မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာဂူချာယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုကျောက်ထွင်းဂူလိုစေတီဂေါဇမ်း

Arakan Yoma| အီနားဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမူရားဘီဂျီရစ်တုံးမူရားဒေဂါးဂျပ်ကူလပ်တောင်ညိုမူရားဝါးရဲ့ဒေဂါးဂျာပူရိဘော် (224)ပေအောဇောလ်ဥညင်း(1)မိုင်တုံးဘီချီဒီဂေါလ်သီမူရားဝါးရဲ့ဇိန်ဒီးဆားဂျောသပ့်ဒီဂေါလ်ဒီဂီဘားပေါက်တောဆောလ်အနောက်ဖက်(4)မိုင်ဒူရောဇာကာသောအာသပ်တဲ့တောင်ညိုမူရားတယ်အာဂယ်ဆိလ်လောဘေဆာဂါဒီနင်မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာသပ့်ဆိလ်လုံးကူရိနင်ဂူဂူရိသီဘီဂျီရစ်ဗုဒ္ဓဆင်တုတော်ဂူချာထူလောအီမူရားရဲ့နွားလားဥသပကူလပ်ဇိန်ဒိဆာဂျောသပ်မြင့်မိုရ်တောင်ရဲ့ဆာလင်နော်ဂေါ်ရဲ့မီယောတောင် ညို၊တူယောမြင့်မိုရ်ကျားကူလပ်ဒူယာတယ်တောင်လိုမြောက်လိုလက်ပင်တယ်မူရားကူလပ်ယောတောင်မြောက်သပ်အာသပ့်တယ်အီမူရားတယ်ဇိန်းဒိဆာဂျောသပ့်အလျားလိုက်ဒူလာဇူဒီနွားလားဥသပမူရားဘီလီဒါယ်ဖီလာမူရားဘီလီယောတောင်ညိုကျာင်းဂေါလ်ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တသီရီတဇကကူဒေဂါးလော့အာဟီစတိုရီသောမင်းဗာရာဇာဝါးဘင်္ဂါ(12)ဆောလ်ရဲ့ဇီနီနင်ပီဂျပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဂေလပ်ဇီရစ်ပါစ်ရသေ့တောင်ဆောလ်ဂူတောင်ဖာရာသော အာဂယ်တူဒီဂေါဇမ်းဂူချာထူယစ်ကူလက်သီပီဂျပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောသီဒူလာဂူချာပိုက်မော်အာသပ်တဲ့လိုက်အရပ်ဒေသသောတော်ရာလက်ရာဇာပေါ်ဝါးလောက်ကပ်ရူယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုမူရားသောဆိလ်လောဘေဆာဂါရဲ့ကူရိနင်ဂေါဇမ်းဂူချာထောဘီလီကူဂေလောအီနားမာဒီပေ(40)အော်ဇောလ်ဇာကာသောဘေဒါ(42)ဘားဆင်တုတော်(50)ဆူအာသပ်ဘီဂျီရစ်အရှေ့ဖက်အောဇောလ်ဘေဒါ(2)ဘားရစ်သပ်မင်းဗာရာဇာဝါး ကော်ဒါးလိုဂူရိနင်အာဘေဒါအုံးလိုဆင်တုတော်အုံးစိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ဆောလိုဂူချာလောအဂင်္လိပ်အစိုးရအာလ်တယ်ကာလသောဂူချာလော်ဘီလီထာမ့်ပါလင့်စိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ရခိုင်ရာဇဝင်ဒူလာအာဂယ်ဆိလ်လောယာအုံးနော်ဘင်ငတ်ဖင့်ပီဂျပ်အာပိုက်တယ်မာနုကျုံယေတောင်ရင်းကျွန်းသောဘာသာရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးသောဘာသာရေးပေါ်ရောက်ဥလပ်ဗျာကုံးပေါ်ရောက်ဥပိုက်ဆာယောရဲ့တောင်ညိုဂေါဇမ်းရဲ့ တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ်ဘော်ဇားလက်တယ်အေဒီ(1531)ဘောဆောရော(22)ဘောဆောရာဇာဥယစ်တဲ့မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာရာဇာတယ်တောင်ညိုဥညင်တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်ကြိမ်ခွေမော်ဖာရာလိုနတ်တောင်ပြင်ဖာရာယောဂူသောဆင်တုတော်ဂူချာလော်ကူလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမင်းဗာရာဇာလောက်ကပ်ဂူဘီဂျီထားလ်ယောတောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်တောင်ညိုဂူကူလပ်ဒင်ဂွတော်လပ်တူဒီဂူဝါးသီဒီသင်ငို(52)ဥဒါပေါ်ရစ်ဂူဝါ ဘူဂျူရစ်ဘာရစ်ကူလက်မာနုအာရုပ်၊ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွား၊နဂါးအာရုပ်ေ၊ဒေါင်း၊ခြေင်္သ့အာရုပ်လိုထုတ်တန်းပုံ၊ပန်းကွက်ပုံယောဒီဂီဘာအက်ကမ်တယ်ဘေဆာဂါမာသပ့်ဂူချာထူယစ်တဲ့ပလ္လင်သောဆိလ်ဆင်တုတော်နော်တူလီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကျောက်ခေတ်လက်ရာလိုခေတ်တယ်လိုက်ဆိလ်ဂူဒီနင်ပလ္လင်ဂူချာယစ်ဥဗူရစ်တဇာပလာနက္ခတ်၊မုဒ်ယော၊ဂေါဇမ်းယောဆိလ်လိုဂူချာယစ်ပလ္လင်၊ပြသဒ်ဗျာကုံ ဂူချာထူယစ်တဲ့ဆိလ်ဘေဆာဂါနော်ဂူကျစ်မူရားတော်လပ်တောင်ညိုဖာရာအာသပ်ဥဗူးရစ်မင်းဗာရာဇာနော်ဥကျစ်တာဗာမင်းဗာမင်းစောမွန်တယ်စေတီတည်ဂူရိထူလော်တောင်ညိုမူရားအရှေ့မြောက်ဖက်သောပါးကျိတ်တော်စေတီတယ်ဟီစတိုရီထာညင်ဂေါဇမ်းညစ်ဓညဝတီသောအာလ်တယ်သောမဟာမုနီဓာတ်တော်စေတီ(248)ဆူရဲ့ဗျာဒိတ်ဝင်စေတီအက်ဆူသောအုလ်တောင်ညိုမူရားသောစေတီကူလပ်(9)ဆူအာသပ်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်တောင်ညို မူရားမာသပ်ဂိုက်ဗစ်သောနယ်လီအာသပ်”နံစိမ်နံယော၊ရွက်နံယော”နံစိမ်းဂိုက်ဒီဂီလပ်ယောရွက်နဂိုက်ဒေဂါးနိုက်မြေပုံဆောလ်ရောမာနုအက်စောင်ဒါဘိုက်တော်ဂါလော်ညာဏစက္ကေကျာင်းသောလူမိလ်သိဆရာတော်ဝါးဆာလောတယ်လောက်ကပ်ကျမ်းသောသဝင်ချောင်းရဲ့ချောင်းဇုံချောင်ဘီလီအာလ်သဝင်ချောင်းဖာရာကာဇာသောချောင်းဇုံချောင်းအာသပ်ချောင်းဇုံချောင်းမြောက်ဖက်သောတောင်ညိုမူရားအာသပ် တောင်ညိုမူရားတော်လပ်ပုလ်အက်ကွအာသပ်ပုလ်ဥဗူးရစ်ကျောက်မီးတွင်းအာသပ်ကျောက်မီးတွင်းကာဇာရွက်နီဂိုက်အာသပ်အာလ်ဆရာတော်တယ်အာဂယ်ဂိုလ်အာသပ်အီနားနိုက်ခြင်္သေ့ယောနော်ထားမာနုအက်စောင်ဒေဂါဂျီနင်ကျောင်းဂေါလ်ရောဖီရီအာလ်ဆမ်ကော်နပ်တော်ဂါဂျပ်ဖူဇာလူညင်ဆရာတော်တော်ဂါဂျပ်ဘီလီဦးဇင်းကူလောသီဂိုက်ကျုံပါပိုက်ကူလပ်နတ်ဇီနပ်တယ်ဒါပိုက်လာဂတ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲ့မြန်မာ ဘုရင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းလူမိလောတယ်လောက်ကပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တော်မာနုကျုံအိန္ဒိယဒါ့တ်တော်ဒါလက်ဘီလီကူလောသီပီဂျပ်ဒါ့တ်တင်နောဗြီတိသျှဇီနီလောတယ်ကာလသောမောက်ကာနိဂါဒါတ်တင်နော့ဖီရီအာလက်ဘီဂျီရစ်ရမ်းဗြဲမာနုအက်ဒေါ်ဘားတောင်ညိုဖာရာရူဘာဒယ်ပေါက်တောဆောလ်တောင်ညိုဖာရာမာနုကျုံရမ်းဗြဲကော်ဒါးကူလက်အဝကန်ဖာရာဒုံချောင်ကူလပ်တောင်ညိုချောင်းတောင်ညိုဖာရာစူမစ်တယ်ဂင်ဘီ လီကူယောင်းဂျော်ဘာအုံးမာလ်ပူဂျာဘီဂျီယောရစ်အက်စောင်ဘာဂီနီနင်တီငါနော်ဒီလောဆမ့်ရဲ့ဒါဗစ်ကူရီနင့်ဖာရာမာနုကျုံမာရာဇာညင်ဖာရာဝန်းကာဒါဂယ်ဥဖာရာအီဖာရာဇာညင်အာသပ်တဲ့မာနုကျုံဒူယာကာဇာအောက်ရွာသောရူလက်သီဖာရာသောမာနုနောထာအီဖာရာသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီဦးဇင်းထာမ့်ပါစ်အီဖာရာကျွန်းရှင်မ၊တောင်ညိုရှင်မအာသပ်တောင်ညိုသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီအာဂယ်ဒင်ဂွမာနုကျံူကူညင့်ထာမ့်ပါလာမ့် တောင်ညိုဂူရစ်အာမာနုကျုံဇာလ်ရုံကာဒီဂူဝန်းနီရဲ့ဂူချာလက်သီဂူဝါးသောအာဇာဂူရိပါရစ်ဖင့်ဆင်ငိုဂူချာယောရဲ့ကာဇာစေတီဝန်နိရဲ့ဂူချာလက်ဖာရာဒေသခံမာနုကျုံဒေါ်လာဥညင်ဘုရားဝေယျဝစ္စလစ်ဂေါပကအဖွဲ့ဘားညင့်လာဂတ်တယ်ယာ၊ပို့လ်ဖေလီအာလက်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တယ်တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်မာန့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းယောအာသပ်သောတောကျောင်းဂေါလ်ရုံဘင်ငှီဇာညင်သီဗုဒ္ဓဝင်ယာအုံးသဝင်ချောင်းဖာရာကျောင်းဂေါလ်ရော ဘာရာဂျီထူလက်ဘီလီဆရာတော်ဝါးကူဒေဂါးလောတောင်ညိုကူလပ်ဘော်ကျောင်ပုလ်လိုသမိုင်းဝင်ဇာကာ၊ဗုဒ္ဓဝင်ယောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းုံကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဇာညင့်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ရောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တဲ့တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်တယ်မာန့်ဂိုက်လိုဂူချာထူယစ်တယ်တောင်ညိုကူလပ်ဥအော်ဇောလ်နင်နော့စ်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းအုံးသဝင်ချောင်းသောအာသပ့်ဆာနိလူလပ်ထောဂျပ်ဇာကာနိုက် အပရိဟာနေယျတရား(7)ဇာလ်လိုအာဂယ်ဂေါဇမ်းဗုဒ္ဓဝင်ခန်းဥကျောသက်အာယာဥကျောသက်ဂါဇာကာသောကောင်တယ်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဂေလပ်ယောသဝင်ချောင်းဖာရာမာနုကျုံနော်ဂေါ်ရောင်ဆရာတော်ဝါးတယ်အီနားပရဝုဏ်သောတင်ဂေါ်နော်ထားဂျပ်လိုက်ပုလ်ရင်နီသောဂူရူ၊မိုလ်ကျုံပါနိခါးလ်ဂျပ်လစ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာသောဆောရက်ခါးလ်ညင်နော်အာဂျပ်ဖင့်သာသနာပိုင်ဇာကာအောဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ကူ လက်ဦးဇင်းတယ်လာဂတ်ဘီလီနော်ကူဘောအလှူရှင်ကဏ္ဏဇူးဒီကီဂျာအာယစ်အီနားစေတီ(5)ဆူအာသပ်သာသနာပိုင်ဇာကာဥလပ်ယောအန္တရာယ်နော်အောပေါ်ရားသင်္ဃာအုံးယောအကုသိုလ်နော်အောဖင့်ဂေါ်ရာပူရိဘော်အီနားပုလ်ရောသောဂူရုအုံးပါနိခါးလ်ညင်မာနုကျုံယောဆောရက်ခါးလ်ယောရဲ့အာလပ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာလိုနော်ခါရစ်ဘီလီဦးဇင်းကူလော …

မောက်ဂဲလ်ခါးလ်ဂ်ပ်နာပီပါနိ

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်ရာသီခါးလ်ဂျပ်မာလ်ခေါ်ရောဂူရိအာမ့်၊လိုရိုလ်၊မစ်လင်၊တေဒိုကူလပ်မာနုကျုံခါးလ်ဂျပ်မာလ်မောက်ဂေါဒေသသောဂူလာနာလာရဲ့အက်ဇာလ် လိုအက်ဇာလ်ပေါ်ရောက်အောဖင့်ခါးလ်မာနု ဘီချီခါစလ်ဂျပ်ကူလပ်နာပီပါနိမစ်၊မျှင်ကောင်လိုဂူရိထူယစ်တဲ့ မောဂေါနာပီသောနုံ၊ဟင်းချိုမှုန့်၊ရိုလ်၊မိုရိုလ်ဒီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့နာပီပါနိဘီလီဒါဂယ်နာကီပါနိရဲ့အာဂယ်ကူဇူရစ်နာပီဘီချီဥလပ်ပါနိဘီချီဒတ်နာပီကောင်ဥလပ်ပါနိအော့နာပီကူဇူရာဥလပ်သပ့်နုံ၊ဟင်းချိုမှုန့်၊ဒီနင်ရိုလ်၊မိုရိုလ်ဒတ်နာပီပါနိခါးလ်သောအာမ်၊ဘိုရိုလ်၊မစ်လင်၊တေဒိုးလိုခါးလ်ဘီလီမခင်ခင်စိုးကူလော့အီမာလ်ရဲ့ဗစ်၊ပို့လ်ပူလစ်ခါးလ်ဂျပ်နော့ဒိန်နော်သပ်နာဆာဒူလာခါးလ်ဘီရီ၊ဘေရာဗျ ကုံနဲ့မော်ဇာပါအက်ဒေါ်ဘားအာမ်ကောင်ပါဒူလာ၊မစ်လင်ကောင်ပါညာယောအာသပ့်တေဒိုကောင်ပါညာဒူလာဘိုရိုလ်ခါးလ်ညာယောအာသပ့်ကိုအောင်ကျော်ဆန်းတယ်နာပီပါနီရဲ့ဘိုရိုလ်လိုခါးလ်ကောင်ပါဖာရာတယ်ဘီချီနော်ခါးလ်ဆောလ်ရောဥလပ်ခါးလ်ဘိုရိုလ်ဥလပ်ဖက်ကာနီလိုစူနီ၊ရူပီအောဖီစ်၊အီကုလ်နာဒါဒိန်ဥလပ်ခါးလ်နာပီပါနိရဲ့ဘီရီအုံးဘီချီခါးလ်တပ်ယောကောင်ပါဖက်ကာနိလိုခါးလ်ဂျပ်လောက်ကပ်ယောတပ်ဂေါ် ရားပေါ်ရစ်တယ်ခေါရောရဲ့ဘယ်ရီအုံးကောင်ပါဒူလာနာပီပါနိဥလပ်ဘေရာအုံးယောကောင်ပါကိုအောင်ကျော်ဆန်းတယ်ပါရာဥလ်ဖာရာဒူ၊ဆောလ်ရောဥလပ်ဆောလ်ရောဒူလာစစ်တွေဆောလ်ရောတုံးဖာရာဇာလပ်ဆောလ်ရောဖက်ယော၊ဖာရာဖက်ကုံယောဘိုရိုလ်ရာသီဥလပ်ကီနီနင်ဂူရာကာလပ်(5/6)ကေလက်ဘောဆောရောယာအုံးကူညင်ခါးလ်ဂူရာကာလပ်ဥလပ်ဘိုရိုလ်အက်စောင်၊နုံအက်စောင်၊မိုရိုလ်အက်စောင်ဒီနင်ခါးလ်ဂျပ်ဂါဒေသသော ထားဂျပ်သောခါးလ်ဂျပ်မာလ်လုံးဥညာဒေသလူမိလ်လပ့်ခါးလ်ပါဘောနဲ့နာပီပါနိကူလပ်ဖက်လိုခါးလ်လပ်သပ်အရသာအာသပ်တယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့ဇော်ထွန်းဦးဥလပ်ရန်ကုန်လူမားကာလသောဂါဒေသသောဖက်ကာနိလိုခါးလ်လပ်ယောဂါဂါထားလောက်ကပ်သီဒူလာခါးလ်နောအောအီနားဥလပ်(7)မစ်ဒေရီဥယင်သီမာလ်လုံးခါးလ်အာယစ်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောနာပီပါနိတယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောနော်ထားဇာငင်လော်ဘီဂျီဂျောင်တယ်ယာ အုံးငံပြာရည်လိုမိုရိုလ်ဂူရီလိုယာဘီဂျီဂျောင်နာပီပါနိတယ်နောခါးလ်အာဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဖက်ကာနိလိုခါးလ်ဂါဂါတယ်နော်ခါးလ်တပ်ရန်ကုန်လူမီလ်လော်တယ်အက်ဘောဆောတုံးဘီချီအုလ်လပ်ယော(2)ဗာလ်သပ်ခါးလ်ယစ်တယ်ရန်ကုန်ငေါ်ပီဂျပ်တိန်ခါးလ်နော်ဇာအီဒီဂူချာထူယစ်တယ်ငံပြာရည်ယာသပ်ခါးလ်ဂေယစ်တယ်နော်ခါးလ်ဂျပ်(6/7)မစ်ဒီရီအော့မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့ ဇော်ထွန်းဦးဇာကာသောဘိုရိုလ်၊အာမ်ဒေါ်ရစ်တယ်ရာသီဥလပ်ခါးလ်ဖက်နော်ထားလပ်နာပီကားရစ်ဂိုက်ကျော်ဥဗူးရစ်လူဇာယောရဲ့ခါးလ်ယစ်တဲ့ဂူရာကာလပ်ယာအုံးမော်နော်တူလီယောရဲ့ကူဒေဂါးလောအီနားရန်ကုန်ငေါ်အာသပ်တဲ့ဖက်ကာနီလိုသီဒူလာဂူရိခါးလ်တယ်နော်ဇာအာတော်ကာရီသပ်တပ်ဇာနပ်ဒူလာရာနိယောရဲ့ခါးလ်သောအာသပ်တဲ့ဖက်ကုန့်ယောဂူရိနော်ခါးလ်ဗစ်ခါးလ်လပ်ယောမောက်ဂေါဒူလာမိုရိုလ်၊ခေါ်ရော် ဘီချီဂူရီရာနပ်ဘီလီကုူလောနာပီပါနိကူလပ်တာမာဂေါ်ရစ်တဲ့ယာသပ်ကောင်ဘီလီဘူးသီးတောင်ဆော်ရောတုံးမစုမေထွေးတယ်အာဒေသသောလူမီနင်သောတောမာနုကျုံရဲ့ဂူချာညင်ခါလ်ဘာလော်ဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းသောမောက်တယ်အာစောင့်တောပါအာမားဒူလာနာပီနော်ခါးလ်ငံပြာရည်သပ်ခါးလ်ဂ်ပ်တပ်သီဒီလူမီလောက်ကပ်အာမားသီဒီအီဒူလာဂူရီခါးလ်ဂျပ်ယာဝန်ဂူရိဒေဂါးလောကောင်ယောပါအာမားသီဒီဒူလာနာပီရဲ့ကာဇာနော ခါးလ်ဂျပ်လိုက်မော်နော်ဆမ်တီနော်အော့ပီဂျပ်တယ်ခါးလ်ကေင်းပါမောက်ဂေါဒေသေသာနာပီပါနိရဲ့မာနုဘီချီခါးလ်လပ်ယောဘီဂျီညာတယ်နော်ထားအာမ်၊ဘိုရိုလ်၊မစ်လင်ငေါ်ရဲ့ဥညာဒေသဒူလာမိုရိုလ်ဂူရီ၊ငြံပာရည်၊ဆေးသကြားလိုဂူလီယောရဲ့ဘီဂျပ်အေဂေနာအုံး၊ဖက်ကုံအားလပ်အီဒူလာဂူရိနော်ခါးလ်ဘာလပ်မောက်ဂေါသောအီဒူလာခါးလ်နာမာလ်အာသပ်ဘီလီထာမ့်နော်ပါဘိုက်(50)ဘောဆောအုလ်တယ်အန်တီဒေါ်အုန်းသာ စိန်တယ်တပ်ဇော်ဝန်ဘီရီလောက်ကပ်တပ်ရူးယစ်တဲ့ပေါက်တောဆောလ်ပြိုင်းတောင်ဖာရာကာဇာမူရားဝန်းနိသောဂေလပ်ဖက်ကာနိလိုနာပီပါနိခါးလ်နာပီပါနိရဲ့မျှင်ကောင်နာပီလိုခါးလ်ကောင်တယ်နံနံဂိုက်ဒီလပ်ဘီချီမော်ဇာအော်တပ်ဇော်ဝန်ဘီရီလောက်ကပ်အက်ဒေါ်မား၊ကားအက်ကွလူဇာဒေါ်ဝါအက်ကမ့်၊ရိုလ်၊နံနံဂိုက်ယောနာပီပါနိကူလပ်ဟင်းချို၊နုံ၊မိုရိုလ်၊ရိုလ်၊နံနံဂိုက်ဒီလပ်ဘီချီမော်ဇာအာမ်ရဲ့ကာ ဒီနင်ပါနိဂါလာသောဒီခါလ်ဖက်(9/10)စောင်လိုခါးလ်ဥလပ်တော်ကာရီတော်ဂါနင်ဂေါလ်ရော်ဖီရီအာယစ်တဲ့ဂူရာယာအုံးကူဒေဂါးလောဂူရာကာလပ်အာမ်၊ဘိုရိုလ်နော်ကုလ်ခေါ်ရော်ဂူလာဥလပ်နာပီပါနိခါးလ်အန်တီဒေါ်အုန်းသာစိန်ဒေါ်ဝါးမှင်းခူးသီး၊သတွတ်သီး၊လက်ပွတ်သီး၊သတီသီးယောခါးလ်သတီသီးတယ်မာနုဘီချီနော်ဒီဂီဘာသီဂူလာအုံးယောနာပီပါနိခါးလ်ဘီလီကော်ဒိန်နော်ခါးလ်ပူရာညင်းဂုံးဂေလပ်ဂါကောင်နောထား ဘီလီဦးဦးသိန်းမောင်ကော်တဲ့(10)ခါးလ်လပ်အက်စောင်ပါစ်ကောင်နော်ထားဂူရာကာလပ်တပ်ကီချူနော်အောကာလဝမ်းယောရောဂါဘီလီစူနာဂေယစ်တယ်(50)ဘောဆောဥလက်တယ်ဦးဦးသိန်းမောင်လိုဒေါ်အုန်းသာစိန်ဒေါ်ဝါးဒီလုပ်မုဒ်တယ်(20)ဘောဆောရောနာပီပါနိလိုခေါ်ရော်တယ်ဘီချီခါးလ်ပါစ်လပ်ယော(30)ဘောဆောပီဂျပ်တိခါးလ်နော်ပါရဲ့ပင်ခဲလီခါးလ်ဂျပ်လိုက်တပ်ဂူရာကာလပ်မစ်လင်၊အာမ်ခါးလ်ညင်ဒါက် ခေါ်ရောအောဂျပ်လိုက်ဒေါ်ဝါလိုကာဒီနင်ဂီလပ်တယ်နို့စည်ဗူးဒီဗူးအာနိခါးလ်ပါရဲ့ဘိုရိုလ်ဥလပ်ဘီညားဆောဂေါရစ်ပေဒါစ်ညင်ခါးလ်(30)ဘောဆောပီဂျပ်ဥလပ်ခါးလ်နော်ပါရစ်အီနားဥလပ်အာမ်ကာမစ်ခါးလ်နော်ပါရစ်ဘီလီဦးဦးသိန်းမောင်ကူဒေဂါးလော(25)ဘောဆောဥတယ်ဇော်ထွန်းဦးတယ်ပင်ခါးလ်လပ်ယောခေါ်ရော်ခါးလ်ပါရစ်ရာသီသောာဘောတယ်ခေါ်ရော်ခါးလ်ဂျပ်မာနုကျုံအီဒူလာဂူရိဂေါလ်ရောလူမီလပ် မောက်ဂေါဓလေ့ရိုးရာဂူလာနာလာရဲ့နာပီပါနိဂူချာညင့်ခေါ်ဘီလီကြာအာယစ်……..

နဂါးတောင်သောဘေရာအက်ဗာလ်…..

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်အီဘောဆောဘီဇူသောအောဖီစ်တယ်(10)ဒိန်ဘောင်ဥလပ်ယောကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဒူလာWHOတုံးကူထူးယစ်​တဲ့Covid-19ဇူဒီဘာရစ်နော်နယ်လီနင့်ဂေါလ်ရောသပ်ထားလက်တယ်ဖာရကူလပ်ဆောလ်ရောဒူလာမာနုဘီချီနော်ထားဂေါလ်ရောထာညင့်ဘာဘောင်အက်ကမ့်စူ မီလ်အာလ်ဂါဒေသသောနော်လူမစ်တဲ့ဇာကာအက်ကမ့်သောမေရာဇာပိုက်​တပ်​တယ်​ဖက်​ကာနိရဲ့ဂါဇာပိုက်ဇာကာရဲ့ကူလက်တာရားယောဂေါလ်ရောနော်ထားညင့်ဇာအာယစ်တဲ့ဇာကာကူလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်အက်ကာကျီးအာသပ်တဲ့မြေငူကျွန်းသောနဂါးမူရားသီမူရားဝါးတယ်ချိုင်ပြင်ဖာရာအ​နောက်​ဖက်​မူရားဥဗူရစ်​အာသပ်​တဲ့နယ်​လာလက်​တယ်​ကာလန်​ဒါ​သောရင်ငှာဂူရိလီဂီထူယစ်တဲ့အောဖီလ်နာဒါဒိန်ရဲ့လက်ပါလောဧပြီဆာမ်(11)ဒိန် နပ်ဖာရာဘေရာဇာပိုက်ဒါဆိုက်ဂူလက်​အာဂယ်​သဲခုံဖာရာတုံးယာတိုက်ဖာရာသောအာသပ်တဲ့ဖက်ကာနီရဲ့ဒါဂါလော်ဖက်(4)စောင်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စူရီနင်ယာတိုက်ဖာရာအားလက်၊ယာတိုက်ဖာရာတုံး(40)မိနစ်ဆာလာယောရဲ့ပြိုင်တောင်ဖာရာသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဂေလက်ယောကွန်ကရစ်၊ဆိလ်လေ်ဇာငင်တယ်နော့ဇာငင်ဒူလာလယ်ဇာဂါသောဂူရိထူယစ်​တဲ့ဖာရာဇာငင်​လုံးတယ်​သဲ၊ဂါစ်တယ်လိုက်လာမီယောရဲ့မေဇားပေါ်ရဲ့ဘာလူ ဇာငင်သော(15)မိနစ်ဇာညှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွတ်ဘေဒါးအုလ်တောလယ်ဖာရာသောကျွတ်ဘူဒူလီဂျီညာနာဂျပ်လိုက်ဖက်အက်စောင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဒါဂျီမာဒိုက်ယာတိုက်ဖာရာဝက်လျော့အာယောရဲ့ဂူရိနင့်နီနော်(2)ဂေါင်ဒါသောနယ်လီနင်(4)ဂေါင်ဒါသောတောလယ်ဖာရာသပ်အာလက်ဇာငင်ထာမ့်နော်ပိုက်ဂျပ်လိုက်လက်ပါဂျပ်မာနုရဲ့ဖူဇားလူညင့်ဇာငင်လော်ဆက်ဖီဆွဲ၊ပူတုမာရီနင့်(5)ဂေါင်ဒါတုံးဘီချီသောပြိုင်းတောင်ဖာ ရာလူမီလ်လက်ဖာရာဒေသခံဖက်ကာနိတယ်လီဖုန်းမာရီနင့်ကူလက်ရိုက်ဥတယ်လိုက်ဂုံဇာယောရဲ့အာအက်ဒိန်နာဘီညားဆောဂေါရစ်နဂါးမူရာဂေလက်တယ်မူရားလူမီလ်လပ်ခါးလ်ပိုက်ဖက်ဂေါ်မာအုံးဂူရိဂျီလက်ဇာပိုက်ကာဇူးလာဇာငင်ဒေဂါးဂျီညားနာဂေလိုက်မာမာလာအက်ကာအာသပ့်ဒေသခံဖက်ဒီစောင်ထားလပ်ယောဘီရီယောဥအာသပ်အက်ဗာလ်ယောနော်လူမစ်တာရားလိုက်ဇာငင်ဒေဂါဂျိန့်ညားအက်စောင်လာဂတ်(16)ဘောဆောအာသပ်တဲ့ဒေသခံ မာနုအက်စောင်ပါလက်ဘီညာ(8)ဂေါင်ဒါသောပြိုင်းတောင်ဖာရာတုံးချိုင်ပြင်ဖာရာအနောက်ဖက်မူရားဇာငင်လော်နော်လူမိဂျပ်မာန့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဇိုက်ပါစ်လပ်ယောဆိုင်ကယ်စူရီပိုက်ဒေါ်ရိုက်အာသပ်တယ်လိုက်အာဒီဇာပိုင်ရင်ဒါဆိုက်ဂူရိဗာဒယ်မော်ဇာအုံးဗိုက်ဂူရိနင့်ဒေသခံမာနုကျုံအက်ဂေါင်ဒါဇာနော်ပေါ်ရစ်တယ်​နဂါးမူရားဥဗူရစ်​တာရား(2}​ဂေါင်​ဒါအာနိဇာပူရိလက်​ဇူဒါကီနီ၊ပါနီခါလ်ဂေ ယောင်တယ်(10)ဂေါင်ဒါသောလူမိလ်နင်ဖာရာတုံးဇာငင်ဒေဂါးဂျိန်ညာဝါးပါနီပုလ်ကာဇာသောဗာရားဂျီနင့်ကော်လာဂိုက်ကာဒီညာ၊ပါနီအာနိန်​ညာဂါကင်​မာန်​့ဂါဂူရိနင်​အာနိလက်​တယ်​မာလ်​လုံးရစ်ရာနီနင့်ခါးလ်ဘိုက်ဒီနော်(1)ဂေါင်ဒါသောဇာငင်ဒေဂါးဂျိန်ညာဝါးအာအက်ဂေါင်ဒါအာဒက်ဥလပ်နဂါးဂါစ်ရဲ့ဒေဂါးဂျိန်ကော်လာပါဒါကာဒီအာဒါဂေါင်ဒါဂုံဇာလက်ဂေါ်ရောင်နောအောဖင့်အက်ဒီဂေါလ်ဆာလုံဥရိနင့်ဂါစ်အာသပ်တဲ့ ဇာဂါဂေလက်(20)မိနစ်ဘီလောင်အောဖင့်ဇာညင်ဥဇာရစ်ကျပ်ရော်စူနီနင်ဇာငင်ဒေဂါဂျိန်ညာတုံးဖူဇားလူညင့်အာဂယ်ဂါစ်တွားသောလူမိလ်လေင်တယ်သီဂါစ်တွားတယ်(6)ပေလောက်အာသပ်ဂူလ်ရင်တယ်ကူနော်ပါရစ်ဥဇူရစ်လပ်ယောဗျာကုံတယ်နောဆောမူကျောရစ်(2)ပေအာနိသပ်အက်စက္ကန့်သောအက်ဗာလ်အောဂျပ်ပေအာဒက်အက်ပေတုးဘီချီဥဒတ်တယ်ဆမ့်ဒေဂါးဇာသီဂစ်တွားရစ်ဆားယောရဲ့ပုတုမာရီလက်ဆက်ဖီတာနီနင့်မော်ခူ ဇီအော်ဂျပ်မာန်ားလက်အာဂါစ်တုံးဆာဂေလက်ယောအာဂယ်ဂါစ်တွားဒူလာနော်ဥဇူရစ်ဘော်ဂါစ်တုံးဒီနင်တာဒီအာသပ်တဲ့ဂါစ်ယောဒီဂီလောင်ပုလ်ဒူလာ(20)ပေအာသပ်​တဲ့ပုလ်​ပါနီမာလာဒူလာ(10)ပေေဇောလ်လိုဘေဒါဂူရာဂူရိမီးတောင်ဒူလာဂါစ်အက်ကွေယာဒီဂီလောင်ဒီနာလ်လော်ရစ်ဆလပ်ဗာစ်ချားဥလပ်ဘီချီဥဇူရစ်ဘီလီဒေသခံမာနုကျုံကူညင့်မိုက်ပါလောင်ဒီနာလ်လော်ရစ်ဆာလပ်ဗာစ်ချာလောက်ကပ်ဘော်ဘာလပ်မိုက်ပါ ရော်ဘော်ယာစူနာဇာ”ဘွင်းခနဲဘွင်းခနဲ”ဒေါ်ဂေါရစ်တဲ့ရော်စူနပ်ဘီလီ(60)ဘောဆောအုလ်တယ်ပြိုင်းတောင်ဒေသခံဦးအောင်မြတ်သာကူဒေဂါးလောအီပါနီဥဇူရစ်ဂျပ်ဂါစ်တွားတယ်ကောင်ကာလာသောကူနော်ပါရစ်အီနားအာစောင်တဲ့(60/70)ဘောဆောဥလက်တယ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကာမစ်ထာမ့်နော်ပိုက်ဖာရာမာနုကျုံးကူလက်တယ်အီဂါစ်တုံအေဇာဂါနော်ထားအက်ဇာဂါနာဒါဂေလက်အာအက်ဇာဂါတိဥဒတ်အက်ဇာဂါမူလပ်အာအက်ဇာဂါဥဒတ်ဘီလီ ဦးအောင်မြတ်သာကူလောအီမူရားဝါးတယ်အာဂယ်(30)ဘောဆောရောအက်ဗာလ်ဖူဒီဂေယစ်ဒူမာနယ်လီနင်ဘောင်ဒူမာရစ်ဖင့်ရော်စူနီနင်မာဒီဝိုင်းလူရီနင်မူရားဥဗူရစ်တုံမူရားတော်လပ်လာမှီအာဂျောင်ဘီလီကူဒေဂါးလောအာဂယ်(30)ဘောဆောသောအက်ဗာလ်ဖူဂျပ်အက်မိုင်အာနိထားလပ်ယောဆလပ်ဒူမာဥဒတ်ပြောင်ဒူလာ”ဂျိမ်းခနဲဂျိမ်းခနဲစူနပ်နဂါးထိမ်ဂေါ်ရစ်တဲ့အီနားအက်ဗာလ်ယောနောအော့သိပ္ပံလိုကူလပ်မီးတောင်ဖူဂျပ် ယောတောမာနုကျုံတယ်နဂါးဝါးမူရားဥဂျပ်ဘီလီကော်မူရာကိုက်ကျုံကာဒီနင်ထူယောင်ပါစ်ဂေါပါနီနယ်လီပူရီအာသပ့်ဥရီနော်ပါရစ်နော်ရောင်တယ်လိုက်တော်လပ်တယ်နော်ရောင်ဥဗူရစ်ဒေါ်ရောအုလ်လပ်ဒါမေနာမာန့်ဘူရစ်တပ်ဒယ်ဥရီနော်သစ်ဘီလီဦးလေးကူဒေဂါးလောမီးတောင်ကူလပ်တော်လပ်တုံးပါနီနယ်လပ်တယ်မူရားဘီလီဇီနှိပ်သောလက်ပါလောင်နယ်လပ်တယ်ပါနီဝိုင်ဘီချီဂေါ်ရောင်ဘီလီကူလက်ဒါ့တ်တင် နောပုပ္ပားတောင်ဒူလာမီးသေမူရားဘီလီကူနော်ပါရစ်ပါနီနယ်လီလပ်သီမူရားဝါးရဲ့မီတောင်မြုံဘီလီဒါဂယ်​my.m.wikipedia Orgဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာသောဒေဂိုက်ထူယစ်တောင်မြုံကူလပ်ယောဘီလီအော်ဇောလ်မူရားနောမာဒီဒူလာပုလ်ရောဒူလာဥအာသပ်တယ်မီးတောင်ဒူလာအက်ကွသပ့်သီမူရားဝါး(20)ပေသပ်အောဇောလ်တယ်မူဝန်းဂူရာအော့ဒူနီယာဝိုင်းနောမီးတောင်ကူလပ်(400)ဆောအာနိသောတိန်ဖက်အက်ဖက်တယ်တိုက်ကြီးသောထာ ညင်ဥယာအုံးတယ်ကျွန်းသောအာသပ်​ဘီလီmy.m.wikipedia.Org​သောဒေဂိုက်ထူယစ်အီနားလက်ပါတယ်ကျွန်းစုအက်ကမ့်သောအာသပ်တြဲ့မန်မာနိုင်ငံသောပုပ္ပားတောင်တယ်မီးသေတောင်ဥညင့်မောက်ဂေါဒါတ်သောကျောက်ဖြူ၊ရမ်းဗြဲ၊မြေပုံသောအာသပ်တဲ့ဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်သောမီးတောင်တယ်တိန်ဘောဆောရောအက်ဗာလ်ဖူဒတ်ဘီလီမစ်ဆေ့သောဒီဂီလာမ့်အာဂယ်(2019)ဘောဆောရောပေါက်တောဆောလ်မြေငူ ကျွန်းအရှေ့ဖက်သောအာသပ်တဲ့ပိန္နဲချောင်းကျွန်း၊ဆင်တက်မော်ဖာရာကာဇာဖာရာအက်ကမ့်သောလက်ပါလက်ဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူလက်ပေါက်တောဆောလ်မြေငူကျွန်းချိုင်ပြင်ဖာရာအနောက်ဖက်တောင်တန်းသောအာသပ်တဲ့အီမူရားဝါးရဲ့ဒေသခံဒေါ်ဝါးနဂါးမူရားဘီလီဒါဂယ်သီဇာကာဇာပိုက်ကူလပ်နဂါး(နော်လပ်)နဂါးမူရားဇာပိုက်နဂါးဆာလာမ့်ဂေါ်ရားဇာပိုက်ကော်အာဂယ်(30)ဘောဆောသောအက်ဗာလ်ဖူဂျပ်ကော်ဂျပ်ဆမ့်နဂါးထိမ် ဂေါ်ရစ်ဘီလီဒါဂယ်အီယာဝန်းကီဒူလာအော်ပီဂျပ်ကီဥဘော်ဒေသဒေါ်ဝါးကီဒူလာဒေဂေါ့ဟောင်ဒူလာကာဒါမူရီဘော်ကော်ဂျပ်ယာဝန်းဒါတ်တော်ဒင်ဂွမာနုကျုံဂူရိဂျားပူရိဘော်ဂူရိဂျီဘော်ဆမ့်ယောမော်နော်ထားပူရိဘော်ဆမ့်ရဲ့လီဂီလုံ….

ဒေါ်ဝန်ဆောအက်ကမ့်ခူလာအာယစ်​တဲ့အန်​တီ.

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရားဂျီးထူယစ်တယ်ဘူရားပါဒါဇူးရီနင်ကူဇီးပါဒါအာဂျီဂျောင်တယ်ခေါရင်နောဒိန်အက်ဒိန်အုလ်ဘီလာ(3)ဂေါင်ဒါဥလပ်ယောဂေါရောင်ဘီချီဒူယာရစ်မူစောင်ဒီနင်ဗာလ်ရစ်ပိစ်ဒီကင်ဂူရိအာစောင့်တဲ့မာနုဒီစောင်လုပ်ဂေါ်ရား ပေါ်ရစ်တယ်ယောအာသပ်ကမ့်ဆွဲပိုက်ဘီလီဒေသသောဒါဂေတယ်ဇာလော်ကင်အက်ကမ့်ဘေရာဝါးဇာလ်လန်အက်ကာကျီဒူရိနင်ဘီရီဝါးယောကူလော်သောဇာလ်လန်ဇာဂျပ်ကာကျီးဇာအက်ဒိန်မာချူဇာလ်တာနပ်မစ်နေ်ပါလပ်ဂေါလ်ရောထာဒီဇင်ဘာဆာမ်နော်တယ်ဇီဝါးဥယ်တယ်(1/2/3)မစ်သောဖီရီတာနီလော်ဇီဝါးဂါကောင်နာဂျပ်အီကုလ်ဥဒတ်တယ်လိုက်ဂါခါးလ်ပိုက်လိုက်တုံးဘီချီပါလပ်ဟူငူနာမစ်​စူဂါးဘီလာ(5)​ဂေါင်​ဒါဥလပ်မစ်တယ် ကူလော်နော်ဂါဇတ်လိုက်ဂေါလ်ရော်ဖီရီမစ်ကီနီညာအာလပ်ဘီဂျက်မာမူတယ်ပစ်ဒီတာနပ်အန်တီတယ်ကူလော်တိဒူရီထောအာဂယ်တယ်နော်ဂေါရစ်ဗျာဂူရိနင်သပ်အီကင်မာန်ဂေါ်ရစ်တယ်ဂေါလ်ရော်တော်ကာရီလာဂိုက်ထူယစ်မုန်ညှင်း၊လူဂူလာ၊ဗဲဂိုလ်ယောမစ်ဘီဂျပ်ဒိန်ဥလပ်ဒေါ်စိမ့်စန္ဒာထွန်းဒေါ်ဝါးလိုက်လက်ကီဒိန်ဂါလိုက်ဂူဂျီလိုက်ယောဘီဂျီလပ်တီငါ(3/4)အာဇာပါချော်တော်အာသပ်တဲ့ဒေါ်စိမ့်စန္ဒာထွန်းတယ် ဗျာဂူရိနင်ဇီပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ပါစ်ထူလပ်ယော(43)ဘောဆောဥလပ်ယောဇီအက်စောင်(3)ကေလက်အီကုလ်ဥဒတ်ဇီဝါးအီကုလ်ပူရာဂေလပ်ဆာလုံချာလ်ဇီဝါလိုက်ဥညာမာနုဒီလပ်ယောချာလ်ဒီလုပ်မုဒ်ဂေဇာလ်တာနပ်ကီနီညာအာလပ်ယောဘီဂျပ်ဂူကျိရစ်ယောဒယ်တာတုံးမာမာလာတယ်ဘီချီထားလပ်ယောခါးလ်နာပါဖင့်ကင်ဂေါ်ရစ်ဘေရာဝါးလိုဇာလ်တာနီလပ်ယောတီငါဒေါ်မားဂူရိနော်ပါရစ်တော်ကာရီလိုက်တော်ငါဂျပ်ဇာလ်တာနပ်တယ်ယာဝန် ခါးလ်ရစ်ဖင့်တယ်နောနော်တာနီလပ်ယောပါရစ်ကူရား၊ဆူဂေါ်ပူဇတ်တော်ကာရီယောလာဂိုက်ထောပါဂျပ်ကင်မာန့်ဂေါ်ရစ်ဂူရာကာလပ်တူဒီဇာနိထူယစ်တဲ့ကင်မာန့်လိုဂေါလ်ရောမာနုကျောလိုက်ဆာလုံ၊ဒူဒီ၊ပီနိန်ယောချလ်ဥညာမာနုဂျပ်ဒီလပ်ယောချလ်ဂျပ်ဂေါလ်ရော်ဂူရိထူယစ်တဲ့တော်ကာရီ၊ကူရား၊ဆူဂေါ်၊အိုက်ပူဇီထူယစ်တီငါနော်ထာဂျပ်လိုက်တော်ကာရီ၊မစ်လိုက်ဘားဘာနော်ပေါ်ရဲ့ဆာလုံ၊ဒူဒီ၊ပီနိန်ဥလပ်ယောဗစ်၊ ဗုံလ်အုံဒီဂျောင်ဗစ်၊ဗုံလ်(7)စောင်ထားလပ်ယော(2)စောင်မာရာဂေယစ်အီနား(5}စောင်အာသပ်တယ်ဂေါလ်ဗာလ်နိပိုက်ကူလပ်ဂိုက်ဆီလက်ဂေါ်ရစ်တယ်အိန်ဂျိန်အာသပ်တဲ့ဒင်ဂွဗုံလ်ဒယ်တာရားကင်မော်ဂေလပ်မာ၊ဗစ်၊ဂေါလ်ရော်ကာဇာဒေါ်ဝါးသောဇီဝါးရပ်ဒီဇာဗစ်ဒေါ်ဝါးတုံယောဇီပေါ်ဝိုင်းဘီချီအာသပ်ဗုံလ်၊ဘော်ရင်ငှာဒေါ်ဝါးယောဒီဇာဂေါလ်ရင်တယ်နာဒီဇာပါဂျပ်ကင်မာန့်ဂူရိအာသပ်တဲ့ဒေါ်စိမ့်စန္ဒာ ထွန်းတယ်ဒေါ်ဝန်အက်ကမ့်ဘော်ဇာအာယစ်တယ်တီငါတယ်(4/5)အာဇာနော်ပါရစ်(1)လက်(2)လက်လိုယောနော်ပါရဲ့ကင်တယ်ဂေါ်ရားအာယစ်ဆာလုံ၊ဒူဒီ၊ပီနိန်ဘီဂျာအာလပ်ယောတီငါနာဂျပ်လိုက်ဂူရိနော်ပါရစ်ဒေါ်ဝန်ခူလီကီနီနော်ပါစ်လပ်ယောကေရာယာဂူရိပိုက်လပ်ယောဂေါလ်ရော်ဗူဂျီနင်သပ်ဂေါ်ရားအာယစ်တယ်တပ်အာသပ်တယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်တယ်ဆက်ကန့်ဆောလ်ခရိုင်အောဖီစ်ဆောလ်ဥလပ်ယောဥညာဒါ့တ်တုံးဒူ ယာသောမေသင်္ဘောဂါဇစ်တယ်ဂိုက်တီထားဂျပ်ဆောလ်ဥလပ်ယောဂိုရိုလ်မာနုကျော့လိုက်ကင်နော်ထားအီဂျာ၊ကင်းမွန်ပါဂျပ်ကာလသောဥလပ်ရိုက်ကျော်ဇာလ်တာနာပေါ်ရဲ့မစ်ဥလပ်ဒိန်နော်၊ဘီညားသောတာနီပါရစ်မစ်ပူလပ်တယ်ကုနော်ပါရစ်ပါနီဆာယောရဲ့တာနာပေါ်ရစ်တာဒါတယ်ဘီညားဆောဂေါ်ရစ်တာနီနင့်ကီချူနော်ပါလိုဂိုလ်မာနုကျုံကင်းမွန်ပါယစ်ဆူနီနင့်အာလပ်ယောအက်ကွ၊ဒီဘားသပ်ပါယစ်တယ်နော်ပါဂျပ်ဒိန်ယော အာသပ့်ဒါတ်တော်ဒင်ဂွမာနုကျုံကောင်ဥလပ်သပ်ဒါ့တ်တော်မာနုကျုံမော်ဆမ်တီဥပိုက်ကင်ဂူလပ်သပ်ခါးလ်ပါပိုက်ကင်နော်ဂူလပ်ခါးလ်နော်ပိုက်ဘီလာဥလပ်ယောကင်းမွနပိုက််ကူလပ်ဇာလ်တာနပ်တော်ကာရီ၊မစ်ဘီဂျီနင်တီငါပါလပ်ဆိုးလ်၊တာလ်​ကီနပ်​အီဒူလာဂိုရိုလ်​မာနုကျော်ဇီပေါ်ဝိုင်းညော်ရဲ့တာရားဒူလာနော်အောဖင့်ဇီနှိပ်ဇာနပ်ပေါ်ရားသီငှားဂျားပူရီဘော်ဒင်ဂွဗုံလ်တယ်ရန်ကုန်ငေါ်ဒါဂါလပ် ယောတာတုံးတယ်ဇီအက်စောင်တယ်လိုက်ဒီဘီဒါးနော်အာယစ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောဥလပ်ယောဇီဝါးရဲ့လာဂတ်တယ်ယာဝန်ပါရစ်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော့ဒေသသောကင်နိုက်ဂျပ်လိုက်ဘေရာဝါးယောဘီရီဝါးယောပါဂျပ်ကင်မာန့်ဂေါ်ရားပေါ်ရစ်ဒေသသောကင်နော်ထားလပ်ယောပါဂျပ်ကင်မာန့်ဒုတ်ဂူရိအာသပ်ဒူလာဥညာဒါ့တ်ဇာညင်ဂေါလ်ရော်ဒေါ်ဝါးရစ်တီငါဗာရားဂျီးဂျောင်တယ်မာနုယောဘီချီအာစောင့်ဥညာဒါတ်သောကင်ဂူရိအာစောင် တယ်မာနုကျုံယောမာ၊ဗစ်ရဲ့တီငါဒီလပ်ယောဆူဂေါ်၊ကူရား၊အိုက်ယောပူစောင့်အေရာမေရာယောဘီဂျောင်ဇီအက်စောင်အာသပ်တဲ့ဒေါ်စိမ့်စန္ဒာထွန်းဒေါ်ဝါးတုံးကာမစ်တီငါပူဂျားနော်ခါရီလပ်ဇီပေါ်ဝိုင်းဘီချီအာသပ်တဲ့ဒေါ်ဝါးတုံးကီဒူလာဥဘော်ဂေါ်ဂျပ်ယာဝန်းဘာဘီလပ်ပါရစ်ဘော်……………

ကျောက်ဖြူမူရား၊ကျောက်ဖြူဖာရာတုံးကျောက်ဖြူဆောလ်အုလ်

အီဟော်ဘောရင်တယ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရားဂျီးလော်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောတုံး(7)မိုင်ဒူလ်အုန်းတောဖာရာကာဇာသောကျောက်ဖြူမူရားအာသပ်သီဆီလ်ဝါးတယ်ထုံးကျောက်အက်ကွသီဆုံနင်ရစ်ပင်ခါးလ်ဂျပ် ဆုံသောတောကျောက်ဖြူမူရားရဲ့ဘာဇားညင့်ကျောက်ဖြူဖာရာဘီလီသောတုံးကျောက်ဖြူဆောလ်ဘီလီနင်ဒီလက်သီဆီလ်ဒေါ်မာဝါးထုံးကျောက်ပင်ခါလ်ညင်ပါရစ်အာဂုန်ပူလစ်နော်ရောင်အောကျောက်ဖြူဖာရာတယ်အာဂယ်တူဒီအာသပ်​တဲ့မာနု(1200)​ဆောအာသပ်​အဂင်္လိပ်-မြန်မာဘောင်ဒူလာရိုက်ဥညင်ဗြီတိသျှဒေါ်ဝါးမေရိတေရိရဲ့ထူလက်တယ်ခရိုင်ဌာနဒူလာအမ်းဆောလ်ရစ်ထူလက်အမ်းဆောလ်ရဲ့ခရိုင်ဌာနအက်ကမ့်ဥနော်ပါရစ် ကျောက်ဖြူမူရားကူလပ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရ​လောက်​လပ်​တူဒီဂန်​့​ဂေါ်တောဂေါဇမ်းပီဂျပ်တိန်ကျောက်ဖြူဖာရာအာသပ်ဂေါလ်(1200)​ဆော၊မာနု(1200)​ဆောယာသီဇလ်ရော်ဆီလ်ဒေါ်မားရဲ့ဒုတိယကမ႓္ဘာစစ်ဇူးဒိဆွမ်း၊ဖူးလ်၊ဝေယျာဝစ္စဂူရိနင်ထူယောင်အာဂယ်(15)ဘောဆောဘီလောင်ဥညင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သောအင်္ဂလိပ်ဂျပ်ဂျာပန်ရစ်ဇီနီနင်ကျောက်ဖြူဆောလ်ဂူဂျာပိုက်ဘီလီကူလက်ကျောက်ဖြူဖာရာမာနုကျုံရဲ့ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောဘာရာဂျီး နင်ကျောက်ဖြူဆောလ်ဂူချာလော်ကျောက်ဖြူဆောလ်တယ်ပါနီယောကောင်၊လေယာဉ်ဂိုက်တီယောပါရစ်ငလပွေ့ဂိုက်တီတယ်မေသင်္ဘောအာဇာဂူရိပါရစ်ကျောက်ဖြူမာနုကျုံကျောက်ဖြူဆောလ်ရောဘာရားဂျီလော်အင်္ဂလိပ်အစိုးရတယ်မေသင်္ဘောအာဇာပါရစ်လေယာဉ်ပူရီပါရစ်တယ်ဇာကာဘားလောတယ်သီဇာကာဝန်းတယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်မာနု(1200)ဆောအာသပ်တဲ့ကျောက်ဖြူဖာရာရဲ့ကာဒီနင်ဘောင်ဒူအာဗိုက်(40)မာရီနင်ကျောက်ဖြူ ဆောလ်ရောဗာရားဂျီးလော့အင်္ဂလိပ်ဂျပ်ဘောင်ဒူအာဗိုက်(40)မာရီနင်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရဲ့ဘော်ဇားလပ်ယောကျောက်ဖြူဖာရာ၊ကျောက်ဖြူမူရားတယ်သဘာဝဒူလာအာသပ်ဗြီတိသျှအစိုးရတယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ဘော်ဇားညင့်ဆောလ်အက်ကမ့်အင်္ဂါလိုအောဖင့်လာဂတ်ယာဝန်းဂူရိဂျီလော်ဘာလက်​တယ်​ကာလ​သောမာနု(1200)​ဆော​ဒေါ်ဝန်နော်ဇာကာသပ့်ဂေါလ်အာသပ်တဲ့ထာအာယစ်ဒူလာထာ၊ဂေါ်ရားအာဂျပ်ယာဂူရိပါရစ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရယောကင် ဒီထူယစ်ဗျာတာ၊ဒရဝန်ဒီညာမာနုရဲ့ဒီထူယစ်မာနု(1200)ဆောလိုကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်ရဲ့ဘော်ဇားယစ်တယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရဲ့စစ်တွေခရိုင်ယော၊သံတွဲခရိုင်သောဘောဆောဘီချီးထာလပ်ယောရမ်းဗြဲလိုအမ်းလိုအက်ကွဂူရိနင်ကျောက်ဖြူခရိုင်စူမာလက်ပီဂျပ်ခရိုင်ရဲ့ကာဒီနင်ကျောက်ဖြူတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဆောလ်အက်ကမ့်ဒူလာဥလပ်ယောပီဂျပ်ခရိုင်ဒူလာအုလ်အာဂျပ်ဘာဒယ်ဒါ့တ်တင်လွတ်လပ်ရေးပါညင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလိုဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်ညွန့်တယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောလာဂတ်တယ်မော်တော်ဂါရီဂိုက်တီဗာနီနင်အာဇာကင်ကောင်အောဖင့်ရန်ကုန်-ကျောက်ဖြူမော်တော်ဂါရိဇာငင်ဂူရိနင့်အာဂုန်အိန်ဂျင်ဘော်ဇာညင်ဆောလ်ရောကာဇာသောဂေါဇမ်းဘော်ဇားလောကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်ကောင်ဥလပ်ယောကျောက်ဖြူမူရားရဲ့ဆုတ်ဂေါပူရိအာသပ့်သီလောက်ကပ်အီရီဂျီဗိုက်ဇေအောလ်လော်မာနုကျုံဂူ ရိနင်ပေ(70)အော်ဇောလ်တယ်မူရားရဲ့အာဒက်ကူရီနင်ပါလက်တယ်ဆီလ်ဒေါ်မားလိုသောဒေါဥဗူးရစ်သိမ်ကျောင်းအက်ဆူဗာဏီလောအီနားဂေါဇမ်းဂူချာလော်တယ်မာနုကွ(5)ဆောလ်ရဲ့ဒူရိထူယစ်တဲ့ခဝတအတွင်းရေးမှူးအုလ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံဇာတိဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်ညွန့်တယ်သီဂေါဇမ်းယော၊ဂန့်ဂေါ်တောဂေါဇမ်းယော၊မောက်ဂေါရာဇာအုံးဂူချာယစ်တဲ့ကျောက်တစ်လုံးဂေါဇမ်းဂူချာလော်အာဂယ်(20)ဘောဆောရော ဆောဝါဆာလ်ရဲ့မော်တော်ဂါရီဂိုက်တီဂူချာလော်ဆောဝုဆာလ်ရဲ့အာဂုန်ပူရစ်တယ်အိန်ဂျိန်းဂူချာလော်ငလပွေ့ဖာရာသောစေတီဗာနိလောရန်ကုန်ငေါ်တုံးအာဂျီဗိုက်တယ်ဂါရိဇာငင်လပ်ရမ်းဗြဲဆောလ်၊တောင်ကုတ်ဆောလ်ကာဇာဒီရေတောရဲ့မိုင်(40)ဒီဂေါလ်ရဲ့အမ်းဆောလ်၊ရမ်းဗြဲဆောလ်ရောမာနုကျုံးကာဒါဒီနင်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောမာနုကျုံအုတ်၊သဲ၊ဆီလ်၊ပါနိ၊ဘီလပ်မြေယောဆားနော့ကင်ဂူဂျောင်းတယ်​မာနု လိုက်ခါးလ်ဏာဗုလ်ဂူချာဂျာပေါ်ရစ်သီဒူလာဂူရိဂေါဇမ်းဂူချာလက်တယ်ဂူချာအုလ်တယ်သိမ်ရဲ့အာဂယ်ဂေါဇမ်းအက်ဆူရဲ့ထူဗိုက်ဘီလီဒါဆိုက်ဂူလက်အာဂယ်ဘောဆော(130)ဘီချီသောအင်္ဂလန်ရွှေငါးရဖာရာဒင်ဂွမာနုလိုဖာရာကျုံးထူယစ်တဲ့ကျော်ဖြူဆောလ်ရောဘောရဘာဖာရာတုံးဆောနာ၊ရူဘာ၊ကြေး၊လွှား၊သြပ်​လိုသတ္တုပါစ်​ဇာတ်လိုဂူချာထူယစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဖွားတော်ရဲ့ဒါဂိုက်ညင်ထူယစ်အီဂေါဇမ်းရဲ့စနဲလိုဘောရဘာတယ်အာဂယ်ဘောဆော (130)​လောက်​ကပ်​အဂင်္လိပ်​အစိုးရယစ်ဒင်ဂွမာနုဒေါ်ဝါး၊အင်္ဂလန်ရူဘာတာဂေါလ်ပါယာဒင်ဂွမာနုကျုံဒေါ်လာဥညင်ဆောနာ၊ရူဘာ၊ကြေး၊လွှား၊သွပ်လိုပဥ္စငါးမျိုးလိုဂူချာယစ်သမ့်နောရဲ့ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်ညွန့်တယ်သီဆီလ်လွှာသောဂေါဇမ်းအက်ဆူထူပိုက်ရင်အာဂယ်ဂေါဇမ်းအက်ဆူရဲ့တော်ဂါညင်ထူယစ်တယ်သီလောက်ကပ်သီကျောက်ဖြူမူရားသောဂေါဇမ်းအက်ဆူ၊သိမ်အက်ဆူထာလပ်ယောအာဇာကောင်ပီဂျပ်တယ်ဥညှာဒါ့တ်လူမီလ် လက်တယ်မာနုကျုံလာဂတ်တယ်မာလ်လုံးဒီနင်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောရူလောတယ်ထာဥအက်ပါးလိုကော်ဒါးကူလက်ရန်ကုန်ငေါ်ထာဂျပ်ဆရာတော်ဦးအိန္ဒပါလပိုက်ထူယစ်တဲ့မာလ်လုံရဲ့ကျောက်ဖြူမူရားသောဇာညင်ဒီဘာဒယ်ဖီရီဂါလ်ပီဂျပ်လာဂတ်တယ်မာလ်လမ့်ဂျာအာဂျသောဆရာတော်ဝါးကျောက်ဖြူမူရာသောထာပိုက်ဥတယ်အီနားယောသီတင်းသုံးဂူရိအာသပ့်ကျောက်ဖြူမူရားကီဒူလာကော်ဂျပ်ယာဝန်ကူဒေဂါးလောအာဂယ်အက်ခူလီသပ်ဝရံတာအက် ကမ့် ရဲ့စင်ကာပူတုံးအက်ကေနာအုံးဂေါ်ရားအာယစ်ကူညင့်ဦးဇင်းငတ်ဂူရိဂျီလောတယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောတုံးမာနုအက်စောင်ယော(17)ခုတ်အာသပ်တဲ့ဆာငိုဂူချာဂျီလောသီဒူလာဂူရိဦးဇင်းတယ်(11)ဘောဆောအုလ်(11)ဘောဆောရောသီဂေါဇမ်းသောဓမ္မရုံလိုအာဂုန်၊ပါနိယောအာနော်ဝါခူလိယောဥအာသပ့်ဆရာတော်အာသပ်တဲံ့(11)ဘောဆောရောကျောက်ဖြူမူရားဥဗူရစ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အက်ဆူဒိအာဒီဆူအာနိထူယစ်လာဂတ်တယ်​​ ယောနိုက်၊ဂေါဇမ်းရစ်ဏာဒီထောအီနားကျောက်ဖြူမူရား၊ကျောက်ဖြူဖာရာလိုကျောက်ဖြူဆောလ်(3)နင်သောဆောလ်ဂူချာလက်ကျောက်ဖြုဖာရာတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဆက်ကန့်ဆောလ်ယောဒူယာသောမေသင်္ဘောဂိုက်တီကောင်ဇာကာအက်ကမ့်တရုတ်နိုင်ငံတုံးရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ဒေသအက်ကမ့်ဥအာယစ်ကျောက်ဖြူမူရားဥလပ်​အီနားတယ်​အာဂယ်​ဒူလာ​နောဂေါဇမ်းဖူးဂူရိန်ညားယောအာဂျစ်အီဒီအာဂယ် (15)ဒိန်၊(16)ဒိန်ဘီလောင်အုလ်သီကာလယ်ကြွေပြားဘီဂျားပိုက်​လိုက်​ကာဒီဗိုက်​အာဂုန်​လာဂယ်လွှလိုဂူဇတ်၊ပလယာလိုဂူရိနင်(15)ဒိန်၊(16)ဒိန်ဘီလောင်ဥညင်ရန်ကုန်ဖီရီဂယ်ဂေါ်ရစ်ယာအာသပ်လိုက်ဖီရီအာညင့်ယင်နောထာပိုက်အုလ်မာနုကျွဇောင်ဝါးအားလပ်ဆရာတော်နော်ထားညင်နော်ပါရစ်ဦးဇင်းထာညင်သပ်မာနုအာဂျောင်းတယ်ဦးဇင်းတယ်ရန်ကုန်ငေါ်ထားလောက်ကပ်ယောဝိပဿနာကင်ဂေါ်ရစ်တယ်လိုက်​ပစ္စပ္ပ ုန်​ဘဝ လိုပီဂျပ်သံသရာလိုက်မော်တုံးအီဘဝသောဂူရိခါလ်လပ်ယောရန်ကုန်ငေါ်မော်တော်ဂါရိ၊ဖလပ်၊ဂေါလ်လိုပေါ်ဝိုင်ယောဇီနှိပ်ဇာနိထူလောဂေါလ်ရော်ဒေါ်ဝါးကူညင်နော့မော်နော်တုံးဥဒီနင့်ရန်ကုန်မိုးကုတ်သောအာဇာဒီဂီလောဂါဒေသသောမာနုကျုံ့ဆွမ်ယာဝေယျာဝစ္စဂူရိဂျောင်းဦးဇင်းတယ်ကင်ဂူဂျပ်ဝိပဿနာ၊ကမ္မဌာန်၊တရားဘူဂျာကင်ဂူလပ်ဂါဂေါလ်ရောမာနုလိုက်နော့ဂါတုံးပီဂျပ်သံသရာလိုက်ကောင်ကင်ဂါဂါဝိပဿ နာကင်ဂူလပ်မာနုလိုထာညင်နော်ပါရစ်အီနားဥလပ်ဇောလ်ဒီကျော့သပ်၊ဂေါ်ရောင်ဥကျောသပ်တရားဘူဂျီး၊စူနီနင်မော်ခူဇီးအော့အီကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့မာနုတယ်ခါးလ်နာ၊ဒါနာယာဘာဘာနော်ပေါ်ရစ်ဇီဇီယစ်မေတ္တာဘာရာဂျပ်ဂေါလ်ရောမာနု၊အောဖိစ်မာနု၊ကင်မော်မာနုဗျာကုံးဒေါ်ရော့မော့ရောထာဂေါ်ဘီလီကူလောအီနားကျောက်ဖြူဖာရာရဲ့ဖာရာဒူလာထူပိုက်ကူလပ်တံငှာဖာရာဒူလာဥဘော်ဆောလ်ရောသောရပ်ကွက်(17)ဝန်း၊ဖာရာ(176)ယင် အာသပ်တဲ့ခရိုင်ဆောလ်အက်ကမ်​့ဥအာလ်

ဒူမာနော်နယ်လစ်တဲ့အင်ဒါစထရီရဲ့ဖီရီပေါ်ရင်စူမာအာယစ်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူးယစ်တဲ့အာဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရာဇာဆောလ်အက်ကမ့်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ရဲ့ဆာညင့်ကင်ဂူရိအာသပ်တဲ့အေဂျင်စီယော၊အာအီဒူလာမာနုယောကင်ဂူရိ အာစောင်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဘောင်ဒူလာရိုက်အုံးမြောက်ဦးဆောလ်ရင်ရဲ့ဒုတ်ဒေတယ်ဒူလာယောအော့အီကင်မာန်ဂူဂျောင်းတယ်မာနုလိုက်ဟောတုံးဂူနားအော့မြောက်ဦးဆောလ်ရင်ရဲ့ယူနက်စကိုစူမစ်ဖင့်ဂူရိအာသပ်တဲ့ကင်လိုက်ဥညှာဒါ့တ်တုံးထာရေဗာလာအာဂျောင်တယ်ယာအုံးမြောက်ဦးဆောလ်ရောတုံးဖူဇားလူညင့်ကူဒေဂါးယုံမောက်ဂေါဒါ့တ်သောဇာဂျပ်ဇာကာကူလပ်တောင်ပိုင်းဥလပ်သံတွဲဆောလ်ရောငပလီ၊ မြောက်ပိုင်းဥလပ်ကမ႓္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကူလပ်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်(2019)ဘောဆောဒီဇင်ဘာဆာမ်နော်တူဒီဒါ့တ်တင်နောဇာကာ(5)စင်ရဲ့ဂါဘာမန်ညပ်အာဇာဗောင်ဂူရိထူယစ်တယ်ဘီဂျီရစ်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်ယောအာလ်ဆောလ်ရောမာနု(60)ရာခိုင်နုန်းတယ်ထာရေဗာလာလိုကင်ဂူရိအာသပ့်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောTourist Guideအာသပ့်၊သံတွဲသောအာသပ်သံတွဲဆောလ်ရင်ဒူရောလ်စစ်တြေ၊ မြောက်ဦးဆောလ်တယ်Tourist GuideဘီချီTourism ယောထားဂျပ်ထာရေဗာလာနော်ထားလပ်တာရားရစ်ယောဒေဂါးနိုက်Tourist GuideယောအာAgency.Agentယောကင်နော်အော့Agencyရဲ့ထူယောရစ်ကင်ဂူရိအာသပ်တဲ့Tour Guideယောဒေဂါးနိုက်Tourismလိုကူဗိုက်ကူလပ်မြောက်ဦးဆောလ်ရော(9’10’11’12’1’2)မစ်သောဘီချီ(6}မစ်ကင်အောတာလိုကPersonalityနောအာTour Guideယောကင်နောအော်အက်မစ်ဂျပ်Tourismအုံးတီငါဒေါလ်အာဇာ၊ ကူရိအာဇာနော်ထားဘီလီကိုထွန်းနေဝင်းကူဒေဂါးလော့အီကင်မာန်ဂူရိအာသပ်တဲ့ကိုထွန်းနေဝင်းတယ်(2006)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိအာယစ်တယ်အီနားတာရားလိုက်ပိုက်အာသပ်တပ်ယာအုံးကူဒေဂါးလောဥညာဒါ့တ်တုံးအာဂျီဂျောင်တယ်ထာရေဗာလာအုံးဒီနင်လော်နိုဝင်ဘာဆာမ်နော်တူဒီ(6)မစ်သပ့်ကင်အောဂျပ်မြောက်ဦးဆောလ်ရော(2008)ဘောဆောရောဥညာဒါ့တ်တုံးထာရေဗာလာစူမစ်ဗိုက်ရဲ့ဂါဘာမန်ညှပ်စူမာဒီထူယစ်ဆာရစ်အာ ဂယ်တူဒီစူမီဂျောင်သီပီဂျပ်တိမောက်ဂေါဒါ့တ်သောမာမာလာဇူဒီမြောက်ဦးဆောလ်ရင်ယောမောက်ဂေါဒါတ်သောဒေသသောထာရေဗာလာအာဇာနော်ဒယ်ဖီရီဒယ်သိဒူလာယောအာသပ့်ကိုနေလင်းတယ်ဒုတ်ပစ်အာသပ့်အာကင်ယောNGOသောဂူရိနော်ပိုက်Guideကူလပ်နော်ဒါဂယ်NGOသောကာဘော်တူလီနော်ပါရစ်ဘောင်ဒူလာရိုက်နော်ဥလပ်ကောင်ဘော်တပ်သပ်ထာရေဗာလာအာဘိုက်တယ်တပ်ဂေါ်ဒါနော့Tourismသောကင်ဂူရိအာသပ်တဲ့မာနုကျံ ဗျာကုံးတာရားတုံးအီကင်မာန်သပ့်အာသပ်တယ်အာဥညာကင်ယောဂူရိနော်ဇာနပ်ကိုနေလင်းတယ်ရသေ့တောင်တုံးဥလပ်ယောအီကင်မာန်မော်အာသပ်တပ်လိုက်မြောက်ဦးဆောလ်ရောလူမိသိဟိုတယ်သောကင်ဂူရိနင်အင်္ဂလိပ်ဇီနှိပ်လိုထာရေဗာလာအားဇာငင်တန်းယောဥဒီနင်အီကင်မော်စူမိလ်အာလ်(2012)ဘောဆောရောမောက်ဂေါဒါ့တ်သာထာရေဗာလာရဲ့အာဇာဒီလော်တယ်လိုက်(2013)(2014)ဘောဆောရောမြောက်ဦးယဉ်ကျေမှုဒေသသောဘီချီ လူမိလ်ဘီလီကူလက်(2017)ဘောဆောရောမောက်ဂေါဒါ့တ်မောင်တောဒေသသောARSAဘောင်ဒူလရိုက်ဇူဒီဂါဘာမန်ယစ်အာဇာနော်ဒီလောအီကင်မာန်ဂူရိအာစောင်တဲ့မာနုကျုံတယ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥယစ်တဲ့ဇာကာလိုမြောက်ဦးဆောလ်လိုပေါ်ရောက်ဘီလီဂါဘာမန်ယစ်ကွာပူရိဘော်ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော၊ရသေ့တောင်သောဥလက်တယ်လာရိုက်ကူလပ်မူဆလင်လိုဂါဘာမန်ကဏ္ဏသောဒါ့တ်တော်အာသပ်တဲ့နိုင်ငံတကာသံရုံးယော၊ဂါဘာမန်ယော ဇီနှိပ်နော်နယ်လာလော်ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော၊ရသေ့တောင်လိုမြောက်ဦးလိုမိုင်ဟောတုံးဒယ်ရီအာသပ်ဒိန်ဂျာရစ်ဇာကာနော်ဘီလီနောကောအေအေလိုဒါ့တ်တော်ဂါဘာမန်လိုနော်အောဂျပ်တူဒီကူအာသပ်တဲ့ကော်ဒါးဘီလီကိုထွန်းနေဝင်းကူလော(2018)ဘောဆောရောအေအေလိုဒါ့တ်ဂါဘမန်လိုဘောင်ဒူလာရိုက်ဥယစ်တဲ့လိုက်နော့အာဂယ်တူဒီမာမာလာအာသပ်တဲ့ဇာကာဘီလီကူထူးယစ်တယ်သောအီနားဥလပ်ကွားနော်ပေါ်ရစ် မြောက်ဦးသောဘောင်ဒူလာရိုက်ဇူးဒီအားဇာနော်ဒတ်တယ်ရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဘီချီအာသပ်တဲ့မြောက်ဦးဒေသရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်UNESCOစူမစ်ဖင့်(2020)ဘောဆောရောဇီနှိပ်တူလီလက်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥအာသပ်တဲ့မြောက်ဦးဆောလ်ရင်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်၊မောက်ဂေါမာနုလိုက်ပေါ်ရင်အက်ကမ့်သီဇာကာရဲ့ယူနက်စကိုတူလစ်ယစ်တဲ့Dossierဥအာလ်ကျောလိုက်ကူလပ်အီယာဝန်ဒတ်Tourismအက်ကမ့်လိုက်မြောက်ဦး ဆောလ်ရင်အီဒူလာဥလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်မူစောင်၊ပီဂျပ်ဟီစတိုရီထားလပ်ဥညာဒါ့တ်တုံးယောဆားအာဗိုက်အီဇာကာဝန်းဘင်ငှီဇာညင်နော်ပါရစ်ဘီလီကိုထွန်းနေဝင်းကူလောကိုနေလင်းကူလောတယ်မြောက်ဦးသောအာသပ်တဲ့မာနု(60)ရာခိုနုန်းတယ်ထာရေဗာလာလိုကင်ဂူရိအာသပ်တယ်အီကင်မာန်ဥအာလပ်မြောက်ဦးဆောလ်အက်ကမ့်ဇူးဒီနော်မောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်၊ဂါဘာမန်လိုက်ယောတီငါပါဂျပ်ဌာနအက်ကမ့်ဥဘော်ဘောင် ဒူလာရိုက်လိုက်အီနားကူနော်ပါရစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာလက်တယ်ထာရေဗာလာတယ်(2017)ဘောဆောရော(64727)စောင်(2018)ဘောဆောရော(51321)စောင်၊(2019)ဘောဆောမေဆာမ်နော်မာန့်((166)စောင်အာလက်ဘီလြီပည်နယ်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနညွန်ကြားရေးမှူးရုံးတုံးထာမ်ာပါလာမ့်အီနားဘောင်ဒူလာရိုက်ဇူးဒီထာရေဗာလာအာဂျားကောင်တယ်ယာဝန်းဒေသမာနုကျုံကွာနော်အာယစ်ဒါ့တ်တင်ကောင်မော် လောက်ကပ်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်ထာရေဗာလာအာဇာကောင်တယ်ယာဝန်းကိုထွန်းနေဝင်းကူလောမောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်တယ်Tourist Attractionအုလ်အာလက်တယ်ဒေါ်ဝါးတယ်ပုဂံရစ်ဆားလပ်ချော်ဒေါ်ဇာကာဘီလီထာရေဗာလာမာနုကျုံFeedbackရဲ့စူနီလပ်ဒါ့တ်တင်နောသန်းတုံးဘီချီထာရေဗာလာစူမီလ်လက်(2/3)သန်းဥလပ်ယောမောက်ဂေါဒါ့တ်သံတွဲဆောလ်တယ်နောမြောက်ဦးဆောလ်ရောလူမိလ်လပ်မာမာလာအက်ကမ့်ထာ မြန်မနိုင်ငံဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနတုံးနယ်လာလက်တယ်သောထာရေဗာလာအာဇာကောင်တယ်ဇာကာသောစစ်တွေဆောလ်ရင်အိုလိုစ်ကျာ၊အာဇာကာအုံးရင်ငါဒေဂိုက်ထူယစ်ကချင်၊မွန်၊ကရင်၊ရှမ်း၊ချင်းအုံးရင်ငါဒေဂိုက်ထူယစ်ရန်ကုန်၊မန္တေလးသပ်အိုလိုစ်ကျာဒေဂါးယစ်တယ်ရင်ငါကူလပ်very Dangerous placeဇာကာဘီလီကူထူယစ်တယ်ထာရောလာအာဇာကောင်းအောဖင့်ဂါဘာမန်ညပ်ဂူရိဂျီလပ်ကောင်ဘောဘီလီကြာအာယစ်အီ ထူးယစ်အီဒူလာခူလီထူယစ်တဲ့ဆမ်းမောက်ဂေါဒါ့တ်သောဇီနှိပ်လီဂတ်တဲ့မာကြော်၊ဇီနှိပ်ဘူဇာတ်တဲ့မာနု၊ဇီနှိပ်ရဲ့ဝါသနာအာသပ်တဲ့မာနုဂေါ့ဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောတုံးမြောက်ဦးအာဂျောင်မောက်ဂေါဒဒေးရှင်းမာနုကျုံကူဒေဂါးလက်အီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မာသပ်ဆောလ်(15)ဆောလ်ရောဇီနွိပ်လီဂတ်တဲ့မာနုလို(2017)ဘောဆောရောကင်ဂူရိနင်းမောင်တောဆောလ်၊ဂွဆောလ်ဇီနှိပ်လီဂတ်တယ်မာ ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်မြောက်ဦးဆောလ်ရောလူမိလ်ဗိုက်ကူလပ်Private Boatကေရာယာဂေါ်ရားပေါ်ရစ်public Boatတယ်အက်ဒိန်မာချူနော်ပိုက်မော်တေ်ဂါရိဇာငင်ယောဗောင်ဂူရိထူးယစ်Touristအုံးစစ်တွေသောယောဘေရာစ်ပါရဲ့Transportation In Fieldကူလပ်ဘားမားဒါ့တ်တင်နောဘီချီအာသပ်မန္တလေး၊ပုဂံ၊စစ်တွေသောလေယာဉ်ထားလပ်တာရားယောပူရားကာ်မီဘော်Touristအက်စောင်ပုဂံညော်အာသပ်ကူလပ်အာဂယ်ရန်ကုန်ဇာ […]

ဘေရာအက်စောင်ဒူလာကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ဒေါ်ဝေခင်နှင်း

အီဟောဘောရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်ကိုထူး ဒီထူယစ်တယ်ဘီရီအက်စောင်ဥလပ်ယောခါးလ်ပိုက်လိုက်ဘေရာအက်စောင်ဒူလာကင်ဂူရိနင့်ဇီပေါ်ဝိုင်ညော်ရဲ့ခါးလ်ဗိုက်အာသပ်တဲ့ဒေါ်ဝေခင်နှင်းတယ်ဘေရာဝါးကောင်နောဂျပ်လိုက်ဇီပေါ်ဝိုင်(5)စောင်ဗျာညင်ဗျာဝိုင်းဘင်ငှီလက်နွဲယဉ်ဝင်းဗာစ်လိုအက်ပက်ဥညင်ဆာလုံ၊ပီနိမ့်ဘီဂျာလိုဒါလ်အာလ်တယ်ဆောရက်ခါးလ်ညင်မက်တောလ်ဥလပ်မာရစ်တယ်လိုက်ဒါလက်တယ်နံယုန်ဆာမ်နောဇီပေါ်ဝိုင်း(7)စောင်လိုမာဒါတာလာဒီဘားလိုဘီဂျာဂူရိထားလာ၊ပေလာနော်အာလ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ဒူယာကာဇာသောဒေါ်ဝန်ဘီဂျီအာသပ်တဲ့မောင်မြင့်ခိုင်ညစ်ဆာမိ(3)နင်၊ပေလာအက်ကွ၊စတီထာလာ(7)တွဒီလောဆာလုံ၊ပီနိမ့်နောအာလ်တာဘေဂေါလ်ရောထာ လက်ဘီလီဒေါ်လာဇာညင်ကူဒေဂါးလောတပ်ကျောက်ဖြူဆောလ်မဒေးကျွန်းသောကျောက်တန်းဖာရာတုံးဗျာဂူရိဘာဒယ်ဘေရာဝါးပီဂျပ်ဇာညင်အာအက်ကွကျွန်းသောဂေလက်ဇီပေါ်ဝိုင်(7)စောင်ဗျာဂျပ်မန့်ထာလပ်ယောတာရပ်၊ဇီပေါ်ဝိုင်ရဲ့ဒုတ်ဒေတယ်လိုက်ဒါလ်အာလက်တယ်(11)ဘောဆောအောသီကာလသောဇီပေါ်ဝိုင်ညော်ရဲ့မာဒူလာဗာစ်အက်စောင်ယောခါးလ်ဗိုက်အာလ်သဲ၊ဆီလ်ဘူညင့်၊မူရားဥဒီမကဘေရာယစ်ဂေါ်ရစ်တဲ့ဇာလ်ဘားဂျပ် ကင်ရစ်ဒူယာနယ်လီအီနားယောဂေါ်ရစ်အန်တီဒေါ်ဝေခင်နှင်းတယ်နော်ဂေါ်ရစ်တဲ့ကင်နော်ထားဇာလ်ကာဘီ၊ဆီလ်၊သဲ၊ဘီလပ်မြေတူလပ်မေလာဂါက်ကူရစ်၊ဒါရွာဘင်ငတ်ဗျာကုံဂူဂျပ်ဂုံးတော်ဂါငါးယက်မစ်ကူရိနော်ဇာနပ်အန်တီဘေရာဝါးလိုနော်ထာဂျပ်(11)ဘောဆောအုလ်ကူလောအန်တီဒူလာဒုတ်နော်ထာဘော်ဇာလ်ကူလက်ဇီဇာလ်ပိုက်ဖီလီယစ်နော်ဂေါ်ရစ်တဲ့ကင်နော်ထားဘီလီကူလော(2014)ဘောဆောသန်းခေါင်စာရင်းသော ဒါ့တ်တင်နောမာနု(51)ဒသမ(49)သန်းထားလပ်ယော(26)ဒသမ(66)သန်းတယ်ဘီရီဟိုင်းရာခိုနုန်းလိုဆာလပ်(51)ဒသမ(8)ရာခိုနုန်းဘီရီဟိုင်းဥညင့်ဘေရာရစ်ဆာလပ်(1)ဒသမ(8)သန်းဘီချီအာမာသီဒီတယ်ဘီရီအုံးတယ်ဘေရာဆာလပ်ကောင်ပါသဘာဝဒူလာဥအာသပ်တဲ့လိုက်ဇီပေါ်ဝိုင်(7)စောင်နပ်ခါးလ်ပိုက်၊အီကုလ်လိုက်ဒီနပ်ယာတော်ဂါပေါ်ရဲ့အန်တီတယ်အက်ဒိန်နဲ့ဟောတုံးပါ၊ကီဒူလာခါးလ်၊ပါကျပ်ကင်မာန့်ဂေါ်ရစ်တယ်ဇီမာနုက်မြူဇူဒီ ကျော့သပ်ဇာ(3)အာဇာပါဂျပ်၊(4)အာဇာယော၊(5)အာဇာယောပါ(5)အာဇာဥလပ်ဘီချီဂိုရိုလ်တယ်လိုက်(3)အာဇာဥလပ်ယောဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်အီကုလ်လိုက်မီတာခယောဥကျာအီကျာတုံးအူဒါလ်လူညင်ပါဂျပ်လောက်ကပ်ဖီရီဒယ်ဒေါ်ဝန်နော်တုံးယောဘာဂီလော်တီငါပါလပ်ဒယ်အီနားယောဒေါ်ဝန်နင်နိသောတီငါဒီဗိုက်အာသပ့်ဒိန်နပ်ဟောတုံးဒေါ်လာဂူရိပါရဲ့ဖူဇာနော်လူယောအာဂယ်တူဒီခါးလ်ထူယစ်တဲ့ပါလပ်ဂျာပေါ်ရစ်လိုက်ဒေါ်လာ ဂူရိနော်ပါရဲ့အီနားဒင်ဂွဇီ၊ပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ယောဗျာဂူလော့ဇီပေါ်ဝိုင်း(5)စောင်ရဲ့ခါးလ်ပိုက်အာသပ့်ဒုတ်အာလ်တယ်ယာတယ်ဒေါ်ဝေခင်နှင်းတုံးကောင်နော်ဂျပ်ယာအက်ကမ့်လူမိလ်သိဇီအက်စောင်နက်ဒီဘာဒီနင်ရန်ကုန်ဇာဖူလ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောကမစ်နော်လူမစ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောလူမိနင်ခွာနောထာဘော်၊ခွာနောဇာဘော်ထာမ့်နော်ပိုက်စူဂေါလ်ပူဇာက်(2/3)ဝါးဇီနိဘီဂျီနင်ဇီဝါနိရဲ့နာကပ် ကီနီဒူယစ်ယာအုံးဖီရီဘီဂျီလောဒါဗိုက်ခါလော(2)ဗာလ်ဒေဂိုက်နော်ပိုက်ဇီရစ်ယောနက်ကွဆီရာပူရိဘော်ဒင်ဂွဇီရဲ့ဖုန်းဒါဂိုက်ယောရဲ့မီဥဒါလ်လူဂျိမ်၊နော်ပါလပ်ဖာရာတုံမာဂီးဂျိမ်ရန်ကုန်ငေါ်အာအက်ဗာလ်သပ်ဇာအားအက်ဗာလ်သပ်နော်ပါရိဘဲလ်(10)လက်တုံးဘီချီပူရားဘောစူဂေါလ်ဘီဂျီနင်(6)လက်ပါယစ်၊ဥညာတုံးဥဒါလ်(6)လက်လူယာအုံးကူဒေဂါးယစ်တဲ့ဆမ့်ဆုတ်ဂေါသောပါနိပူရိဘော်ဒူလာဥအာသပ့်ဖာရာသောဓလေ့ အာသပ်တဲ့အက်ဂေါလ်တုံးအက်စောင်မိတ်တိန်ဇာပေါ်ရစ်ကျောင်၊သိမ်၊ဇရပ်၊ပုလ်ကူရိပိုက်ကူလပ်ဇာဘေရာလိုအက်ကမ့့််ကင်ဂေါ်ရားပေါ်ရစ်တယ်ယောအာသပ့်ဘေရာနော်ထားလပ်ဘီရီဇာပေါ်ရစ်ပါဂျပ်ယာလိုအောဖင့်ခါးလ်လပ်ယောလူမှုရေး၊ဘာသာရေးကဏ္ဏသောဥလပ်ယောဂူရိဂျပ်တယ်လိုက်ဖာရာမာနုကျုံယောတာရားရဲ့ဒူယာအော့ဘီလီကူလော့ထာဥရောကျောင်းဂေါလ်ရောဇာ၊ကင်ယောဇာသီတင်ပတ်တယ်နော်ဇာအီနာနော်ဂေလပ်အာအက် ပတ်ဂျပ်ဇာဘီဇူး(3)ဒိန်သော(2)ဒိန်ဇာညင်အက်ဒိန်ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးဇာပို့လ်ပူလစ်ဒါဂါလပ်လူမစ်ဖင့်ဇာတီငါနော်ထားလပ်ယောဥဒါလ်လူညင်ဇာဇီဝါယောဒေ(53)ဘောဆောအာသပ်တဲ့မေဒးကျွန်းတုံးဒေါ်ဝေခင်နှင်းတယ်တပ်ဇီနှိပ်နော်ပါလောတယ်လိုက်အီဒူလာလာဒုတ်လိုက်အာဂျီဂျောင်းတဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးတာဒူလာဝါဂျားနော်အာယစ်ပီဂျပ်ဘောဆောဥလပ်ဒုတ်ဇာဘော်(10)ကေလပ်အက်စောင်လိုဇီပေါ်ဝိုင်(3)စောင်အီ ကုလ်လိုက်တီငါတော်ဂါပေါ်ရစ်အန်တီတယ်ာရားရဲ့အောဖင့်ဂူရိဂျီဘော်ဇီပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ဒီစောင်အီကုလ်ထူပစ်လပ်ဥဘော်ဘီလီကူလောဘာချဥလပ်(10)ကေလက်အက်စောင်(8)ကေလက်အက်စောင်(7)ကေလက်အက်စောင်ယေခါးလ်ဗိုက်လိုက်တယ်ဆိုစလ်အက်အာရိ၊ဒီဆဲလ်ဒေါ်ဝန်နော်တုံးယောကီနီပါရဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးအီကုလ်လိုက်မော်ကောင်နောဥအာသပ့်ကျောလိုက်ကူလပ်ပေါ်ဝိုင်အက်စောင်ယောဂါကောင်နော် တယ်အီနားဥလပ်ဘင်္ဂလာတုံလေယာဉ်လိုဘာရားဂျောင်ဘားမားဒါ့တ်ဖားရီယောရဲ့တရုတ်သိဒီလေယာဉ်လိုဘာရားဂျပ်ဘားမားဒါ့တ်သောတယ်သီဒူလာဂူရိဂျီးညားနော်ထားဘားမားဒါ့တ်တုံနယ်လပ်တဲ့ကာငတ်ရားဗူဂျူရစ်ဧရာဝတီကာငတ်ရားသပ့်ဒေါလ်မောင်ဂါးတယ်ကော်လတီကောင်တယ်လိုက်ကျော့နုကီဒူလာကင်ပါစ်အာစောင်ကူလောကီရှုကင်ယောနော်ပိုက်ဆီလ်၊သဲသပ်တူလီပိုက်ဂျပ်ဒုတ်ဂေါကင်သပ်ပါဂျပ်ဆုတ်ဂေါကင်နော်ပိုက် အန်တီဒေါ်ဝါးတယ်ရေမှော်ဇာလ်ကင်ဂူလပ်(5)အာဇာပါလပ်အာအက်ဒေါ်ဝါးသော(4)အာဇာပါဂျပ်မာရာဇာဖင့်ကင်ဂူလပ်ယောနော်ပိုက်ကေရံဆီထောဂျပ်ဂိုက်တွားသောအက်စောင်ယောဥဒီနော်ပိုက်ဥဗူရစ်ဥဒီနင့်သံချေဂူဇားပေါ်ရဲ့အန်တီဇီရာအာယစ်ကူလပ်ယောနော်ပါရစ်(10)ဂေါင်ဒါအာဒါက်ဥလပ်သပ့်ဇီရိုက်ပါစ်ဂ်ပ်ဘီညား(8)ဂေါင်ဒါတူဒီလာမာပေါ်ရစ်တယ်ဘီလာ(6)ဂေါင်ဒါဥလပ်သပ်အောဂျပ်ဘီညားကူရားဒက်ဒီလပ်ဗစ်ပါဂါ ညင်ဘီလာကင်အောဂျပ်ရိုက်အော(10)ဒိန်ဥလပ်သပ်တီငါပါစ်ဂျပ်(10)ဒိန်အောဖင့်ဂေါ်ရားပေါ်ရစ်တယ်(10)ဒိန်ဥလပ်နော်ဂူရိနင်ပါရဲ့ဂေါလ်ရောဒေါ်ဝါးကောင်နော်ထားလပ်ယောဇီရိုက်နော်ပိုက်ဇီရာပိုက်ကူလပ်မာနုဂျာပေါ်ရစ်တီငါတယ်ပိုက်(10)ဒိန်ဥလပ်သပ့်ဘေရာအုံးကာမစ်ဂေါ်ရားနော်အာယစ်တဲ့ကေရံဆီပူလ်ရောဥဗူရစ်ဥဒီနင်သံချေဂူဇတ်တဲ့ကင်မာနာပေါ်ရင်လွှာလီဂေါ်ရားပူလစ်ယောဂေါ်ရားခတီငါရဲ့ကာ ဒါခဂျပ်ယာဝန်ယောဒေါ်ဝေခင်နှင်းကူဒေဂါးလောသီကင်မာန့်ဘီချီပါညင့်နောဂေါလ်ရောဒေါ်ဝါးလိုက်ဂေါ်ရားပေါ်ရစ်မာမာလာဘီချီအာသပ့်အီနားယောဂေါလ်ရောတီငါဖောင်ဇိုက်နော်ထားအီနားကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့(5}ဒိန်အော(10)ဒိန်ဥလပ်သပ့်ပါဗိုက်ဂေါ်ဝါ၊ပင်ယောဘာဂီကီနာပေါ်ရစ်အာကျာကင်နော်ဇာဓာန်စူဂါးပိုက်လိုက်ကူယောထူယစ်အက်ဒိန်နော်အာဘော်ဘီလီဒေါ်ဝေခင်နှင်းဒူလာအာမားဒါ့တ်တင်နော့ဘီရီဟိုင်းဟော တုံ့ထားဘော်ကူနော်ပါရစ်…………

မော်အာသပ့်လိုက်ကင်ဂူရိအာသပ်တဲ့ရခိုင်ညွန့်ဖူး

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်ကိုထူး ဒီလောတယ်ကာဖီခါးလ်ညင့်အက်ဒေါ်ကင်ပန်းချီကားရဲ့ဆာလ်ပါရစ်တယ်ကဖီအက်ကမ့်ရဲ့စစ်တွေဆောလ်ရောခူလီထူးယစ်ရခိုင်ညွန့်ဖူးဘီလီနင်ဒီထူယစ်တဲ့သောဒေါကဖီသောသဘာဝရူခင်း လိုပန်းချီကားလိုဘာသာရေး၊ယဉ်ကျေးမှုလိုမောက်ဂေါဒါ့တ်၊ဘားမားဒါ့တ်သောနိုင်ငံရေး၊ငြိမ်ချမ်းရေးယာလိုအာသပ်တဲ့ပန်းချီကားယောဒေဂိုက်ထူးယစ်ပန်းချီဒေါ်ဝန်းခူလီလော်တယ်ယာဝန်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောပန်းချီဒေဂိုက်ဂျပ်ဒေါ်ဝန်အက်ကမ့်နော်ထားယင်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်၊မောက်ဂေါဒါ့တ်မာနုကျောလိုက်စစ်တွေဆောလ်ရောလိုက်အနုပညာဂုဏ်သိက္ခာ၊အမျိုးသားရေးဂုဏ်သိက္ခာယော ထူဂျပ်ဖင့်ဂေါ်ရစ်တယ်အီပန်းချီဒေဂါးပို့လ်ရဲ့Diginityဘီလီနင်ဒီလောဆမ့်ကူဒေဂါးလောအီကင်မာန့်ဂူဂ်စ်မာနုတယ်နိုင်ငံရေးသောယော၊ဇီနှိပ်ယောဂေါ်ရစ်တဲ့လိုက်မာနုကျုံထာမ့်ပါစ်ဦးမောင်မောင်စော(ရခိုင်ညွန့်ဖူး)ဥလော်အီနားမောက်ဂေါဒါ့တ်တင်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဇူးဒီဒါ့တ်တင်ဂေါ်ရော်တယ်လိုက်စစ်တွေဆောလ်ရောပန်းချီကားဒေါ်ဝန်းခူလီထူလပ်ယောဘီဂျာနော်ဇိုက်အီကင်မာန့်တယ်တပ် အာဒေတူဒီမော်အာသပ့်တဲ့ကင်ဒီယင်နောတုံးပီဂျပ်ကင်မာန်မောက်ဂေါဒါ့တ်ယောဘားမားဒါ့တ်ဘေလပ်ဂါဂါပန်းချီကားဘီဂျပ်တယ်ဦးမောင်မောင်စောလိုဂူရာကာလပ်မောင်မောင်စောလိုပေါ်ရောက်တပ်ဂူရာကာလပ်တူဒီဗာစ်မာရာဇာညင်(6)ဘေလက်ဘောဆောရောကျောက်တော်ဆောလ်ရင်ပက်ဒီယောရဲ့သတင်းစာဘာရားဂျီလော့(8)ကေလက်လောက်ကပ်ကင်နော်ဂေါ်ရစ်(8)ကေလက်ဥညင့်ဆိုက္ကားဆာလာလော(8)ကေလက်ပူရိနင်(3)ဘော ဆောရော(10)ကေလက်ဖစ်ဥယစ်(8/9/10)ကေလက်သီငှီးလောတယ်ယောဆိုက္ကားဆာလာညင်(10)ကေလက်(2)ဘောဆောပုလ်ဘီလီကူဒေဂါးလော့(3)ဘောဆောကာလသောကျောက်တော်ဆောလ်ရောဆိုက္ကားဆာလာညင့်လောင်ဘော်ဘီဂျီပါဂျပ်တီငါရဲ့အက်ဘက်ရဲ့ဂေါ်ရောဒေါ်ဝါးရဲ့ဒီနင်အက်ဘက်ဒေါ်လာဂူရိနင်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောအာလ်(10)သီငှီဘာတယ်ဆာပိုက်ကူလပ်ယောတာမာတယ်နော်ပေဒါစ်ဒီစောင်အာသပ်တဲ့(10)ကေလက်ဖစ်ဥလပ်မာကြော်ကင် ဂေါလ်တာတုံးမော်အာသပ့်တဲ့ကင်မန်ဂူရိပိုက်လိုက်ရန်ကုန်ဂေလပ်သပ်ပါရီဘော်တယ်ရန်ကုန်လူမိလ်တယ်ဘောဆောရော(10)ကေလက်ဖစ်ဥညင့်ရန်ကုန်ဆောလ်အစိုးရပန်းချီ၊ပန်းပုသင်တန်းကျောင်သောပန်ချီသီငှီလောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သောယောစိတ်ပညာအထူးပြုဥဒီနင်ရှေ့ဟောင်းသုနေသနဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘာဒယ်MAလိုယောဥအာသစ်မာဗာစ်ဂေါတုံးတီငါနော်လူညင့်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောကီဒူလာဇီနိုက်ပူရိလော် ဆမ်ကူဒေဂါးလောဆိုက္ကားဆာလစ်၊လောင်ဘော်ဘီဂျပ်ကျောက်တော်ဆောလ်ရင်ပက်ဒီနင်ဆိုင်းဘိုမာရစ်ပန်းချီတာနီနင်ပါဂျပ်တီငါရဲ့အက်ဘက်ဂေါလ်ရောဒီနင်အက်ဘက်ဒေါ်လာဂူရိဘာဒယ်ရန်ကုန်ငေါ်ပန်းချီအီကုလ်ဥဒိလ်ရန်ကုန်သောသူငယ်ချင်ဇူးထာဂျပ်ဇာကာဒီနင်ဘော်ဒါ၊မာကျင့်ဒါအောင်သိန်းထွန်းဒေါ်ဝါးတယ်ရန်ကုန်ငေါ်ဗွီဒီယိုခွေဘီဂျပ်တယ်ကင်လောကင်ယောဂေါ်ရပ်အီကုလ်ယေဥဒတ်တပ်ပန်းချီသင် တန်းကျောင်းဥဒတ်တယ်ကာလယောတာပန်းချီကားရဲ့ဒေါ်ဝန်နော်တူလစ်ဥညှာဒါ့တ်မာနုကျုံယောကီနောင်ကူလောရန်ကုန်ဆောလ်ရော(10)ဘောဆောရောတုံဘီချီထာညင့်(2003)ဘောဆောရောတပ်ဥယစ်တဲ့ဒါ့တ်ဖီရီအာလ်ရန်ကုန်ငေါ်ထာလပ်တယ်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ဥဒီနင်ပန်းချီလိုယာအောဂျပ်တက္ကသိုလ်မာကြော်အက်စောင်အောဖင့်မော်ထားလပ်ယောတီငါနော်ပါရစ်ဂါဒါတ်သောကင်ဂူရိဂျီပါရစ်ဖင့်မော်လိုအာလ်တယ်ဒါ့တ် သောလူမိလ်လောက်ကပ်စစ်တွေဆောလ်ရောထာညင့်(2003/2013/2016/2018)အီနား(2020)ဘောဆောရောဂါဂါပန်းချီကားဒေဂါးပို့လ်(5)ဗာလ်အုလ်(2013)ဘောဆောရောပေါ်ရစ်တယ်(8)လေးလုံး(25)ဘောဆောအောတယ်အက်မာလ်ရဲ့ရန်ကုန်ဆောလ်ရောဂူရိနင်အာပို့လ်ယင်နိရဲ့စစ်တွေဆောလ်ရောဂူရိလော့(8)လေးလုံး(25)ဘောဆောလို(30)ဘောဆောရောဂေါ်ရစ်တဲ့ပို့လ်လိုဂျာအာလ်ယစ်တဲ့မစ်ဆေ့ကျုံ့ပေါ်ရောက်(25)ဘောဆော ရောဂူဂျပ်တဲ့(88)ကူလပ်ပေါ်ရင်၊လူ၊ဂါမ့်ဘီဂျီဒီနင်ဂူဂျပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံသောပေါ်ရင်ဒီနင်ကင်ဂူယောင်တဲ့ဒေါ်ဝါးရဲ့ဂုဏ်ပြုဂေါ်ရားအာညင့်(30)ဘောဆောရောဂူဂျပ်တဲ့ယာဝန်တယ်The face makers of Myanmarနော်လပ်တုန့်တိုက်ခဲ့ကြသူများသို့အာဂူရိဂူလပ်ယောအီနားနော်ဂူရိဂျောင်းဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံလိုက်ဒီမိုကရေစီပါလက်နေပိုက်ကူနော်ရဲ့တာရားဂူဂျောင်းတယ်အက်ယာနော်ခါးလ် ရစ်ဆမ်ရဲ့Remindဂူရိဂျာအာယစ်တယ်ဗာတ်နော်ဥဂျပ်ဒေဂိုက်ဂေယစ်တဲ့Diginityနင်ဒီထူးယစ်တယ်ဂုဏ်သိက္ခာပန်းချီပန်းချီပို့လ်တယ်တာတုံ့ဒေဂါးအာယစ်ရဲ့စစ်တွေဆောလ်ရောခူလီထူးယစ်တယ်လိုက်ဒါ့တ်ဆောလ်ရောဂုဏ်သိက္ခာရဲ့ပန်းချီကင်လိုတူလာလောဘီလီကူဒေဂါးလောတာတုံ့ဝါအာယစ်တဲ့မော်အက်ကမ့်တယ်မောက်ဂေါဒါတ်သောပန်းချီ၊ပန်းပုသင်တန်းကျောင်းအက်ကမ့်ခူလာအာယစ်တယ်ခူလီပါရိလပ်မောက်ဂေါ ဒါ့တ်၊မောက်ဂေါဒါ့တ်မာနုယဉ်ကျေးမှုအနုပညာရဲ့ဥဒီဂျောင်းတဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်းရဲ့ဒယ်ပေါ်ရားအောဘီလီကူပါရစ်စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးမင်းအောင်ကူယစ်တဲ့ကော်ဒါးအာသပ့်ကိုမင်းအောင်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မာနုကျုံ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဥဗူရစ်ဒါ့တ်ယောဇာက်ယောဥလက်အီဒူလာဇာက်တုံ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာအမွေအနှစ်ကျုံးရာဂါပိုက်လပ်ဇီပေါ်ဝိုင်းလာဂယ်တာရားရဲ့ကင်ဇာနပ်ဖင့်ပန်းချီ၊ပန်းပုအီကုလ်အက်ကမ့်လာဂယ်အီဒူလာ အီကုလ်ရန်ကုန်ဆောလ်၊မန္တေလးဆောလ်ရောသပ်အာသပ်တဲ့အီယာအက်ကမ့်ဂူရိဂျီလပ်ကောင်ဘောဘီလီဂါဘာမန်ရဲ့ကွာအာယစ်တယ်တာတုံးဝါအာယစ်၊ကွာအာယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောပန်းချီ၊ပန်းပုအီကုလ်အက်ကမ့်ထားပူရိဘော်ဘီလီဦးမောင်မောင်စောမော်နော်အာဂတ်တဲ့ဆမ်ကူလောအီနားတာဆောမော်နင်ဂူရိနော်ပါရစ်ပန်းချီမော်အာသပ့်တဲ့ပေါ်ဝိုင်းညှမ်နီရဲ့ဗာစ်၊ကောလ်ဂူရိသင်တန်းဒီထူးယစ်အီကုလ်အက်ကမ် ခူလီပါရစ်ဖင့်ဗူစောင်၊ဇာနောင်၊ဆီနောင်မာနုကျုံလိုဒါစကာရှင်ဂေါ်ရားအုလ်ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်စောတယ်အနုပညာရဲ့ပိ့လ်အက်ကမ့်ဒူလာမော်ထားဂျပ်မာနုအက်စောင်နော့ကောင်၊ကောင်နောဘီလီယောမော်ထူယစ်တဲ့နောပန်းချီဇီဒူလာတာနီကျော့သပ့်Reall အကယောတာနပ်Jmpression Expression Abstractဂရပ်နာလ်ပန်းချီယောတာနယ်ဆာနောရဲ့မော်နော်ပန်းချီဘီလီကော်Japressionအီကာဝန်းStop The Warအီပန်ချီ ကာဝန်းတဲ့ဘားမားဒါ့တ်ဥကျော့သပ့်ဂါဆောလ်ရောဥကျော့သပ်အီနားတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဥအာသပ်တဲ့ဘောင်ဒူလာရိုက်၊ဘားမားဒါ့တ်ဥကျော့သပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်၊ဒူနီယာသောဥအာသပ်တဲ့ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥအာသပ်တဲ့ပန်းချီကားအုလ်ယင်နောရစ်နင်ဒီလောတယ်Stop The Warဘောင်ဒူဆူမာဝါးသောပူရီအာသပ်တဲ့ပါစ့်ဇီပါစ်ကျွဘောင်ဒူဆူမာသောပူရီနင်Stop The War Stop […]

ကုလာတန်ဒူယာလိုဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်အုံးလက်ပါလက်တဲ့ဒူယာဒက်ကပ်တိသဘာဝဆီလ်ဒေါ်မားလိုဒူယာကာဇာ

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တဲ့နော်ဂူချာညင်သဘာဝဒူချောဒေါဥအာသပ်တဲ့ဆီလ်ဒေါ်မားလိုဒူယာကာဇာရဲ့ကူဒေဂါးယုံကုလာတန်ဒူယာလိုဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်လက် ပါးလက်တဲ့ဒူယာဒက်ကပ်တိအာသပ်တဲ့ကျွန်းစုအက်ကွအာဂယ်သီယာရဲ့မြေငူကျွန်းယောကော၊ဆံတော်ရှင်ကျွန်းဘီလီယောထာမ့်ပါမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မြောက်ဖက်ပေါက်တောဆောလ်ရောနယ်နိမိတ်သောအာလ်တဲ့ကျွန်းဝါးတယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသအက်ကမ့်သောဒူယာကာဇာဆီဒေါ်မားဘီချီအာသပ့်သီကျွန်းဝါးလိုဆားလပ်သဲခုံဖာရာတူဒီအနောက်ဖက်ကမ်းခြေသောဝါးလမ်း၊ဝါးလမ်းကုံ၊သစ်ပုတ်ချိုင်၊ကြွီပြင်၊ဖောင်းခါးလိုသမိုင် ဝင်စေတီအာသပ့်တဲ့ဆံတော်ရှင်ဖာရာမာန့်အီနားကူဘောင့်တယ်သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာကာဇာအာသပ့်တယ်ငှက်ခေါင်းတောင်ကမ်းခြေလိုကြွီပြင်ဖာရာသောအာသပ့်တဲ့ကမ်းခြေအုံးကူဘောင့်တယ်ကမ်းခြေကူရစ်ဆာလပ်ဆီလ်ဒေါ်မား၊ဆီလ်လော်ယာကူလပ်ကောင်ဘော့ကျော့လိုက်ကူလပ်ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်ရဲ့ဆားလပ်ဆီလ်ဒေါ်မား၊ဆီလ်လော်ယာဘီချီတယ်လိုက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ဗုတ်မာနုထာမ့်ပါလပ်သော ကြွီပြင်ဖာရာကမ်းခြေရဲ့မာနုကျုံထာမ့်နော်ပိုက်ငှက်ခေါင်းကမ်းခြေတယ်အာဂယ်ဘောဆောဘီချီတူဒီထားလပ်ယောအီနားဘောဆောအက်ကာသောထာမ့်ပါဂျောင်းတယ်ငပလီဒူလာနော့သဘာဝဒူလာချေဒေါလ်ဥအာသပ့်တယ်လိုက်အင်တာနက်၊ဖေ့ဘွတ်တူလီလက်တယ်သောမာနုကျုံမော်အာစ်ဂေလက်မာနုအက်စောင်လူမိလ်လပ်တူလီဂျောင်းစူနီ၊ရူဘီဥလပ်(30/40)မာနုအာဂျောင်းဂဲလ်တယ်(11/12)မစ်သောဆံတော်ရှင်ပို့လ်နော်ပေါ်ရစ် တဲ့လောက်ကပ်မာနုဘီချီလူမိလ်လက်သောဇာငင်ဂူချာပါစ်လိုက်တီငါဒီဂေယောင်ဘီလီသစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာဒင်ဂွမာနုဦးသိန်းထွန်းကူဒေဂါးလော့သီဇာကာဇာပိုက်ကူလပ်မောက်ဂေါဆောလ်စစ်တွေဆောလ်ရောတုံးစက်လှေလိုသီဇာကာလူမစ်ဖင့်ဇိုက်ပါရဲ့သဲခုံဖာရာမာန့်စက်လှေလိုဇာညင့်သောတုံးတိန်ဂါရိ၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဇာညင်ပါရစ်သီဇာကာဒီညင်သောလူမိလ်လပ်သဘာဝဒူလာဥအာသပ်တဲ့ပင်လယ်ယော၊ဆီလ်ဒေါ်မားတော် လပ်အာသပ်တယ်သယံဇာတယော၊သန္တာကောင်ယော၊ရူပုချင်ဥအာသပ့်ဆီလ်လှော်ဂူရီယောဒီဂီဘာဆီလ်ဒေါ်မားအက်ကွသောပါးစပ်ရာဇဝင်ဒူလာ၊ဒဏ္ဏာရီဒူလာယောအာသပ့်ဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူလက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ဆီလ်ဒေါ်မားတိန်ညွားဘီဂျီရစ်အာဂယ်သီဘားသောဘိုက်ဂေါထာန်ပါဒါ၊မာနုကျောထာန်ပါဒါဒူလာယောဒီဂီဘာဆီဒေါ်မားသောအာသပ့်တဲ့ယာအုံးရဲ့သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာဒင်ဂွမာနုဦးသိန်းထွန်းကူဂျီဒေဂါးလော့တာရားဂူရာ ဂူရာကာလပ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကူယောင်တဲ့ကော်ဒါးအက်ကမ်အာသပ့်သမိုင်းရာဇဝင်ဒူလာသိုက်ကူယောင်တယ်သောနော်ဇီဏီနင်ဘိုက်ဂေါထာန်ငေါ်ပါဒါ၊မာနုကျောထာန်ငေါ်ပါဒါဆီလ်ဝါးသောအူဒီနင်ဒါယစ်ဒူလာအာသပ့်အာအက်ကမ့်မာလ်ကူရီနီဂျာယောင်တဲ့ဂါတ်သောအာသပ့်ဆီလ်လောဇီနှိပ်ယောအာသပ့်အာမိတယ်လီဂီနော်ဇာနိအူဗူရစ်သဘာဝသတ္တုအက်ကမ့်ဒူလာသီဇာကာသောဒီဇင်ဆာမ်ဥလပ်ပါနီလာမစ်တယ်ယာသောပါဒါအက်ကမ့်ပူလပ်ပီဂျပ် ဂေါလ်ရောမာနုလိုက်ကီနီနီကျင်တာရားကီဒူလာပူရောင်ဆမ်းယောကူဒေဂါးလော့ဇီဇီယစ်ဒေါ်ဝါးအာငါရားလိုပူရောင်၊ဒါရွာလိုယောပူရောင်၊ပူရာဥလပ်ပါနီဘီဂျာယာနေဂဲလ်ရာလိုပူဇီးဖဲလာစစ်တွေဘီနီဆူမာရဲ့အာဂုန်လိုပူရောင်တယ်လိုက်ကာလာအော့၊ကာလာနော်အောဖင့်အာငါရားလိုပူရာပေါ်ရစ်တယ်အာငါရားရစ်ရာငါအော့ဖင့်ဂူရိယောရဲ့အုံးဒီ၊အိန်ဒီလွှာကောလ်ဒါဂယ်သီဆီလ်ဝါးသောလင်ဆဲပြစ်ထားအာဂယ်ဒင်ဂြမာနု၊ဂူရူဆောရာညှာ အုံးဆီလ်ဝါးဘီဂျီရစ် အာဇာဂူရိပါရစ်(150)ပေအော်ဇောလ်ထာဘော်အာမိဂူရာကာလပ်လင်းဆွဲအုံးရဲ့ပူရိခါးလ်ပိုက်ဂူချာယိအီနားဆီလ်လုံဒင်ဂွဥအာဂျပ်တယ်လိုက်ဘေဒါဝါးနာဒါဇာက်မြောက်ဖက်ဆီလ်ဒေါ်မားဝါးသောဇော်ဂျီဝါးဒါဘိုက်ကူယစ်ဇာကာဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူညင့်ဆီလ်လောအိုဂိုလ်ဒူလာယောအာသပ့်ငှက်ခေါင်းဆီလ်လော်မူရာတိန်ညွားသောမြောက်ဖက်မူရာဝါးသောဇော်ဂျီဒဘိုက်ကူယစ်တဲ့ဂါတ်သောအာသပ့်အာဂယ် ပပဝတီရုယစ်တဲ့ဇာကာယောကောဒင်ဂွမာနုကျုံကူလက်တယ်တန်ဆောင်မုန်းဆာမ့်ပူနောင်ညှာဒိန်ဥလပ်အက်ကျွန်းမာနုအာဂျောင်းဂါကောင်နော်ထားးဂျပ်မာနု၊ဗာလ်ဂေလပ်သောတောပါနီခါးလ်လပ်ကောင်အော့တာရာဖာရာဘီရီအက်စောင်းယောဆုတ်နော်ဒီဂီနင်သောတောပါနီလိုမူဓုညင့်ကောင်ဥယစ်တဲ့ဘီလီကူလက်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားအာသပ့်တဲ့သစ်ပုတ်ချိုင်ဖာရာတုံးအက်ကာဂေလပ်ကြွီပြင်ဖာရာလူမိလ်ယော ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားဒူလာနော်ထားလပ်ယောဒီဂေါလ်ဂူရီဆီလ်လောယာ၊မုလ်အုံသဘာဝဒူလာရူပုချင်သောတောဆီလ်လော်ယာအုံးမေသင်္ဘောအက်ကမ့်ဒူလာကူလက်ဝါးလမ်းဖာရာကာဇာနတ်စာရင်းကူလပ်ဖူးလ်လော်ဗုလ်ဒူလာသောတုံးအာလပ်သစ်ပုတ်ချိုင်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားကူလပ်ထာမ့်ပိုက်အက်ဘောဆောမာချူအာဘိုက်ကြွီပြင်ဆီလ်လော်မူရားဥလပ်နေဗီဒူလာနေခဲသလိုမျိုးနွယ်ကျောက်ကြိုသဏ္ဏာန်အာသပ်ကူလက်ကြီွပြင် ကမ်းခြေဆီလ်လော်ယာတယ်ငှက်ခေါင်းဆီလ်ဒေါ်မားဒူလာအော်ဇောလ်နော်ဥလပ်ယောဒီဂေါလ်ဆီလ်ဒူလာလိုက်သောတောဥဗူရစ်တိအာဒီဂေလပ်ဂါတ်၊ဂျူ၊သဘာဝသန္တာကောင်ဒီဂီဘာသီယာအုံးဒူယာကာဇာအာစောင်းတဲ့ဖာရာဒေါ်ဝါးသဘာဝမာစ်ဂျောကင်၊ဟာမုတ်တော်ဂါညာ၊စက်လှေလိုဒူယာဇာ၊ဘော်မေသင်္ဘောယောဒီဂီဘာအာမားဒေသေသာခါးလ်ဂျပ်မာလ်ယောအာသပ့်ပါနီတုံးပါဂျပ်ယာဂြပ်ချေ၊ကျောက်ငါးယက်ဥလပ်ဇောရောရာသီသောခါးလ်ဂျပ် မာလ်အက်ကမ့်ကျောက်မျော့၊ကျောက်ထုံးဗူးဥလပ်ဂေတယ်(9)ဘောဆောရောကျောက်ထုံးဗူးကီနီလက်အာဇာကောင်းနော်ဂျပ်လိုက်အာဒါမစ်၊အက်မစ်လောက်သပ့်ကီညှက်ဘီလီကူလက်သီဇာကာသောဘော်မူရာသောကင်ဂူရိညာဆောလ်ရောဒူလာဒေါ်ဝန်ယောနော်ထားတာရားသီဒီအာဂျောင်းတဲ့မာနုရဲ့ဒေသတုံးနယ်လပ်တယ်မာလ်လိုခါးလ်ဗင့်ကျောက်မရွတ်ယောဒါဂယ်အာဥလပ်ကျောက်ခုတ်ယောကောခါးလ်ဂျပ်မာ်ကူမီဟက်လိုခါးလ်လပ် ကျောက်ကပ်ရောဂါယောကောင်အောတာရားသီဒီဘေရာအားလပ်ခါးလ်ပါအာယစ်တဲ့ဂြပ်ချေ အာဥလပ်ဟာမုတ်ဆောဂေါလာ၊ဂုံးငေါ်ဆောဂေါ်လာယောလူဇာပါရဲ့ဘေရာအာယစ်တဲ့မာနုရဲ့လာဂတ်တယ်ယာအုံးဂူရိဂျီဘိုက်ရိုက်ဘားထားလပ်ယောဆောလ်ရောဒူလာဟိုတယ်နော်ထားလပ်ယောဖာရာသောဂေါလ်၊အီကုလ်၊ထာဥရောကျောင်းဂေါလ်သောထားလပ်ပါရစ်ဘီလီဦးသိန်းထွန်းကူလောမာနုဘီချီအားလပ်ဂေါလ်ဂူရာတယ်လိုက်အီကုလ်၊ထာဥရောကျောင်း ဂေါလ်သောထားပါရဲ့မာနု(30/40)ဥလပ်ဂေါလ်ရောဥလပ်နော်ခါးရစ်တဲ့လိုက်(4/5/10/9)စောင်လပ်ဂေါလ်ရောထားပါရစ်ဒါဂိုက်ဂေါ်ရစ်တဲ့မာနုယောနော်ထားမာနုအာလပ်ခါးလ်အာယစ်တဲ့မာလ်လုံတော်ဂါဂျောင်းအီဇာကာယောအာဂျီးဂျောင်းတဲ့မာနုကျုံရဲ့ကွာအာယစ်ဖေဇာအုံးရဲ့ဖီလီလပ်ဥဒီအီဒီနော်ဖီလီနင်ဇာကာအက်ကမ့်နောဒေါ်လာဂူရိထောဘီလီဦးသိန်းထွန်းကူလော့မာနုဘီချီအာညင့်မော်ဆာမ့်တီဥလပ်ယောပီဂျပ်တယ် ဖေဇာကော်ဇာအုံးပါဂျပ်ဇာကာဖီလီလပ်အာဇီကျေရားဥလပ်မာနုနော်အာပိုက်သီယာလိုက်ဆီလ်ဒေါ်မားသောဇီနှိပ်ဇာလောဖေဇာအုံးအာဇီကျေရားနော်အောဖင့်ဖဲ့လော့သီဒေသသောဂေလပ်ဒူယာကာကျီးအာဇာဂေါ်ရောင်တယ်လိုက်ဒီလာမ့်လော်ဥလပ်သပ့်အာဇာဂေါ်ရာကောင်းကမ်းခြေသောမာနုအာလပ်သပ့်သီဒေသဒေါ်ဝါးကင်ကောင်ဥဘော်အာဂျီဂျောင်းတယ်မာနုကျုံအာဇာကောင်အောဖင့်ဇာင်ငင်လုံဂူရိဂျီလပ်ကောင်ဥဘော်ဘီလီကူလက်

မုဆိုးကြီးဦးစံလှဇူးဒီထူဂေယစ်တဲ့ဂေါဇမ်းညှောယာမောက်ေဂါဒါ့တ်သောဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်ရာအက်​ဖက်​

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလက်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်ကိုထူး”ထူယစ်တယ်ဂေါဇမ်းညှပ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဂူရိပူရားညှင့်ဂေါဇမ်းညှပ်ပေါ်ရင်အာဂယ်ဒူလာလူ၊နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊သတ္တဝါဗျာကုံလိုက်သာသနာ(5000)ထာမ်ပါရ်ဖင့်ဓာတ်တော်၊မွေတော်၊နံတော်၊အံတော်၊ဆံတော်လိုခြေရာတော်ဘီလီဇာက်အက်ဆောတုံးဘီချီဖေလီဂျီေဂယစ်သီဘီဂျီရစ်ခြေတော်ရာလီဂီဆားလပ်ဒူနီယာသောခြေရာတော်​(12)ဆူအာသပ္​တယ္​ဘီလီဟီစတိုရီ​သောလီဂီထူယစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောပါဒစက်ခြေတော်ရာ(4)ဆူေသာမောက်ဂေါဒါ့တ်တောင်ကုတ်ဆောလ်မြောက်ဖက်အမ်းရိုးမဇာလ်ရောဘီဂျီရစ်အာသပ်တဲ့ဝဲ၊ယာပါဒစက် တော်ရာကူလပ်မော်ဆမ်တီအော့ဂျပ်ယာခြေတော်ရာလက်ဝဲ၊လက်ယာအက်ဇုလ်အာသပ်မအီဂင်ဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်ကူလပ်ဇမ္ဗူမှာဒွေး၊ယာမှာဧကူလက်မအီဂင်သောအာသပ်တယ်ပါဒစက်တော်ရာဒီနင်လက်ဝဲအက်ကမ့်၊လက်ယာအက်ကမ့်ဘီလီမအီစက်တော်ရာဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးမှိုင်းကူဒေဂါးလော့မဟာသက္ကရာဇ်(123)၊ဘီစီ(554)လောက်ကပ်ဂေါဇမ်းညှပ်ရဟန္တာ(500)လိုဓညဝတီခေတ်ေသာမောက်ဂေါဒါ့တ်ဒေသစာရီေသာအာလ္​သီကာလ​ေသာ​ မောက်ဂေါဒါ့တ်စန္ဒသူရိယရာဇာကာလသောဂေါဇမ်းညှပ်မောက်ေဂါဒါ့တ်အာလ်တယ်သောရာဇာဝါးေဂါဇမ်းညောတုံးဓာတ်တော်၊ေမွတော်အက်ကမ့်ဖေလီဂျီဇာမာဂီလောဂေါဇမ်းညှပ်သပ့်မဟာြမတ်မုနိဗုဒ္ဓအာရုပ်ရဲ့ဂူချာညင်ရာဇာဝါးလိုဒါ့တ်တော်မာနုကျုံရဲ့တရာကော်ဒါးကူလောဂေါဇမ်းညှပ်ရဟန္တာလိုအာလ်တယ်တောင်စဉ်ဟာက်တင်ခရိုင်ဖီလီနင့်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်အောဇောမူရာစွန်တောင်သောလူမိလ်လက်ေဂါဇမ်းလက်ယာ တော်ရံရှင်သာရိပုတ္တရာတယ်အာဂယ်ဂေါဇမ်းညှပ်ဥဂေယစ်တဲ့ယာအုံးကူဒေဂါးဘီလီကူလော့ဂေါဇမ်းညှပ်သီမူရားသောမဟီရာနဒီဒူယာကာဇာ(အီနား မအီဒူယာ)ရဲ႕မဟီ(မအီ)ဘီလီနင္​ဒီလက်တယ်ဒေသသောဓာတ်တော်၊ေမွတော်ထာဂေါ်ဘီလီဗျာဒိဒီလောဆမ့်မအီစက်တော်ရာဂေါပကအဖွဲ့တုံးကူလက်အတွင်းရေးမှူးဦးမှိ ုင်းတယ်တတိယဓညဝတီခေတ်သောစန္ဒာသူရိယရာဇာအုလ်ကာလသောဂေါဇမ်းညှပ်ရာဇဂြိုလ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်းသောသီတင်းသုံးေဂါ်ရစ် တယ်ဝါတော်(20)ဝါသောဓညဝတီေသာအာညှင့်မဟာမုနိဂေါဇမ်းရဲ့ကဆုန်ဆာမ်ပူနောင်လာမာ(1)ဒိန်နဲ့အောညင်ရာဇာလိုဒါ့တ်ေတာ်မာနုကျုံတရာကော်ဒါးကူညင့်မဟီရာနဒီဒေသလူမိလ်ဘီလီကူေဒဂါလက်ဂေါဇမ်းညှပ်မအီဂင်အာဂါနာဠာဂီရီမူရာသောအာညင်းတြိေသဠနင်အာသပ်တဲ့ဆီလ်လော်ဥဗူရစ်အာဂယ်ရာဇာလောက်ကပ်ဗာစ်ဥယစ်တဲ့အညာတောင်ဖာရာမုဆိုးကြီးဦးစံလှရဲ့တရာကော်ဒါးကူညင့်မုဆိုးကြီးသံဝေဂပါလောမုဆိုးကြီးမာဂီနင် ဂေါဇမ်းညှပ်သပ်ဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်ရာအက်ဖက်ရဲ့အီဒေသသောထူဂေယစ်တဲ့နာဠာဂီရီမူရာသောတြိသေဠဆီလ်ဝါးသောစက်တော်လက်ဝဲပါဒစက်တော်ရာကူပါစ်ကူလပ်အထက်စက်တော်ရဲ့မဏီေသလဆီလ်ဝါးသောအာသပ်တဲ့စက်ေတာ်ရာရဲ့အောက်စက်တော်ရာဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်အညာမူရာကူလပ်အီဇာဂါတုံး(6)မိုင်အာသပ့်သီဖာရာတုံးရာဇာဝါးလို့မုဆိုးကြီးဦးစံလှလိုဖက်ဥလက်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်အော်ေဇာမူရာစွန်တောင်ဒါ ဂယ်မြင်ကုဋေတောင်ယာကော်သီမူရာဝါးသောလူမိလ်သိလောက်ကပ်မုဆိုးဦးစံလှလိုလက်ပါလောအာဂယ်ယောမိုက်ပါမုဆိုးကြီးဦးစံလှဇာကာသောကီဒူယာဝန်ကူလောမုဆိုးဦးစံလှတယ်ဂေါဇမ်းညောရဲ့နော်ဒေဂယ်ဂေါဇမ်းညှပ်မုဆိုးကြီးဦးစံလှရဲ့ဒီဂီထူယစ်တပ်အာလောတယ်ဇာငင်လောရိုက်သိမ်ဂေါင်ဘီညှာပေါဝါဝန်းဂေါဇမ်းညောရဲ့မုဆိုးကြီးဦးစံလှဇာလင်ဂူရိပါလောမုဆိုးဦးစံလှရဲ့တရာကော်ဒါးကူညင်းဂေါဇမ်းညှပ်ဇာဝန်း လိုပါဒစတ္ထခြေတော်ရာအက်ဖက်ဖီလီဇာဘီလီမာဂီနင်းမုဆိုးဦးစံလှရဲ့ဆာညင့်ခြေတော်ရာအက်ဖက်ဖီလီဂယ်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ယောသောတုံးဒွာရာဝတီလူမိလ်နင်ဒွာရာဝတီတုံးဘော်မားဒါ့တ်ဖိုးတောင်ပီဂျပ်တိရဟန္တာ(500)လိုအ​ေနာက္​မဇၶ်ိမဖီရီဂယ္​ဘီလီရာဇာဝင်ဆာညှမ့်ထာမ့်ပါလင်ဘီလီဦးမှိုင်ကူဒေဂါးလောဂေါဇမ်းညှ်ဝဲ၊ယာပါဒစက်တော်အက်ဖက်ဖီလီဇာညင့်ဒွာရာဝတီဂေလောတယ်ယာဦးစံလှရစ်ယာဂူရိနင်ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာရဲ့ (7)ဒိန္​ဆာလာမ္​ဂူရိဘာတယ္​ဖာရာလူမိလ်ရာဇာဝါးဒါ့တ်တော်မာနုကျုံရဲ့ကူဒေဂါးညင့်ခြေတော်အာသပ့်တဲ့ဇာကာဝန်ထာမ့်နော်ပါညင့်သီဇာကာသောဘဝါနာဂူလက်ေမာက်ဂေါဒါ့တ်သောခေတ်တယ်ဓညဝတီ၊ဝေသာလီ၊လေးမြို့တုံးေြမာက်ဦးခေတ်ကျော်မာန့်ထားလပ်သောပီဂျပ်ပူရိဆာညင့်(19)ရာစုလူမီနင့်နတ်ဂေါ်ရောင်တယ်ဒေါ်ဝါးသီခြေတော်ရာရာရဲ့ကောင်နော်ဂူရိနင့်ဖာရာမာနုဘီချီမာရာဂေယစ်ဆမ့်ပါးစပ်ရာဇဝင်သောယော ဟီစတိုရီသောလက်ပါလာမ့်သောေတာခြေတော်ရာဝန်းအာဇီဇာမြန်မာသက္ကရာဇ်(1329)သောဆောရောရန်ကုန်ဆောလ်ရောတုံးဇီနှိပ်ဗုလ်နယ်လာဂျပ်ကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ဦးစိုးလှိုင်တယ်ဇီနှိပ်တူလာလက်တယ်သောခြေတော်ရာေသာပါစက်တော်ရာယာဝန်ယာဂျီဒတ်သောမောက်ဂေါဆရာတော်အက်ပါးလိုဘာရင်ဂူရိဆားလော့မအီထာဥရောကျောင်းဂေါလ်မာသပ့်ဆရာတော်အုလ်မောက်ဂေါဆရာေတာ်ဘဒ္ဒန္ဒအရိယာဝံသတယ်ရန်ကုန်​ေဆာလ္​မဂၤလာသုခ ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဂေါလ်ဆရာတော်လိုလက်ပါလောသီဆရာေတာ်ဝါးမူစောင်ငတ်တိဥညင့်အရိယာသံဃာတော်လိုမာနုကျုံ့ပါးစပ်ရာဇဝင်အာသပ်တဲ့မဟီရာနီဒါဂယ်တယ်မအီဂင်သောပါစက်တော်ရာအက်ဖက်အာအောက်ပါစက်တော်ရာရဲ့အာဂယ်လက်ပါလက်ဦးမှိုင်းတယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ကျောက်မြောင်းဂေါ့လ်ဇီနှိပ်နယ်လာဂျပ်ဦးစိုးလှိုင်တယ်တာဇီနှိပ်နယ်လာဂျပ်သောလီဂီလက်တယ်မဟီရာနဒီကော်ဂျပ်မအီဂင်ေသာပါးစက်တော် ရာအက်ဖက်အာသပ်တဲ့ဆမ့်ထာမ့်ပါလက်မောက်ဂေါ့ဆရာတော်အက်ပါးလိုလက်ပါးအာယစ်ကူလက်တယ်သောရန်ကုန်ဆောလ်မင်္ဂလာသုခပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဂေါလ်ဆရာတော်ဥအာသပ်အီကျောင်းဂေါလ်ရောအာဂယ်ဆရာတော်ဦးကေသရပီဂျပ်တိဆရာတော်အရိယာဝံသတယ်မာန်အောင်ဆောလ်မအီဖာရာသိမ်ကျောင်းဂေါလ်ရောထာလောတယ်ဆရာတော်အက်ပါးဦးစိုးလှိုင်တယ်ဆရာတော်ဝါးရဲ့ကူညင့်မဟီရာနဒီမအီဂင်အာဂယမီရှုယောင်းတဲ့ဖာရာကာဇာ​ တော်ဂါးလပ်လက်ပါဘော့(1329)ဘောဆောရောရဟန်းတယ်(20)ပါးတုံးဘီချီလိုဆရာတော်ဦးအရိယာဝံသမူစောင်းငတ်ဥညင်းမဟီရာနဒီကော်ဂျပ်မအီဂင်မော်ဘာငတ်နာတော်ဝါးအာသပ်တဲ့သေဠာဂီရီဆီလ်ဒေါ်မားသော(1329)ဘောဆောသောလက်ပါလက်ဘီလီကူဒေဂါးလော့ဇီနှိပ်အာသပ်ဒူလာဥလပ်ေယာအောက်စက်တော်ရာရဲ့တော်ဂိုက်ပါလပ်ယောအထက်စက်တော်ရာရဲ့(10)ဒိန်တုံးဘီချီတော်ဂါလပ်ယောလက်နော်ပိုက်သီယာလိုက်ဆရာတော် လိုအာလက်တယ်အရိယာသံဃာတော်၊မာနုကျုံဖီရီကူလက်တယ်သောကီဒူလာလက်ပါလက်တယ်ယာဝန်းယောဦးမှိုင်းညှပ်ကူလော့အောက်စက်တော်ရာရဲ့တော်ဂိုက်ပါညင့်အထက်စက်တော်ရာရဲ့(10)ဒိန်တုံးဘီချီမာနု၊ရဟန်းညုံဒေါ်လာဥညင့်ရိုးဝါသောတော်ဂါလက်ဂိုက်၊ဘက်၊အိုက်ဘီချီသောပါဒစက်တော်ရာအက်ဖက်ယာလက်ပါဖင့်တော်ဂါလက်အီနားဒေဂေါတယ်မူရာနာဠာဂီရိမူရာသောပါဒစက်တော်ရာအက်ကမ့်လက်နောပါညင့်ဆမ့်ညောဆီလ် လော်မူရားအာသပ့်သောတောဆီလ်ဒေါ်မားဝါးသောဝဲပါဒစက်တော်ရာရဲ့လက်ပါလက်ဗစ်၊ဂိုက်၊ဂင်ဘီချီဆိလ်ဝါးယောဘော်ဗစ်၊ဂိုက်ကာဘီနင်းဆိလ်ဝါးဥဗူရစ်လက်ဝဲပါဒစက်တော်ရာဝန်းဒီဂီလက်သီလောက်ကပ်ထာဥဒါဂိုက်သောရစ်ပို့လ်ဂူလက်ဆရာေတာ်အုံးပို့လ်ဂူရိဆာလမ့်ဂူလက်(2007-08)ဘောဆောရောမြောက်ဦးဆရာတော်ဝနဝါသီအရှင်ဝါယာမိန္ဒတော်ဝါးတိရစ္ဆာန်ဘီချီအာသပ်တဲ့ဇာလ်ရောဘီဂျီရစ်အာသပ်တဲ့ပါစက်တော်ရာ အက်ဖက်ရဲ့ဆာလမ့်ဂူရိပါရစ်ဖင့်ဗစ်ဂိုက်ကာဒီနင့်မူရားသောဇာငင်ဂူရိနင့်ဂေါလ်ဗာဏိထူးယစ်သီကာလတူဒီနတ်တော်ဆာမ့်ပူနောင်လူမိလပ်ပါစက်တော်ရာအာသပ့်တဲ့မဟီရာနဒီဒေသသောပို့လ်ဖေလီဂျောင်းတယ်(10)စုနှစ်အက်ကမ့်နော်တုံးေဒရီအော့မြောက်ဦးဆရာတော်ဝါယာမိန္ဒကူလပ်ကမ္ဘာ့သာသနာပြုဆရာေတာ်အက်ပါးမအီဆောလ်ရောတုံး(2007-08)ဘောဆောရောဘုရားသာသနိကယာ၊ဇာငင်လုံးဂူလော့ဗိုလ်ချုပ်သားမွှေးကူညင့် ရန်ကုန်ငေါ်တူဒီငပလီ၊မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂီးဂေါဇမ်းဖူးဂူလက်တယ်ကာလသောကူလက်တယ်ေဆာလ်ရောထွေအုပ်ကွယောဓမ္မရုံဗာဏီဂျီလောအီနားဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှော်စက်တော်ရာအက်ဖက်အာသပ်တဲ့ဒေသသောမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်၊ဘော်မားဒါ့တ်တုံးဂေါဇမ်းဖူးဂူရိညား၊ဗုဒ္ဓသာသနာဂေါ်ရောင်တဲ့ဥညှာဒါ့တ်တော်မာနုကျုံ့ယောအာဂျီဂျောင်းဥလပ်ောဇာငင်းကောင်းနော်ဂျပ်လိုက်ဒီနင်လော်သပ့်အာဇာကောင်ဥပေါ်တယ်ဂေါပကအ ဖွဲ့တုံးယောဂေါဇမ်းညောဝေယျဝစ္စဂူရိအာသောင့်တီငါအာသပ်တဲ့မာနုကျုံ့ောဘော်ဒီလပ်ဘောေဆာဘီချီလူးဗာ်အာသပ်တဲ့ကမ္ဘာေသာသမိုင်းဝင်စက်တော်ရာအက်ဖက်ဒေါ်ရဲ့အာသပ်တဲ့မဟီရာနဒီေဒသသောသာသနာကောင့်အောဖင့်ဂူရိအာသပ့်……………………