ဘီယာစောဂေါရစ်ဗာစ်ဆိုက်…

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်အောင်အောင်ထူး ဒီထူယစ်တယ်အထပ်ချေကော်ဂျပ်ယာဝန်မောက်ကော်ဒါးလိုဒါဂယ်တယ်အီဝေါဟာရဝါတယ်ဘီညားစောဂေါရစ်ခါးလ်ဂျပ်ဗာစ်ဆိုက်အက်ကွအထပ်ချေရစ်ပါစ်ဘော်ရင်ဖင့်ခါးလ်ဂျပ်နော့နာဆာဒူလာခါးလ်အထပ်ချေခါးလ်ဂျပ်ဓလေ့တယ်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်ဆောလ်ဘီချီသောထာဘော် စစ်တွေဆောလ်ရောအီဓလေ့ဝန်းရဲ့မာနုဘီချီမော်ဇူးရာဘီညားစောဂေါရစ်(4/5)ဂေါင်ဒါတူဒီ(8/9)​ဂေါင်​ဒါခါးလ်​ဂ်ပ်​မာနုအာဂျပ်မာန့်ဘီဂျီလပ်ယောဒီနောဗာစ်ခါးလ်ဂျပ်မာန်နော်ဘီဂျပ်ဒါဘိုက်ဒေဂါးညာအာဂျောင်းတယ်မာနုကျုံဒါဘိုက်ဂိုက်တီခူလီဗိုက်(3/4)ဂေါင်ဒါဒေရီဥဘော်ကူလပ်အထပ်ချေခါးလ်ယောရဲ့ပန်းခြံမာသပ့်ဘာဆားအန်တီတယ်ဗာစ်တော်ဒေါ်ဝန်ဒူယာနော်ဘီဂျပ်အထပ်ချေဒူလာဘီဂျပ့်အီနားကူဒေ ဂါးတယ်စစ်တွေဆောလ်မင်ဂံရပ်ကွက်တုန့်အန်တီဒေါ်ခင်လှန ုတယ်စစ်တွေဆောလ်ဦးဥတ္တမပန်​းခြံမူဇင်​ငတ်​တိဘီဂ်ပ်​တယ်​ဘီဂျာ(2)ဘောဆောဥလပ်ယောခါးလ်ညာမာန ုဘီချီပိုက်ထူးလောဒေါ်ခင်လှန ုကူဒေဂါးလောတယ်ဘီညားစောဂေါရစ်အက်ဂေါင်ဒါတူဒီဥဒီဗာစ်၊တော်ကာရီ၊မာစ်ပါဂါဥလပ်(5)ဂေါင်ဒါလူမိလ်လပ်မာလ်လုံးဘော်ဇားခါးလ်ညာမာန ုအာလပ်ဘီဂျပ်အာဂယ်တယ်(3/4)ဂေါင်ဒါဥလပ်ဘီဂျီလပ်ယောအီနားတယ်ဒါတ်တင် ​ခေါ်ရက်​တယ်​လိုက်​(5)​ဂေါင်​ဒါဥလပ်သပ်ဘီဂျပ်တယ်အထပ်ချေကူလပ်ဇာလ်ခါရောဒိန်သောဘီဂျောင်တယ်၊ဇာလ်ခါရော်ဒိန်ဥလပ်ဘီညားစောဂေါရစ်အာဒိန်ညာဒေါ်ဝါးခါးလ်၊အာရာသီသောကင်မော်ဇာဂျပ်မာနု၊အောဖိစ်ဇာမာနုခါးလ်ဘီညားစောဂေါရစ်ဇာဂျပ်မာန ုကျုံနာဆာဒူလာခါးလ်နာဆာနော်ခါးလ်ညင်ဗာစ်ခါးလ်ဂျပ်ဒေါ်ဝါး၊အောဖိစ်ဇာညာဒေါ်ဝါးစောဂေါရစ်(6}ဂေါင်ဒါသောဂေါ်ရားပေါ်ရစ်တယ်ကင်အာသပ့်သီမာနုမာကြော်၊ ကင်ဇာညာမာနုကျုံဗာစ်မော်ဇာနီဂျာ၊ခိုက်ဇာညာယောအာသပ့်ဘီညားစောဂေါရစ်သပ့်ဘီဂျပ်တယ်ကင်ရဲ့ဂေါ်ဒါဂူရိနင်ဖော်ရစ်နော်ပါရဲ့သီယာလိုက်ဘယ်ရာဝါး၊ဇီပေါ်ဝိုင်းညုံးယောစူမီဂေါ်ရားပေါ်ရစ်သီဘီဂျပ်ရစ်ကိုသန်းမောင်အက်ဇောင်တယ်ခါးလ်အာဂျောင်းတယ်castomerအုံးမော်ဆာမ့်တီအောဖင့်ဂူရိဂျပ်တယ်ဗျာကုံပါစ်ပူရိနင်အာဂျီဂျောင်တယ်ဘီညားစောဂေါ်ရစ်ဥလပ်တာမာဂေါ်ဒါဖော်ရိုက်နော်ပါရစ်အန်တီ မော်ရစ်ဖော်လာနာ၊ဒေါ်လာနာမစ်၊အေရာလိုဒီဂျပ်မာဂီလပ်ဒီဂျာပေါ်ရစ်ပီဂျပ်တိဇာဂါယောနော်ထားခါးလ်အာဗိုက်တယ်မာနုကျုံမော်ဘေဇာဥဗိုက်ဘီလီယောမော်ဒုတ်ဇာသီယာလိုက်ခါးလ်ညာမာနုကျုံမော်ဆာမ်တီအောဖင့်ဇာဂါ၊ဂေါရောင်ပါနီ၊တူဇားဒီဂျာပေါ်ရစ်တာမာရဲ့စူမိလ်ဂူရိဂျပ်ဂူရူအေရာ၊ဆူဂေါလ်အေရာ၊ကူရာဒီမာ၊ကူရာအေရာ၊ကလီဇာ၊အီဂျာ၊မာစ်စောဒေါဘီဂျီရစ်တုံ့ခါးလ်ညာမာနုတုံ့မာဂတ်တယ်အေရာဒီဂျာပေါ်ရစ် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဥလပ်ကူရားအေရာခုံ(20)ဝန်း၊မာနု(200)ဥလပ်(200)ယာသီဒူလာဘီဂျပ်အန်တီတုံ့ဥလပ်တော်ကာရီ(9)/(10)ပေါက်ဘီဂျပ်အီဂျာ၊မာစ်၊ဟူငူနာမာစ်၊အေရာဥလပ်ဂူရူ၊ကူရား၊ဆူဂေါလ်၊ဂူရူအာဇူရီ၊ဆူဂေါလ်ရောနံကိုင်း၊ကူရာူကလီဇာနော်အာညင်းနော်ပါရစ်အက်ဒိန်မာချူးဂေါ်ရားပေါ်ရစ်ခါးလ်ညာမာနုဘီချီတယ်လိုက်ကူရာအေရာလို၊မာစ်လိုဥကျော့သပ်ဒီမာအက်ကွဒီဂျပ်သီဒူလာယောခါးလ်ဘီလီအန်​တီ​ ဒေါ်ခင်လှနုကူဒေဂါးလောတော်ကာရီကူလပ်ခေါ်ရော့ဟင်းရည်၊တူဇားနော်ခါးလ်ညာမာနုကျော့လိုက်ဂေါ်ရောင်ပါနီဂူရိဂျီထူယ်သန်းမော်ကော်တယ်အက်ဒေါ်ဝါးကျန်းမာရေးလိုက်ဘီလာဗာစ်နော်ခါးလ်ဘီညားစောဂေါရစ်ခါးလ်နာဆာခါလ်လပ်သော(700/800/900)ပူရားအီဒူလာဗာစ်​ခါးလ်လပ်ဘော်ယောအော်အထပ်ချေခါးလ်ဂျပ်ယာဝန်းတယ်ကောင်ကျန်းမာရေးဇူးဒိဘီလာဗာစ်နော်ခါးလ်ဂျပ်ဒင်ဂွမာနုလိုက်ဘီညာစောဂေါ်ရစ် ခါးလ်​ပါရစ်​အာဒိမ်​ညာ၊ကင်​ဇာညာလိုက်ကောင်တီငါယောဘီချီနော်ပူရစ်ဗာစ်တော်ဒေါ်ဝန်းနော်ဥလပ်အေရာအက်ဒေါ်မာအက်အာဇာ၊(1500)ဆောဂျာပေါ်ရစ်ဗာစ်အက်ထာလာ(300)ော၊နော့လပ်(200)ပေါ်ရစ်၊ဗာစ်လိုအေရာလိုဥလပ်(1200 ဆောပူရစ်ဒီနောလ်ဥလပ်ကူရာအေရာအက်ဒေါ့မာ(1500)ဆော၊ဗာစ်အက်​ထာလာ(300)​ဆောဘီဂ်ပ်​အန်​တီဒေါ်ဝါးတယ်သီဒူလာနော့ဒီမာလိုဥလပ်သပ့်(500)၊အီနားဒီမာမောလ်ဂါးတယ်လပ်လ်(6)ဆောလော်ဗာစ် တော်ဒေါ်ဝန်းဒူလာနော့အထပ်ချေဒူလာဘီဂျပ်တယ်ဘီလီအန်တီဒေါ်ခင်လှနုကူလော့သီယာလိုက်အထပ်ချေရ်ခါးညာမာနုဘီချီးနာဆာဒူလာယောခါးလ်၊ဗာစ်ဘော်ရစ်ဖင့်ယောခါးလ်အီယာဝန်းတယ်ကာလိုက်ဂေါင်တယ်ယာဝန်ယောကူလော့ဗာစ်ဘော်ရစ်ဖင့်ခါးလ်တယ်ကူလပ်မော်တောဂါရိဆာလာမ့်ညာ၊ဟိုင်းဂျက်၊ဆိုင်ကယ်တက္ကစီဆာလာမ့်ညာလိုက်ဒီနောလ်(1/2)ဂေါင်ဒါဆာလာပူရိဘော်ကူလပ်ခါးလ်၊ဖာရာတယ်အီဒူလာနာဂျပ်လိုက်အာဂယ် ဥလပ်ဘီချီဘီဂျာဇာဂေါဇမ်းဖူးဂူရိမ်ညားငှက်ချောင်း၊ဆံတော်ရှင်ဇာညာထာဂျပ်လိုက်ဘီဂျာကောင်ပါဆယ်တယ်ဒံပေါက်၊ခေါက်ဆွဲဒူလာအထပ်ချေယောကီနောင်ဂါရိဆာလာမ့်ညာဒေါ်ဝါးယောခါးလ်၊ဒင်ဂွ၊ဂူရာ၊ဘယ်ရာ၊ဘီရီဗျာကုံခါးလ်သီဘီဂျီရစ်ဘယ်ရာအုံးအာဂျောင်း၊ဘီရီဥလပ်ဂါဂါနော်အာဂျောင်၊ဒေါလ်ဒေါလ်အာဂျောင်းတယ်ဘယ်ရာအာသပ့်ဒေါ်ဝါးဥလပ်ဘယ်ရာဘီရီအာဂျောင်းတယ်အထပ်ချေရစ်စစ်တွေဆောလ်ရောဒေသခံ ဒေါ်ဝါး၊ဥညာဆောလ်ရောတုံ့အားဘက်ဒေါ်ဝါးယောခါးလ်ဇီဇီမာနုကျုံဥလပ်တာရားသောအာဂျောင်တယ်ဂေါလ်ဘာရဲ့အထပ်ချေခါးလ်ဗာန်ဘီလီစစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ့်တယ်ပေါက်တောဆောလ်ရောတုန့်ကျော်တက်ဝင်းကူဒေဂါးလော့တာရားပေါက်တောဆောလ်ရောကူလပ်အီဒူလာအထပ်ချေနော်ထားတယ်စစ်တွေဆောလ်ရောလူမိလ်သိလောက်ကပ်ဖက်ကာနိလိုခါးလ်ပါယစ်အီနားတယ်ဥညာဆောလ်ရောတုံ့ဖက်ကုံအာလပ်ဘီညားစောဂေါရစ်အာဒယ် ဖင့်အထပ်ချေခါးလ်ဘားနီဂျာအန်တီဒေါ်ခင်လှနုလိုကိုသန်းမောင်ဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရွာထီဂါအီဒူလာအထပ်ချေခါးလ်ညာအာသပ်တယ်လိုက်ဒေါ်ဝန်နင်နာဓီဗိုက်ကူလပ်မော်ဆာမ်တီနော်အော့ဘီလီကူလက်Decoration ဒူလာဂူလပ်ယောခါးလ်ညာထာဗိုက်တာမော်နော်တာ်ဘော်ဒေါ်ဝန်ခူလီနင်အထပ်ချေဘီဂျီလပ်ခါးလ်ညာအာဗိုက်ဦးစားတယ်နော်အားဗိုက်အက်ဗာလ်၊ဒီဗာလ်ခါးလ်လပ်သပ့်အာဗိုက်တယ်အထပ်ချေတယ်ဘီညားစောဂေါရစ် သပ့်ဘီဂျပ်တယ်ဘီလီကိုသန်းမောင်ငတ်ကူလော့အထပ်ချေခါးလ်နော်ပိုက်ဂျပ်ဥညာဆောလ်ရောတုံးအာဗိုက်တယ်ဒေါ်ဝါးစစ်တွေဆောလ်ရောလူမိလ်လပ်ဘီညားစောဂေါရစ်အထပ်ချေခါးလ်​ပါရစ်​ဘီလီကူလက်​

မောက်ဂေါ့LGBTဒေါ်လောဘီဂျီရစ်တုံ့ကျော်ကျော်မိုး

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယိုသတင်းထောက်အောင်အောင်ထူး ဒီထူယစ္​တယ္​မာႏုကူလပ္​ဗ်ာယစ်တယ်တူဒီအာနိလောတယ်ဗီဇဇူးဒီဥကျော့သပ်၊အာယာဇူးဒီဥကျောသပ်မာနုကူလပ်မာမာလာတယ်ထာဂျပ်​လိုက္​သီဒူလာဂူရိဂါဂါကင္​ဂူရိအာသပ်တယ်ကိုကျော်ကျော်မိုးရဲ႕ ဘော်ဒါဒါဂီလပ်မော်ဆမ်တီဥလပ်ယောဂါဂါတယ်ဘီရီဘီလီမော်ထူယစ်LGBTအက်ဇောင်မိတ်ကပ်ကင်မော်နင်တယ်”လှသိင်္ဂ ီ”ဒါဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမိတ်ကပ်ကင်မော်ထာမ့်နော်ပိုက်ဂျပ်မာနုနော်ထားတယ်ယောမာနုအက်ဇောင်ဘီရီ၊ဘယ်ရာယောနောသီဒူလာမာနုယောအာစောင့်မာနုကူလပ်ဂိုရိုလ်၊တူဝမ်ေယာအာသပ်ဒူလာLGBTတုံ့ယောအာသပ်မာနုဘီချီအာသပ်တယ်လိုက်LGBTကောင်နော်ဘီလီကူနော်ပါရစ်ဘယ်ရာတုံ့ယော ဘိန်းစား၊ဒါဂိုက်၊မော်ကောင်မာနုအာသပ့်ဒူလာLGBTတုံ့ယောအာသပ်ဘုတ်မာနုမော်ရဲဂါမော်အက်ကမ့်လိုဆာညှမ့်နော်ပါရဲ့LGBTသပ်ကောင်နောဘီလီနော်ကူယောမောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်ေတွဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့(29)ဘောဆောအုလ်မာနုဗျာယစ်တယ်တူဒီ(10)ကေလပ်ဖစ်၊ဒီဂရီဖစ်ဥယစ်မာန့်ဘယ်ရာဒူလာထာလပ်ယောပီဂျပ်တယ်ကီဝါအာယစ်မိုက်ပါလောတယ်ကာလသောLGBTဥလောတယ်(10)ေကလပ်ဖစ်ဥဘာဒယ်ရန်ကုန်ဇာေယာရဲ႕စကၤာပူ ဂါဘာမန္​အီကုလ္​GCE”O”Levelဥဒီနင်စင်္ကပူဒါ့တ်ဇာယောရဲHotel Managementယာလိုဒီပလိုမာယောဥဒီလောအီယာအုံမော်ထာညင်တယ်ေနာမာဗစ်အုံကူညှမ့်သပ့်ဥဒီေလာတယ်ဘော်မားဒါ့တ်သော(10)ကေလက်ဖစ်ဥလက်၊ဥညှာဒါ့တ်GCE”o”levelကော်သီဒီယော(10)ေကလက်ဖစ်လော်Hotel Managementလိုဆာယောရဲ့ချက်တင်ကောလိပ်သောBachelor Diploma၊Advanced Diplomaယော၊ပီဂျပ်ဘောဆောေရာBachelorနော်လူညင်းMakcut Artistယောလူမိလ် လိုသီငှီးလောတယ်ဇီနှိပ်လိုဇက်တယ်ဇာငင်လိုပေါ်ရောက်စင်္ကာပူသော(6)မစ်သပ်ရုတယ်ေလာက်ကပ်ကိုရီးယားတုံဖက်အက်ဇောင်ကိုမင်းကီဝါအာယစ်တယ်(6)မစ်ဥလပ်Hotel အစိစတန့်မန်နီဂျာဥဘော်တူအီဒူလာထားဗိုက်နပ်ကူလောတယ်ေသာဗာဗီလှော်သောတုံ့ဖီရီလူမိလ်လောက်ကပ်မာဗစ်အုံမော်ဘေဇာလ်ဥဒီလက်မာဗစ်အုံတယ်တာပေါ်ဝါရဲဥညှာဒါ့တ်သောအက်မစ်ဂျပ်(60)လက်၊(70)လက်ပါဂျာအာယစ်တယ်နော်အာျီနင့်(6)ဘော​ေဆာ ရုလ်မာဗစ်အုံ့ကူညှမ်းသပ်ဥညှာဒါ့တ်သောအီကုလ်ပုလ်လောတယ်တာတုံဝါအာယစ်တယ်အီကင်မာန်နော့တီငါဘီချီပူရားညင့်စင်္ကာပူသောအီကုလ်ဥဒီဗိုက်(6)မစ်အာသပ္​တယ္​ကာလ​ေသာဂါဒါ့တ္​ဖီရီအာ​ယောရဲ့(6)ဘောဆောကင်နော်ထားညင်ရုလ်တယ်LGBTအက်ဇောင်ဘီလီမော်စူမိလ်သောရန်ကုန်ေဆာလ်ရောတယ်ဝါသနာအာသပ်တဲ့မိတ်ကပ်ကင်မာန့်သီငှီးလောဘီလီကူဒေဂါလောတာမာဗစ်မော်ေနာ်ထားလပ်ယောမော်ထားဖင့်ကီဂူဂျပ်ယာဝန့် စူနာယုံမာဗစ်အုံ့ကောင်ပါဖင့်ကင်ဂူရိဒေဂါးလောဒေါ်ဝန်ခူလောတယ်လောက်ကပ်ကျော်မိုးဟောတုံကင်ဂူရိပါရဲ့ဆာယောရဲ့ေကျာ်မိုးဗစ်အက်ဂေနာအုံ့ဥညှာဒါ့တ်သောအီကုလ်နော်ဥဒီနင့်တာတုံကီဝါအာယစ်ဖုလ်ဇာလူယောရဲ့ကျော်မိုးရဲ့မိတ်ကပ်ဆရာသောထူလော်ရန်ကုန်ငေါ်(2)ေဘာဆောရောတုံ့အက်ကာသီငှီးယောရဲ့တာဇာတိစစ်တွေဆောလ်ရော(2013)ဘောဆောရဲ့ဖီရီအားညင့်တာတုံ႔ဝါအာယစ္​တယ္​ကင္​မာန္​႔ရဲ့ဂူရိဒေဂါးလော့ ဦးစားတယ်ဒေါ်ဝန်အက်ကမ့်ခူလီပါရစ်ဖင့်၊ဝါသနာပီဂျပ်တိေလှာ်ရိုက်ဂျပ်၊တီငါပီဂျပ်တိနော်လှော်ရိုက်မာဗစ်အုံယောတာတုံကီလာဂတ်ဆာယောရဲ့ဒယ်တာဝါသနာကင်တယ်လိုက်အီကင်မာန္​႔ပါစ္​ပါလိုက္​ပါရဲ႕တာလို​ယောခါရစ်တယ်ကင်ဒေါ်ဝန်ခူလီထူယစ်တယ်(2019)ဘောဆောဒီဇင်ဘာ(25)ဒိန်ဥလပ်(8)ဘောဆောေအာ့မိတ်ကပ်ကင်ဘာဒယ်၊မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဥညှာမာနုဂျစ်ေနာ်ဂေါ်ရစ်တဲ့ကင်အက်ကမ့်ေမလာပို့လ်၊ ရှင်ပြုပို့လ်၊ရိုးရားပို့လ်သောယောဆာလုံ၊ကာဘောလ်ငှားေဂါ်ရစ်ရိုးရားဆာလုံ၊ကာဘောလ်ရုံချောဒေါအောဖင့်ဥရားဂျီပါရဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်သောရွက်ပုံသီး၊အလှမယ်ရဲ့အက်ဘောဆောမာချူနယာလာဂျီထူယစ်မေလာဘီရီဥလပ်Wedding Serviceဒယ်၊ဆာလုံ၊ကာဘောလ်serviceယောဒယ်အာဂယ်ဥလပ်Miss Universe ချိုချိုထွန်းဒေါ်ဝါးဘောဆောရောတူဒီWedding showကူလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ေသာအက်ဇောင်ယောနော်ဂေါ်ရဲ့ရခိုင်ရိုး ရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုဒေဂါးဂျပ်ပို့လ်၊ရခိုင်ရိုးရာရှင်ပြုပို့လ်၊မေလာပို့လ်ရဲ့ဦးဥတ္တမခန်းမသောရာဇာပေါ်ဝါဘီလီလိုကူလက်ဆမ့်ဒယ်ကျော်မိုးဦးစားဝါအာယစ်တဲ့ဆမ့်၊ဆက်ကန်တယ်Miss Universe ရဲ့တိန်ဘောဆောဂူလောပီဂျပ်တယ်ဒါ့တ်တင်ဂေါ်ရောင်ဥအာဂျပ်တယ်လိုက်နော်ဂေါ်ရစ်ေဘာဆောဘီချီLGBTကင်ပါဗိုက်လိုက်ဂူရိအာယစ်တပ်စုဂေါတော်လပ်တေဂေတယ်ယာအုံ့စစ်တွေေဆာလ်ရောLGBTလိုက်မော်ကောင် နော်ဂူရိကူဒေဂါးလော့စစ်ေတွကားဂိတ်ရဲ့ဆာမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောLHBTဘီချီအာသပ့်ဆောလ်ရောအာယောရစ်ကီကင်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ထာမ့်နော်ပိုက်၊ေခါ်ရက်ကော်ဒါးလိုကူလပ်Sex worker ဂေါ်ရောင်းတယ်တက်ငါပူဂျားနိုက်၊ကင်နာဂျပ်လိုက်ဘယ်ရာလိုဂုန်ဆာယော်ရဲ့တီငါတော်ဂါေဆာရက္​ခါးလ္​ညႇာလိုလက္​ပါလပ္​မာရောင်ခါ၊ကျော်မိုးစုဂေါေတာ်လပ်တိမာရောင်ခါညင်မာနုအက်ဇောင်ဒီဇောင်မာရာဂေလက်ပုလိပ် ရစ်ကီဒူလာဒါဂါပူရိဘော်ထာမ့်နော်ပါ၊ကော်နပ်ကီဂူရိဂျီဘော်၊ကျော်မိုးဥလပ်ဂူရိပါရဲ့ကားဂိတ်ဥလပ်ဖာရာတုံဥဒီအာဂျောင်းတယ်LGBTဘီချီဒုတ်ပိုက်အာသပ့်၊ပီဂျပ်ဥလပ်ဒက်ဆီအော၊မာရာဇာ၊အီဒူလာနော်အောဖင့်ကိုကျော်မိုးတုံ့ကွာအာယစ်သီပရိုဖလန်ညုံရဲ့ကာဒီဂျီဗိုက်ပါတီအက်ကမ့်လာဂျီဘော်သီပါတီဝါးယောLGBTရဲ့ဒါ့တ်တော်မာနုကျုံဆာမ်တီအောဖင့်ဂူရိဂျီပါရာပူရိဘော်အီနားမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်​​ေသာLGBTရဲ႕ ဂူရိဂျီယောင်ယောင်ဂူရိအာသပ့်တယ်မာနုယောလက်ပါလောဘီလီကူလောမောက်ဂေါဒါ့တ်သောLGBTရဲ့ကျန်းမာရေးဇီနှိပ်၊ပါစ်ပါလာဂျပ်ဇီနှိပ်သီငှားဂျာပူရိဘော်ပရိုဖလန်တယ်ဖော်လာနာ၊ဒေါ်လာနာLGBTတယ်အီနားယောသီဒေါက်ကားဂိတ်သောဂူရာLGBTရဲ့ကီချူနော်ဂျောင်General Knowledgeနော်ထား၊NGOလူမိလပ်အောဖိစ်သောကင်တယ်သီယာလိုက်ကျော်မိုးအဖွဲ့အစည်းအက်ကမ့်နောယောကင်နော်ဂေါ်ရစ်တာရ္​လာဂတ္​ကူလပ္​ဂူရိ […]

မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောခရစ်ယာန်သီလရှင်အက်ဇောင်နော်ေဟာ်ဘော်…….

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်ကိုအောင်​ေအာင္​ထူး ဒီထူယစ္​တယ္​ဂူရာကာလပ်တူဒီဇီနှိပ်လီဂီဇာနားအာယစ်တယ်Sistet Regina Tin Hlaingတယ်(38)ဘောဆောရောခရစ်ယာန်ဘာသာချင်းဇက်မယ်သီလရှင်အက်ဇောင်ချင်းဥလပ် ယောမင်းပြားဆောလ်ဇင်ယော်မော်ဖာရာသောဥယစ်တယ်ဂိုရိုလ်တယ်လိုက်ဇီနှိပ်ဇာနားအာယစ်တယ်ဆာမ့်ဆောမော်အက်ကမ်တာတုံ့ဝါအာယစ်တယ်ဆောမော်နင်တယ်အုလ်ဂေယစ်ဘီလီSister Regina Tin Hlaing ကူဒေဂါလော့ဂူရာကာလပ်မင်းပြားဆောလ်ရော(4/5)ကေလက်ပူရိေလာ(6)ကေလက်လောက်ကပ်ပြည်မလူမိလ္​ဂူရာကာလပ္​အီကုလ္​ပူရိဗိုက်ကူဒုတ်ဇာဂေါလ်ရောေဒါ်ဝါးဂိုရိုလ်တယ်လိုက်အီကုလ်ဇူးဒိstrongဥယစ်အီကုလ်ဥဒီ ဗိုက်ကူလပ်ဥညာဖာရာဇာပေါ်ရစ်ကြိမ်ချောင်းဖာရာဇာယောရဲ့အတပ်ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့ပီဂျပ်သာသနာပြုသီလရှင်လိုလက်ပါလောဇီနှိပ်ပါယောရဲ့(2004)ဘောဆောရောသီလရှင်အုလ်ပြည်မလူမိလ်နင်(10)ကေလက်ဖစ်ဥညင်တာရဲ့ဘော်ဂျပ်တဲ့သီလရှင်ရဲဆာညှင့်မော်ဆာမ်တီဥယောရဲ့သီလရှင်လို(6)ဘောဆောထစ်ဘာဒယ်ဂိုဏ်းညင်ကီဒူလာကျင့်ဝတ်ဂေါ်ရောင်းဆာနိရဲ့သီငှာဂျောင်သီဒူလာသီငွီးဘာဒယ္​သီလရွင္​မဥဗိုက္​ကူလပ်မော်ဘီချီထား လပ်သပ်စီနီယာသီလရှင်အုံးဘော်ဂျာဘော်ရဲ့အာဂယ်ယာယီသစ္စာလွှာပေါ်ရစ်၊ယာယီသစ္စာနော်လူဂျပ်မော်အာသပ့်၊မော်နိုက်ဆာဗိုက်(1/2)ဘောဆောထာပါရဲ့sister Regina Tin Hlaingမော်ရဲ့ဒီဘောဆောရုေလာ့ဘီလီကူလောPre-Postulant ဥလပ်ယောသီလရှင်မအုလ်တယ်ေနာဆာနော့(6)မစ်ထာယောရဲ့Pre-Postulant Euphrosyne House သောထာပေါ်ရဲ(3)ဘောဆောထာဂျပ်ယာဝန့်Noviceဘီလီဒါဂယ်ဆာနော(3)ဘောဆောဗျာကုံ(6)ဘောဆောထာစ် ပူရာလပ်သီလရှင်လိုယာအော့ဂျပ်ဇီနှိပ်၊ဂိုဏ်းညောယာသီငှီးဗိုက်Mother အီကုလ်လော်သီငှီးလော့ဂိုဏ်းညှမ်းကီဂေါ်ရောင်၊သီလရှင်သောကျင့်ဂေါ်ရစ်ယာအုံ့သီငှီးဗိုက်ဆားနော့ရဲ့ဖော်မေးရှင်းကာလဘီလီကော်တာFounder သောဂေါ်ရောင်းတယ်ယာ၊ကျင့်ဝတ်အုံးသီငှီးဗိုက်၊(6)ဘောဆောဥလပ်သပ့်First Professon အော့ယာယီသစ္စာဒယ်(2004)ဘောေဆာရောFirst Professon လူလောတယ်sister Regina Tin Hlaingတယ်(2004) ဘောဆောရောသပသီလရှင်ယာယီသစ္စာလူဗာဒယ်တရားဇာစ်အဓိကအာသပ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်သောကင်ဂူလောသောတုံ့ပြည်ဇာပူရစ်ဘီလီကူလောချင်းပြည်နယ်သောအာသပ်တဲ့လောက်ကပ့်ဂိုဏ်ညော်ေဂါ်ရစ်တဲ့ယာကအက်ကမ့်ဘုရားစာသီငှားဂျစ်၊သာသနာပြုဂူရိဂျပ်၊ြပည်လူမျစ်တယ်ကာလာသောဖာရာတုံ့အာဂျောင်တယ်ပေါ်ဝါးဆောရဲ႕အီကုလ္​ဒီထူယစ္​အာဂယ္​ကင္​ဂူဂ်စ်တယ်ချင်းပြည်နယ်တယ်(2004)ဘောဆောလောက်ကပ်ဒါ့တ်တင္​ပီဂ်ပ္​လာမိလ္​ဖာရာ […]

စစ်တွေဆောလ်ရောပါပရာရပ်ကွက်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်အောင်အောင်ထူး ဒီထူယစ်တယ်ဥညာဒေသတုံ့ဂေါလ်ဘာအာကျော့သပ့်၊ဥညာဒေသဇာကျော့သပ်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောဒူယာဂူရိနင့်ဒယ်တဲ့မာလ်အက်ကမ့်နောရပ်ကူဒေဂါးယုံပါပရာဘီလီမာနုဂျပ်ထာမ်ပါတယ်မာစ်ကျော့ဂူရီ၊မောက်ဂေါဒါ့တ်ကူလပ်ဓူယာကာဇာအာသပ်တဲ့ဒေသအက် ကမ့်လိုက်ပါနိတုံနယ်လပ်တယ်မာလ်လီချီအာသပ့်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောစစ်တွေဆောလ်၊ကျောက်ဖြူ၊သံတွဲကူလပ်ဓူယာကာဇာဆောလ္တယ္လိုက်အီကင္မာန့်ရဲ့ဗုတ်မာနုဂေါ်ရောင်းစစ်တွေဆောလ်ရူပတောင်ရပ်ကွက်ရဲ့ပါပရာရပ်ကွက်ဘီလီဒါဂယ်ဖင့်ပါပရာကင်ဂူလပ်ယောဥညာရပ်ကွက်သောတယ်နော်ဂေါ်ရောင်းပါပရာကီဒူလာဂေါ်ရောင်းကူလပ်ငါးကင်းရှပ်ဘီလီဒါဂယ်တယ်မာစ်ရဲ့အာဇီယောရဲ့ပါဂျပ်ယာလိုကွာမုန့်ရဲ့အက်ဘက် ဒီနင်နုံ၊အချိုမုန့်ဒီပါတ်ဂူရိအာဂုန်လိုရာဏားပေါ်ရစ်သီအေရာဒေါမာရဲ့လာဂတ်တဲ့မာန့်ကာဒီယောရဲ့ရိုလ်ကျော်စူငင်းသီယာအုံစူဂါးလပ်သပ္ပါပရာဥအာဂ်ပ်တဲ့မာစ်ကီနီအာညှပ်ဗာဇင်၊အာဒီဗာတယ်ကွမုန့်လိုနယ်လီနင်ဒေါ်လာဂေါ်ရောင်းရာနိနင့်လာဂတ်တယ်သပ်တုံကာဒီနင်ရိုလ်စူဂါညင်ပါဆယ်ဂေါ်ရစ်(7/8)ဗာလ်ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့(4/5)ဒိန်ဒယ်ရီအောအာဂယ်မာစ်ကျုံဒေါ်ကောင်တယ်လိုက်အီနာတယ်မာစ်ကျုံမောင်ဂါးတယ် လိုက်ပါပါအုံယောမောင်ဂါးဂူရိဘီဂျာပေါ်ရစ်ဘီလီရွှေဒင်္ဂါးပါပရာဘာဇာရောမာနုဦးသာမြကူလောဦးသာမြအီကင်မာန်ဂူရိအာသပ်တယ်တိန်ဒေါ်ဝါးဥကျောင်းဗာစ်၊ဘုလ်လိုဂူရိဂျောင်းတယ်အာဂယ်တယ်တာဗိုလ်၊မာမူအုံဂူရိနင်တာရားရဲဒီလောတယ်(20)ဘောဆောဒေရီအောအာဂယ်တယ်တရုတ်ကုံသောတုံးသပ့်ဘီချီဥအာဂျပ်တယ်ဂေါ်ရစ်တယ်ယာဝန်တာရားတုံ့ပါလောတယ်ကင်ဂေါ်ရားသောတယ်အက်စောင်လိုအက်စောင်ပေါ်ရောက်ဘီလီရွှေခြင်္သေ့ ငါးမုန့်ဘီဂျပ်တယ်ဦးစိုးပိုင်ကူဒေဂါးလော့(2000)ဘောဆောရောတူဒီဂူဂျပ်တယ်ကင်နာဂျပ်လိုက်ဂူဂျပ်တယ်အာဂယ်တယ်ခေါက်ဆွဲဂူဂျပ်ယာလို့စူဏာယာဝန်းလို့ဘာဘီယောရဲ့ဂူလောအက်ဘောဆောလိုအက်ဘောဆောပေါ်ရောက်ဦးစိုးပိုင်တယ်အီကင်မာန့်ရဲ့ဂါလ်တယ်(18)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိအာဂျပ်တယ်(72)ဘောဆောအုလ်အီနားတယ္ဇီဝါးရဲ့ဒီထူးယစ်ဂူဂျပ်တဲ့လောက်ကပ်(3/4)ဒေါ်ဝန်အာသပ်တယ်အီနားဥလပ်စစ်တွေဆောလ် ရူပတောင်ရပ်ကွက်မာသပ့်ဗျာလ်ကုံမာနုဂေါ်ရောင်းဂါပါရစ်တယ်မာန့်ဂူလပ်ယောမောက်ဂေါဒါ့တ်ဥညာပြည်နယ်၊တိုင်းတုံလာဂီလပ်ဘာရားဂျောင်းမောက်ဂေါဒါ့တ်တုံဘော်မားဒါ့တ်ဘာရားဂျီးဗီုက်ကူလပ်လေယာဉ်လို၊မော်တော်ဂါရိလိုဘာရားဂျောင်တာချီလိတ်ဥလပ်မော်တော်ဂါရိ၊လေယာဉ်လိုယောရန်ကုန်၊မန္တလေးဥလပ်မော်တောဂါရိလိုအာဥညာဆောလ်ကျောက်တော်၊မြောက်ဦး၊ရသေ့တောင်ဥလပ်မော်တော်ဂါရိ၊ မေသင်္ဘောလိုခါရပ်တယ်ဒူလာဘာရားဂျားပေါ်ရဲ့အာဂယ်ပါပရာဂူချင်တယ်မာစ်ငါးကင်းရှပ်ရဲ့တာရားအာစောင်တယ်စစ်တွေဆောလ်ရောတုံ့ကီနီပိုက်ဇောရောရာသီဥလပ်သပ့်ကျောက်ဖြူတုံကူပီဒါးပေါ်ရဲ့အီနားမာစ်ကော်မီအာဂျပ်တယ်လိုက်ပြည်ပတုံကူပီဒါပေါ်ရစ်သီယာလိုက်နော်ခါးလ်ရစ်အာဂယ်တယ်စစ်တွေဆောလ်ရောတုံပိုက်ဇောရောဒိန်ဥလပ်သပ့်ကျောက်ဖြူဇာညမ်ကီနောင်အီနားဥလပ်ရန်ကုန်ငေါ်တုံ့ကူပီဒါးပေါ်ရစ် ဂါဇာညင်ကီနီပိုက်ယောနော်ခါးရပ်သီဒူလာမာမာလာအာသပ့်ရန်ကုန်ငေါ်တုံအာယစ်တဲ့မာစ်ဂူရာတယ်လိုက်ဂူရာဥလပ်အေရာကောင်နယ်လပ့်သီရာ၊လေမုလ်၊ကာဒါဖယ်လာပေါ်ရစ်တယ်လိုက်နော်ခါးလ်ရဲ့အေရညနယ်လပ်ဖင့်အာဇားပေါ်ရစ်တယ်လိုက်အာဂယ်မူဆလင်လိုမာမာလာနော်ထားဂျပ်လောက်ကပ့်ဓူယာနယ်လီတော်ဂိုက်ပါရဲ့အီနားဓူယာဘုဂေါ်ရစ်ဇာနော်ပါစ်ဂျပ်လိုက်ကာဇာတုံတော်ဂါးညင်ပါဂျပ်မာစ်လို့ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့မာစ် တော်ဂါညင်နော်ပါဂျပ်လိုက်ဒေါလ်မောင်ဂါးပေါ်ရစ်မာစ်ယော၊ကွာမုန့်ရောရန်ကုန်ငေါ်တုံဒီဘီဒါးပေါ်ရစ်ဥညာမာစ်လိုဂူလပ်ယောခါးလ်ကောင်နော်အဓိကငါးကင်ရှပ်လိုသပ်ဘော်မာကော်ဒါးလို့ငါးဖယ်မာစ်လိုဂူလပ်ပါရစ်သီမာစ်ယောဒေါလ်မောင်ဂါး၊အေရာယောကောင်နယ်လပ်သီဒူလာမာမာမာလာထားလပ်ယောဥညာမာစ်လိုဂေါ်ရားတယ်နာလ်ငါးကင်ရှပ်နော်ပါလပ်ကင်အုံကင်မုန့်နော်ဂူရိထာပူရိပိုက်ဥအာသပ်သီယာ လိုက်စစ်တွေပါပရာကူလပ်ဒါ့တော်မာနုကျုံထာမ့်ယောပါ၊ခါးလ်ယောကောင်၊ဘုမာနုခါးလ်ဘီလီကူလက်အာဂယ်10)ဘောဆောလောက်ကပ်ရခိုင်ငါးမုန့်ကူလပ်ခါးလ်ကောင်သောဒေါ့ဘီဂျပ်ရစ်တုံစစ်တွေငါးမုန့်ကူလပ်ကောင်အီနားတယ်ကွာလာတီအက်ကာပေါ်ရစ်မာလ်လုံဒေါလ်အောတယ်ဇူဒီယောဘာဇာရော်ခူလီအက်ကမ့်အက်အာဇာအာနိဂေါလ်ရောမာနု(10)စောင္လိုက္တီငါ(10)တီငါပါလပ္ခါးလ္ကာရစ်အီနား(10)အာဇာလိုနော်ခါးလ်ရစ် သီလောက်ကပ်ပါပရာ(100)ဆောရဲ့တီငါ(4)ပူဂျားလိုဘီဂျောင်ဒီနင်လော်ကင်ဂူလပ်ဇောရောရာသီသောကင်နော်ဂုူရိခါးလ်ပါရစ်အီနားနော်ပါရဲ့မာလ်ဒေါလ်ဥဒတ်တယ်လိုက်အက်ဒေါ်ဝါးအီကင်မာန်တယ်ဂေါလ်ရောမာနုဘီချီထားလပ်သပ့်၊နော်ထားလပ်ဇီရာပေါ်ရစ်အက်ဒေါ်ဝါးလိုအက်ဒေါ်ဝါးကင်အက်ဒူလာဥလပ်ယောဂေါ်ရားနည်းတယ်ပေါ်ရောက်ကီဒူလာဂေါ်ရားပေါ်ရစ်တယ်နော်ကော်သီဒူလာအိုင်ဒီယာကောင်တယ်လိုက်ဗုလ်မာ နုခါးလ်ကောင်းပါ၊ဘီဂျာကောင်ဘီလီကူပါရစ်အာဂူရိတယ်စစ်တွေဆောလ်ရောသပ်ဂေါ်ရောင်းတယ်Burma sideသောယောဂေါ်ရောင်းသီဒီဂေါ်ရောင်းတယ်ယာလိုအီဒီယာလိုပေါ်ရောက်အီဒီဥလပ်မာစ်အေရာလိုဥဒီတယ္ဗစ်အက္ကာနယ္လပ္စူနာဇက်သီယာလိုက်ခါးလ်ပေါ်ရောက်တယ်စစ်တွေပါပရာဥလပ်ခါးလ်ကောင်တယ်ကျောက်ဖြူ၊သံတွဲသောယောဂေါ်ရောင်အက်စောင်လိုအက်စောင်ဂေါ်ရားပေါ်ရောက်စစ်တွေဆောလ်ရော၊ဘော်မာဒါ့တ်၊ အာဥညာဒါ့တ်သောဒေါ်ဝန်အာသပ့်အက်စောင်လိုအက်စောင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ယာဝိုင်ပေါ်ရောက်တယ်ဆမ့်ဦးစိုးပိုင်ကူဒေဂါးလောဒါဂါွးလိုက်ကီဒူလာ(15)ဒိန်ဂူလပ်တီငါ(2)လက်၊(3)လက်အာနိပူရစ်တာဇီပေါ်ဝါဂေါလ်ဘာဏီလောတယ်လောက်ကပ်ဂိုက်တယ်မောင်ဂါးဖီရီဘီဂျာလောက်ကပ်(3)လက်ပါတယ်နော်ဘီဂျီယောရဲ့အာဂုန်အာငှာလောပါပရာ ရာနိပိုက်လိုက်ဒါဂါွးဂူချာလက်အီနားဒီမစ်အာငှာလက်အက်မစ်ဂျပ်ဒီလက်ဥလပ်ဒီမစ်ဥလပ် (4)လက်အီဒူလာမာမာလာယောအာသပ့်အီကင်မာန့်ရဲ့ဘော်ယာနော်ဂူရိနင့်အက်တုံ့လိုထာပေါ်ဘီလီဘာဘီဂျောင်ဦသာမြတယ်တာရားဂေါလ်ရွာထီးဂါးပါရစ်တယ်မာန်သပ့်ဂေါ်ရစ်တယ်ဘော်ဂူရိပိုက်ကူလပ်ယောမာစ်ဂျော်လိုက်မမာလာအာသပ့်ကင်ဂူရိညားမာနုယောလာဂပ်ရန်ကုန်ငေါ်ဥလပ်မာစ်ယောဘီချီဥညာမာစ်လိုယောဂေါ်ရောင်းဘီလီဟော်ဘော်စူညောင္ကူလပ္တယ္ဒယ်အီကင္မာန့်ဘော်ဂူရိပိုက်ကူလပ်မာစ်ပါပူရိဘော်အီဒေသ သောတယ်မာစ်တယ်နော်ပိုက်ဇာခါရော်ဥလပ်(2/3)မစ်သပ့်ပါဂျပ်ဇောရောဒိန်ဥလပ်ကောင်ပါ၊ဒီနင်လော်ဥလပ်နော်ပါအီနားတယ်မာစ်ကောင်မီအာဂျပ်ဥညှာဒါ့တ်တော်မာနုကျုံကီနာအာဂျောင့်ဟူငူဏာမာစ်ယောစူဂမ့်ကထိန်ပို့လ်၊ရှင်ပြုပို့လ်ယောလိုက်ကီနောင်ဂါကီနီပိုက်ကူလပ်ဒေါလ်မောင်ဂါးဂူရိလွှာပူရိဘော်ဘီလီကူလက်…………

ဆေးသိပ္ပံအီကုလ်ဒူလာမောက်ေဂါ့ဒေသသောဇီပေါ်ဝိုင်ဗျာလ်ဂ်ပ္​ဓ​ေလ့……

Htoo | Arakan Yoma အီဟော်ဘော်ရင်တယ် ရိုးမေရဒီယို သတင်းထောက် အောင်အောင်ထူး ဗာရားဂျီးထူယစ်တဲ့အီနားခေတ်ကျင့်နောမာနုကျုံတယ်အာဂူရိထုံးရဲဖီလီယောရဲ့သိပ္ပံနည်းလမ်းလိုဘာဗီအာဂျီဂျောင်ကူလပ်တယ် “မူဇင်ငတ်ထုံနော်ဖိလ်ယော၊ဗာဇာရောကော်ဒါးနော်ထူယော”ကော်ဒါးအာသပ်အာဂူရိထုံရဲ့ဖီလီနင်နော်ပါရစ်မောက်ဘီရီအုံးပါစ်ဥညင်ပေါ်ဝါးဗျာဂျပ်သောအာဂူရိထုံလိုအီနားထုံလိုေပါ်ရောက်သမ်းပေါ်ဝါးဗျာလ်ယစ်တဲ့ဘီရီတုံ့ဖူးဇာလုထူယစ်တဲ့ယာဝန်းကူဒေဂါးယုံသိပ္ပံနည်းလိုပေါ်ရောက်ဥလပ်ယောအီနားယောအာဂူရိထုံရဲ့မော်ဆာမ်တီဥအာသပ်တဲ့ဘီရီအက်စောင်ပါစ်ဥအာလပ်ဒါဗိုက်ဆာပေါ်၊ကျန်းမာရေးမာနုလို့ဆာပေါ် အာအက်ကာဂျိတယ်အရေးကြီးယာေယာအာသပ့်အာဂယ်ထုံဓလေ့တယ်ဘီရီအက်စောင်ပါစ်(5)မစ်ဥလပ်ဒေဘေဒါဒေါ်ရင်ဖင့်လက်ဖွဲ့အက်ကွရဲ့ဂါသောပီနီးထွားေပါ်ရဲ့ပါစ်(5)မစ်တူဒီပေါ်ဝါးဗျာလ်နင်(7)မစ်မင့်ထွာပေါ်ရစ်​သီဒူလာဥအာလပ္​မာရာဇိက္​ပါရဲ႕ဘီလီ(45)ဘောဆောအုလ်တယ်ဒေါ်ခင်မေတယ်တာရားဒေသသောအာဂယ်ထုံဥုံကူဒေဂါးလောဒေဘေဒါ၊မရွတ်မအုံးအာဂျိနော်ပါရစ်ဖင့်ပါစ်(5)မစ်တူဒီလက်ဖွဲ့လွှာေပါ်ရစ်ပေါ်ဝါဗျာလ်လပ် ယောမရွတ်မနော်အာဂျပ်ဖင့်အာဂုန်ပူဇထွာပေါ်ရစ်ဂါဆီဂါေပါ်ရစ်ခေါ်ရင်နော်ဥလပ်ယောဇာလာပေါ်ရစ်မာနုနော်ထားလပ်ပေါ်ဝါဗျာလ်ယစ်တဲ့ပီနိမ့်ရပ်ဂေါလ်ရောဒွာရင်နော်ဘာဇားပေါ်ရစ်ဒေဘေဒါဒေါ်ရင်ဖင့်ရာငင်တယ်(5)ဒိန်အာနိရာဂင်တယ်မာနုရဲ့ခါးလ်ဘင်၊ဒါဘင်(5)ဒိန်ဥလပ်အာဂုန်ပူဇာရဲ့ဖေလာလပ်ဒေါ်ရော၊မောရောထာဖင့်ကော်၊ဒေါ်ရောမော်ရောနော်ထားလပ်ဂူရာပေါ်ဝါးရပ်လက်ဖွဲ့၊လက်ကာဂူရိဂျောင် ကော်ဒါးနော်ကူလပ်ခမိလာဂတ်ဒူရာ(ဗေဒင်)ဒူလာမာဂတ်သမ့်ဂျာပေါ်ရစ်ဆမ်တီဂူရိပေါ်ဝါးဗျာလ်လပ်ယောပေါ်ဝါလိုမာရစ်ရာဂင်တယ်မောက်ကော်ဒါးလို(မီးစောင့်)ဘီလီဒေသသောဒါဂယ်ေပါ်ဝါဗျာလ်ယာဘီရီဥလပ်(3)ဒိန်၊နော်ဗျာလ်ယာဘီရီဥလပ်(5)ဒိန်ရာဂါးပေါ်ရစ်နော်ဂုန်ဇာညင်၊ရာဂင်တယ်မာနုကျုံးရဲ့ဂေါလ်ရောဒေါ်ဝါးခါးလ်ဘင်၊ဒါဘင်ယာဝန်မော်ဆမ့်တီအောဂျပ်ဓလေ့အက်ကမ့်ရာဂင်တယ်ဒေါ်ဝါးယောဘာလာတာလာထာ ပေါ်ရားစိုင်တိခတ်ဂူရိစူမှောင်တယ်ဒေဘေဒါအုံးတာရားပီဂျပ်တိအာလပ်ဂူရာပေါ်ဝိုင်းညုံ့ေနာ်ဒေါ်ရင်ပေါ်ရားဂေါ်ရောင်တယ်ခါးလ်ဘင်၊ဒါဘင်တယ်ယာဝန်ယောဇတ်တပ်ပါရပ်ဇီယောေပါ်ဝါးဆောမာဗာစ်သပ်ခါးလ်ခါးလ်ဗိုက်ဂျပ်ဇူဝိုင်းခေလီညှာခေလာ၊ခေလစ်နော်ဇာညှပ်ကော်ဒါးကူထားဂတ်တယ်ပေါလ်ေအာဖင့်နော်ဂုန်ဇာညင်ရာဂင်ညှားဒေါ်ဝါးတယ်အက်ဒေါ်ဘားဂုန်ဇာညင်၊အက်ဒေါ်းဇာဂီထားပေါ်ရဲ့ဇောဝိုင်ဘီ ရီ၊ဗူရာအုံးယောခေလာမ့်ဘီညား(5)ဂေါင်းဒါဥလပ်ဖယ်လီဇာေပါ်ဝါဗျာလ်ဥညင်(3)ဘီလာ၊(5)ဘီလာဥလပ္​ဇာလီထူယစ္​တ့ဲအာဂုန္​ပူဇာရဲ့ဖယ်လာပေါ်ရစ်၊ဖယ်လာလောက်ကပ်ယောပေါ်ဝါဗျာလ်ထူယစ်တဲ့မာဝါးဒေါ်ရောမော်ရောထားဘီလီကော်ရာဂင်တယ်ကော်ဂျပ်ယာဝန်းအဓိပ္ပာယ်ရဲ့ပေါ်ဝိုင်း(4)စောင်မာ၊(50)ဘောဆောအာသပ်တဲ့ဒေါ်လှစောသိန်းကူဒေဂါးေလာ့ပေါ်ဝါဗျာလ်တယ်မာရဲ့မရွတ်ဖုတ်မပါလောကူလပ်အာဂုန်ပူဇာဝါးဖယ်လီလပ် ကောင်အောပါစ်ဥညင်(5)မစ်တူဒီပေါ်ဝါဗျာလ်ညင်(7)မစ်မာန့်ဘာဆာအာဂုန်ပူဇာဖယ်လီလပ်ပြင်ဂေါ်ထားဇာ၊ဒါဘယ်ရဲ့မရွတ်ဖုတ်မဒူရီနင်ဂုအောဆာလှော်ဗစ်ဂျာပေါ်ရစ်ဘီလီကူလက် အီနားတယ်ဆေးရုံသောဗျာလ်ဂျပ်၊ဖာရာဥလပ်၊ဖာရာဓလေ့ဂုအောဆာလှော်ဘိုရိုလ်ကာဒါ၊ဂေါလ်ေရာမူဇင်ငတ်၊ဂေါလ်ရင်မူလာဘိုရိုလ်ကာဒါထွာပေါ်ရစ်မရွတ်မကူလပ်ဒေဘေဒါအက်ဇာက်သီဒေေဘဒါအုံးတယ်ပါစ်မေလာ၊ပေါ်ဝါဗျာလ်ထူယစ်တဲ့ဘီရီရဲ့ မာရာဇာဖင့်ဂူရိပါရဲ့သိပ္ပံနည်းကူလပ်တယ်သီဘီရီအုံးလူအောဘော်ကောလ်ဘီလီကူဘက်မရွတ်မဒူလပ်မာရာဇာ၊တာတုံးမာရာဂေယစ်တဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်ဝါးဗျာလ်ယစ်တဲ့လောက္​ကပ္​ဆုလ္​ဇာဒက္​ကာဒက္​ဂူရိတာဂါသောဥဒီနင်ဂေါ်တော်ဏာသီဘီလော်၊သီဒူလာဥညင်ဂိုက်နော်ဇိန်ညှပ်မာရာဇာအီးနားသိပ္ပံနည်းလိုဆားလပ်နော်ဥဘော်ဘီလီဗုလ်မာနုကူဗိုက်ဘီလီဒေါ်လှစောသိန်းငတ်ကူဒေဂါးလော့မရွတ်မလိုတယ်ယောအက်ဗာလ်လက်ပါလောအာဂယ်တူ ဒီယောအာသပ်မရွတ်မဒူရိနင်မာရာဇာယာယော့အာသပ့်သီယာလိုက်ပါစ်ဥလပ်မရွတ်လက်ဖွဲ့ပီနားေပါ်ရစ်တာရားဖာရာတုံးအေးရွှေဒါဂယ်တယ်ဘီရီအက်စောင်မရွတ်မဒူရိယောရဲ့မာရာဂေယစ်ရန်ကုန်ငေါတုံ့ဘီရီအက်စောင်တာမာဂေါလ်ရောခါးလ်ဗာလ်ဒါဗာလ်လိုက်ဂါဂါအာဂျီလောတယ်သောေဒါ်ရာယောရဲ့ဂေါလ်ရောလူမားဝန်းလို့ဆုလ်ဒူဘူရိမာရာဇာအာသပ့်ကူလက်ယင်နိရဲ့ကာဒါဇာဖင့်ပါစ်ဥလပ်မရွတ်လက်ဖွဲ့လွှာေပါ်ရဲ့ပေါ်ဝိုင်း ဗျာလ်လပ်ဂေါလ်ရော၊ဂုအောဆာလှော်ဘိုရိုလ်ကာဒါဘာဇားေပါ်ရဲ့အီနားပေါ်ဝါဗျာလ်ထူယစ်တဲ့မာတယ်ဘီလာဗစ်ရဲဘဲလ်နော်ဂုလီဂျပ်ခါးလ်ပေါ်ရဲ့ဘဲလ်ဂုလီလပ်ပြင်ငေါ်နယ်လီနော်ပါရစ်ဂေါလ်ရောဒေါ်ဝါးဗစ်ခါးလ်လပ်ပူရိထာစ်နော်ပါရဲ့ေပါ်ဝါမာယစ်ဗစ်ရစ်ဘီလာ(4)ဂေါင်ဒါဥလပ်ဗစ်ခါးလ်ယောရဲဂါေပါ်ဝိုင်လိုထာပေါ်ရဲ့ဘီလာဥလပ်ြပင်ငေါ်နယ်လီနော်ပိုက်၊ေဂါလ်ရောဒေါ်ဝါးဗစ်ခါးလ်လပ်ပူရိထာစ်နော်ပါရဲ့ ဘူဂျီးထားပေါ်ရဲ့သီဒူလာဂုန်ဇာထားညင်ဖာရာကာဇာတုံဘီရီအက်စောင်ဂေါ်တော်ဏာသီဗတ်တယ်သောကီဂျာကာရိယောရဲ့ဥဒီလ်သီဒူလာေယာအာသပ်သီနားမာနုကျုံခေါရက်တယ်လိုက်နတ်ကျုံဒေါ်ရင်အီနားယောမောက်ဂေါထုံလိုဖာရာေသာဂေါ်ရောင်းစစ်တွေသောတယ်နော်ဂေါ်ရောင်းမရွတ်လက်ဖွဲ့နော်ပီနောင်း၊ပီနောင်းတယ်မာနုယောအာစောင့်စစ်ေတွသောမာလိုက်၊ဇီပေါ်ဝါလိုက်ယောအာသပ့်ဥယစ်တူဒီ(5/6)မစ်ကာနပ်ကူလပ်ယတြား ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့(3)ဒိန်၊(7)ဒိန်သိဒူလာဂူရိ၊သိဒိန်နားအာဂုန်ရင်ငှာဂူရိပူရိထူယစ်တဲ့အာငတ်ရာရဲ့ပါနိဂါလာသောဘူရစ်ဗာဒယ်၊ဗစ်(7)ဒေါ်မားပါနိဘူရာဂေါလ်ရင်ပက်ဒီယောရဲ့ကာနာဆုတ်အောဖင့်ဂူရိဂျပ်ကူညင်ဗစ်တင်နိရစ်ဆီဒီဂျပ်၊ဥယစ်တူဒီ(5/6)မစ်ကာဏိလပ်ဂေါ်ရောင်းတယ်တာပေါ်ဝါဥလပ်(6)မစ်အာနိကာညှပ်အာဏာကော်မယ်ဖင့်ဆာလ်လော်ဥဗူးရစ်ဥဒီနင်ဗစ်(7)ဇောရာ၊မော်ဇာဂူရိ၊အာငတ်ရာရဲ့ပါနိဒီနင်(3)ဒိန်၊(7) ဒိန်ဂုလောဆာလ်လင်ကျော်ေအာ့ဖင့်လူမားမာရာပေါ်ရစ်ဗစ်အက်ဇောရာ၊အာငတ်ရာရဲ့ပါနိဘူရာ၊တာပေါ်ဝိုင်းလောက်ကပ်(3)ဒိန်ဂူရိယောရဲ့ကာဏာဆုတ်ဥယစ်ေနာကာနပ်ဖင့်၊ဇောလ်ဥလပ်အီနားဒူလာမဒါန်းဖယ်လာပေါ်ရစ်ေယာအာသပ်မဒါန်းဇီနှိပ်ဗုလ်အာဂျပ်တဲ့ယာဝန်ဆာယောရဲ့ဖယ်လီဂျားပေါ်ရဲ့ဥပမာကူလပ်ခါဇာအက်ကွသောဗစ်၊ဖူးလ်၊ပီဒါးဒီနင်ဂိုက်ကျော်တော်လပ်ဖယ်လာပေါ်ရစ်မဒါန်းဖယ်လာဂေလပ်ဥညားမာနုသပ်ဇာဂျပ် မာယစ်ဇာနော်ပါရစ်ဗစ်၊ဘော်ရင်ငှာယစ်ဖဲလာဂျီလပ်ပါရဲမာတယ်ပေါ်ဝိုင်လိုတယ်လိုက်ဇာနော်ပါရဲ့မဒါန်းဖယ်လာဂေလပ်ဒေါ်အက်ကမ့်၊မဒါန်းဖယ်လီဗိုက်ဇာဂါသောကြောင်းတာဏာပေါ်ရဲ့ပါနိဘီဂျာဗစ်ရဲ့ဂါးလာသောဒီနင်ခါးလ်ဂျပ်လောက်ကပ်ေပါ်ဝိုင်းနော်ကာနပ်ဖင့်ထွာပေါ်ရစ်ဂေါလ်ရောမူဇင်ငတ်၊ပီဂျပ်တိဆီဒီဂျာပေါ်ရဲ့ဆာနိဥလပ်ကင်းပွန်းဒေါ်ရစ်တယ်ဓလေ့ဝန်းယောအာသပ်ပေါ်ဝါးဒိန်၊မစ်ဆာယောဂေါ် ရောင်းတယ်ကိုဇိုဂူလာ၊တာလ်၊အိုးလိုလ်ဒီနင်မာနုဒါဂါယောရဲ့ခါးလ်နာ၊ဒါနာကူလပ်လက်ဖက်၊မုန့်တီယောဂျောင်ဆာနောသိလ်ဒေါ်မ၊ဒေါ်ဝါ၊ဆိုးလ်ဒိနင်သံဇကာအက်ကမ့်နောဒီလော့ကင်းပွန်းဒီပူရားလပ်ဇီပေါ်ဝိုင်းေဒါ်ရော၊မောရောထားဖင့်ကူပူရာလပ်ဇီပေါ်ဝိုင်းရဲ့လာဂါးဂျောင့်ကင်းပွန်းဒေါ်ရောင်တယ်ဇီပေါ်ဝိုင်းတယ်အာဇီပေါ်ဝိုင်ဒူလာနော့ဒေါ်ရောမောရောထာ၊လက်ကီထာဘီလီမော်နော်ထော့ဇီပေါ်ဝိုင် တယ်ကော်ဒါးနော်ဇာညှပ်၊အာဒီနော်ဇာညှပ်ဥလပ်ဂေါ်ရောင်းတယ်ဓလေ့ယောအာသပ့်သီဓလေ့ဝိုင်းတယ်”ခမည်း”ဒယ်ဘီလီေဒသသောဒါဂယ်ခမည်းဒီဗိုက်ကူလပ်ဗေဒင်နက္ခဆာယောရဲ့မူလာ၊မူလာနီ၊ဇူ၊ဘိုယစ်ဂျာပူရိဗိုက်ကူလပ်နော်ဒီနင်ထူလပ်သီဇီေပါ်ဝိုင်းဝါးဒင်ငေါဥလပ်ယောအက်ကမ့်ကမ့်အောဘီလီဒေါ်လှေစာသိန်းကူလောတာဇီပေါ်ဝိုင်ဂူရာကာလပ်ထာဥရောတုံခမည်းမာဂီနင်းရင်ငှာရောင်ဂျာပူရိဘော်​ဆာလုံအက္​ကြကီနီ ဗိုုက္လိုက္​တီငါ(2000)ဒီကီဏီနင်ဥရာဂျီလောထာဥရောရဲဒါဂါဗိုက်အာဏာဂူလောတယ်လိုက်အီနားတာဇီပေါ်ဝိုင်ကန်နော်စူနပ်ဘီလီဒေါ်လှစောသိန်းကူလောအာအက်စောင်ယောတာဗစ်ဘော်ဒါတုံးခမည်းမာဂီလော(5)ဘောဆောဥညင်ကော်ဒါးနော်ဇာနိပ်နင်ဆောဏာမာဂီနင္​စတီးဒူရိရဲ႕​ေဆာဏာပါနိဘူရာညင်ဒီလောသီဒူလာယောအာသပ့်ကင်းပွန်းဂျာလောက်ကပ်မူလာ၊မူလာနီဒေါ်ဝါးနော်ဒီလပ်ယောခမည်းမာဂီလပ်ဂျာကိုဂျာေပါ်ရစ်အီဓလေ့အုံး ဖာရာသောသပ့်အာသပ်တယ်ဒါဗိုက်ခါတီ၊ကျန်းမာရေးစင်တာ၊ဆောလ်ရောဥလပ်နော်ဂေါ်ရောင်းဇီဇီယပ်ဒေါ်ဝါးတယ်ယာနိဗုဒ္ဓဘာသာနော့ဗြဟ္မဏဝါဒတုံးအာယစ်တယ်ကူလက်ဇီဥကျော့သက်မော်အာသပ်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုက်”မူဇင်ငတ်ထုံးနော်ဖီလ်ယော၊ဗာဇာလ်ေရာကော်ဒါးနော်ထူယော”ဘီလီေကာ်ဒါးယောအာသပ့်…….

မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောသဘာဝဆောရက္​ပါဂါဂ်စ္​ကင္​..

အီဟော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်အောင်အောင်ထူး ဗာရားဂျီထူးယစ်တဲ့ဆမ်းကူဒေဂါးယုံမောက်ဂေါဒါတ်ပေါက်ေတာဆောလ်မြေငူကျွန်းဒူယာကာဇာသောပါနီကင်၊မူရားကင်ဂေါရစ်တဲ့မာနုယောအာသပ်အုန်းတောဖာရာသောဇီဂေါလ်ပိုက်ဆောရက်ပါဂါဂျစ်ကင်လိုပါစ်ပါလစ်အာ စောင်တယ်ဆောရက်ဥအာဗိုက်လိုက်ကီလာဂတ်၊ကီဒူလာပါဂါပေါ်ရစ်၊ကော်နပ်ခါးလ်ဂါဘာမန်တုံ့လီဂီထူးယစ်တဲ့ဆောရက်၊ဘီယာလိုကီဒူလာပေါ်ရောက်၊ဆောရက်ပါဂါဂျောင်တယ်မာနုကျုံကီဒူလာမာမာလာအာသပ်ဆာနိရဲ့ကူဒေဂါးယုံဇာရောဆောရက်ဘီလီဒါဂတ်တယ်သဘာဝဆောရက်သောဆိုးလ်၊တဆေးအက်ဘက်ဒေါ်ရစ်ဒီနင်နယ်လာဒူယစ်တဲ့ပါနီအက်ဇက်အီဆောရက်ဂူရိဗီုက်သောဆိုးလ်လောဂူရိရဲ့ဗာစ်ဒူလာပါဂါယောရဲ့သီဗာစ်လိုတဆေးအက်ဘက် ဒေါ်ရစ်ဒီနင်ပေလာသောဒီယောရဲ့ဥဗူရစ်တိနာဒီယောရဲ့ဒီဒိန်ထွားပေါ်ရစ်၊တိန်ဒိန်ဥလပ်နာဒီထူးယစ်တဲ့ဓွာရင်မီလီယောရဲ့ပါနီဒီနင်(4)ဒိန်နောပါဂါဒီဘောဆောအာနိဆောရက်ပါဂါဂျပ်ေဒါ်မဖြူချေကူဒေဂါးလော့ဂေါေရာင်ပါနီပါဂါယောရဲ့ဆိုးလ်(12)ဗူးဒီယောရဲ့ဗာစ်ပါဂါဂျစ်ဒူလာပါဂါဆာနိရစ်တိုလိုယောေသာဇူးရစ်ထူးယေရဲ့အက်တင်နောပါနီအက်ကာလိုဂူလာပေါ်ရစ်ဗာစ်ဒေါ်မအုံးဂူရိဂုရိယောရဲ့တဆေး(30)ကျွဒီယော ရစ်ဗစ်တင်နိဗူးသောဒီဘာတယ်နာဒီထောဒီဘီလာပါနီနော်ဒီနင်ထောတိန်ဒိန်နောပါနီဒယ်(4)ဒိန်ယောပါဂါအီဒူလာရာသီသောဥလပ်ဇူရောတယ်လိုက်(5)ဒိန်ထွားပေါ်ရစ်နို့စည်(12)ဗူးရစ်တစ်တင်ကော်တစ်တင်ပါဂါလပ်​ေဆာရက္​(5)ပီလင္​ပါအိုလိုမ္​ဆာရောစည်ပိုင်းတူလီယောရဲ့သီဥဗူရစ်တိဗာစ်ပေလာဝါးရစ်စောမူကျော့ရစ်ထွာပေါ်ရစ်ပေါင်းအိုဒူလာသီဘားသောပါနီဂါလာအက်ကွထွားပေါ်ရဲ့ဂေါ်ရောင်ဥအာလပ်သီပေလာဝါးလို ပြွန်အက်ကွထွားပေါ်ရစ်ပေလာဝါးပါနီဝန်းဂေါ်ရောင်ဥအာလပ်ပီလင်ဝါးယောအက်ဖူဒါးဂူရိေပါ်ရစ်အာဂယ်တယ်ဆုံစည်ပိုင်းလိုပါဂါသီပေလာဝါးသောခြံအက်ကမ့်ဒီယောရဲ့ဇလုံဝါးရဲ့ပါဒီထူယောရစ်ပါနီဒယ်၊ပါနီဒီပူရားလပ်တောလပ်တိပြွန်ဝါးရဲ့ဗာစ်ကျွကျော့ဂါးပေါ်ရစ်ဥလပ်ပီလင်ဝါးသောစွပ်ဂေါ်ရစ်အာဂုန်ရဲ့နော်မော်ရစ်ဖင့်ဒယ်ဥလပ်ဂျာနော်ပေါ်ရစ်အက်ပီလင္​ပါဗိုက္​ကူလပ္​မိနစ္​အက္​ကာဘာပေါ်ရစ်အက်ပီလင်ဥလပ် အက်ပီလင်ဘူဒူလာပေါ်ရစ်သီပီလင်ဝါးသောပူရစ်ဒတ်ပါနီဝန်နော်ရဲ့ဇူရာယောရဲု့ထောကျစ်ပါနီဝန်ရစ်ဆောရက်ဘီလီဒါဂတ်ဒီ၊တိန်မိနစ်ဒယ်ရိအောဇာခါရောဥလပ်(5)့မိနစ်ဒယ်ရီအော့တစ်ဒင်ဥလပ်အက်ဂေါင်းဒါတုံ့ဘီချီဘီလောင်အော့ဒါရွကောင်နော်ဥလပ်ဒီဂေါင်ဒါအာနိဒယ်ရိအော့ဆောရက်ဆောဂါလပ်ေယာဂါပါရစ်တယ်ဆပ်တုံဂေါ်ရောင်အက် ဒိန်နပ်ဒီတင်ဂေါ်ရောင်သီနယ်လီအာယစ်တဲ့ဆောရက်ပီလင်ငုံဂေါလ်ရောနော်ဘီဂျောင်ဖီရီဘီဂျောင်တယ်ဒေါ်ဝန်နော်​(1000/1500)​ေဆာလိုဥလပ္​(2000)အာဇာလိုဖီရီဘီဂျောင်ဆောရက်ပါဂါဂျစ်(55)ဘောဆောဥတယ်ေဒါ်နီမကူဒေဂါးလော့အီနားဂေါ်ေရာင်တယ်ဆိုးလ်ဂူရိ(6}ဆဲလ်ေသာ၊သဆေးတစ်ဒင်နော်(7)တွဂျာပေါ်ရစ်ဒါရွ(4)အာဇာကီနာပေါ်ရစ်သပ်တုံနောလိုက်ဂူလပ်ဆောရက်(10)ပီလင်ပါအီနာဒေါလ်လိုဥလပ်(10)အာဇာပါဂျစ် ခါးလ်ညာမာနုကျုံရစ်အက်ကွဂူရိဘီဂျီလပ်1500ဂျာပေါ်ရစ်ရေသန့်အက်ဗူးဥလပ်ဒီအာဇာဘီဂျပ်အန်တီဒေါ်ဝါးတယ်အက်ကွဂူရိနော်ဘီဂျောင်ဒေါ်ဝန်နော်ဘော်ရင်တယ်ဆိုးလ်လော်တုံနယ်လာတဲ့ဆောရက်တယ်ဓာတုမာလ်နော်အာဂျပ်တဲ့လိုက်အီဒေသသောဒင်ကွမာနု၊ဇော်ဝန်မာနုကျုံလိုက်မော်နော်ခါးလ်ရစ်ဆောေရာဆောရက်လို၊ဆိုလောဆိုးလ်ရက်လိုဥလပ်ဆိုးလ်လော်တုံးနယ်လပ်တယ်ဇာရောဆောရက်သပ်ခါးလ်ဒင်ဘီ ဘီလီဦးညီထွန်းချေကူလောဆောလ်ရောဆောရက်ဥလပ်ဒေါလ်ေရာဘီချီကောင်ယောနောဇာရောေဆာရက်ဥလပ်ခါးလ်ယောကောင်မာတော်ရောနောအောဒေါလ်ယောဘီချီနောကျန်းမာရေးလိုက်ေယာကောင်ဆိုးလ်လော်တုံနယ်လပ်တယ်ဆောရက်ရသပ်ခါးလ်ဂျပ်ဆောရောဆောရက်ဥလပ်ဓာတုမာလ်အာဂျပ်တယ်လိုက်ဘီချီခါးလ်နော်ဇာဖာရာသောမေလာပို့လ်ဥလပ်အီဇာရောဆောရက်နော်အာလပ်နော်ပါရစ်ပို့လ်ရောဥလပ်အီဆောရက်ထား လပ်ဇီဇီယစ်မာနုကျုံဒေါလ်ဘီချီဆောရက်နော်ခါးလ်ယောရဲ့အီဆောရက်ခါးလ်၊ဇာရောဆောရက်ဥလပ်ခါးလ်ယောကောင်း၊မာဒါယောနော်ကင်ငှာရာဂျစ်၊ေဆာလ်ရောဆောရက်ခါးလ်လပ်မာတော်အောဖာရာယောအာစောင့်တဲ့ဇိုဝန်ဘယ်ရာအုံဂေါ်ဘာအာလပ်ေဆာရက်လိုဧည့်ခံဂေါ်ရောင်ဖီရီဇာဂျပ်လောက်ကပ်ယောဒီဂျောင်ယောအာသပ်ဇာရောဆောရက်ကူလပ်ခါးလ်နော်ပါဂျစ်မာနုလိုက်ခါးလ်ကောင်ပါစ်ပီရာဂူလပ်ကောင်ဖက်ကာ နိဂေါ်ဘာအာလပ်ယောခါလ်ကျော့လိုက်ကူလပ်ဆောလ်ရောယောေနာ်ထားဖာရာသောသပ်အာသပ်တဲ့ကျန်းမာရေးလိုက်ဒါရူးလိုဖက်ဂူရိယောရဲ့ခါးလ်ဘီလီဆောရက်ဆောဂါဂျပ်ဒေါ်ဖြူမချေကူလောဇီဇီယစ်မာနုကျုံဂါကောင်နော်ထားလပ်ယောခါးလ်လပ်ကောင်ဘီလီကူလပ်သီဒူလာကီနာအာဂျောင်းတဲ့မာနုကျုံရဲ့ဘီဂျပ်ဥညှာဒါ့တ်တုံနယ်လာတယ်ဆောရက်၊ဘီယာ၊ဒါ့တ်တုံနယ်လာတဲ့ဝီစကီဆောရက်ဥလပ်အစိုးရတုံနယ်လာဒီထူးညင်ဂါဒေသတုံနယ်လာတယ် ဇာရောဆောရက်ဥလပ်အစိုးရယစ်နယ်လာဒယ်တာရားတယ်ဂါဖာရာသောသပ်ဘီဂျီနင်ဆောလ်ရောနော်ဘီဂျောင်အစိုးရတုံနယ်လာဒီလပ်ဆောလ်ရာအာယောရဲ့ဘီချီဗိုက်အီကင်မာန်ယောဘီချီဒုတ်ဇာအာဥညာကင်နာဂိုက်လိုက်ဂူရိအာသပ်တဲ့ဥညာကင်ထားလပ်အီကင်မာန်နော်ဂူရိဘောအီကင်မာန်ရာသီေပါ်ကင်ဥလပ်ယောဇောရောရာသီ၊ဒီနင်လော်ဥလပ်ခေါရောအော၊ပူရိဇာဂျပ်ယောအာသပ်သီယာလိုက်ဇာခါရောသပ်ကောင်တယ်ဇောေရာရာသီဥလပ် ညော်ရောင်အော့ဇာခါရောသပ်ကောင်တယ်ကာလာပုစုဥလပ်ဂါဂါေကာင်နော်ဥဘော့ခေါလ်ရောဥအာဂျပ်ဇောရောလောက်ကပ်ဆိုးလ်လော်ဒေါလ်မောင်ဂါတယ်လိုက်အာမိတယ်ဆောရက်နော်နယ်လစ်ဘီလီကူလော 

ရီလှိုင်းပြာဆိုကရေးတီးပို့လ်ဆူမီနင်သပ့်ဂါဏာဂိုက်တယ်

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယ်ိုသတင်းထောက်ကိုထူး ဒီေယာရဲ့ဆူနာယုံအီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းညော်လောက်ကပ်ဆိုကရေးတီးပို့လ်သောဂါဏာဂိုက်ဂျပ်သောတုံဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်ဥအာဂျပ်တဲ့မောက်ဘီရီအက်စောင်ေနာ်ဟော်ဘောလ်ကူဒေဂါးယုံတယ်ရီလှိုင်းပြာမောက်ဘီရီဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်အီဇာငင်လင်ေနာကီဒူလာဆူမီလ်၊ကောင်ကာလသောဂါဏာဂိုက်၊ဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်ဥပါလိုက်ကီဂေါ်ရားပူယစ်၊ကီဒူလာမာမာလာအာသပ့်၊ဟောတုံ့ဇာဘော်တယကူဒေဂါးယစ်ယာဝန်းရဲ့ဆူနာယုံအီမစ်ဆေ့မာသပ်ဘီရီအက်စောင်ဂူရာကာလပ်တူဒီခေလာဂျပ်ယာဝန်မော်နော်အာသပ်တဲ့မဦးခင်သိန်းယောတယ်ဂူရာကာလပ်တူဒီခေလာဂျပ်ယာဝိုင်းဝါသနာအာသပ့် ခေလာညှာအက်စောင်ယောဝါအာယစ်တိုက်ကွန်ဒို၊ဘော်လီဘော၊အယ်ရိုဘစ်ခေလာဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်ဥဗာလ်မော်နော်ထားတာဗစ္​ဒူလာဂါဏာအက္​ကြရဲ႕ဂိုက်ာနပ်တဲ့ဆာမ်းဗီဇဘီလီကွာပူရီဘော်တာဗစ်ကော်ဒါး၊ဗစ်ေဘာ်ဖစ်ကော်ဒါးလိုဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်ဥအာယစ့်ခေလာရဲ့မော်ထားလပ်ယောတာလူတယ်ဂါဏာဂိုက်ဂျပ်လူမဦးခင်သိန်းငေါ့တုံးအာသပ်တဲ့ကောလတီဝန်တယ်ေခလာဂျပ်ယာနော့ဂါဏာဥလပ်ဂါယာလိုဂိုက်ဇာနပ် အီကုလ်3ကေလက်ဘောဆောရောအီကုလ်လော်ဆိုကရေးတီးပို့လ်ယောဂါဏာဂါးယောရဲ့ပြည်နယ်ယော၊နိုင်ငံတော်သောယောဂါဏာဂိုက်ယောရဲ့ဆုပါလော့အာဂယ်မောက်ဂေါဂီတသောနော်လူမိဂျပ်အီကုလ်(3)ကေလက်ဘောဆောရောဆိုကရေးတီးပို့လ်ယောဆူမီလ်မောက်ဂေါဂါဏာပို့လ်ရဲ့စစ်ေတွဆောလ်ဗျိုင်းဖြူဖာရာ၊ဆပ်ရိုးကျသောဂါဏာပို့လ်၊ရှင်ပြုပို့လ်၊မေလပို့လ်ယောတာဗစ်နယ်လာလှော်သီဒူလာပို့လ်ယောတုံ့အီနားဂါဏာဂိုက် ညှာအက်စောင်ဥအာယစ်တယ်(3)ေကလက်ဘောဆောရောဆိုကရေးတီးပို့လ်သောပြည်နယ်သောဆုပါလောရန်ကုန်ဇာယောရဲ့ဗဟိုသောယောဆုပါလော့ခေလာကင်ယော၊အီကုလ်ယော၊ဂါဏာယောဂါးပီဂျပ်တယ်ဂါဏာဂါးဂျပ်သောဆူမိလ်အာလ်ဂူရာကာလပ်ခေလာကင်ဝါသနာထာလပ်ယောဗီဇဘီလီကူပါရစ်ဂါဏာအက်ကာကျီး၊အီကုလ်ယောဥဒတ်ရှင်ပြုပို့လ်၊မေလပို့လ်၊ရိုးရာပို့လ်ေသာဂါးလော့(7)ကေလက်လောက်ကပ်အရပ်ရှစ်မျက်နှာကိုမေတ္တာပို႔တ့ဲဓမၼ​ေတး ဒီပုဒ်ဂါးလော့ဆယ်ကျော်သက်လောက်ကပ်စီးရီးအခွေနယ်လာေယာရဲ့ရီလှိုင်းပြာဘီလီနင်ဘောဇားလော့ဂူရာကာလပ်တယ်မာမာလာေယာနော်ထား(3)ကေလက်ဘောဆောရောဂါဏာပို့လ်ယောဆူမိလ်(7)ေကလက်ဘောဆောရောအရပ်ရှစ်မျက်နှာမေတ္တာပို့ဓမ္မတေးဒီပုဒ်(14/15)ဘောဆောရောလောက်ကပ်သပ့်စီးရီးအခွေနယ်လာလှော်တယ်မိုနီလိုင်းတုံ့အာယစ်တဲ့ဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်လိုက်ဇီဂါဏာဥကျော့သပ်ဂိုက်ပါရစ်တာရစ္​တယ္​Rock ဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်ဘီလီမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်သောထာမ်ပါလက်ဂူရာကာလပ်တူဒီမိုနီလိုင်းတုံအာယစ်လိုက်ဗျာကုံ့ရေဒီေအာကူလောအီနားတယ်မေလာသောဂါးဂျပ်ဂါဏာ၊ရှင်ပြုပို့လ်ယာ၊showပို့လ်ယောဂါဏာ၊Rockဂါဏာေယာ၊မော်ဒယ်Rockဂါဏာအာသပ်တယ်ဗျာကုံ့ဂိုက်ပါရစ်Rock musicရဲ့မော်နော်ဒူယာေဂါ်ရစ်မောက်ဂေါဒါတ်တင်တယ်ဂေါရိုလ်တယ်လိုက်ပြည်နယ်တုံ၊ဌာနဆိုင်ရာဒေါ်ဝါးဘော်ေနာ်ဒီလပ်တီငါထားလပ်သပ်  နော်ထားဂျပ်ဒေါ်ဝါးကင်ဂူရိဗိုက်ကူလပ်ဗုတ်မာမာလာအာသပ့်showပို့လ်အက်ကမ့်သပ့်(5)လက်ပါဂျပ်(5)လက်နော်ပါဂျပ်မာနုယောအာသပ်(5)လက်တီငါလိုနော်ခါးရပ်စပွန်ဆာယောနော်ထားဂါပြည်နယ်ဒင်ဂွမာနုကျုံယောဘော်ဂျာပူရီဘော်အီကင်မာန့်ဘီလီနော့ဂါဏာကူလပ်ဒါ့တ်တော်မာနုရပ်မော်ဇူရာဂျစ်စပြန္​ဆာဒီညာ၊စီးရီးအ​ေခြနယ္​လာဂျီညာလာဂယ်နင်ထားဂျပ်ဂါဏာဂိုက်ညှားဥလပ်သပ့်၊နင်နော်ထားဂျပ်ဒေါ်ဝါးရဲ နယ်လပ်နော်တယ်ပြည်နယ်ေသာတိုင်းရင်းသားကော်ဒါးလိုတယ်လိုက်ပြည်နယ်အက်ကမ့်ေနာမာနုကျုံသပ်ကီနောင်တယ်ဘီဂျီပါရစ်ဖင့်နော်ဇာဂူရာပြည်နယ်လိုက်ဆောလ်ဗျာကုံ့ကီေနာင်တယ်နော့မောက်ဂေါဒါ့တ်မာနုကျုံသပ်မောက်ဂေါ့ဂါဏာဆူနောင်တယ်ဥညာဒါ့တ်လူမိအာေစာင်တဲ့မောက်မာနုကျုံယောကီနောင်ပြည်နယ်အက်ကမ့်တယ်လိုက်အီမာန့်တယ်မာမာလာအာသပ့်စူဂူရိကော်ဖီနယ်လာတယ်စီးရီးလိုက်ဂူကျောင်း သီယာလိုက်မော်နော်ဒုတ်ဆူမယ်ဖင့်ဂူရိအာသပ်ကူပါရစ်အီဒူလာနော်ဂူရိပါ့စ်ရင်ဂါဏာဂိုက်ညှာမာနုဗျာကုံ့လိုက်ကူလောမောက်ဂေါဒါ့တ်သောစီးရီးေခြ(5)အာဇာနယ္​လာလပ္​(3/4)အာဇာအာနိဘီဂျာဇာ၊ဘီဂျာနော်ဇက်တယ်သောစူူဂူရိကော်ဖီနယ်လာလပ်တာရားလိုက်မော်ဒုတ်ဇာသီယာလိုက်စနစ်အက်ကမ့်ဂေါ်ရားပူရိေဘာ်အောက်စက်ယောနော်ထားလပ်ကီဒူလာဆားဘော့ကော်ဖီယောနော်ဂူကျော့မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်အက်ကမ့်နော် လိုက်ဂေါ်ရစ်တယ်သောအီဒူလာဂူရိလပ်အာပီဂျပ်စီးရီးခွေနယ်လာဗိုက်ကူလပ်မာမာလာအာသပ့်ြပည်မတုံးနယ်လပ်တဲ့စီးရီးေခွဝါးနိရဲ့ဒေါလ်ဘီချီဒီနင်ကီနောင်၊ဂါပြည်နယ်တုံးနယ်လပ်တယ်ခွေဥလပ်ဒေါ့လ်နော်ထားဂိုလ်ရိုလ်ပြည်နယ်လိုက်မာနုကျုံကီနိနော်ပါရောင်ပြည်မဒေါ်ဝါးလိုဂါပြည်နယ်ဂါဏာဂိုက်ညှားလို့ပေါ်ရောက်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်စီးရီးခွေအက်ကမ့်နော့(1500)ဆောဇီဇီယစ်မာနုကျုံ(1500)​ေဆာ ဂျာပေါ်ရစ်နပ်ဘီလီကူညှားယောအာသပ်ဘော်မခွေဝေလ၊ဖြိုးြမတ်အောင်ဒေါ်ဝါးခွေဥလပ်MTVနော်မာရိနင်(4)အာဇာကီနာေပါ်ရဲ့တာရားခွေဥလပ်(3500)_(4000)အာဇာလိုကီနောင်ဂါခွေဥလပ်(1500)ဆောလိုဘီဂျာပေါ်ရစ်တယ်ယာဝန်ပေါ်ရောက်ကော်ဖီခွေနယ်လာလပ်စီးရီးခွေအက်ကမ့်(30)လက်ပူရားလပ်(10)လက်အာနိဖီရီနော်ပါလပ် အာအက်ခွေနယ်လာဗိုက်နော်ခါးလ်ရစ်ဂါတုံယောတီငါနော်ထားလပ်နော်ပါရစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဂါဏာဂိုက်ညှားအုံ့ဂူနားဥေယာရဲ့စီးရီးခွေနယ်လာပေါ်ရဲ့အီနားဥဒီဂျောင်းတဲ့ဂါဏာဂိုက်ညှားအုံတယ်တာရားနယ်လာဗိုက်တယ်စီးရီးခွေဝန်းဥညာပြည်နယ်၊တိုင်းဒေါ်ဝါးဆူနီပါရစ်ဖင့်ကော်လတီထားပေါ်ရားနယ်လာပူရီဘော်ဘီလီကူလောမောက်ဂေါဂီတလောကသောဆူမိလ်ဗာလ်ကူလပ်ေနာ်ဝါဂါဏာဂိုက်ညှားဒေါ်ဝါးရစ်ကွာအာယစ်တယ် တူမိတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမာနုဥညာပြည်နယ်၊တိုင်းသောယောဂါဏာဂိုက်ညှားအာသပ်ဂါပြည်နယ္​တုံးနယ္​လပ္​တယ္​ဂါဏာအုံးဥညာပြည်နယ်၊တိုင်းညော်ေဒါ်ဝါးဂိုက်ဂျပ်ဒူလာကော်လတီဆေူမယ်ဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ကွာအာရစ်ဂါဏာဂိုက်ဂျပ်ရီလှိုင်းပြာမော်နော်တယ်အီကင်မာန့်ရဲ့ကောင်အော်ဖင့်ေဂါ်ရားအာယစ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောပို့လ်အက်ကမ့်နောဂေလပ်တယ်ဒယ်ကောင်အောပေါ်ရားဂေါ်ရစ်နော်ဝါယော၊ပူရင်ဂါ ဏာဒီယာဂါးပူရီဘော်ပူရင်ဂါဏာအက်ဇက်သပ့်ဂါညှင်နော်ပါရစ်တော်လပ်ဆူနီအာသပ်တဲ့မာနုကျုံနောရစ်ယောနော်ဝါဂါဏာဂိုက်ဒေဂါးပူရီဘော်တာဗစ်ဂူရိဂ်ပ္​တ့ဲလိုက္​အီကင္​မာန႔တယ္​မာမာလာနော်ထားဇီဥကျော့သက်Rockဂါဏာဂိုက်ညှားအက်စောင်ဘီလီမောက်ဂေါ့ဒါ့တ်မာနုကျုံဘော်ဒီအာသပ့်တဲ့ရီလှိုင်းပြာဘီလီထာမ်ပါဂျပ်မဦးခင်သိန်းတယ်မူဇောင်းငတ်တိကီဒူလာဇာပူရိဘော်ဆမ်းကူလောအာဂယ်ဝါသနာနော်ထားလပ်ယော အီကင်မာန့်ရစ်ကီဘာဂေါ်ရစ်ဒါ့တ်တင်နော့Burma side သောမာနုကျုံလိုshowပို့လ်ဇာပေါ်ရစ်တဲ့ယောအာသပ်ဂါမောက်ဂေါဂါဏာယောဂါးဂျပ်မောက်ဂေါ့ကော်ဒါးလိုအက်ဗာလ်၊ဘော်မားလိုယောဂိုက်ဒေဂိုက်ဇီဥေကျာ့သပ်ဂါပါရစ်တဲ့သပ်တုံ့ဂိုက်ဇာေ်ကူလော……..

သံ​ေက်ာင္​းမူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ေတဒို​ေယာပါနိ

အီ​ေဟာ္​ရင္​ကူလပ္​ရိုးမ​ေရဒီယ္ိုသတင္​း​ေထာက္​ကိုထူး ဒီထူယစ္​တယ္​​ေမာက္​​ေဂါဒါ့တ္​စစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​​ေရာလူမိလပ္​မီဒါပါနိဆိုင္​ဘီဂ်ပ္​ရစ္​သံ​ေက်ာင္​းမူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ေတဒို​ေယာပါနိဘီလီတာငင္​​ဒူယစ္​ဆိုင္​ဘုတ္​အက္​ကမ္​့ဒီဂီဘား​ေတဒို​​ ​ေယာပါနိကူလပ္​​ေတဒို၊မီဒါးလိုဂူခ်ာထူယစ္​တယ္​ပါနိအီပါနိဝန္​တယ္​က်န္​းမာ​ေရးလိုက္​​ေယာ​ေကာင္​၊​ေခၚရင္​​ေနာ္​ဒိန္​ဥလပ္​လာဂတ္​တယ္​အီ​ေတဒို​ေယာပါနိဝန္​းဘုတ္​မာႏုဘာနိုက္​ဇင္​ညႇပ္​​ေယာ​ေကာင္​​ေအာ္​ဖင္​့ဇာနပ္​တ့ဲမာႏု​ေကာင္​သံ​ေက်ာင္​းမူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ေတဒို​ေယာပါနိကူလပ္​စစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​​ေရာမာႏုက်ံဳထာမ္​ပါကီဒူလာနင္​ဒင္​ဂြ​ေအာ္​၊​ေကာ္​နပ္​​ေဂၚရစ္​၊​ေကာင္​ကာလဂူခ်ာ၊ကီဒူလာနင္​ပါအာသပ္​သံ​ေက်ာင္​းမူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ ​ေတဒို​ေယာပါနိဘီလီ​ေက်ာ့လိုက္​ဒါဂါအီယာဝန္​​ေနာ္​ရစ္​ဂူက်ပ္​ကီဒူလာမာမာလာအာသပ္​​ေကာ္​ဂ်ပ္​ယာအုံ႔ကူ​ေဒဂါယုံအီကင္​မာန္​႔တယ္​ဘယ္​ရာဝါးအာဂယ္​​ေဂၚရားအာဂ်ပ္​တယ္​တာတုံ႔​ေမာ္​ဏာဘဏ္​​ေညာ္​မူ​ေစာင္​ငတ္​တိအက္​ဗာလ္​ဒီဂီဘာ​ေတဒို​ေယာပါနိဂူခ်ာတယ္​ယာဝန္​း​ေကာ္​နပ္​ခါးလ္​ဗိုက္​ကူလပ္​ယာဂူခ်ာ​ေလာက္​ကပ္​အန္​တ​ီဂူခ်ာ​ေမာ္​​ေစာရက္​လာဂိလပ္​​ေယာ​ေဒါ့၊ဗူးရစ္​ခုံ​ေငၚတူလီ​ေယာရဲ႕ဘီဂ်ပ္​တယ္​​ေဘ​ေလာ္​​ေရာင္​ဥဒီလပ္​ဇာဂါ​ေလွာ္​ရာ. ​ေပၚရစ္​ပီဂ်ပ္​တယ္​​ေဂါ့လ္​​ေရာမူ​ေစာင္​ငတ္​တိတဲအက္​ကမ္​့ဘာနီ​ေယာရဲ႕ဘီဂ်ယ္​​ေတဒို​ေယာပါနိဘီဂ်ပ္​တယ္​(57)​ေဘာ​ေဆာအာသပ္​တ့ဲအန္​တီ​ေဒၚလွလွကူ​ေဒဂါး​ေလာအာဂယ္​(20)​ေဘာ​ေဆာ​ေရာတူဒီဂူရိအာဂ်ပ္​တယ္​သီ​ေလာက္​ကပ္​​ေတဒို​ေယာပါနိ​ေယာ၊အာမာလ္​​ေယာဘီဂ်ပ္​​ေဂါ့လ္​​ေရာလိုက္​ဆာမ္​တီ​ေနာ္​ဥလပ္​​ေယာ၊ဇီ​ေပၚဝိုင္​အီကုလ္​လိုက္​တယ္​ခါးလ္​ရစ္​အာဂယ္​(20)​ေဘာ​ေဆာ​ေရာတယ္​ရာဆာကာဇာဘီဂ်ပ္​တယ္​အီ(9/10)​ေဘာ​ေဆာ​ေရာသပ္​နင္​ပိုက္​ အာဂ်ပ္​တယ္​အီဒူလာ​ေအာ္​ဖင္​့​ေနာ္​​ေဂါ့ရစ္​တယ္​သမ္​့ဗစ္​ပါလာပိုက္​တယ္​​ေနာ႔ဇီ​ေပၚဝိုင္​းအီကုလ္​လိုက္​ဂူဂ်ပ္​တယ္​ဇီ​ေပၚဝိုင္​း(4)​ေစာင္​ဇီနိွပ္​ဇာနပ္​ဖင္​့​ေပၚဝိုင္​း(4)​ေစာင္​ရဲ႕​ေဒါ​ေကလပ္​ဖစ္​ဥက်ာအာယစ္​တယ္​အန္​တီတယ္​ဂူလာနာလာ၊ကုက်စ္​​ေယာဘီဂ်စ္​အီနားတယ္​ဇီ​ေပၚဝိုင္​းညံု႔​ေဒါ​ေကလပ္​ဖစ္​ဥ​ေယာရဲ႕မာ​ေၾကာ္​ကင္​​ေဂၚရစ္​တာတံု႔ကီနီ​ေယာရစ္​ဖီရီဘီဂ်ီညာ​ေယာကီ​ေနာင္​ပိုလ္​ယာယူဥလပ္​​ေအာ္​ဒါ​မွာ​ေဂၚ​ေရာင္​း ဘီဂ်ာ​ေကာင္​ဥမာဂ်ပ္​တယ္​(10)​စုနွစ္​(2)ယင္​​ေနာတူဒီဘီဂ်ီအာလပ္​​ေယာမာႏုက်ံဳခါးလ္​​ေဂ်ာင္​တယ္​(10)​ေဘာ​ေဆာအာနိ​ေအာတယ္​အီကင္​မာန္​႔တယ္​အက္​​ေဘာ​ေဆာ​ေရာသီတင္​းက်ြတ္​၊တန္​း​ေဆာင္​မုန္​း၊နတ္​​ေတာ္​ဆာမ္​လူမစ္​ဥလပ္​တ​ေပါင္​း၊တန္​းခူး၊ကဆုန္​(3)မစ္​အက္​​ေဘာ​ေဆာရစ္​(2)ဗာလ္​(12)မစ္​​ေသာ(5)မစ္​ဘီဂ်ပ္​(7}မစ္​ဇီရစ္​့ရာသီကင္​တယ္​လိုက္​​ေဂၚဒါဂူရိနင္​​ေနာ္​ပါရစ္​မာႏုဘီခ်ီလာဂယ္​အန္​တ​​ီတယ္​ဘီညား(5)​ေဂါင္​းဒါးဥဒတ္​ မူဒူဓူလပ္​​ေဂါဇမ္​း​ေညာဇာ​ေယာရဲ႕ဒြာရင္​မီလပ္​စင္​သီညႇား​ေဂၚရစ္​ဘယ္​​ရာ​ေယာဥဒီနင္​​ေတဒိုကူဇူရာ​ေပၚရစ္​မီဂူခ်ာ​ေပၚရစ္​ဇာမစ္​အက္​​ေစာင္​ဒါဂိုက္​ထူ​ေယာရဲ႕​ေရခဲ​ေခၚဇာ​ေပၚရဲ႕ဂါဂါ​ေလာ္​ရင္​ညင္​​ေအာ္​ရင္​​ေအာ့ဂ်စ္​လိုက္​အက္​​ေစာင္​​ေနာ္​​ေကာ္​ဒါးလိုအက္​​ေစာင္​မိုက္​ပါအာဂ်ီ​ေဂ်ာင္​းသီ​ေလာက္​ကပ္​နင္​နာဂ်ပ္​လိုက္​ခါးလ္​အာလပ္​​ေတာ္​ဂိုက္​​ေနာ္​ပိုက္​ အီဆိုင္​တယ္​စစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​​ေရာထာဥ​ေရာ​ေက်ာင္​းအက္​ကမ္​့ဦး​ရဲ​ေက်ာ္​သူ​ေက်ာင္​း(သံ​ေက်ာင္​း)ဘီလီဘုတ္​မာႏုထာမ္​့ပါအာ​ေက်ာင္​းတယ္​မာႏုက်ံဳသံ​ေက်ာင္​မူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ေတဒို​ေယာပါနီဆိုင္​ဒါဂါတုံ႔နင္​ဗူဂ်ီးအာယစ္​တယ္​အာမိနင္​​ေဘာ္​ဇားဂ်ီးတ့​ေနာ႔ခါးလ္​အာဂ်ီ​ေဂ်ာင္​းတယ္​မာႏုက်ံဳမူ​ေအာ့ဒါဂါတုံသံ​ေက်ာင္​းမူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ေတဒို​ေယာပါနိဆိုင္​ဘီလီဥအာဂ်ပ္​တယ္​အန္​တီဘယ္​ရာဝါးရဲ႕ဖာရာမာႏုက်ံဳကု​ေက်ာင္​းတယ္​လိုက္​ အီနင္​လိုဆိုင္​ဘုတ္​​ေဗာ္​ဇား​ေလာင္​းတယ္​​ေစတနာလိုအန္​တီ​ေတဒို​ေယာပါနိဂူခ်ာဂ်ပ္​လိုက္​​ေဖာက္​သည္​ဘီခ်ီကီ​ေနာင္​​ေကာ္​​ေမာ​ေဖာက္​သည္​(90/100)အာနိအာသပ္​့တာရား​ေမာ္​​ေနာ္​​ေပၚရစ္​ဖင္​့၊မူနာဘား​ေအာဖင္​့​ေယာကီဒူလာဘီဂ်ာပူရိ​ေဘာ္​ကူ​ေဒဂါးတာရာရဲ႕ဒူယာ​ေအ္ာ္​ဂ်ပ္​ဒူလာဂါရစ္​​ေယာတာရားဒူယာ​ေအာ္​၊ကီဘာ​ေဂၚ​ေရာင္​းမာႏု​ေက်ာ္​ရဲ႕​ေမာ္​​ေကာင္​​ေထာဂ်စ္​လိုက္​​ေဒၚလွလွ​ေဒၚဝါးဒီလူမုတ္​ဂယ္​အီကင္​မာန္​႔ခါးလ္​ရီ​ေဂ်ာင္​ ဇီ​ေပၚဝိုင္​း​ေယာဇီနီွပ္​ပူရိပါ​ေက်ာင္​းတာတံုကီနီ​ေယာရဲ႕ဖီရီဘီဂ်ီ​ေက်ာင္​းတယ္​မာႏု​ေယာ​ေဆာတံုဘီခ်ီအာ​ေစာင္​းအန္​တီရဲ႕ဒူရိ​ေယာရစ္​ပါစ္​ပါလာအာ​ေစာင္​းတ့ဲမာႏု(90/100)အာသပ္​့လိုက္​​ေဒၚဝန္​နင္​​ေဘာင္​​ေနာ္​​ေဂၚရဲ႕​ေဒၚဝန္​နင္​(5)ဒိန္​​ေဘာင္​ဂူရိ​ေယာရဲ႕ထားလပ္​ပါရစ္​သီဒူလာ​ေဘင္​ဂူလိုက္​အန္​တီတံုကီ​ေနာင္​တယ္​​ေဖာက္​သည္​(90/100)တယ္​မာမာလာအာသပ္​​ေဇာ​ေရာရာသီဒါ့မ္​့ဘာဇီလပ္​ဒီနင္​​ေလာ္​​ေတဒို​ေယာပါနိဘီဂ်ီနင္​ ဖီရီဒယ္​ဘီလီအန္​တီကန္​နင္​​ေနာဆူနယ္​သီယာလ္ိုက္​အန္​တီ(5)ဒိန္​​ေဘင္​ဂူလပ္​တာရားဗစ္​ကီဒူလာခါးလ္​​ေဘာ္​ဆာနိရပ္​ဘာဘီ​ေယာရဲ႕​ေဘာင္​​ေနာ္​​ေဂၚရဲ႕အက္​​ေဘာ​ေဆာရစ္​အက္​ဘာလ္​ဖာတီယာ​ေဂၚရစ္​တယ္​ဒိန္​နာဝါးတယ္​​ေဘာင္​​ေဂၚရစ္​တာကင္​မာန္​႔လိုဗစ္​ခါးလ္​အာသပ္​တဲ့မာႏု​ေက်ာလိုက္​​ေယာအန္​တီဂူရိထူယစ္​တယ္​​ေတဒိ​ု​ေယာပါနိ(1000)၊သံပုရာဂူလာ(500)​ေဆာ၊ပိုက္​(200)​ေဆာမုလ္​လူလပ္​ဗ်ာကုံပါဂါ​ေဂါ့လ္​​ေရာလူမိလပ္​ဗူး၊ခြက္​ထားလပ္​ဘီ ခ်ီပါရစ္​ဇီဇီယစ္​တာနင္​မာန္​႔လူ​ေယာရဲ႕ဘီဂ်ပ္​တယ္​မာႏု​ေယာအာ​ေစာင္​အန္​တီရဲရန္​ကုန္​​ေငါ့တုံ႔​ေယာဒါဂါမ္​း​ေဂၚ​ေရာင္​​ေငါ့ဒိန္​ဥလပ္​ကာရီ​ေသာအက္​ဒိန္​​၊အာအက္​ဒိန္​ဥလပ္​လူမယ္​(4/5)ဒိန္​ဘီ​ေလာင္​ဥလပ္​အန္​တီမာလ္​လန္​႔​ေကာင္​​ေနာ္​သီဒူလာ​ေကာင္​​ေနာ္​ဂ်ပ္​လိုက္​​ေမာ္​​ေနာ္​​ေကာင္​​ေနာ္​​ေအာအန္​တီမာလ္​ဘီလီရန္​ကုန္​​ေငါဘီ​ေဂ်ာင္​းတယ္​​ေယာအာ​ေစာင္​းအန္​တီဗူရားဥအာဂ်စ္​တယ္​လိုက္​တရားဘာဝနာကင္​ဂူရိပိုက္​​ေမာ္​အာ သပ္​တယ္​အီကင္​မာန္​​ေနာ႔ရဲ႕ဇီ​ေပၚဝိုင္​း​ေညာ္​ရဲ႕​ေဂၚရားဒီ​ေယာရဲ႕တယ္​ဒယ္​ဝီပသာနာကင္​ဂူရိ​ေဘာ္​တယ္​အန္​တီ​ေမာ္​နင္​တယ္​ပီဂ်ပ္​(4/5)​ေဘာ​ေဆာဥလပ္​​ေနာ္​ဂူရိ​ေဘာ္​ဇီ​ေပၚဝိုင္​း(4)​ေစာင္​္​အာသပ္​​ေကာ္​နပ္​​ေဂၚရားအာယစ္​၊​ေမာ္​အာသပ္​တ့ဲမာႏုက်ြရဲ႕သီငွားဂ်ီ​ေဘာ္​တယ္​ဥညာ​ေဆာလ္​​ေရာတုံစစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​လူမီလပ္​သိသံ​ေက်ာင္​းမူ​ေစာင္​ငတ္​တိ​ေတဒို​ေယာပါနိခါးလ္​ပါရစ္​အက္​ကာ(200)​ေဆာာသပ္​တယ္​……….

အ​ေနာက္​ရိုးမတုံ႔ဆူဒါ​ေဒၚဝန္​ညာ

အီ​ေဟာ္​​ေဘာ္​ကူလပ္​ရိုးမ​ေရဒီယုိသတင္​း​ေထာက္​ကိုးထူး ဒီထူယစ္​တယ္​​ေမာက္​​ေဂါဒါ့တ္​မာသပ္​မာႏုက်ံဳကင္​နာဂ်ပ္​ယာဝန္​၊ကင္​္​ထားလပ္​ဒါ့တ္​တင္​ဖယ္​လီ​ေယာရဲ႕ကင္​ဂူရိညာ​ေကာင္​ဥ​ေဘာ္​ဂါဇာဂါ​ေယာကင္​ဂူရိပါရစ္​ဖင္​့ဘီရီအိုင္​းညဳံ႕​ေဂါလ္​​ေရာထားညင္​တီငါ​ေတာ္​ဂါပါရစ္​စီးပြား​ေရးကင္​းအက္​ကမ္​့ဂူရိအာသပ္​တ့ဲ​ေမာက္​ဘီရီအိုင္​  အက္​​ေစာင္​​ေငါ့​ေဟာ္​​ေဘာ္​ကူလပ္​ကူ​ေဒဂါးယံု တယ္​ပုဏၰားက်ြန္​း​ေဆာလ္​တုံ႔​ေဒၚမ​ေအးအစိုးရမာ​ေၾကာ္​မူအုပ္​ဥ​ေယာရဲ႕သီကင္​မာန္​႔ထူး​ေယာရဲ႕ဥညာစီးပြား​ေရးလုပ္​ငန္​းရွင္​အက္​​ေစာင္​​ေအာ​ေပၚရားဂူဂ်ပ္​တယ္​​ေမာက္​​ေဂါဒါ့တ္​​ေသာအက္​ကမ္​့တည္​​ေသာရခိုင္​ရိုးရာရက္​ကန္​းစက္​ရံုဂူရိထူယစ္​တယ္​အီကင္​မာန႔ရဲ႕ဂါ​ေဒသ​ေသာ​ေယာ၊ဒါတ္​တင္​ဗ်ာကုံ၊ဥညႇာဒါ့တ္​​ေသာ​ေယာဘီဂ်ာကီနာဂူရိပါရစ္​ဖင္​့ဂူရိအာသပ္​အီကင္​မာန္​႔ရဲကီဒူလာဂူဂ်ပ္​၊  ကီဒူလာမာမာလာအာသပ္​၊စီးပြား​ေရးလုပ္​ငန္​းရွင္​ဥပါလိုက္​​ေကာ္​နပ္​​ေဘာ္​ဂ်ပ္​ဆာနိရပ္​ကူ​ေဒဂါယုံရခိုင္​ကူလပ္​ရခိုင္​ရိုးမအ​ေနာက္​ဖက္​တိအာသပ္​တ့ဲအ​ေရွ႕ဖက္​​ေကာ္​တီငါ​ေနာ္​ဒီလက္​ဆာလုံဒူဒီဥရိ​ေနာ္​ပိုက္​အာမာအ​ေနာက္​ဖက္​သိလက္​​ေဂၚလူမစ္​ဖင္​့အန္​တိ​ေမာ္​နင္​တယ္​စက္​ရက္​ကန္​း(3)ယာလိုအာဂယ္​​ေဂၚရစ္​တီငါဘီခ်ီပူရာယစ္​မာ​ေၾကာ္​မာဒါ​ေယာရစ္​သီငီွလက္​ဂါ​ေဒသ​ေသာဘယ္​ရာ​ေပၚဝိုင္​​ေညာ္​ရဲ႕သီငါဂ်ပ္​သီ​ေလာက္​ကပ္​​ေကာင္ ​ေကာင္​​ကာ​ေဘာ္​နယ္​လပ္​(2016)​ေဘာ​ေဆာ​ေလာက္​ကပ္​(36)​ေစာင္​ရဲ႕ကင္​ဒီထူယစ္​ပုဏၰားက်ြန္​း​ေဆာလ္​ဇာတိဥလပ္​ယာ(1993)ဗ်ာဂူရိ​ေယာရဲ႕ဘယ္​ရာဝါးလိုစစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​က်ားမ​ေသာက္​ဖာရာထာလက္​တယ္​ဂူရာကာလပ္​တူတိစီးပြား​ေရးလုပ္​ငန္​းရွင္​အက္​​ေစာင္​ဝါအာယစ္​တ့ဲတာ​ေဆာ​ေမာ္​နင္​သီဖာရာလူမိနင္​သပ္​ဥအာဂ်ပ္​တယ္​မူအုပ္​မာ​ေၾကာ္​အက္​​ေစာင္​ဥလပ္​​ေယာသီကင္​အက္​ကမ္​့ရဲ႕​ေနာ္​ဆာညင္​အဂတိ​ေနာ္​ထားဂ်ပ္​စီးပြား​ေရးကင္​မာန္​႔ဂူဂ်ပ္​  ဘီလီ​ေဒၚမ​ေအးကူ​ေဒဂါ​ေလာအာဂယ္​တယ္​မာ​ေၾကာ္​ကင္​​ေယာ၊အာကင္​​ေယာ(30)​ေဘာ​ေဆာလ္​အစိုးရကင္​ဂူရိဘာတယ္​ပင္​စင္​လူ​ေလာတယ္​အီကင္​မာန္​႔ဂူရိအာဂ်ပ္​တယ္​၊မူအုပ္​ကင္​မာန္​႔​ေယာအီကုလ္​ဇာ၊​ေဂါလ္​ရာကင္​​ေယာ​ေဂၚရား​ေပၚရစ္​မာ​ေၾကာ္​ဂူဂ်ပ္​တယ္​(30​ေဘာ​ေဆာဥ​ေယာရဲ႕(51}​ေဘာ​ေဆာဥညင္​ပင္​စင္​လူ​ေလာ၊ပင္​စင္​လူညင္​(1)​ေဘာ​ေဆာဥ​ေလာမာ​ေၾကာ္​ဂူဂ်ပ္​​ေလာက္​ကပ္​​ေယာတာတပည္​့ဝါးနီရဲ႕ကီဂူရိဂ်ားပူရိ​ေဘာ္​တာတပည္​့အုံ​ေယာ၊ဖာရာ​ေဒၚဝါး   ​ေရာ​ကီဘာ​ေဂၚ​ေရာင္​ရခိုင္​ရိုးရာအခ်ိတ္​ထည္​ဂူရိလက္​သီဒူလာဂူ​ေဂ်ာင္​တယ္​​ေသာတာလိုက္​မာမာလာတယ္​အာသပ္​(1998/99)​ေလာက္​ကပ္​အန္​တီ​ေဒၚဝါး​ေဒသ​ေသာသုိး​ေမႊးစင္​ဂူရိလက္​အန္​တီ​ေယာကာ​ေဘာ္​ဘူနယ္​ရန္​ကုန္​​ေငၚသိုး​ေမႊးစက္​ရုံ​ေငါ့တုံ႔၊ပဲြစားဝါးနီတုံ႔ဆူဒါကီနယ္​ျမဝတီ၊မဲ​ေဆာက္​​ေဂါတုံးကီနီနင္​ကာ​ေဘာ္​ဘူနယ္​​ေစာင္​ရက္​ကန္​း​ေငါတုံ႔ရခိုင္​အခ်ိတ္​ဂူရိလက္​တယ္​​ေယာအာမာမာလ္​လုံတယ္​ဥညာတိုင္​း၊ျပည္​နယ္​လိုဆာလပ္​​  ​ေကာ္​လတီ​ေနာ္​ထာမာႏုက်ဳံ​ေယာTraditionalလႊာအာယစ္​တယ္​ကီဘာ​ေဂၚရားပူရိ​ေဘာ္​ထင္​​ေနာ္​ပါအားဂယ္​တယ္​တာရာ​ေဒသ​ေသားဂူ​ေဂ်ာင္​တယ္​ဒူလာဂူလပ္​​ေယာတာရား​ေဒသတုံနယ္​လပ္​တယ္​ကာ​ေဘာ္​လိုအာဥညာ​ေဒသတုံနယ္​လပ္​တယ္​မာလ္​လုံဒူလာ​ေကာ္​လတီ​ေနာ္​​ေအာဂ်ပ္​ယာဝန္​မိုက္​ပါ​ေလာ့တာမာလ္​​ေယာဥညာ​ေဒသမာလ္​လုံဒူလာ​ေကာ္​လတ​ီဆူမယ္​ဖင္​့ဒါ့တ္​တင္​ပက္​ဒီ​ေယာရဲ႕ဆာ​ေလာသီဒူလာပက္​ဒီ​ေလာတယ္​ကာလ​ေသာဖက္​အက္​​ေစာင္​​ေနာ္​တုံ႔တယ္​​ေမာ္​​  ​ေနာ္​လာဂတ္​တယ္​ဆမ္​့ပါ​ေလာသီ​ေလာက္​ကပ္​သပ္​ရက္​ကန္​းစင္​(3)လိုကင္​ဂူရိဆာ​ေလာ့တယ္​​ေအာက္​တိုဘာHoliday၊ဒီဇင္​ဘာHoliday၊Summer Holiday ဥလပ္​​ေဘာ္​မာဒါ့တ္​အင္​း​ေလး၊အမရပူရ၊ျပည္​၊မိတၴိလာ၊ဝမ္​းတြင္​း၊ဆိပ္​ခြံဇာဂါဆာ​ေယာရဲ႕ဆိပ္​ခံြ​ေသာ​ေမာ္​​ေကာင္​ဘုန္​လ္​ဒူလာအက္​​ေစာင္​တယ္​​ေယာဦးဂ်မ္​းဒူဒီ​ေဘာ္​ရစ္​တယ္​ဆူဒါဥလပ္​​ေကာင္​ယာသပ္​​ေဒၚရပ္​တယ္​မဘုတ္​ဘီလီဒါဂယ္​​ေဒၚ​ေအးနွင္​​း​ေဝဂူရိဂ်ပ္​တယ္​တာရဲ​ေမာ္​ပူရစ္​၊  ဆိပ္​ခံြဖာရာပက္​ဒီ​ေယာရဲ႕ဒါရူကီဒူလာဂူလပ္​၊ကီဒူလာသီငွား​ေပၚရစ္​ရက္​ကန္​းစင္​(3)နင္​ကီနီဂ်ီဘာတယ္​လာဂတ္​ယာဗ်ာကုံကီနီဂ်ီ​ေလာသီငွားဂ်ီညာဘစ္​​ေပၚဝါး(2)​ေစာင္​​ေနာ္​ရဲ႕(2}မစ္​ဂ်ပ္​(14)လက္​ဒီနင္​မာဒါ​ေလာ္​တယ္​အီကင္​မာန္​ဂူဂ်ပ္​တယ္​ကူလပ္​တိငါပါပိုက္​ရဲ႕ဆာလပ္​​ေဒသ​ေသာကင္​ထား​ေပၚရားအာဇီဘိုက္​ဥအာတ့ဲရခိုင္​ရိုးရာရက္​ကန္​းမာလ္​လန္​နိရစ္​ရိုးရာမလ္​အက္​ကမ္​့ဒူလာ​ေယာဥရိ၊ပီဏီပါရစ္​ဖင္​့​ေယာဂူဂ်ပ္​တယ္​​ေကာင္​​ေနာ္​  ဂ်ပ္​ဆူဒါလို​ေနာ္​ခါးရစ္​အာအက္​ကာမာမာလာဥအာသပ္​တယ္​​ေတာ့​ေကာင္​​ေနာ္​ဂ်ပ္​ဆူဒါလိုဂူဂ်ပ္​တာ္​လိုက္​​ေကာ္​လတီ​ေကာင္​​ေနာ္​အန္​တီတယ္​ခ်တ္​လိုင္​းညင္​​ေနာ္​ရစ္​ပီနိုမ္​၊ဒူဒီဘာနိုက္​​ေယာရဲ႕ဥညာျပည္​နယ္​လိုဆာလပ္​​ေကာ္​လတီ​ေကာင္​​ေနာ႔အာမာႏုဂ်ပ္​​ေယာTraditional​ေဂၚ​ေရာင္​တယ္​ကီဘာ​ေဂၚရားပူရိ​ေဘာ္​မိုက္​​ေနာ္​ပါတိုင္​းရင္​းသားရိုးရာဝတ္​စုံဘီခ်ီတယ္​လိုက္​ဂါမာလ္​လုံ​ေယာကင္​​ဥအာဂ်ပ္​ဂါ​ေဒသ​ေသာမာႏုက်ဳံ​ေယာ ဂ်ပ္​ဆူဒါလို​ေနာ္​ခါးရစ္​အာအက္​ကာမာမာလာဥအာသပ္​တယ္​​ေတာ့​ေကာင္​​ေနာ္​ဂ်ပ္​ဆူဒါလိုဂူဂ်ပ္​တာ္​လိုက္​​ေကာ္​လတီ​ေကာင္​​ေနာ္​အန္​တီတယ္​ခ်တ္​လိုင္​းညင္​​ေနာ္​ရစ္​ပီနိုမ္​၊ဒူဒီဘာနိုက္​​ေယာရဲ႕ဥညာျပည္​နယ္​လိုဆာလပ္​​ေကာ္​လတီ​ေကာင္​​ေနာ႔အာမာႏုဂ်ပ္​​ေယာTraditional​ေဂၚ​ေရာင္​တယ္​ကီဘာ​ေဂၚရားပူရိ​ေဘာ္​မိုက္​​ေနာ္​ပါတိုင္​းရင္​းသားရိုးရာဝတ္​စုံဘီခ်ီတယ္​လိုက္​ဂါမာလ္​လုံ​ေယာကင္​​ဥအာဂ်ပ္​ဂါ​ေဒသ​ေသာမာႏုက်ဳံ​ေယာ ရက္​ကန္​ကင္​ဂူရိပါရဲ႕ဒါတ္​တင္​ဖဲလီ​ေယာရဲဇာ​ေက်ာင္​းတယ္​မာႏုက်ဳံဂါ​ေဒသ​ေသာကင္​ထားလပ္​ဇာဘိုက္​တယ္​(10)​ေစာင္​​ေနာ္​တု​ံ့(2)​ေစာင္​​ေလာက္​ထာပိုက္​ဂါ​ေဒသ​ေသာကင္​အက္​ကမ္​့ထားလပ္​​ေကာင္​​ေဘာ့(2014)​ေဘာ​ေဆာ​ေရာ​​ေ႐ႊက်ားနင္​လိုရခိုင္​ရက္​ကန္​ထည္​စက္​ရုံဂူရိပါယစ္​​ေ႐ႊက်ားဘီလီ​ေက်ာ့လိုက္​နင္​ဒီ​ေလာက်ားမ​ေသာက္​ဖာရာထာဂ်ပ္​လိုက္​ဖာရာမူဇင္​ငတ္​တိဇီနွိပ္​က်ြလူ​ေယာရဲ႕နင္​ဒီထူယစ္​တယ္​ရက္​ကန္​းစင္​(3)နင္​လိုဂူရိအာ ဂ်ပ္​တယ္​ကင္​မာန္​႔​ေဘာ​ေဆာဘီ​ေလာင္​ဥ​ေယာရဲ႕​ေဒသ​ေသာမာႏု(100)တုံ႔ဘီခ်ီကင္​ဒီထူယစ္​တယ္​တာမာလ္​လုံတယ္​​ေမာက္​​ေဂါဒါ့တ္​​ေသာ​ေယာ၊​ေဘာမာဒါ့တ္​​ေသာ​ေယာဗားရားဂ်ပ္​အန္​တီတယ္​​ေနျပည္​​ေတာ္​ၿမိဳ႕မ​ေဓ်း​ေသာဆိုင္​​အက္​ကမ္​့၊ျပင္​ဦးလြင္​​ေငါ့အက္​ကမ္​့၊Local  Marketလိုမာလ္​လူပိုက္​ကူလပ္​ရန္​ကုန္​ဘာရား​ေက်ာင္​းဒူဒီဥလပ္​ဘီဂ်ာဇာ​ေကာ္​လတီ​ေယာ​ေကာင္​​ေက်ာက္​ျဖဴ၊သံတဲြ၊​ေတာင္​ကုတ္​၊မာန္​​ေအာင္​၊​ေပါက္​​ေတာ​ေသာ​ေယာ ဘီခ်ီနယ္​​လာ​ေနာ္​ပါရစ္​တယ္​ဥညာ​ေဆာလ္​​ေရာလူမာဂ်ီ​ေနာ္​ပါရစ္​(51)​ေဘာ​ေဆာ​ေအာတယ္​​ပင္​စင္​လူထူယစ္​တဲမာ​ေၾကာ္​​ေမလာ​ေဒၚမ​ေအးတယ္​ဂါဒါ့တ္​​ေတာ္​​ေယာ၊ဥညာဒါ့တ္​​ေသာ​ေယာဘာပါဂ်ီပါရစ္​ဖင္​့ဂူရိအာသပ္​ရက္​ကန္​းကူလပ္​စက္​ရက္​ကန္​းအက္​ရက္​ကန္​းဒီဇာတ္​အာသပ္​တယ္​ရက္​ကန္​းဂူလပ္​​ေယာဒူဒီ၊ပီနိမ္​့ဒီယင္​ဆာ​ေယာရဲ႕​ေန္​ပါရစ္​ဥညာဒါ့တ္​​ေတာ္​မာႏုက်ံဳ​ေနာ္​ပိ​ေနာင္​့ဥညာဒါ့တ္​​ေတာ္​မာႏုက်ံဳကီလာဂတ္​၊​ေကာ္​လတီထား​ေပၚရား​  ​ေကာ္​ဂ်ပ္​ယာဝန္​းအန္​တီဘာ​ေဘာင္​တယ္​အီနားအန္​တီနယ္​လာ​ေငါင္​းတယ္​(80)​ေဘာ​ေဆာ​ထား​ေပၚရားဆာလုံအခ်ာ၊ဘယ္​ရာဥ​ေရာင္​တယ္​Shut ဆာလုံနယ္​လာမ္​့တယ္​ကာ​ေဘာ္​​ေယာဥညာဒါ့တ္​​ေတာ္​မာႏုက်ံဳ​ေမာ္​​ေနာ္​လာဂတ္​ဖင္​့ဂူိအာသပ္​ဇီဒူလာဒုတ္​၊မာမာလာထားလပ္​​ေယာ​ေဒၚမ​ေအးတယ္​ပိဂ်ပ္​​ေနာ္​လာမီွနင္​​ေအာဖင္​့​ေဂၚရစ္​တယ္​ကင္​ကူလပ္​​ေအာ​ေပၚရား​ေဂၚရားပူရိ​ေဘာ္​၊​ေနာ္​​ေအာဖင္​့ဂူလပ္​​ေယာပါရစ္​သီယာလိုက္​ဇီကင္​မာန္​႔ဂူ​ေက်ာ့သပ္​​ေအာ္​​ေပၚရားဂူရိဘိုက္​​ေမာ္​ထားပူရိ​ေဘာ္​ဘီလီကူ​ေလာ…….

ရက္​ကန္​းကင္​​ေဂၚရစ္​တ့ဲဝါဘိုဖာရာ

Naung Naung | Arakan Yoma အ​ီ​ေဟာ္​ဘာ္​ရင္​​ေယာသတင္​း​ေထာက္​​ေနာင္​​ေနာင္​ငဲ့Arakan Yomaရဲ႕ဒီထူယစ္​တ့ဲဆမ္​့​ေနာ႔ရဲ႕ဒါ့တ္​​ေတာ္​မာႏုက်ဳံရဲ႕စူနာယံု​ေမာက္​​ေဂါဒါ့တ္​စစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​​ေတာကံဖာရာတံု(10)မိနစ္​အာနိစက္​​ေလွလို​ေဂလပ္​ျပည္​နယ္​မာသပ္​ရက္​ကန္​းကင္​မာန္​႔ရဲ႕အဓိကဂူ​ေက်ာင္​းတယ္​ဝါဘိုဖာရာလူမီဘာသီဖာရာကူလပ္​ ရိုးရာရက္​ကန္​းကင္​မာန္​႔ပီဂ်ပ္​ဥဒီ​ေဂ်ာင္​းတယ္​​ေဒၚဝါးရဲ႕အ​ေမြဖယ္​လီဂ်ီဇာက္​တယ္​ကင္​အက္​ကမ္​့အာဂယ္​ဆူဒါနယ္​လာ​ေပၚရစ္​ရက္​ကန္​းဘူနီဗီုက္​လိုက္​ဆူဒါခြာ​ေပၚရစ္​ဖူလ္​​ေလာဇူတူလာ​ေပၚရဲ႕​ေဒၚ​ေရာ​ေအာ့ဖင္​့ရက္​ကန္​း​ေသာဘာဇာဂ်ီပူရားလပ္​ရက္​ကန္​းဘူနပ္​ဘီလီဝါဘိုဖာရာတုံ႔ရက္​ကန္​း​ေဂၚရစ္​တ့ဲဘီရီအက္​​ေစာင္​ကူ​ေဒဂါး​ေလာ့ ရခိုင္​ရိုးရာရက္​ကန္​းကင္​တယ္​အာဇူ၊ပီဇူးအာဂယ္​တုဒီဂူရိအာသပ္​တဲ့ဝါဘိုဖာ​ရာ​ေသာတယ္​ဗ်ာကုံ႔​ ​ေဂါလ္​ဒူလာရက္​ကန္​းစင္​အာသပ္​့ဝါဘိုဖာရာ​ေဒၚဝါး​ေယာရက္​ကန္​းကင္​မာန္​႔လိုပစ္​ပါလိုက္​အာသပ္​မာမာလာ​ေနာ္​ထားကာ​ေဘာ္​​ေပၚရာနပ္​​ေကာ္​တဲ့မာႏုကြၽကီဒူလာဒီဇိုင္​း​ေပၚရာနပ္​​ေကာ္​သီဒူလာ​ေအာ္​ဖင္​့ကူရိဂ်ား​ေပၚရစ္​သီဒူလာဂူရိဂ်ီ​ေနာ္​ဖစ္​လပ္​​ေမာ္​အက္​ကာ​ေကာင္​​ေနာ​ေအာ့တာရား​ေတာတီငါမူဂူဇိုက္​ထူးယစ္​တ့ဲမာႏုအာမိ​ေတာဘနီဂ်ာ​ေပၚရစ္​တ့ဲအာသပ္​့တယ္​ဇီဇီယစ္​ဥလပ္​​ေအာ္​ဒါဒီထူညာ​ေယာအာသပ္​ကင္​မာန္​႔ဂူရိဗိုက္​တူတိမူဇူလႊာ​ ​ေပၚရဲ႕ဂီရီ​ေဆာဝါ​ေမာ္​​ေနာ္​​ေပၚရစ္​ဖင္​့​ေဂၚရား​ေပၚရစ္​ကာ​ေဘာ္​(30)လူဗိုက္​ဘီလီကြာ​ေပၚရဲ႕(30)က်င္​ရဲ႕အက္​မစ္​ဒီရီဥ​ေဗာ္​ကူလပ္​အက္​မစ္​ဂ်ပ္​​ေအာ္​ဖင္​့​ေဂၚရား​ေပၚရစ္​ဝါဘိုဖာရာတုံး​ေဒၚဦးသိန္​းျမတယ္​ရိုးရာကာ​ေဘာ္​ဘူနပ္​တ့ဲရက္​ကန္​းကင္​မာန္​႔(18)​ေဘာ​ေဆာ​ေရာတူဒီဂူရိအာဂ်ပ္​တယ္​အီကင္​မာန္​႔ရဲ႕​ေကာင္​​ေအာ္​ဖင္​့ဂူရိအာသပ္​တယ္​အီရက္​ကန္​းဘူနီဇာနပ္​ဖင္​့တာမာတုံ႔သီငီွ​ေလာတယ္​တယ္​အက္​ကမ္​့ကမ္​့​ေနာ္​ဘူ  ဇီလ္​ကူလပ္​ကူလပ္​တာမာတုံဖူဇာ​ေလာ္​ဂ်ပ္​တာမာ​ေယာဗ်ာကုံဇာနပ္​ဖင္​့ကူဂ်စ္​တယ္​တယ္​ဒယ္​ဗုတ္​​ေနာ္​ဇာနပ္​ပီဂ်ပ္​ဆုိးလ္​၊ဟက္​ဒိန္​ဥ​ေယာရဲ႕အက္​ကာဘူနီဇာနပ္​ကင္​မာန္​႔​ေနာ္​ဘူဇာတ္​​ေလာက္​ကပ္​ဂူဂ်ပ္​တယ္​ကာလ​ေသာအက္​ကာမာမာလာအာသပ္​ဘီလီ​ေဒၚဦးသိန္​းျမကူ​ေလာ​ေအာ္​ရင​္​​ေအာ္​အက္​ထာန္​ပီရာ​ေဂၚရစ္​ ဦးစားဒိန္​နာဝါးဥလပ္​အူဒဘူဂ်ားဒုတ္​​ေအာ္​လႊားလိုဂူရိထူယစ္​တယ္​လိုက္​ဒုတ္​ဇာအက္​တုံပီရာ​ေဂၚ​ေရာင္​အက္​​ေတာ္​​ေနွာက္​ကုံဗာ​ေငါင္​အက္​​ေတာ္​​ေနွာက္​ဒီ​ေဂါလ္​ဂူရိထူ​ေနာ္​ပါရစ္​ကီဒူလာ​ေဂၚရားပူရိ​ေဘာ္​ထာမ္​့​ေနာ္​ပိုက္​ဥညာမာႏု​ေက်ာ့တုံဆာလပ္​​ေယာ​ေနာ္​ပါရစ္​သီငတ္​တ့ဲမာႏုကြၽ​ေမာ္​ထားလပ္​သပ္​ပါရစ္​တယ္​ဇာနပ္​ဖင္​့သီငိမ္​့ဘီလီ​ေမာ္​​ေဒၚ​ေရာ​ေဂၚရားပူရိ​ေဘာ္​​ေခတ္​က်ံဳ​ေကာင္​ဥအာဂ်ပ္​တယ္​လို္​က္​ရက္​ကန္​း​ေဂၚ ရစ္​တယ္​ကင္​မာန္​႔​ေယာဥ​ေဘာလ္​ဥအာဂ်ပ္​အာဂယ္​ကူလပ္​အက္​​ေဒၚရက္​ကန္​းစင္​ကူလပ္​မာႏုဒီ​ေစာင္​လိုသပ္​ဂူရိပါရစ္​တယ္​အီနားတယ္​မာႏုအက္​​ေစာင္​လိုဂူရိပါရစ္​တယ္​တာန္​တယ္​ရက္​ကန္​းလိုသပ္​ဘူနပ္​တယ္​တာလိုက္​အီကင္​မာန္​႔ဗာလာကင္​တာရား​ေဂါလ္​႐ြထီကာလိုက္​ဆာမ္​တီ​ေအာ္​​ေဂါလ္​​ေရာမာႏု(4)​ေစာင္​အာသပ္​တာဘစ္​တယ္​ထိုင္​းလန္​းမာသပ္​၊တာမာလိုအာသပ္​ဒီမစ္​ဇီယစ္​ရက္​ကန္​းဘူ​ေနာင္​တယ္​ဂူရာဗစ္​တယ္​ရန္​ကုန္​​ေငၚ(4)​ေစာင္​နပ္​ ကင္​​ေဂၚ​ေရာင္​ရခိုင္​ရိုးရာရက္​ကန္​းစင္​အက္​ကမ္​့​ေနာ႔ရဟတ္​၊က်ြမ္​း၊ခ်ြန္​း၊သ်ွာ၊ယဥ္​သြား၊နွပ္​ႀကိမ္​၊ထိုးဝါးလုံး၊ညႇပ္​သီး၊​ေျခနင္​းဘီလီအာသပ္​၊ဥရစ္​တယ္​ယာဝန္​း​ေနာ္​ခါးလ္​လပ္​ဥဇူ​ေနာ္​​ေပၚရစ္​ဥဇူ​ေအာ္​ဖင္​့ဂူရိိဗိုက္​​ေသာအက္​၊ဒီဗာလ္​ဂူရိနင္​​ေနာ္​ပါရစ္​တယ္​​ေယာအာသပ္​ရက္​ကန္​းဘူနာ​ေလာက္​ကပ္​​ေယာဘနီ​ေနာ္​ပါရီနင္​ဘာဆာ​ေပၚရစ္​တယ္​​ေယာအာသပ္​ကာ​ေဘာ္​အက္​ကမ္​့ဘူနာဥဗိုက္​ကူလပ္​(7)​ေဂါင္​ဒါး​ေဒရီ​ေအာ္​ ရက္​ကန္​း​ေဂၚရစ္​တဲ့မာႏုက်ံဳတယ္​တီငါ​ေကာင္​၊ဗစ္​လ္​ပါကူလပ္​​​ေဂၚရား​ေသာအာသပ္​တယ္​ တယ္​ဂီရီ​ေဆာရဲ႕​ေဂၚရားဂ်စ္​အက္​ကမ္​့​ေနာ(13000)အာဇာဒယ္​၊ဘီဂ်ပ္​တယ္​​ေဒါလ္​တယ္​​ေနာ္​တိတိက်က်ကူညင္​တယ္​​ေနာ္​ပါရစ္​အက္​မစ္​ဂ်ပ္​ကာ​ေဘာ္​(20-30)က်င္​ဘူနိပါရစ္​အက္​မစ္​ဂ်စ္​တီငါ​ေခၚတံုပါကူလပ္​ကာ​ေဘာ္​ဘူနာ​ေသာအာသပ္​တယ္​ဘူနီပါ ရစ္​တယ္​သပ္​့တုံတီငါပါ တယ္​ခါရစ္​တယ္​ကာလာ၊​ေမာ္​​ေနာ္​ပူလပ္​၊​ေခ်ာ္​​ေဒၚဥလပ္​​ေကာင္​​ေအာဖင္​့ဘူနပ္​အီကင္​မာန္​႔တယ္​ရိုးရားရဲ႕ဆာမ္​တီ​ေအာ္​ဖင္​့​ေဂၚရစ္​တယ္​​ေဒၚဦးသိန္​းျမတယ္​အီရက္​ကန္​းကင္​မာန္​႔ရဲ႕ဝါသနာထာညင္​​ေဂၚရစ္​တယ္​​ေနာ္​​ေဂါလ္​​ေရာမာႏုလိုက္​ဆာမ္​တီ​ေအာ္​ဖင္​့အက္​ကာက်ီတီငါ​ေတာ္​ဂါဂ်စ္​ကင္​ကူလပ္​အီယာဝန္​းအာသပ္​တယ္​  ကီနီညႇာ​ေဒၚဝါး​ေယာအီကာ​ေဘာ္​ရင္​​ေနာ္​ခါရစ္​ကူလပ္​​ေမာ္​​ေကာင္​​ေနာ္​​ေအာ္​ဇီဇီယစ္​​ေဖာက္​သည္​မာႏုက်ံဳအီယာဝန္​​ေကာင္​​ေနာ္​ကူလပ္​​ေဂၚရား​ေနာ္​အာယစ္​​ေမာ္​ဥဒီလပ္​​ေယာမာ၊ဘာစ္​​ေဘာ္​လိုက္​တီငါ​ေတာ္​ဂါ​ေဂ်ာင္​​ေငါ့တယ္​​ေမာ္​အက္​ကမ္​့လိုဂူရိအာသပ္​တယ္​ဥပါလပ္​​ေကာင္​​ေအာ္​ဖင္​့ဂူရိဂ်ီ​ေဘာ္​ကူ​ေလာဂူရာကာလပ္​တူဒီ​ေမာ္​​ေနာ္​ဝါအာယစ္​တယ္​ယာအုံဖယ္​လီ​ေယာရဲ႕​ေဂါလ္​​ေရာမာႏု​ေဂ်ာ္​လိုက္​တီငါ​ေတာ္​ဂါဂ်စ္​တယ္​​ ​ေဒၚဦးသိန္​းျမအက္​​ေစာင္​ဘီညားတူဒီဘီလာ​ေအာဖင္​့ရက္​ကန္​းစင္​​ေငၚထာ​ေယာရဲ႕ကင္​ဂူရိအာသပ္​ဘီလီကူ​ေဒဂါး​ေလာ………….​