်စီမံခန်းခွဲရေးကော်မတီမာနုဒေါ်ဝါးလိုစ်ဂွမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသောဒေသမာနုကျုံလိုလက်ပါလုပ်ပီးဥလက် နယ်လာစ်ထူယစ်တယ်ဆာမ့်နော့သီပို့လ်သောအာလက်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုလယ်ဇာကာအာသပ်တဲ့မာနုကျုံရဲ့ဘိတ်ဘီဂျီယော၊မြေသြဇာယောဒီလောဘီလီအာလ်……………  22 total views,  1 views today

 22 total views,  1 views today

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအုံးစီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဂူရိဗိုက်လိုက်ANPဗဟိုဒေါ်ဝါးဆောလ်ရင်နိရဲ့ကူလက်……

ArakanYoma| ဘီလောင်နော်ဥဘော်တယ်မစ်က်ြသောဂူရိဗိုက်တယ်အထြေထြေရြေးကောက်ပြဲသောကိုယ်စားလှယ်လောင်စီစစ် ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဂူရိဗိုက်လိုက်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဗဟို ဒေါ်ဝါးကူလက်ဆောလ်ရင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်စီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်ဥဗိုက်ကူလက်ပါတီဝင်(5)စောင်လိုဂူရိနင်လီဂီထူယစ်တဲ့ကာဘောလ်ရင်ရဲ့ဇွန်မစ်(25)ဒိန်နပ်ပီဂျပ်ထာညင်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးခိုင်ပြည်စိုးဆိုင်မာရီနင်ဇွန်မစ်(12)ဒိန်နပ်နယ်လစ်ထူယစ်အီဒါ့တ်တင်သောဂူရိဘောတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ဖွဲ့ရဲ့(2020)ဘောဆောနိုဝင်ဘာဆမ့်နော်ဂူရိ ဘော်ဘီလီဟော်ဘောလ်နယ်လာစ်ထူလစ်ယောမောက်ဂေါဒါ့တ်၊ဝဒေသသောဥဘော်၊နော်ဥဘော်ဆမ့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ့ကော်မရှင်တုံးနယ်လာစ်နော်ထောစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအီနာအာဏာပိုက်ထာစ်ယစ်တဲ့ပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDပါတီဥယစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုလိုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်ဝါးယောဖီရီရွေးကောက်ခံဂူရိဘိုက်ထာမ်ပါလာမ့်ရခိုင်အ မျိုးသားပါတီALPတုံးဂူရိထူလာစ်ယောအာယာတယ်နော်ထာALPယော(2015)ဘောဆောပီဓျပ်တိဂူရိထူယစ်တယ်ရခိုင်ပါတီဥယောင်တယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ALPလိုရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီAFPဒေါ်ဝါးယောဥဘော်၊နော်ဥဘော်ကောဂျပ်ယာဝန်ထာမ်နော်ပိုက်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်……………………  22 total views,  1 views today

 22 total views,  1 views today

သြစတြီးယာလိုဥရောပဒါ့တ်တုံ့စနစ်အုံးလူယောရစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂယ်ဂူလောတယ်ပါနိပုလ်(နော်လပ်)ဇီပေါ်ဝိုင်အုံဆက်ဒူရိဇာနပ်ဖင့်အိုင်ဒီယာပါလောတယ်စစ်တွေသောအာဂယ်ဂူလောတယ်ပုဂ္ဂလိကပါနိပုလ်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသအက်ကမ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တင်တယ်ဇောလ်ဘီချီ၊ပါနိဥဒတ်တယ်အ်ဘောဆောမချူသီယာလိုက်ဆက်ဒူရိဇာနပ်ဖင့်ပါနိပုလ်ဂူချာလောဒါ့တိတင်နောဂင်၊ဒူယဘီချီးထားလပ်ယောဆက်ဒူရစ်တယ်ပုလ်တယ် (21)ရာစုမာန့်နော်ထားဥညာဒါ့တ်တော်သော ပို့လ်ဖီလီအာယစ်တယ်ဘော ဆောဒီရီအုလ် ပုလ်ရော်ဆက်ဒူရိညာလိုဂင်၊ ဒူယာ သောဆက်ဒူရားလိုပေါ်ရောက်မာဗစ်အုံး ဥကျောသပ်၊ ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးဥကျောသပ်ဇာနိထူလပ်ပါနိဇာငင်ဂေလပ်ယောမော်ဇူရာပေါ်ဘီလီစစ်တွေဆောလ်ရောတုံးအန်တီဒေါ်မြခွာညိုယောအာလ်အက်ဒိန်တယ်တာတုံးအာသပ်တဲ့ဇာကာသောပါနိပုလ်အက်ကွဂူရိနင်ဇီပေါ်ဝိုင်းရဲ့ဆက်ဒူရီဇာနပ်ဖင့်သီငှားဘော်ဘီလီမော်ဥဒိလ်စစ်တွေဆောလ်ရောဥလပ်(99)ရာခိုင်နုန်းအာနိဆက်ဒူရိနော်ဇာနော်သီဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးဆက်ဒူရိဇာနိလပ်ဇီ ဒီဇာကျောသပ် မော်ဇူရာစ်ပါရဲ့ တာဇီပေါ်ဝိုင်းလိုက်ဂူရိဂျပ်တယ်သောတုံးအာဇာတ်တော်လိုက်မော်ဇူရာဘော်ဘီလီဒေါ်မြခွာညိုကူဒေဂါးလောတာရားဇူးတိဂူဂျောင်တယ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊အေဂေနာအုံးဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးဆက်ဒူရီဇာညှပ်တီငါဒီဘော်ကူညမ့်ပုလ်အက်ကွဂူချာညင်အန်တီဒေါ်မြာခွာညိုတယ်ကင်အက်ကမ်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ဘီလီမော်စူမိလ်အာလ်ဘေရာရဲ့ကူညင့်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောနော်ထားဂျပ်ပါနိပုလ် ဂူရိလောအီနားစစ်တွေဆောလ်ကူအာစောင့်တယ်Un Villageနင်ဒီထူယစ်တဲ့ပါနိပုလ်လိုခါနာဒေါ်ဝန်ယောခူလီထူယစ်ဇီပေါ်ဝိုင်းမာဒါးဒူရီယောရဲ့မော်တော်ဂါရီ၊ဆိုင်ကယ်ဆာလာစ်နော်ဇာညှပ်ယောဆက်ဒူရိဇာနိလပ်ဒိန်ဂျားရစ်အက်ကမ်ဥအာလပ်ဂါဂါဂူရိပါရိဘော်ဇီဒီဇာကျော့သပ့်ဘော်ထာပေါ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောဥညာဒါ့တ်ဇာညင်သီငှီထူယစ်တယ်ဘေရာတယ်ဘီရီဝါးကူလောတယ်အိုင်ဒီယာဝန်းနော်ဖီလီနင်ကီဒူလာဂူချာဘော်၊ ကီဒူလာဒေါ်ဂေးဥဘော်၊ ကီဒူလာသဘာဝလို ဆာဂေါင်းပေါရဲ့ ဘာဘီနင်ဂူချာလော်မော်နော်ဥဒတ်ဆမ့်Planတာနိဂါဂါဂူချာလော်ကီဒူလာဂူလပ်ဂေါင်ဘောအာဂယ်တယ်ဦးလေးတာဇာငင်လော်ကာကျီးလူငိုက်ညင်၊ဇောရော်ပါနိပေါ်ရစ်ဖင့်ဘူဂျူရစ်တိဂူဇာဂူရိထူယစ်ဟောင်ကောင်လေဆိပ်ပုံစံဒူလာအက်ကာကျီးလူငိုစ်ညင်စနစ်တက်ထူယစ်ဂိုက်(4)ရဲ့အက်ဒူလာဂူရိလောဆောမူ ကျောရစ်တိတူလီဂိုက် ကျုံယောကာဒါနော်အာယစ်တယ်လိုက်အက် ကာကျီလူငါလော်အီနားချော်ဒေါလ်ဆမ့်ဒေါ်မြခွာညို ဘေရာဦးမောင်အေးလှိုင် တာနီထူယစ်တဲ့ယာဝန်အာငုလ်ဂူဒါစ်ကူဒေဂါးလောပုလ်တယ်ဂူရာပေါ်ဝိုင်၊ ဘေရာ၊ဘီရီယာဂါဂါဂူရိလောပါနိပုလ်အက်ကွသောေရေတံခွန်အာလ်အာဂျောင်တယ်မာနုကျုံဒူယာကာဇာနော်ဥလပ်ယောမော်ဇူရစ်ဖင့်ဂူရိထူယစ်ဂူရာပေါ်ဝိုင်းပုလ်တယ်ပါနိဂါလံ(3)သောင်းအာဒါ၊ဒင်ဂြမာနုပုလ်တယ်ပါနိဂါလံ(1)လက်ဂူရာပုလ်တယ်(2)ပေအာဒါး၊ဒင်ဂွပုလ်တယ် (5)ပေဂုလ်အီနားဂူရာပေါ်ဝိုင်လိုက်ခူလီထူယစ်ဒင် ဂွမာနု ဆက်ဒူရစ်တယ်ပုလ်နော်အော့နာခါးလ်ဂျပ်ယာ၊ဂါဒတ်တယ်ယာ၊အာဂတ်တယ်ယာ၊ ဒူဒီကာဘောလ် ဘူဒူလာစ်တယ်ယာခူလစ်ဘေရာ၊ဘီရီယာဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဒီဂီလာမ့်မာနုယောကိုဗစ်နိုက်တင်းဇူးဒီဂေလ်တယ်မစ်ကျွသောအက်ကာကောင်ခူလီနော်ပိုက်လောဂူရာပုလ်ဝါးရဲ့ခူလီနင၊်ဒင်ဂွပုလ်ဝါးနော်ခူလစ်မာနုကျုံအာဗိုက်ဘီလီကော်ဒါးရော်စူနီလာမ့်ဒေါက်ကုံ၊ခုံအုံးလူ […]

 20 total views

အီကုလ်မာသပ်အင်ဒါလ်ရော်ရဲ့ဒေဂဲလ်ဖင့်ဂေါ်ရားအာယစ်မာနု

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်(27)ဘောဆောဥတယ်ပေါ်ဝိုင်းအက်စောင်ဂါဂါအီကုလ်အက်ကမ်ခူလီပါရစ်ဖင့်ဂူရိလော်ဆောလ်ရောမာနုယောနော၊တူဝန်မာနုယောနောတာုန်းဝါအာယစ်တဲ့မော်အက်ကမ်ရဲ့ဂေါ်ရစ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံအီကုလ်သော(10)ကေလက်ဖစ်နော်ဥလပ်နော်ပါရစ်ဒူလာမာဗစ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းလိုက်သောမော်နော်ဇူရာစ်ကျောလိုက်ကူလပ်ဇီနှိပ်ပူရားပေါ်ရဲ့ကွာပေါ်ရစ်နော်ပါလပ်အာဥညာကင်ယောနော်ဇာနပ်ဘီလီအီကုလ်ခူလီထူယ်တဲ့ကိုဝင်းကျော်လင်းငဲ့အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းညော်ရဲ့အောဖစ်တုန်းဇာယောရဲ့ကူဒေဂါးလောဂေတယ်ဘာဆောတူလီနင်အီဘောဆောရောဂူရိပါလောတယ်တာအီကုလ်နင်တယ်မောက်ဂေါကော်ဒါး လို”နီ၊လ၊ကြယ်”ကော်နေ၊လ၊ကြယ်ကူလပ်အာဂါရပ်တိန်နင်ရစ်လူယစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်အာယစ်တယ်တပ်ဒယ်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တုန်းလာမှီလော်တယ်အထက်တန်းမာကြော်အက်စောင်တက္ကသိုလ်သောကင်စူမိနင်ဒေရီနောအောဂျပ်ကင်နယ်လီယောရဲ့ေ်ဒါဆောင်ခူလီလော်တပ်မောက်ဂေါဒါ့်တ်စစ်တွေဆောလ်ဖာရာအက်ကမ်သောဇာဂျပ်သောဆိုင်ကယ်အက်စီးဒင့်ဥညင်ဂါဒုတ်ပါလောတပ်ဆိုင်ကယ်လိုဇာဂျပ်သောမော်တော ဂါရီအက်ကမ်လိုဘာဇီနင်းအက်စီးဒင့်ဥလော်တယ်နော်တယ်မာရာဂေးလ်အက်တော်အာဂါအက်ကမ်ဘင်ငှီ၊ဒါမေနာယော၊ပုံနော်အာလ်ရွာဘင်ငှီနင်ဒါဘိုက်ဂိုက်တီသော(7)မစ်ထာပူရိလော်အာဇာဂူရိပါစ်လပ်ယောတပ်ပူရိအာသပ်တဲ့ဝါဘိုဖာရာအီကုလ်ဇာယောရဲ့ဇီနှိပ်ပူရိ၊သီငှားဂျီနော်ပါရစ်ကျောလိုက်ကူလပ်တပ်တယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ဂါရီစူရီးနော်ပါရစ်အက်စီးဒင့်ဥညင်ပီဂျပ်တိကီကင်ဂေါ်ရားပူရီဘော်ဗာဗီယော ရဲ့(10)ကေလက်တူဒီသီငှီအာလ်တယ်ယာအုံးဖီရီသီငှားဂျီးပါရစ်ဖင့်အာကင်ယောနော်ဇာနပ်တယ်လိုက်အီကင်မာန့်ဂူလောတယ်အီကင်မာန့်နော့ဘောဆောဂူရာဥလပ်ယောတီငါပူဂျားဘီချီးလာဂတ်သီငှားဂျပ်တဲ့နည်းလမ်း၊မာကြော်ယောလာဂီလပ်ယောပီဂျပ်နော်လာမှီနင်ကင်ဂူရိဂေလ်နံပါတ်(1)ကူလပ်တီငါပူဂျားတပ်ယောတူဝန်မာနုအက်စောင်နောအာဂယ်ဂူယစ်တဲ့ကင်မာန့်ယောဘောဆောကောင်တယ်လိုက်တီငါပူဂျားမာမာလအာသပ့်တာ ရရားစံသတ်မှတ်ချက်ရဲ့ကူလပ်ဂါဂါအီကုလ်အက်ကမ်ခူလီပိုက်ကူလပ်နံပါတ်(1)အီကုလ်အက်ကမ်လာဂါတ်အီကုလ်ကူလပ်ယောဘော်ဒါဆောင်ဒူလာဂေါလ်ရော်ဒူလာနော်ပါရစ်အီကုလ်ပူရစ်တယ်ဇာဂါ၊မာကြော်ထာဂျပ်ခူလီ၊အောဖိစ့်ယောလာဂယ်အီကုလ်အက်ကမ်ဒူလာဥလပ်သပ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတုံးဂါဂါအီကုလ်ခူလာဒေတယ်တာတုံးဇာကာယောနိုက်တာဘူဇီမာဗစ်အုံးတုန်းဇာကာအက်ကမ်တယ်အာသပ်သီဇာကာဝန်ယောအီကုလ်အက်ကမ်ဘာဏီလောအာ သပ်တယ်တီငါပူဂျားဝါနီလိုဒါလ်တယ်ဒီဘာလ်အာသပ်ဇီဥကျော့သပ်အီကုလ်အက်ကမ်ဘာဏီထူလပ်လာဂတ်သမ့်ပီဂျပ်ဂူရိနီဂျာဘော်ကိုဝင်းကျော်လင်းအက်စောင်တယ်မော်နင်နော်လာမစ်ညင့်ကျောလိုက်ဂူရိအာသပ်ကူလပ်တာဗစ်တယ်ရွာကြီးတောင်အစိုးရေကျာင်းမာသပ်ဒရဝန်၊မာတယ်အီကုလ်မူဇောင့်ငတ်တီနာဆာဘီဂျပ်ဘီညာဥလပ်ထမင်းကြော်၊ဘီလာဥလပ်မုန့်တီဘီဂျပ်အီနားယောဘီဂ်ပ်တာရားတုံးဗာစ်ဘုံလ်(7)စောင်အာသပ်တာ ရားဂူရာကာလပ်ဘီချီဒုတ်အာဥညာမာနုဒူလာကျူရှင်လူနော်ပါရစ်တာတုံးမော်နော်အာသပ်တဲ့(7)ဘောဆောရောဘီချီဒုတ်ဥလပ်ယော(2006)ဘောဆောရောအားမာကြော်ရုံမာငေနာမာဒါလက်တယ်လိုက်ဥညာမာနုကျုံဒူလာဇီနှိပ်ပူရိပါလော့တယ်(10)ကေလက်ဘောဆောရောယောသီဒူလာကော်မော့စ်မေးခွန်းဟောင်းဇီနှိပ်အ်ဆပ်၊ဗလာစာအုပ်၊အကြမ်းစာအုပ်ယောပါရီလပ်တယ်အထူးထုတ်ဆာနီရစ်ယောကီနီနော်ပါရီလော်တယ်ယာဝန်းကူလောသီဒူ Dအက်ဘာသာလို(10)ကေလက်ဖစ်ဥလပ်ယောမော်ခူဇီးနော်အော့တပ်ဥဒါအာယစ်တယ်ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဥဒီနော်ပါလော့ကောလိပ်ဥဒီနင်တပ်ဝါအာယစ်တဲ့ဆမ့်ဂူရိပိုက်ယောတီငါပူဂျားဏာဂျပ်လိုက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥဒီလောတယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလော့ဝါသနာနာဂျပ်ကင်အက်ကမ်ရဲ့ဂူရိလပ်ယောပစ္စုပ္ပန်သောဂေါင်အောဖင့်ကူရိပိုက်လိုက်ဒိန်ဒေရီလာဂီဘော်အီကုလ်ဥဒီလပ်ယောမော်နော်ဇူရစ်သောတုန်းဒီဂရီဖစ်ဥလပ် မာကြော်ဂေါ်ရားပူရီဘော်တာတုန်းမာကြော်ဂေါ်ရားနော်အာယစ်ဝါသနာယောနော်ထားတက္ကသိုလ်First year Second yearမာန့်မော်နော်ဇူရာစ်ပီဂျပ်ဗာဗီနင်မာကြော်ဥဘိုက်အာယစ်တယ်လိုက်ဂါတုံးဇတ်ဒါလ်ဝါသနာထာကျောသက်ဂါအီနားဂူရိအာသပ်တဲ့ကင်မာန့်ရဲ့ဂေါင်အောဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်မော်စူမီအာလ်သီယာလိုက်အာန်ဒါလ်ရော်တုန့်ပေါလ်ရောအာလ်တယ်မာနုအက်စောင်ဒူလာကင်ဂူလောယာဝန်းကူဒေဂါးလောတာတုံး မာမာလာဘီချီးထလပ်ယောဂေါ်ရော်တုံးဒီပီဒါလ်ဒီဂျောင်တယ်တီငါလိုနော်ဥလပ်ယောဂူရာကာလပ်တူဒီဇီနှိပ်ပါဂျပ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းအက်စောင်ဥလပ်ယောအင်္ဂလိပ်ကော်ဒါး၊ကွန်ပျူတာသောဘောလ်ကောင်တယ်လိုက်ကီဒူလာဂူရိလောရန်ကုန်ဆောလ်ရောအီကုလ်ပူရိလပ်ယောသီခေတ်သောတက္ကသိုလ်သောထာဂျပ်ဇာဂါနော်ပိုက်ဗာရစ်တိထာပါဂျပ်ဂေါလ်ရော်ဒေါ်ဝါးယောအက်မစ်ဂျပ်တီငါ(8)သောင်းသပ်ဒီဂျီပါရစ်တယ်တာမာတုန် (6)သောင်း၊တာဘေတုန်း(2)ပါဂျပ်တပ်တက္ကသိုလ်ဥဒတ်တယ်ကာလေသာတာဘေဒီဂရီဖစ်ဥလောအာအက်စောင်အဝေးသင်ဥဒတ်၊ဒါအက်စောင်ရှမ်းပြည်သောASTAဥဒတ်တာတော်လပ်ဘုံလ်အက်စောင်(10)ကေလက်ဥဒတ်မာဗစ်အုံး(8)သောင်းဒီလပ်ဗာရစ်တီထာခ(2)သောင်းဂျာပေါ်ရစ်ဗာစ်တော်လိုက်အက်မစ်ဂျပ်(6)သောင်းဗာစ်တော်ခလိုထာခလို(8)သောင်းဂျာပေါ်ရစ်ဂါယောတက္ကသိုလ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းတယ်လိုက်ဥယာအီယာလာဂယ်မာဗစ်အုံး ဒီနော်ပါရစ်(5)ကေလက်၊(6)ကေလက်၊(7)ကေလက်၊(8)ကေလက်ယော(10)ကေလက်အုံးယောရန်ကုန်ဆောလ်ဘော်ဒါဆောင်သောဂိုက်ဂေါ်ရစ်သီဒူလာဂူရိတီငါတော်ဂါလော်တပ်အီနားတီငါပူဂျားနော်ထားလပ်ယောတာအီကုလ်သောဥဒီအာစောင်တဲ့ဒေါ်ဝါးရဲ့တာဒူလာနော်အောဖင့်ကွန်ပျူတာအင်္ဂလိပ်ကော်ဒါးသီငှားဂျပ်တဲ့မာကြော်ယောအာသပ်ကူလောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥဒီပါလော်တယ်အမှတ်(400)ဆောတုံးဘီချီဥလပ်ဂေါင်ပေါ်ဝိုင် အက်စောင်ဥလပ်ယောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သောအောတုံးအီတုံးဥဒါအာလက်တယ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်လိုဆာလပ်တပ်နော်ရောင်တာတုန့်ကွန်ပျုတာစကေး၊စပီကင်စကေးယောနာဂျပ်လိုက်ဘီချီဒုတ်ဂူရိဂေါ်ရားပေါ်ရစ်သီယာလိုက်တာမော်နော်အက်ကမ်တယ်တာဒူလာအက်စောင်ယောဥဂျာနော်အာယသ်တယ်လိုက်တာအီကုလ်သောဥဒီအာစောင်တယ်ဒေါ်ဝါးရဲ့လာဂတ်တယ်Life skill အုံးဗျာကုံနော်ဥလပ်ယောထာပူရီဘော်၊ဝါပူရီဘော်ပမာဏမာန့် ဂူရိဂျီဘော်ဘီလီမော်ထူယစ်စစ်တွေဆောလ်ရောဥညင်၊စစ်တွေဆောလ်ရောဒင်ဂွဥအယစ်တဲ့ကိုဝင်းကျော်လင်းတယ်ကျောလိုက်စစ်တွေဆောလ်ကြီွတဲဖာရာသောဂါဂါအထက်တန်းအီကုလ်အက်ကမ်ရဲ့ကီဒူလာဥဘော်သမ့်ကူဒေဂါးလောဆောလ်ရောဥလပ်ဂါဂါအီကုလ်၊ဘော်ဒါဆောင်ယော၊ဇီနှိပ်ပူရစ်တယ်ယာယောအာသပ်ဆောလ်ရောအီကုလ်ပေါ်ဝိုင်ဥလပ်ဂါတုန်းမော်ထာဂျပ်ယာဝန်ဇာအာယစ်တယ်ဇာကာသောဥဒီပါရစ်ဖာရာဇီပေါ်ဝိုင်ဥလပ် ဂါဘာမန်အီကုလ်သောဥဒါပေါ်ရစ်တယ်သီမာကြော်အုံးနော်ထားလပ်နော်ပါရစ်တီငါနော်ထားဂျပ်ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးလိုက်တီငါထားလပ်ဆောလ်ရောထူလပ်ပါရစ်သီဒူလာထူပါရစ်တယ်ရာခိုက်နုန်းယောကောင်တယ်ဖာရာဒေါ်ဝါးယောသီငှီးပါရစ်ဖင့်ဂါဖာရာဂါဂေါလ်ရောထာညင်သီငှီပါရစ်ပေါ်ရားဖာရာအာယောရစ်အီကုလ်အက်ကမ်ခူလီလော်တယ်…….  20 total views,  1 views today

 20 total views,  1 views today