အင်္ဂလန်ဘုရင်မဝါးတုံဂဘာစ်ဒေးဒူလာပါလောတယ်စစ်တွေဆောလ်ဟီစတိုရီစူမိလ်တယ်နာရီစင်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီလောတယ်စစ်တွေဆောလ်ရောမာနုကျုံ”နာရီစင်”ရဲ့ထာန်ဒီနင်ဥအာလက်သမ့်ကောလ်စစ်တွေဆောလ်အဂယ်ဟီစတိုးရီစူမိလ်တယ်မလ်ကူလပ် စစ်တွေဆောလ်ရောဗူဂျူရစ်(133)ဘောဆောဒေရီအုလ်တယ်နာရီစင်အာလ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲဗြိတိသျှအုံးအက်တော်အာသပ်တဲ့ကာလသော(1887)ဘောဆောလူမီတယ်အဂင်္လန်ဘုရင်မဝါးဗစ်တိုးရီးယားတယ်(75)ဘောဆောအုလ်တယ်စိန်ရတုဘာစ်ဒေးဇူးဒီနာရီစင်ရဲံ့ပါလောတယ်သီလောက်ကပ်ပဲခူးလိုစစ်တွေရဲ့ပြန်ဆမ်းအက်ကမ်ဒီဘိုက်ဘားဘောတယ်သောပဲခူးရစ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့နာရီစင်ရဲ့ဒီနင်စစ်တွေဆောလ်လိုက်အီနာ ပဲခူးဆောလ်ရောစူမစ်တယ်ဇာငင်လော်ဘာဏီထူယစ်တဲ့ရေဂါရစ်ဒီပိုက်ရင်ဘုရင်မဝါးဂူလောတယ်ရေဂါဝါးရစ်စစ်တွေဆောလ်တုံးဆတ်ရိုးကျားဂင်သောဘဏီဘော်ကူလက်ထာန်အိန်ဂျိန်ကင်ဂေါ်ရစ်တယ်ဒေါ်ဝါးမေသေင်္ဘာစူမာနယ်လာ၊မာလ်တူလားဖဲ့လားဒုတ်ဇာဘော်တယ်လိုက်နော်မာဂီးကူလက်သီယာလိုက်အီနားနာရီစင်ရစ်လူလောင်တယ်ယာဝန်(65)ဘောဆောရောအုလ်တယ်စစ်တွေဆောလ်ဦးစောသာထွန်းကူလောတယ်ကော်ဒါရစ်ကူယုံ အာမီမော်နောအာသပ်တဲ့ဗစ်တိုးရီယားဘုရင်မဝါးတယ်(75)ဘောဆောဥတယ်လိုက်တားကိုလိုနီဒါ့တ်တော်တုံးပဲခူး၊စစ်တွေရဲ့အက်ကမ်ဒီဘော်ကူယစ်တယ်ဟော်ဘော်ရင်စူနီလာမ့်စစ်တွေဆောလ်ရဲ့ဒီဘိုက်တယ်ရေဂါသီရေဂါဝါးတယ်ဆတ်ရိုးကျားငင်သောဘာဏီဘော်တယ်စူနီလောင်ဆတ်ရိုးကျားငင်ရစ်ရေဂါဒီဗိုက်သောဒါမ်ဆာလာဂျပ်အိန်ဂျိန်အာစောင့်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုအားမာနုယောနောလာဂီဘော်ကူလက်ဘီလီစူနီလာမ့်သီဒီ ဘုတ်စူမီနော်ပါရီဘော်လိုက်ဒါန်နော်အိန်ဂျိန်အာသပ်တဲ့ဇာကာသောဒါန်တူလာအာဘော်တယ်စီဘီယာ၊မေသင်္ဘောစူမာနယ်လာဒုတ်ဇာဘော်လိုက်နော်ဘာဏားဒီလက်တယ်ရေဂါရဲ့နော်လူလောတယ်လိုက်ပဲခူးဆောလ်ရောနာရီစင်ရဲ့စစ်တွေသောဒီနင်၊စစ်တွေဆောလ်ရေဂါဝါးရဲ့ပဲခူးဆောလ်ရောစူမစ်တယ်ရေဂါဘာဏီလက်စစ်တွေဆောလ်အီနားအာသပ်တယ်နာရီစင်ရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတုံးဂျွန်စမစ်နဲ့သားများနာရီကုမ္ပဏီတုံးဘာနီလက် မြင်ဆွဲအားသုံးချိန်ပြီးနာရီယောအုလ်သီကုမ္ပဏီဝန်းတယ်(100)ဘောဆောရောဒူနီယာဝန်းသောနာရီ(200)တုံးဘီချီဂူချာလက်တယ်သောစစ်တွေဆောလ်ရောနာရီစင်ယောအာလ်အီနားစစ်တွေဆောလ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီဘီရာသောအာသပ်တဲ့န ရီစင်တယ်အာဂယ်ဘီရီးထူယစ်အောဖိစ့်ဘီရာသောနောဂျပ်လိုက်ဂူရာပေါ်ဝန်းအုံးအာယောရစ်သီလ်ဥရာ၊ခေလာကော့နာရီမျှော်စင်ဥဗူးရစ်ဥဒတ်ဦးစောသာထွန်းတယ်နာရီစင်ဥဗူရစ်ဥဒီနော်ပိုက်ဥဒီ ညာမာနုယောအာသပ်တာမာဗစ်တယ်ဥဒီနော်တယ်သီကာလသောသီဇာကာသောအမွတ်(1)ပုလိပ်ဂိုစ်တီအာသပ်ဥဒတ်တယ်မာနုယောထာ အာမီတယ်အက်ဗာလ်ယောနော်ဥဒေါင်းဘီလီကူလော့နာရီမျှော်စင်ဥဒါလိုနာရီဝါးဒေါ်ဂေ်ရာလိုအက်ဗာလ်တိပူလပ်တာဝါလော်ရစ်တယ်လိုက်တော်လပ်နော်ပေါ်ရစ်ဖင့်ဒူရီထွားပေါ်ရစ်ဆမ့်ဦးစောသာထွန်းကော်ဒါးရစ်ထူညင့်ကာဇာဘူဂျီးအာသပ်တဲ့ဦးသိန်းအောင်ဥဒီလောတယ်ယာဝန်ကူဒေဂါးလောဦးလေး တယ်ဥဒီပါယစ်သီလောက်ကပ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီအုလ်ပုလိပ်အောင်သိန်းထွန်းလိုထာညင့်ဥဒီပါလော်နာရီဝါးဒူဂုလပ်ဒူရီထွားပေါ်ရစ်တော်လပ်ပေါ်ရ်ဖင့်လော်ရစ်တယ်(12)ဂေါင်ဒါးဥလပ်(12)ဗာလ်ဒေါင်..ဒေါင်….ဒေါင်ဂူရိဒေါ်ဂေါ်ရစ်ဥဗူရစ်တိဂူလာဝါးအာညင့်ဘိုက်ဂျပ်သိတယ်တော်လပ်တိဝိုက်တုန်းလိုဂူလာလိုဗိုက်ဂျာဇာညင်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်တယ်မီတယ်ထာမ့်နေုာ်ပိုက်နာရီစင်ရစ်ပုလိပ်ဂိုစ်တီသောနော် ဘော်ရစ်ဂျပ်သီဇာကာသောမီးသတ်အောဖိစ့်ထားညင့်နာရီစင်ရဲ့မီးသတ်တာဝါဘီလီယောကော်ဘောဆောဒေရီအုလ်ညင်မီးသတ်ဒေါ်ဝါးယောအာဇာကာသောဂေလက်သီဇာကာသောပုလိပ်ဂိုစ်တီဘော်ဇားလက်နာရီစင်ဂူရိနင့်(70)ဘောဆောဒေရီဥညင်နာရီစင်ငေါ်ရော်ဝန်းအက်ဗာလ်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်၊အက်ဗာလ်နော်ဒေါ်ဂေါ်ရစ်ဥညင်မူစောင့်ငတ်တိဘာဇက်ထူယစ်တဲ့လွှားဖက်ဆားအုံးယောပူရီဇာဂျောင်နာရီစင်ဂူချာလက်တယ်ကုမ္ပဏီရစ်ဟော် ဘော်ဒီနင်ကူလက်ယောသီဒူလာထောဘီလီဟော်ဘော်ဖီရားလက်ပီဂျပ်နာရီစင်ဂူချာညာအက်စောင်ရဲ့တီငါဒီနင်ဂူချာဒီလော(1965)ဘောဆောရောနာရီစင်မြောက်ဖက်မူဝန်းရဲ့ယူကိုဆားလားဗိးယာဒါတ်တုံဒီနင်အားယာအုံးဂါဒေသတုံးဒီနင်ကူလောဘီလီကူဒေဂါးလောအက်ကမ်တယ်(1968)ဘောဆောရောဘော်ဘားညင့်မူအုံးဘင်ငှီယောရဲ့အရှေ့လိုအနောက်၊တောင်လိုမြောက်ရဲ့ဒေဂါးဂျပ်ညနြ်တံဘင်ငွီဂဲလ်အာဂယ်(1962)ဘောဆောရော နာရီစင်တုံးဒေါင်…ဒေါင်..ဒေါင်ရော်စူနီလပ်ယော(1963)ဘောဆောရောစူနာနော်ဇာနာရီစင်ဂေါ်မူဝန်းနီယောဘင်ငှီအာစောင်စည်ပင်ငေါ်တုန်းယောဂူယစ်အာဂယ်သီဇာကာဝန်းနောအိုလံပစ်ဂိုစ်တီ၊မီးသတ်ဂိုစ်တီအာသပ့်ကူလက်နာရီရော်ဝန်ပီဂျပ်စူနာနော်ဇာဂျပ်လိုက်အဂင်္လန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဇီနွိပ်လီဂီကူလပ်ယောအာမီတယ်နော်ဂူရိထာလပ်သီဒူလာထောဘီလီဇီနှိပ်ဖီရာလက်ကမ႓္ဘာ့ဆံတော်ချိန်ဇူဆရာနင်တယ်နော် ပိုက်တပ်သပ်အီနာရီဝါးရဲ့ဝိတ်တုံးလိုသော့ဒီလောတာရစ်သပ်အက်မစ်ဂျပ်(50)၊(5)တီငါနပ်ကူနော်ပါရစ်သီခေတ်သောစူနီလာမ့်ဘီချီဂျာပေါ်ရစ်တယ်ပမာဏနော့သီဆရာပီဂျပ်တယ်ပေါ်ဝိုင်းသပ်ဂူလောတယ်ကူလက်မာနုအက်စောင်အက်ကမ်ဒူလာဥယစ်ပီဂ်ပ်(65)ဘောဆောအက်ဗာလ်ဂူချာလော်မြောက်ဖက်မူဝန်ရဲ့ယူကိုဆလားဗီးယာဒါ့တ်တုံးဒီလောအာယာအုံးဂါဒါ့တ်တုံးဂူချာလော်တယ်(1968)ဘောဆောရောဘော်ဘားယောရဲ့အနောက်ဖက် တောင်ဖင်ဂေါ့မြင်ငုံ့ဘင်ငှီလက်ဥဗူရစ်တိဘော်ရစ့်ဒေဂိုစ်ဂျပ်လေညွန်တံတယ်ဘော်ဘားလေ်တယ်လိုက်အနောက်ဖက်ငေါ်ဟင်ငွားဒေဂိုစ်ထူယစ်ဒူယာသီညနြ်တံရဲ့ဒီထူယစ်တယ်(1887)ဘောဆောလီဂီထူယစ်ဆမ့်ဦးစောသာထွန်းလက်ပါလောယာဝန်ကူဒေဂါးလောဂေါ်ရားယော၊နော်ဂေါ်ရားယောအက်ဗာလ်နာရီစင်တယ်ရာစုဘောဆောအက်ကမ်ဘီလောင်ဥညင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီဥညင်ရခိုင်ပြည်နည်ဝန်ကြီး ချုပ်ဂူယစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်အုန်းတယ်တီငါ(200)လက်ပါရာညင်ဒါ့တ်တော်ဇာနပ်တဲ့မာနုရစ်ဒါဂိုက်ညင်ဂူချာလော်ဆမ်သတင်းသောဒီဂီလောင်သီလောက်ကပ်အစိုးရဒေါ်ဝါးယောအိန်ဂျိန်ပူရင်နုံပြတိုက်သောထူညင်နော်ဝါးအိန်ဂျိန်ဒီပိုက်ဂူချာလပ်ယောဒေသခံမာနုကျုံမော်နော်ဇူးဒီပူရင်အိန်ဂျိန်ရဲ့ဖီရီဒီလောဘီလီစူနီလာမ့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ရစ်ဒီထူညင်မောက်ငေါသံစဉ်၊ဂါဏာယောဒီထူယစ်ကူလက် စစ်တွေဆောလ်ရောမာနုကျုံနာရီစင်ရဲ့ထာန့်ဒီညင်ဥအာလက်အာဆေလ်ရောမာနုမာနုကျုံကူလပ်ယောအီယာဝန်တယ်စစ်တွေဆောလ်အက်ကမ်ရဲ့ဒေဂိုစ်ထူယစ်ကူပါရစ်အာဂယ်ဥလပ်(4)ဂေါင်ဒါဥလပ်နာရီရော်ဒေါင်…ဒေါင်စူနာဇာတပ်(9)ကေလက်၊(10)ကေလက်ဘောဆောရောနာရီစင်ရော်စူနီနင်ဇီနွိပ်ပူရားဥဒတ်အီနားစူနာဒေါ်ဇက်ကူလောတာဇီဒူးကူလောတယ်တပ်စည်ပင်သောအတွင်းရေးမွူးဂူဂ်ပ်တယ်လိုက်ဒိုင်ယာရီသောလီဂီထူ ယစ်သီကာလသောဖီရီဂူရိနင်ယ်စုနှစ်အက်ကမ်ဂေါင်ဥလပ်ယောအာဂယ်ဒူလာရော်စူနာနော်ဇာနာရီစင်ရဲ့အာဂယ်သဏ္ဏာန်ကောင်ဥလပ်ယောသီဒူလာဂူရိအာသပ်ဆမ်ဒီဂီဘာတာရားထာမ်ပါဂ်ပ်တူဒီအီဇာကာဝန်နော့အိန်ဒီတဲ့ကျားပျံစတိုး၊အုန်းဒီပုလိပ်ဂိုစ်တီဥလပ်ယောအိုလံပစ်ဇာကာသောအာနီးလက်အီနားMPTအောဖိစ်ခူလီထူယစ်တဲ့ဇာကာသောရိုးမဘဏ်ဒက်ဂေတိမီးသတ်ဂိုစ်တီဂူရိလက်ကူလောလွှားဖက်ဆားဂေါင်နော်ဂျပ်ယာအုံးဖီရီဂူချာ လော်စစ်တွေဆောလ်ရောအီနာနာရီစင်လိုဒါ့တ်တုံးဂူချာထူယစ်တဲ့အာနာရီစင်ယောအာသပ်အီနားပြည်နယ်တရားရုံးကာဇာအာသပ်တဲ့နာရီစင်တယ်အာဂယ်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာရုပ်ထူယစ်တဲ့ဇာကာဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်ပီဂျပ်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပြိပားရေးနအတလောက်ကပ်အီအာရုပ်ရဲ့တရားရုံးသောဘော်ရစ်ညင်နာရီစင်ဂူချာလက်တယ်အာဥလက်ရဲကျော်သူထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ရောသောဒါ့တ်တုံဂူချာလော်နာရီစင်အက်ကမ်အာ ဂတ်ဘီလီကူလက်တယ်တရားရုံးကာဇာအာသပ်တဲ့နာရီစင်တယ်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုန.အ.ဖကာလာသောဂူချာလက်တယ်အာဂယ်ခေတ်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာရုပ်ထူယစ်တဲ့ဇာကာအုလ်သီအာရုပ်ကွရဲ့လာမာစ်ညင်တရားရုံးဗူဂျူရစ်ထူလက်တယ်ဗစ်တိုးရီးယားဘရင်မဝါးရဲ့သီဇာကာဝန်နော့နော်ထူလက်သီဇာကာဝန်သောဂူလက်တယ်မင်းကြီးကျောက်တန်းလိုကျောင်းကြီးလမ်းခွဆုံတယ်တြိဂံပုံအာသပ်ကမ်းနားလမ်းလိုကျောင်းကြီးလမ်း လက်ပါလောတယ်ယောတြိဂံဇာကာအက်ကမ်အာသပ်သီဇာကာဝန်နောထောဂျပ်မော်နာဂျပ်လိုက်သီအာရုပ်ကွကူဒီဂေထာမ်နော်ပိုက်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဝါးအာသပ်တဲ့ဇာကာဝန်းမော်နော်အာသပ်ဘီလီဦးစောသာထွန်းကူဒေဂါးလော……………………………  26 total views,  2 views today

 26 total views,  2 views today

မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းသောဂူဏားဥဂျောင်တယ်ဒေသခံမာနုကျုံ့

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဘာရစ်ဂျီးထူယစ်တယ်မဒေးကျွန်းဘီလီစူနာဝန်းလိုကီဇာကာ၊ကီဒေသဘီလီထာမ့်နော်ပါလပ်ယောတရုတ်-မြန်မာရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ဇာကာဘီလီထာမ့်ပါဘားအီဒေသဝန်းတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ကျောက်ဖြူဆောလ် အာသပ်တယ်ဒါ့တ်တင်နောဥညာဒါ့တ်တုံးစူမစ်တယ်တီငါသောသဘာဝသယံဇာတရဲ့ဘီဂျီနင်တီငါဘီချီပါသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘီဂျီယောရဲ့ပါစ်တယ်တီငါအုံးယောကဏ္ဏအက်ကမ်စူမိလ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့လိုရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ယာဝန်းလိုရေနံစိမ်းထောဂျပ်ပုလ်ယောရေနံဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကူလပ်မဒေးကျွန်းသောအာသပ်တယ်ဥညာဒါ့န်ဘာရာဂျပ်တဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတယ်မဒေးကျွန်း ဒေသသောကီဒူလာအာသပ်၊ဒေသမာနုကျုံဟောတုံးဂေါင်အောကော်ဂျပ်ယာဝန်းဇာယောရဲ့ဒေသခံဒေါ်ဝါးရဲ့ဖူဇားလူထူယစ်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးယုံမဒေးကျွန်းစီမံကိန်းတယ်အာဂယ်အစိုးရတူဒီဥလပ်ယောအစိုးရဒီယာအုလ်လယ်ဇာကာဇူးတိမာမာလာ၊တီငါ၊ကင်ဂူဂေါင်းတယ်ဒေါ်ဝါးဂူရိနော်ပိုက်ကျော့တယ်ဆမ်းအီနားယောအာသပ်ကင်ကော်မီအာယစ်ယာဝန်းဒေသခံဒေါ်ဝါးကူဒေဂါးလက်(2019)ဘောဆောရောတူဒီဂေါ်ရစ်တဲ့မေဒးကျွန်းစီမံကိန်းတယ် ရေနံထောဂျပ်ပုလ်၊ပိုက်လိုင်းအုံးဂူချာညင်အုလ်(2017)ဘောဆောယောချိုင်းနားဒါ့တ်ရဲ့ကေရံဆီဒီပါရီလော်နောဒီဂျပ်ကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်၊ပိုက်လိုင်းဂူရိအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒါ့တ်၊အဖာရိကရဲ့ရေစူအနက်(27)မီတာလိုတန်ချိန်(3)လက်ဒီပါရစ်တယ်မေသင်္ဘောမဒေးကျွန်းသောစူမီပါရစ်ဖင့်အာဂယ်တူဒီဇာငင်လုံးဂူချာလက်တယ်သောဒေသခံအုံးဘီချီးဂူဏားဥလက်Arakan Yoma တုံးဇာညင်ဆာလော်တယ်သောဒေသခံဒေါ်ဝါးမော် ဂေါင်နောအောဂျပ်အဓိကဒီယင်းအာသပ်ဘီလီတာရားကူဒေဂါးညင့်ထာမ့်ပါလာမ့်အက်ကမ်တယ်လယ်ဇာကာအုံးကာဒါခါးလ်လက်၊အာအက်ကမ်တယ်ဓူယာနယ်လီမာစ်ဒူရီညာဒေါ်ဝါးမာမာလာဥလက်လယ်ဇာကာ ကာဒါဇာယာလိုကူလပ်ဒေသခံဒေါ်ဝါးပါဘောတဲ့ဂူဏားအုံးနော်ပါလက်သီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဇူဒီလယ်ဇာကာအုံးဂူရိနော်ပါရိဂျောင်သောအာသပ်လယ်ဇာကာ(1)ဧကေဂယစ်တယ်မဒေးကျွန်းကျောက်တန်းဖာရာတုံဦးမေင်မြင့်သိန်းတယ်တပ်ပါပိုက် (100)လက်တုံးဘီချီးသောအီနားပါလောတယ်(30)လက်တုံးဘီချီးသပ်ပါယစ်ဘီလီကူလောကီဒူလာကူလပ်ဂဏား(3)ဘောဆောလီဂီးထူယစ်တယ်ဗိုလ်ဝါးသော(5)ဘောဆောလီဂီထူယစ်(5)ဘောဆောယာပါလစ်(100)လက်တုံးဘီချီးပါဘော့အီနား(18)လက်ဒီဗာလ်ဒီလော(36)လက်(2012)ဘောဆောလယ်ဇာကာကီဏာဘီဂျာ(100)လက်အာသပ်ဂဏားဥယစ်တဲ့လယ်ဇာကာဧက 0ဒသမ87(0.87)အာမိပါဘောင်တယ်တီငါပမာဏ(100)လက်တုံးဘီချီအီနား(30)လက်တုံးဘီချီးသပ်ပါယီးတယ်အာမီပါ ပိုက်တီငါအုံးတာရားခါးလ်ထူယစ်တယ်ဟောတုံးဂဏားဥဘောင်ကျောက်တန်းဖာရာသောအာစောင့်တဲ့ဘိုသန်းသန်းဒေါ်ဝါးယောဦးမောင်မြင့်သိန်းဒူလာလယ်ဇာကာ ကာဒါနော်ဂေလပ်ယောလယ်ဇာက(2)ဧကတယ်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဇူးဒီမာနုအက်စောင်မာန့်သံဂူရာဂဲလ်တယ်လိုက်ကင်ဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်တာရားဒီလုပ်မုဒ်ဂယ်ဘီချီဒုတ်ဥအာသပ်ဂဏားတီငါ(20)လက်ပါလပ်ယောနော်ခါရစ်ဒေါ်သန်းသန်းဒေါ်ဝါးဇာကာတယ်ပိုက်လိုင် သောနော်ဂေလပ်ယောမူရာကာဇာကာကျီးဂေယစ်ပိုက်လိုင်းဇူးဒီလယ်ဇာကာအုံးသဲဂူရာဂေလိုက်ဂူရိခါးလ်နော်ပါရဲ့ဖောက်ဖဲဂိုက်၊ရှက်ဂိုက်ဥအာသပ်တဲ့ဇာက(2)ဧကအာနိဆာနီရပ်အာမားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုတင်မြတယ်ဂဏားဒီဘော်ကူလောအီနားပါလက်တယ်တီငါ(20)လက်ယာဒါလ်ဒီနင်ပူရားလောလယ်ဇာကာအုံးယောဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်ဒေသခံလယ်ဇာကာဥလပ်(900)လက်၊အာဆာရာဥလက်(700)လက်၊ဗုလ်ယောဇာကာဥလက်(500)လက်ဒီဘော် လစ်ဒေသခံမာနုရစ်ကူလက်တယ်အီနားဒေသခံမာနုကျုံးသပ်တုန်းသောနော်ပါလက်ကြားတိမာနုကျုံခါးလ်လက်ဘီလီကူလောအီကာလသောတာရားဒေသသောကုမ္ပဏီသောကင်ဂူရိအာသပ် CNPC ကုမ္ပဏီမာနုကျုံယောဒေသခံမာနုကျုံလိုက်လက်ပါယောကောင်ဂူဏားဒီဘော်မာမာလာရဲ့ဂေါင်အော်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော်တယ်အစိုးရယောဇာကာလူရီဂျောင်တယ်လိုက်အာဂယ်(20)မီတာယာတယ်ဦးမောင်ဘသိနားဇာကာမီဘာဘီစင်တယ်(20)မီတာသော(66)ကွက်အောဂျပ်ဇာကာရဲ့ကျောလိုက်လူထူယစ်တယ်လူလပ်တော်မားလိုက်ကီဥဘော်ဇာကာဝန်းထားဘော်တယ်သပ့်လယ်ဇာကာအုံးကူရိနင်ကုမ္ပဏီအုံးဘင်ငှာဂေလပ်ယောမာဒီဝန်ထာဘော်တယ်သပ်မော် လိုကော်ဒါးဘီချီဥလောင်တယ်အက်ဗာလ်နော့ဆန္ဒဒေဂိုစ်ပိုက်ကူညင်နော်ဂူယောကူညင်နော်ဂူလောင်းတယ်အာအက်ဗာလ်ဂူဏားတီငါဒီလောတယ်ယောအီဒူလာအာမီတယ်ကုမ္ပဏီတုံးတီငါဒီဂျောင်ဆမ့်မော်ဆမ်တီအောမော်ဂေါင်နော်အောဂျပ်ဆမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ်ဝါးကြားတိခါးလ်ဂျောင်၊မြေတိုင်းစာရေးအုံးအီတီငါတယ်အာမီပါပိုက်ယာဘီလီဦးမောင်မြင့်သိန်းကူဒေဂါးလော့အာမာစ်တော်ဂါညာဒေါ်ဝါးယော မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းဥညင်ဥညာဒါတ်တော်တုံးကေရံဆီတူလပ်တယ်မေသင်္ဘောအာလပ်မေသင်္ဘောအုံးစူမီပိုက်ဇာငင်ဂူရိထူယစ်တယ်လိုက်သီကာလသောမာစ်တော်ဂိုစ်နော်ပါစ်ဘီလီမေရိတေရိအုံးကူူယစ်ဒါဂိုစ်ညင်ဘီလာ(6)ဂေါင်ဒါးဥလပ်နယ်လီနော်အာအက်ဒိန်နာဇာလ်ဖဲ့လီညားအက်စောင်ရဲ့ဘာဂျာလက်မေသင်္ဘောရဲ့ဇာလ်ဖဲ့လီညားအုံးကီချုနော်ဂေါ်ရဲ့ဂါဇာလ်ဂါတူလာဇာဂ်ပ်ဒါဂါလပ်မာစ်ဂျာဘော်တာရာကူထူယစ်တယ်ဘီဘာ(6) ဂေါင်ဒါသောနော်နယ်လီနင်နော်ပါရစ်ဘောင်ဒူလိုမာရာတယ်နာစ်ဘီလီကျောက်တန်းဖာရာတုံးပါနိကင်ဂေါ်ရစ်တယ်မာနုအက်စောင်ကူဒေဂါးလောတာနင်နော်လီဂီပ်ိုက်ကူထူယစ်တယ်အီနားပါနိကင်ဂူရိညားဒေါ်ဝါးမေသင်္ဘောအာလ်လပ်ဇာလ်လုံ့တူလာပေါ်ရစ်နော်တူလီလပ်ပင်ကာသောဇီဂေလပ်ဖာဒီဇာသံဇစ်မြစ်ကဘော်ယာကူလပ်(ဇာဂျပ်ဇာငင်လော်ပါနိဂူလာ)ဇူးဒီဘီချီဂူဏားအောတာရားဇာလ်ဖဲ့လီဂျပ်ကာကျီး(41)ကွအာသပ်(39)ယောအာ သပ်အာလ်ယာ(41)တယ်ရင်ငှာသီဒီပါဇူးဒီဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်မာစ်ယောသီဇာငင်လန့်နောသပ်အာသပ်တယ်မေသင်္ဘောဇာငင်ယောစိမ့်ဒိသီဇာငင်သပ်ပါနိဂုလ်တယ်အာဇာငင်တယ်ဆောစ်ဘီလီပြိန်းဖာရာတုံးဦးမောင်မြင့်ခိုင်ကူဒေဂါးလောမစ်ဒူရိန်ညာဒေါ်ဝါးရေစူအနက်(27)မီတာလိုတန်ချိန်(3)လက်တူလီပါရစ်တယ်မေသင်္ဘောစူမစ်တယ်ဇာငင်လောသဘာဝသန္တာကျောက်တန်းအုံးကာဒါဇာဂျူဝါးနီလိုပါနိသောအာစောင်တဲ့မာစ်ကျုံ့ဒါ ဂျောင်ဘီလီဘာဘီလက်(15)ဘောဆောရောတူဒီသံဇစ်မြစ်သောဇာလ်ဖဲ့လီအာယစ်တဲ့ပြိန်းဖာရာမာနုကိုမောင်မောင်သန်းတယ်သံဇစ်မြစ်သောအာသိတယ်မာနု(3000)ရောသောမာနုအာဒါးတုံးဘီချီကင်ဂူရိခါးလ်အာသိအီနားဂူရိခါးလ်နော်ပါရဲ့ကေရံဆီတူလပ်တယ်မေသင်္ဘောကုံအာဇာဂေါ်ရစ်တယ်လိုက်တီရိတ်၊ဆာလိပ်အာနိဂုလ်ဘီလီကူပါရစ်မေသင်္ဘောအာလပ်ပါနိလော်ရစ်လိုက်မာစ်ကျုံဒေါ်ရာဂျပ်လိုက်အာဂယ်ဒူလာမစ်နော်ပိုက်တာရား အာဂျီနင်မစ်ကျုံဒေါ်ရစ်ညင်အီသံဇစ်မြစ်သောနော်အာဂျပ်ကူပါရစ်တာရားတယ်သုတေသနနော်ဂေါ်ရောင်းကူလက်အီဇူဒိဒေသခံမာနုကျော့လိုက်အက်ဒိန်လိုအက်ဒိန်ဒုတ်ဥအာယစ်ဆာနိရ်အစိုးရမာနုကျုံနောရစ်ယောကူဒေဂင့်တာရားယောကူနော်ပါရစ်အီစီမံကိန်းတယ်ဂါဒါ့တ်တင်၊ဥညာဒါ့တ်တော်လိုက်ဂေါင်ဥလပ်ယောတာရားလိုက်တယ်နော်ခါးရစ်မဒေးကျွန်းဒေသသောအီစီမံကိန်းဇူဒီကင်ကော်မီအာယစ်၊ခါးလ်ဏာဇူဒီဒုတ် ပါစ်အာယစ်အီဒေသမာနုကျံူအာအက်ဇာကာသောဇပူရီဘော်ဒူလာဥအာယစ်ဘီလီကိုမောင်မောင်သန်းကူလောအီစီမံကိန်းညင်နော်ဂူကျစ်(4)ဖာရာအာသိ၊မာနု(3000)ဘီချီးထာယီမဒေးကျွန်းဒေသရဲ့စင်ကာပူဒူလာအော်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော်၊ဒေသမာနုကျုံရဏ စ်ဂေါင်ဂူရိဘော်၊ဒေသေဒါ်ဝါးရဲ့ကင်ဒီဘော်၊ဇာငင်၊ရေဂါ၊လျှပ်စစ်အာဂုန်၊အာဇာဂေါင်အော်ပေါ်ရားယောဂူရိဂျီဘော်ဘီလီဒေသခံမာနုကျုံကူဒေဂါးလက်အီစီမံကိန်းရဲ့အာမီ ဂေါင်နော်ဒီဂီစီမံကိန်းညင့်နော်ဂူဂျပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရစ်နောဆား၊ဒေသမာနုရစ်ယောကော်ဒါးနော်ကောမဒေးကျွန်းရဲ့ဥညာဒါ့တ်တော်မာနုကျံူဂေါင်ဒီဂီလပ်ယောဒေသမာနုကျုံဒုတ်လိုလက်ပါစ်အာသိအီစီမံကိန်းရဲ့ဥဒါ့တ်တုံးဂေါင်ဒီဂီလပ်အာမားဒေသသောဂေါင်နော်ဂျပ်စီမံကိန်းီဒီဂိတ်ဆာမ့်မောင်မောင်သန်းကူလောမဒေးကျွန်းကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်ရောဇာဂျပ်ကျောက်မော်ကြီးဟင်းငွားဇာငင် လုံးဂေါင်ဥလပ်ယောအက်ဖာရာလိုအက်ဖာရာအာဇဂေါ်ရစ်တယ်ဇာငင်လုံး၊ဘုတ်တော်ဂိုစ်တီအုံးယောအာဂယ်ဒူလာဖုန်းလိုင်းအုံးပါဂျပ်ဇာကာပါ၊နော်ပါဂျပ်သောနော်ပါဘာဇာတ်ဘီလီဂေယောင်းမာနုကျုံကူလက်ဒေသလိုက်mPTတာဝါဂူချာဂျီထူယစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဟောတုံးပူရားယစ်ထာမ့်နော်ပိုက်အာဂယ်ဇီဇာကာဥကျော့သပ်တယ်လီဖုန်းကုလ်ပါလပ်ယောပီဂျပ်တယ်တာရားဒေသသောနော်ပါရစ်ဒူလာဖာရာ(4)ရင်နောပါဂျပ်ဇာကာသောသပ့် တာရားကူထူယစ်ဒူလာဒေသခံဒေါ်ဝါးရဲ့စီမံကိန်းသောကင်ဒီထူယစ်တဲ့ယောကောင်ဖာရာသောဒီထူယစ်တဲ့ပါနိအုံးရင်ငှာဂူရိသံချေဥဒီအာသပ်လိုက်ဖာရာမာနုကျုံဒိန်ဂျာရစ်ဥဘော်ဒေါ်ရစ်ညင်နော်ခါးလ်ဘီလီကူလက်CNPCမာနုကျုံဒေသဒေါ်ဝါးရဲ့ကော်ဒါးဘီချီးကူယစ်အီစီမံကိန်းတယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတယ်လိုက်ဒေသမာနုကျုံဂေါင်ဥဘော်တယ်စီမံကိန်းအက်ကမ်ကူလက်တယ်အီနားဆားလပ်သီကုမ္ပဏီသောမာနု(50)စောင်ဂါဒေသ ဒေါ်ဝါးကင်ဂူရိပါလပ်ယောအားမာနုကျုံကင်ဂူရိနော်ပါစ်ဘီလီကိုမောင်မောင်သန်းကူဒေဂါးလောမဒေးကျွနးကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်လိုဖာရာဝါးနီလိုပေါ်ရောက်ဆမ့်ဦးမောင်မြင့်ခိုင်ကူလောတာရားသောဂူလက်တယ်ဇာငင်လုံးကျောက်ဖြူဆောလ်ရောကာမစ်နိုစ်အာဂုန်ယော(24)ဂေါင်ဒါဒိန်နပ်ရိုက်ဂျပ်ပါဒါဗိုက်ဂိုက်တီယောအာသပ့်ပါနိဆာဂတ်တယ်အိန်ဂျိန်(2)ဘားအာသပ်ယောတောပါနိရဲ့နော်လူညင်မန္တလေးတုံးအာ ဂျပ်ယာဝန်းဆောလ်ရောတူလာမ့်တယ်ဖာရာအားလပ်ဒီဂီဘာပါနိယောသံချေဥဒီအာသပ်ပါနိဂေါလ်ရောဒီထူယစ်တယ်ဒူဒေါလောက်ကြွီပြာအုံးရင်ငွာဥလပ်တာရားလိုအာမာလိုပေါ်ရောက်တာရားဇာငင်လုံသောအာဂုန်အာသပ်တယ်လိုက်စင်ကာပူဒူလာဥလပ်ယောအီဒီတယ်ဖာရာဒူလာဥအာသပ်ကူလက်………….. […]

 22 total views

သြစတြီးယာလိုဥရောပဒါ့တ်တုံ့စနစ်အုံးလူယောရစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂယ်ဂူလောတယ်ပါနိပုလ်(နော်လပ်)ဇီပေါ်ဝိုင်အုံဆက်ဒူရိဇာနပ်ဖင့်အိုင်ဒီယာပါလောတယ်စစ်တွေသောအာဂယ်ဂူလောတယ်ပုဂ္ဂလိကပါနိပုလ်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသအက်ကမ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တင်တယ်ဇောလ်ဘီချီ၊ပါနိဥဒတ်တယ်အ်ဘောဆောမချူသီယာလိုက်ဆက်ဒူရိဇာနပ်ဖင့်ပါနိပုလ်ဂူချာလောဒါ့တိတင်နောဂင်၊ဒူယဘီချီးထားလပ်ယောဆက်ဒူရစ်တယ်ပုလ်တယ် (21)ရာစုမာန့်နော်ထားဥညာဒါ့တ်တော်သော ပို့လ်ဖီလီအာယစ်တယ်ဘော ဆောဒီရီအုလ် ပုလ်ရော်ဆက်ဒူရိညာလိုဂင်၊ ဒူယာ သောဆက်ဒူရားလိုပေါ်ရောက်မာဗစ်အုံး ဥကျောသပ်၊ ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးဥကျောသပ်ဇာနိထူလပ်ပါနိဇာငင်ဂေလပ်ယောမော်ဇူရာပေါ်ဘီလီစစ်တွေဆောလ်ရောတုံးအန်တီဒေါ်မြခွာညိုယောအာလ်အက်ဒိန်တယ်တာတုံးအာသပ်တဲ့ဇာကာသောပါနိပုလ်အက်ကွဂူရိနင်ဇီပေါ်ဝိုင်းရဲ့ဆက်ဒူရီဇာနပ်ဖင့်သီငှားဘော်ဘီလီမော်ဥဒိလ်စစ်တွေဆောလ်ရောဥလပ်(99)ရာခိုင်နုန်းအာနိဆက်ဒူရိနော်ဇာနော်သီဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးဆက်ဒူရိဇာနိလပ်ဇီ ဒီဇာကျောသပ် မော်ဇူရာစ်ပါရဲ့ တာဇီပေါ်ဝိုင်းလိုက်ဂူရိဂျပ်တယ်သောတုံးအာဇာတ်တော်လိုက်မော်ဇူရာဘော်ဘီလီဒေါ်မြခွာညိုကူဒေဂါးလောတာရားဇူးတိဂူဂျောင်တယ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊အေဂေနာအုံးဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးဆက်ဒူရီဇာညှပ်တီငါဒီဘော်ကူညမ့်ပုလ်အက်ကွဂူချာညင်အန်တီဒေါ်မြာခွာညိုတယ်ကင်အက်ကမ်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ဘီလီမော်စူမိလ်အာလ်ဘေရာရဲ့ကူညင့်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောနော်ထားဂျပ်ပါနိပုလ် ဂူရိလောအီနားစစ်တွေဆောလ်ကူအာစောင့်တယ်Un Villageနင်ဒီထူယစ်တဲ့ပါနိပုလ်လိုခါနာဒေါ်ဝန်ယောခူလီထူယစ်ဇီပေါ်ဝိုင်းမာဒါးဒူရီယောရဲ့မော်တော်ဂါရီ၊ဆိုင်ကယ်ဆာလာစ်နော်ဇာညှပ်ယောဆက်ဒူရိဇာနိလပ်ဒိန်ဂျားရစ်အက်ကမ်ဥအာလပ်ဂါဂါဂူရိပါရိဘော်ဇီဒီဇာကျော့သပ့်ဘော်ထာပေါ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောဥညာဒါ့တ်ဇာညင်သီငှီထူယစ်တယ်ဘေရာတယ်ဘီရီဝါးကူလောတယ်အိုင်ဒီယာဝန်းနော်ဖီလီနင်ကီဒူလာဂူချာဘော်၊ ကီဒူလာဒေါ်ဂေးဥဘော်၊ ကီဒူလာသဘာဝလို ဆာဂေါင်းပေါရဲ့ ဘာဘီနင်ဂူချာလော်မော်နော်ဥဒတ်ဆမ့်Planတာနိဂါဂါဂူချာလော်ကီဒူလာဂူလပ်ဂေါင်ဘောအာဂယ်တယ်ဦးလေးတာဇာငင်လော်ကာကျီးလူငိုက်ညင်၊ဇောရော်ပါနိပေါ်ရစ်ဖင့်ဘူဂျူရစ်တိဂူဇာဂူရိထူယစ်ဟောင်ကောင်လေဆိပ်ပုံစံဒူလာအက်ကာကျီးလူငိုစ်ညင်စနစ်တက်ထူယစ်ဂိုက်(4)ရဲ့အက်ဒူလာဂူရိလောဆောမူ ကျောရစ်တိတူလီဂိုက် ကျုံယောကာဒါနော်အာယစ်တယ်လိုက်အက် ကာကျီလူငါလော်အီနားချော်ဒေါလ်ဆမ့်ဒေါ်မြခွာညို ဘေရာဦးမောင်အေးလှိုင် တာနီထူယစ်တဲ့ယာဝန်အာငုလ်ဂူဒါစ်ကူဒေဂါးလောပုလ်တယ်ဂူရာပေါ်ဝိုင်၊ ဘေရာ၊ဘီရီယာဂါဂါဂူရိလောပါနိပုလ်အက်ကွသောေရေတံခွန်အာလ်အာဂျောင်တယ်မာနုကျုံဒူယာကာဇာနော်ဥလပ်ယောမော်ဇူရစ်ဖင့်ဂူရိထူယစ်ဂူရာပေါ်ဝိုင်းပုလ်တယ်ပါနိဂါလံ(3)သောင်းအာဒါ၊ဒင်ဂြမာနုပုလ်တယ်ပါနိဂါလံ(1)လက်ဂူရာပုလ်တယ်(2)ပေအာဒါး၊ဒင်ဂွပုလ်တယ် (5)ပေဂုလ်အီနားဂူရာပေါ်ဝိုင်လိုက်ခူလီထူယစ်ဒင် ဂွမာနု ဆက်ဒူရစ်တယ်ပုလ်နော်အော့နာခါးလ်ဂျပ်ယာ၊ဂါဒတ်တယ်ယာ၊အာဂတ်တယ်ယာ၊ ဒူဒီကာဘောလ် ဘူဒူလာစ်တယ်ယာခူလစ်ဘေရာ၊ဘီရီယာဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဒီဂီလာမ့်မာနုယောကိုဗစ်နိုက်တင်းဇူးဒီဂေလ်တယ်မစ်ကျွသောအက်ကာကောင်ခူလီနော်ပိုက်လောဂူရာပုလ်ဝါးရဲ့ခူလီနင၊်ဒင်ဂွပုလ်ဝါးနော်ခူလစ်မာနုကျုံအာဗိုက်ဘီလီကော်ဒါးရော်စူနီလာမ့်ဒေါက်ကုံ၊ခုံအုံးလူ […]

 20 total views

အီကုလ်မာသပ်အင်ဒါလ်ရော်ရဲ့ဒေဂဲလ်ဖင့်ဂေါ်ရားအာယစ်မာနု

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်(27)ဘောဆောဥတယ်ပေါ်ဝိုင်းအက်စောင်ဂါဂါအီကုလ်အက်ကမ်ခူလီပါရစ်ဖင့်ဂူရိလော်ဆောလ်ရောမာနုယောနော၊တူဝန်မာနုယောနောတာုန်းဝါအာယစ်တဲ့မော်အက်ကမ်ရဲ့ဂေါ်ရစ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံအီကုလ်သော(10)ကေလက်ဖစ်နော်ဥလပ်နော်ပါရစ်ဒူလာမာဗစ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းလိုက်သောမော်နော်ဇူရာစ်ကျောလိုက်ကူလပ်ဇီနှိပ်ပူရားပေါ်ရဲ့ကွာပေါ်ရစ်နော်ပါလပ်အာဥညာကင်ယောနော်ဇာနပ်ဘီလီအီကုလ်ခူလီထူယ်တဲ့ကိုဝင်းကျော်လင်းငဲ့အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းညော်ရဲ့အောဖစ်တုန်းဇာယောရဲ့ကူဒေဂါးလောဂေတယ်ဘာဆောတူလီနင်အီဘောဆောရောဂူရိပါလောတယ်တာအီကုလ်နင်တယ်မောက်ဂေါကော်ဒါး လို”နီ၊လ၊ကြယ်”ကော်နေ၊လ၊ကြယ်ကူလပ်အာဂါရပ်တိန်နင်ရစ်လူယစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်အာယစ်တယ်တပ်ဒယ်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တုန်းလာမှီလော်တယ်အထက်တန်းမာကြော်အက်စောင်တက္ကသိုလ်သောကင်စူမိနင်ဒေရီနောအောဂျပ်ကင်နယ်လီယောရဲ့ေ်ဒါဆောင်ခူလီလော်တပ်မောက်ဂေါဒါ့်တ်စစ်တွေဆောလ်ဖာရာအက်ကမ်သောဇာဂျပ်သောဆိုင်ကယ်အက်စီးဒင့်ဥညင်ဂါဒုတ်ပါလောတပ်ဆိုင်ကယ်လိုဇာဂျပ်သောမော်တော ဂါရီအက်ကမ်လိုဘာဇီနင်းအက်စီးဒင့်ဥလော်တယ်နော်တယ်မာရာဂေးလ်အက်တော်အာဂါအက်ကမ်ဘင်ငှီ၊ဒါမေနာယော၊ပုံနော်အာလ်ရွာဘင်ငှီနင်ဒါဘိုက်ဂိုက်တီသော(7)မစ်ထာပူရိလော်အာဇာဂူရိပါစ်လပ်ယောတပ်ပူရိအာသပ်တဲ့ဝါဘိုဖာရာအီကုလ်ဇာယောရဲ့ဇီနှိပ်ပူရိ၊သီငှားဂျီနော်ပါရစ်ကျောလိုက်ကူလပ်တပ်တယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ဂါရီစူရီးနော်ပါရစ်အက်စီးဒင့်ဥညင်ပီဂျပ်တိကီကင်ဂေါ်ရားပူရီဘော်ဗာဗီယော ရဲ့(10)ကေလက်တူဒီသီငှီအာလ်တယ်ယာအုံးဖီရီသီငှားဂျီးပါရစ်ဖင့်အာကင်ယောနော်ဇာနပ်တယ်လိုက်အီကင်မာန့်ဂူလောတယ်အီကင်မာန့်နော့ဘောဆောဂူရာဥလပ်ယောတီငါပူဂျားဘီချီးလာဂတ်သီငှားဂျပ်တဲ့နည်းလမ်း၊မာကြော်ယောလာဂီလပ်ယောပီဂျပ်နော်လာမှီနင်ကင်ဂူရိဂေလ်နံပါတ်(1)ကူလပ်တီငါပူဂျားတပ်ယောတူဝန်မာနုအက်စောင်နောအာဂယ်ဂူယစ်တဲ့ကင်မာန့်ယောဘောဆောကောင်တယ်လိုက်တီငါပူဂျားမာမာလအာသပ့်တာ ရရားစံသတ်မှတ်ချက်ရဲ့ကူလပ်ဂါဂါအီကုလ်အက်ကမ်ခူလီပိုက်ကူလပ်နံပါတ်(1)အီကုလ်အက်ကမ်လာဂါတ်အီကုလ်ကူလပ်ယောဘော်ဒါဆောင်ဒူလာဂေါလ်ရော်ဒူလာနော်ပါရစ်အီကုလ်ပူရစ်တယ်ဇာဂါ၊မာကြော်ထာဂျပ်ခူလီ၊အောဖိစ့်ယောလာဂယ်အီကုလ်အက်ကမ်ဒူလာဥလပ်သပ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတုံးဂါဂါအီကုလ်ခူလာဒေတယ်တာတုံးဇာကာယောနိုက်တာဘူဇီမာဗစ်အုံးတုန်းဇာကာအက်ကမ်တယ်အာသပ်သီဇာကာဝန်ယောအီကုလ်အက်ကမ်ဘာဏီလောအာ သပ်တယ်တီငါပူဂျားဝါနီလိုဒါလ်တယ်ဒီဘာလ်အာသပ်ဇီဥကျော့သပ်အီကုလ်အက်ကမ်ဘာဏီထူလပ်လာဂတ်သမ့်ပီဂျပ်ဂူရိနီဂျာဘော်ကိုဝင်းကျော်လင်းအက်စောင်တယ်မော်နင်နော်လာမစ်ညင့်ကျောလိုက်ဂူရိအာသပ်ကူလပ်တာဗစ်တယ်ရွာကြီးတောင်အစိုးရေကျာင်းမာသပ်ဒရဝန်၊မာတယ်အီကုလ်မူဇောင့်ငတ်တီနာဆာဘီဂျပ်ဘီညာဥလပ်ထမင်းကြော်၊ဘီလာဥလပ်မုန့်တီဘီဂျပ်အီနားယောဘီဂ်ပ်တာရားတုံးဗာစ်ဘုံလ်(7)စောင်အာသပ်တာ ရားဂူရာကာလပ်ဘီချီဒုတ်အာဥညာမာနုဒူလာကျူရှင်လူနော်ပါရစ်တာတုံးမော်နော်အာသပ်တဲ့(7)ဘောဆောရောဘီချီဒုတ်ဥလပ်ယော(2006)ဘောဆောရောအားမာကြော်ရုံမာငေနာမာဒါလက်တယ်လိုက်ဥညာမာနုကျုံဒူလာဇီနှိပ်ပူရိပါလော့တယ်(10)ကေလက်ဘောဆောရောယောသီဒူလာကော်မော့စ်မေးခွန်းဟောင်းဇီနှိပ်အ်ဆပ်၊ဗလာစာအုပ်၊အကြမ်းစာအုပ်ယောပါရီလပ်တယ်အထူးထုတ်ဆာနီရစ်ယောကီနီနော်ပါရီလော်တယ်ယာဝန်းကူလောသီဒူ Dအက်ဘာသာလို(10)ကေလက်ဖစ်ဥလပ်ယောမော်ခူဇီးနော်အော့တပ်ဥဒါအာယစ်တယ်ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ဥဒီနော်ပါလော့ကောလိပ်ဥဒီနင်တပ်ဝါအာယစ်တဲ့ဆမ့်ဂူရိပိုက်ယောတီငါပူဂျားဏာဂျပ်လိုက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥဒီလောတယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလော့ဝါသနာနာဂျပ်ကင်အက်ကမ်ရဲ့ဂူရိလပ်ယောပစ္စုပ္ပန်သောဂေါင်အောဖင့်ကူရိပိုက်လိုက်ဒိန်ဒေရီလာဂီဘော်အီကုလ်ဥဒီလပ်ယောမော်နော်ဇူရစ်သောတုန်းဒီဂရီဖစ်ဥလပ် မာကြော်ဂေါ်ရားပူရီဘော်တာတုန်းမာကြော်ဂေါ်ရားနော်အာယစ်ဝါသနာယောနော်ထားတက္ကသိုလ်First year Second yearမာန့်မော်နော်ဇူရာစ်ပီဂျပ်ဗာဗီနင်မာကြော်ဥဘိုက်အာယစ်တယ်လိုက်ဂါတုံးဇတ်ဒါလ်ဝါသနာထာကျောသက်ဂါအီနားဂူရိအာသပ်တဲ့ကင်မာန့်ရဲ့ဂေါင်အောဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်မော်စူမီအာလ်သီယာလိုက်အာန်ဒါလ်ရော်တုန့်ပေါလ်ရောအာလ်တယ်မာနုအက်စောင်ဒူလာကင်ဂူလောယာဝန်းကူဒေဂါးလောတာတုံး မာမာလာဘီချီးထလပ်ယောဂေါ်ရော်တုံးဒီပီဒါလ်ဒီဂျောင်တယ်တီငါလိုနော်ဥလပ်ယောဂူရာကာလပ်တူဒီဇီနှိပ်ပါဂျပ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းအက်စောင်ဥလပ်ယောအင်္ဂလိပ်ကော်ဒါး၊ကွန်ပျူတာသောဘောလ်ကောင်တယ်လိုက်ကီဒူလာဂူရိလောရန်ကုန်ဆောလ်ရောအီကုလ်ပူရိလပ်ယောသီခေတ်သောတက္ကသိုလ်သောထာဂျပ်ဇာဂါနော်ပိုက်ဗာရစ်တိထာပါဂျပ်ဂေါလ်ရော်ဒေါ်ဝါးယောအက်မစ်ဂျပ်တီငါ(8)သောင်းသပ်ဒီဂျီပါရစ်တယ်တာမာတုန် (6)သောင်း၊တာဘေတုန်း(2)ပါဂျပ်တပ်တက္ကသိုလ်ဥဒတ်တယ်ကာလေသာတာဘေဒီဂရီဖစ်ဥလောအာအက်စောင်အဝေးသင်ဥဒတ်၊ဒါအက်စောင်ရှမ်းပြည်သောASTAဥဒတ်တာတော်လပ်ဘုံလ်အက်စောင်(10)ကေလက်ဥဒတ်မာဗစ်အုံး(8)သောင်းဒီလပ်ဗာရစ်တီထာခ(2)သောင်းဂျာပေါ်ရစ်ဗာစ်တော်လိုက်အက်မစ်ဂျပ်(6)သောင်းဗာစ်တော်ခလိုထာခလို(8)သောင်းဂျာပေါ်ရစ်ဂါယောတက္ကသိုလ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းတယ်လိုက်ဥယာအီယာလာဂယ်မာဗစ်အုံး ဒီနော်ပါရစ်(5)ကေလက်၊(6)ကေလက်၊(7)ကေလက်၊(8)ကေလက်ယော(10)ကေလက်အုံးယောရန်ကုန်ဆောလ်ဘော်ဒါဆောင်သောဂိုက်ဂေါ်ရစ်သီဒူလာဂူရိတီငါတော်ဂါလော်တပ်အီနားတီငါပူဂျားနော်ထားလပ်ယောတာအီကုလ်သောဥဒီအာစောင်တဲ့ဒေါ်ဝါးရဲ့တာဒူလာနော်အောဖင့်ကွန်ပျူတာအင်္ဂလိပ်ကော်ဒါးသီငှားဂျပ်တဲ့မာကြော်ယောအာသပ်ကူလောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥဒီပါလော်တယ်အမှတ်(400)ဆောတုံးဘီချီဥလပ်ဂေါင်ပေါ်ဝိုင် အက်စောင်ဥလပ်ယောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သောအောတုံးအီတုံးဥဒါအာလက်တယ်အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်လိုဆာလပ်တပ်နော်ရောင်တာတုန့်ကွန်ပျုတာစကေး၊စပီကင်စကေးယောနာဂျပ်လိုက်ဘီချီဒုတ်ဂူရိဂေါ်ရားပေါ်ရစ်သီယာလိုက်တာမော်နော်အက်ကမ်တယ်တာဒူလာအက်စောင်ယောဥဂျာနော်အာယသ်တယ်လိုက်တာအီကုလ်သောဥဒီအာစောင်တယ်ဒေါ်ဝါးရဲ့လာဂတ်တယ်Life skill အုံးဗျာကုံနော်ဥလပ်ယောထာပူရီဘော်၊ဝါပူရီဘော်ပမာဏမာန့် ဂူရိဂျီဘော်ဘီလီမော်ထူယစ်စစ်တွေဆောလ်ရောဥညင်၊စစ်တွေဆောလ်ရောဒင်ဂွဥအယစ်တဲ့ကိုဝင်းကျော်လင်းတယ်ကျောလိုက်စစ်တွေဆောလ်ကြီွတဲဖာရာသောဂါဂါအထက်တန်းအီကုလ်အက်ကမ်ရဲ့ကီဒူလာဥဘော်သမ့်ကူဒေဂါးလောဆောလ်ရောဥလပ်ဂါဂါအီကုလ်၊ဘော်ဒါဆောင်ယော၊ဇီနှိပ်ပူရစ်တယ်ယာယောအာသပ်ဆောလ်ရောအီကုလ်ပေါ်ဝိုင်ဥလပ်ဂါတုန်းမော်ထာဂျပ်ယာဝန်ဇာအာယစ်တယ်ဇာကာသောဥဒီပါရစ်ဖာရာဇီပေါ်ဝိုင်ဥလပ် ဂါဘာမန်အီကုလ်သောဥဒါပေါ်ရစ်တယ်သီမာကြော်အုံးနော်ထားလပ်နော်ပါရစ်တီငါနော်ထားဂျပ်ဇီပေါ်ဝိုင်အုံးလိုက်တီငါထားလပ်ဆောလ်ရောထူလပ်ပါရစ်သီဒူလာထူပါရစ်တယ်ရာခိုက်နုန်းယောကောင်တယ်ဖာရာဒေါ်ဝါးယောသီငှီးပါရစ်ဖင့်ဂါဖာရာဂါဂေါလ်ရောထာညင်သီငှီပါရစ်ပေါ်ရားဖာရာအာယောရစ်အီကုလ်အက်ကမ်ခူလီလော်တယ်…….  20 total views,  1 views today

 20 total views,  1 views today

သုဿနာ(နော်လပ်)ခေတ်အက်ကမ်ရဲ့ပြယုဂ်ဒေဂိုက်အာသပ်တဲ့အာဂယ်ခေတ်ဂေါလ်ရုံ

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်အီနားခေတ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအာဂယ်ခေတ်ရဲ့လော်ရစ်နော်ပါရစ်မာ၊ဗစ်၊အစ်တာ၊ဘော်ရင်ငှာအုံးကူဒေဂါးညင့်ထာမ့်ပါညာယောအာသပ်ဒူလာ၊ထာမ့်နော် ပိုက်ညာယောအာသပ်တယ်ယာဝန်းစတိုရီအက်ကမ်ဂူရိကူဒေဂါးယုံမောက်ဂေါဒေသခံအက်ဒေါ်ဘားကလက်တယ်ပြောက်ကျားခေတ်၊ဓားျပခေတ်င်္သခေတ်ဒီယင်ကာလသောအာဂယ်(120)ဘောဆောတုံးဘီချီရူလက်တယ်ဂေါလ်ကီဒူလာရူလက်၊အီနာကီဒူလာထူလက်အာဂယ်ခေတ်ဂေါလ်ရင်နီဇာညင်ဖူဇားလူထူယစ်ဆမ့်ကူဒဂါးယုံမောက်ဂေါဒါ့တ်သောအာဂယ်ဂါရာဇာလိုရူလက်ဆမ့်ဟီစတိုရီသောအာသပ်ဆမ်းမာနုကျုံထာမ့်ပါဘားအီကာလသောမောက်ကာနီခေတ်လိုခါ ရစ်ဖင့်ဥရာပီနားအက်ခေတ်လိုအက်ခေတ်ပေါ်ရောက်မောက်ဂေါဒါ့တ်ပေါက်တောဆောလ်ယာတိုက်ဖာရာသောအာဂယ်(120)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိထူယစ်တယ်ဂေါ်အက်ကာအီနားယောအာသပ်ဂေါလ်(3)နင်ထာညင်းသီဂေါလ်ရောအာသပ်တဲ့မာနုကျုံကူယောင်ဂေါလ်ငင်နီရဲ့”သုဿနာ”ဘီလီဒါဂယ်(60)ဘောဆောရူလောတယ်ဘိုဒေါ်လပြည့်ဖြူကူဒေဂါးလောသုဿနာကော်ဂျပ်ဂေါလ်အက်ကမ်(3)ဘောဆောဗာဏားပေါ်ရဲ့ဘူရီ၊ဘူရီးဗစ်ယောတာဗာစ်မာရာဇာညင် ပေါ်ဝါးရူ၊ပေါ်ဝါးမာရာဇာညင့်ဘူရီဒေါ်ဝါးရူလက်ဗစ်မာရာဇာညင်မာဝါးပြိုင်းတောင်ဖာရာသောပေါ်ဝိုး၊စစ်တွေဆောလ်သောဇီဝါးရူလော့အီနား(60)ဘောဆောအုလ်အီဂေါလ်ရင်(120)ဘောဆောတုံးဘီချီအုလ်ဘီလီကူလောဂေါလ်အက်ကမ်ရဲ့သီရာဒီဘားဒူလာဗာဏီထူယစ်တယ်လိုက်ဂေါလ်ဒီယင်ဒူလာဒေဂါးဇာဥဘူရစ်တိဘေရာအက်စောင်ဇီနပ်တယ်ဘင်္ဂလာသံဖြူဒီနင်ဂေါလ်ရော်ဂိုက်၊ဘေဇာဂါ၊ပြတင်းပေါက်၊ဆင်ငိုအုံးဒေသတုံးနယ်လပ် တယ်ငုံး၊မျောက်ခေါင်ဂိုက်လိုဗာဏီထူယစ်ဂေါလ်ရုံဗာဏားလောက်ကပ်ဒသသောနင်ဒင်ဂွလက်သမားအုံးဂေါလ်အက်ကမ်ရဲ့(3)ဘောဆော၊(3)ဘောဆောရောတုံးဘီချီဗာဏားပေါ်ရဲ့ဖာရာလက်သမားဘားလှစိန်ကော်ဂျပ်တာဗစ်ဗာဏီလော်တယ်အီနားဂေါလ်ရုံဂိုက်ကောင်လိုဗာဏိပါရစ်တယ်နော့(120)ဘောဆောအုလ်လပ်ယောဘေဒါးအက်ကွသပ့်အာသပ်တယ်အီနားသြံဖူဥလပ်နော်ပါရီဘော်အီနားမာလ်လိုအာဂယ်မာလ်လိုပေါ်ရောက်ဆမ့်ဗာဘီလပ် ပါရဲ့သီခေတ်သောအီဒူလာဂေါလ်ဗာဏီပိုက်ကူလပ်ဗုလ်တူဝန်းဝါူပူရိဘော်တာရားတယ်တူဝန်းတယ်လိုက်တာဗစ်ဒါဗိုက်မာရီဂ်ပ်ဘုရားတကာယောဆံတော်ရှင်ဂေါဇမ်းတကာယောတာဗစ်တယ်ဂူရာညိုကူလပ်အက်ညိုသပ်အာသပ်တယ်ဒီညိုနော်ထားတာမာကူဒေဂါးညင်ထာမ့်ပါလက်တယ်တန်ဆောင်မုန်းဆာမ်ပနောင်ညာဥလပ်ဆံတော်ရှင်ဂေါဇမ်းသောကြာပန်းတစ်ထောင်၊ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ဂေါ်ရောင်မာနုဘီချီရဲ့ဒါဗိုက်မာရီ ဂျပ်၊ဒါဗိုက်ဗာဒတ်တယ်ကျောက်ပျဉ်းအက်ကွအာသပ်သုဿနာကော်ဂျပ်ဂေါလ်ရင်နောအီနားအာစောင့်တဲ့တတိယမြောက်မျိုးဆက်ဘိုဒေါ်လပြည့်ဖြူတုံးဘိုဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးယာတိုက်ဖာရာကာဇာမင်းတဲဖာရာတုံဥလက်တာရားပီဂျပ်ယာတိုက်ဖာရာတုံးဇာကာဇိုပိုင်းကီနီနင်ဂေါလ်ဗာဏီလက်သီလောက်ကပ်တာရားအာစောင့်တဲ့ဇာကာသောဂိုက်၊ဗိုက်နော်ထားဇာကာသပ်အာသပ်တယ်ဂေါလ်တိန်နင်တုံးအီနားကူဒေဂိုက်တဲ့ဘိုအာသပ်တဲ့ဂေါလ် ရောကာဇာဂေါလ်ရင်တယ်တာဗစ်လိုဘိုလိုဂေါလ်အက်ကမ်တော်ရပ်အာစောင့်တယ်တာရားမူစောင်ငတ်တိဂေါလ်ရင်တယ်တာဗစ်ဘော်ဒါဂေါလ်အာဂယ်တယ်သီရာဒီပါးဒူလာဘစ်ပါဂါဂျပ်ခူလီယောအာသပ်ဘောဆောဒေရီဥအာယစ်တယ်လိုက်ဆာလ်ဒီယင်ရဲ့အက်ကမ်ဘင်ငှီနင်အက်ဆာလ်ယာဂူချာလက်ထာလာ၊ကားထောဂျပ်ဘီရိုရဲ့ဘစ်ပါဂိုက်ဂျပ်ခူလီဝါးသောထူလက်အီနားဥဗူရစ်ထောဂျပ်ဇာကာနာဂျပ်လိုက်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ထူယစ်အုန်းပါ ဒါ(3)အာဇာစူမစ်ဂေါလ်(3)နင်သောဘိုလပြည့်ဖြူဗစ်ဒင်ဂွဒါဂေါလ်ရ်အာဂယ်ဗာဏီနင်သီဂေါလ်ရင်တာရားအာစောင့်တဲ့ဂေါလ်ရဲ့ဆာလပ်ဒီဗာလ်ဒင်ဂွအီဂေါလ်ရင်တယ်(140)ဘောဆောဒယ်ရီဥလက်ကူဂျောင့်အီနားဒေါ်လြပည့်ဖြူဒေါ်ဝါးကာဆပ်ဂေါလ်ဒီယင်တယ်ဒီဆာလ်လော်တုံးအက်ဆာလ်ယာဂူချာလက်တာဗစ်ဒင်ဂွဒါဝါးဂေါလ်ရင်တယ်ဖာဂူလပ်ယောအာဂယ်သဏ္ဏာန်ဒူလာအုလ်ဒီဂေါလ်ရင်တယ်ဇာကာဂီရီဆောဗာဏီထူယစ်အိန်တိတပ် ယော၊ပေါ်ဝိုင်းယောဒီဂေါလ်ဇူးခ်စ်စံ၊ဇူခ်စ်စံဒူလာ၊ဇူခ်စ်စံဗာဏီလော်တူဝန်တယ်လိုက်သီဇူရဲ့ဘီဂျီလော်တာဗစ်တယ်မင်းတဲဖာရာတုံးအာလက်တယ်အီနားဘိုဒေါ်ဝါးအာသောင့်တယ်ဂေါလ်ရင်တယ်လယ်ဇာကာ၊လယ်ဇာကာသောဗာဏီလက်တယ်အီဇာကာဝန်ကီနာလောက်ကပ်နာဂျော်ဂိုက်အက်ကွသပ်အာဂျပ်တယ်ဇူနာဂျော်ဂိုက်ဘီလီတာမာကော်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ဆိုးလ်ကာရီခါးလ်ပါရစ်ဒိန်ငှီလိုဟောတုံးမာဒီ ဒီဘော်တာရားလူငှီဇာ ပေါ်ရစ်တာဗစ်တိုင်းရင်းဆေးသမား၊ဘုရားတကာယော၊တူဝန်းမာနုတုံးအာယစ်တယ်ဓားပြအုံးဒါဂိုက်ဂူလက်တယ်ယာအုံးကုူဒေဂါးလောဓားပြခေတ်ဘီလီအက်ခေတ်အာသပ်တာဗစ်ဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရောကာမစ်ဂုံဇာနော်ပိုက်အာမားလောက်ကပ်ယောမော်ဇာအက်ကွလူညင်မေစန္ဒာဒူလာဥညာမာနုကျော့ဂေါလ်ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်တယ်တာဗစ်ဒေါ်ဝါးကာလသောဟောတုံးဥဘော်ဇီနှိပ်ဗာရာစ်ဂျပ်၊တီငါမာဂတ်၊ပေါ်ရင်နာကာမစ်လွှာအာယစ်ဘီလီမာကူဒေဂါး လောဘိုဒေါ်ဝါးရဲ့မာရာအာသပ်ကူလပ်ကော်ဒိန်နာအာမီအာဘောင်၊ဟော်တုံးဂျာပူရီဘော်၊ခုဇာကာသောဗာရာဂျာပူရီဘော်သီဒူလာမာကောင်တယ်ဂါဂေါလ်ရောအက်ရစ်ကာမစ်ဂုံနော်ပိုက်ဂိုရိုလ်ဂေါလ်ရောဂုံဇာပေါ်ရစ်တာဗစ်မာရာဇာညင့်ရူယစ်တယ်တီငါပူဂျာအုံးဇူဓဒီတာရာယောပေါ်ရော်ဂေါလ်သောဂုံဇာပေါ်ရစ်ပြောက်ကျားယော၊ဓားပြယောမာရောင်အီနားခေတ်သောဂါတုံးဆောနာ(10)မောလ်ထားလပ်ကူရီမောလ်ပီနီပါရစ်သီ ခေတ်သောပီနားအားလပ်ဂေါလ်ရောဘီဂျီရစ်စူမီပီနီနင်ဖီရီခွားပေါ်ရစ်မော်ဇာဝါးရဲ့အီဇာကာသောလူဘာ၊ဥဇာကာသောတူလီထွာပေါ်ရစ်ဆမ်ကူလောအီဒူလာတာဗစ်ရဲ့ကူဒေဂါးလပ်ယောဒေါ်လပြည့်ဖြူတယ်တာဗစ်ကီဒူလာကူနော်ပါရစ်တပ်အက်ဘောဆောတူဒီဗစ်မာရာဂေယစ်(9)ဘောဆောဘစ်လို၊(5)ဘောဆောဘုံလ်အက်စောင်မာလိုရူလက်ဓားပြဒေါ်ဝါးဒေါလာဂါယောခါလက်၊ဗစ်မာရာဂေယစ်တယ်လောက်ကပ်တပ်အက်ဘောဆောယာဗစ်ကီဒူလာထာမ့်နော ပိုက်ဗစ်ကူလပ်ယောမာဝါး၊ပြိုင်းတောင်ဖာရာဒါဝါး(9)ဘောဆောယာ၊ဆောလ်ရောဘုံလ်တယ်(5)ဘောဆောယာတပ်အက်ဘောဆောယာတယ်လိုက်ကီချူထာန့်နော်ပိုက်ဘုရားတကာယောမာတယ်ဇီနှိပ်နော်ပိုက်တာမာဒေါ်ဝါးဂိုရိုလ်တယ်လိုက်ဗစ်ဘော်ဂူကျီအုံးတူဝန်တယ်လိုက်ဇာကာဇိုပိုင်ကီနီဂျီဂေယစ်တာဗစ်မာရာဂေယစ်တဲ့ကာလသောအေဂေနာအုံးဒုတ်ဒီလက်ဒင်ဂြပေါ်ဝါးတယ်(8/9)ဘောဆောလိုတာမာဒုတ်ပါလောဒင်ဂွဥအာတယ်လောက် ကပ်ဂေါလ်ရင်နောဘစ်၊ဘုံလ်လိုဗစ်ဘော်အေဂေနာအုံးရူလက်ဘိုလပြည့်ဖြူဒေါ်ဝါးဂေါလ်ရော်ကာဇာသောရူလက်တယ်ဂေါလ်ရုံတယ်အာဂျီနင့်ဇာယောရဲ့အာဂယ်မာလ်ရာဂိုက်ထူယစ်တယ်ဒါကျော်ကျော်နိုင်တယ်ဥဗူရစ်တိဒင်ဂွမာနုကျုံဂူရိဂျီလပ်ဂေါင်ဘော်ဂိုက်အက်ကွဘင်ငှီလပ်အက်ကွဘူဒူလပ်ဘင်ီှနော်ဇာဖင့်ဂေါ်ရားပေါ်ရဲ့ဥဗူရစ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကီဒူလာဂူရီဂျီဘော်အာီထာမ့်နော်ပိုက်ကူလက်ဂေါလ်ရော်တယ် အာဂယ်ခေတ်သောဂူရိထူယစ်တဲ့ချောဒေါ်မာလ်ဆပ်ဂြိုလ်၊ဒွာလ်၊ဘေဆာဂါ၊ဘုရားကျောင်းသောတာနီထူယစ်တဲ့ပန်းပွတ်လက်ရာ၊သော့ခလောက်၊ဘီရို၊ဂုံဇာဂျပ်ဇာကာအုံးဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဒီဂီဘာဓားပြအုံးအာလပ်လူဗစ်ပါရစ်ဖင့်ဂေါလ်ရော်ဥဒတ်တယ်ဆင်ငိုကာကျီနော်ဥညင်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်စပါးကျီဗူဂျူရစ်တိဘေဒါးဂူရိထူယစ်တယ်ယောဒီဂီဘားသီခေတ်သောကာလ်ဗာလ်ဂူလက်တယ်ဆွမ်းအုပ်တယ်(3)ပိဿအာသပ်ကြေထည်ရစ်ယော ဌာပနာဒီလက်၊ဘီဂျီလက်ယောအာသပ့်အားကူဘစ်တယ်ဘုရားကျောင်းသောဖူးလ်တာနီထူယစ်ယာဝန်အက်ဂေါလ်ရော်ယောနော်ထားဘော်မာနုကျော့အာရုပ်သောဖူးလ်တာနီနင်သီယာအုံးအီနားဂူရာပေါ်ဝိုင်းအုံးနော်ဒီဂီဘာတာရားမြေငူကျွန်းမာသပ်သီဒူလာနော်ထာဘော်ဘုရားကျောင်းသောဖူးလ်တာနီထူယစ်တဲ့ဗာ်လိုဂူချာထူယစ်ဆမ့်ဘီချီရူပုချင်အီဒူလာယာအုံးဘောလ်ဒေရီအုလ်တယ်ဂေါလ်သောအာသပ်တဲ့ဦးမောင်ဖြူကူဒေဂါးလော့…  16 total views,  1 views today

 16 total views,  1 views today

ကမ့်သောအာသပ်တဲ့ဘီရီအက်စောင်လက်ပါလောတဲ့ဒုတ်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရစ်ဂျီထူယစ်တယ်ကမ့်သောရူလောတယ်ဘီရီအက်စောင်ဟော်ဘော်ကူဒေဂါးယုံသီဘီရီဝါးကမ့်သောကီဒူလာလူမီလ်၊ကောဒိန်၊ကီဒူလာရုလော၊ကီဒူလာမာမာလာ၊ကီလာဂတ်ဆမ့်မြောက်ဦးဆောလ်ဒိုင်းကျီဖာရာထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ကမ့်ညော်ဇာ ှညှမ့်ဖူဇာလူထူယစ်တဲ့ယာဝန်ကူဒေဂါးယုံဘီညာဆောဂေါ်ရဲ့ခါဇာလူူညင့်ဒေါ်မဲချေအက်စောင်ဇာငင်လော်တုံးဂေါ်လ်ဖီရီအာလ်ဖာဗူဂျူရစ်ကော်ဒါရော်၊ဂါဂေါလ်ရောဇာ၊အက်ဒေါ်ဘားထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ရော်ဒါဂျောင်ဒေါ်မဲချေတယ်ထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်နော်ဒါညင်ဂေါလ်ရော်ဘေရာလိုဇီပေါ်ဝိုင်းအာသပ်တယ်လိုက်ဘီဇူးဒိန်သောအန်တီဗာဇာလ်ဇက်တယ်သောဘောင်ဒူရော်စူနီလက်ဗာဇာလ်နော်ဇာညင် ဂေါလ်ရောဘေရာလိုဇီပေါ်ဝန်အာသပ်တယ်လိုက်ဘီဇူဒိန်လိုက်အန်တီဗာဇာလ်ဇာက်တယသောဘေင်ဒူရော်စူနီလက်ဗာဇာလ်နော်ဇာညင်ဂေါလ်ရောအာလ်ပေါ်ဝ်ုင်းရဲ့လူညင်ဂိုတ်တွားသောလူဘာလော်ဘောင်ဒူလာရိုက်လိုဖာရာလိုဘီချီဒူရော်နော(10/15)မိနစ်လောက်အုလ်ဖာရာသောဥအာသပ်တယ်လိုက်ဇီပေါ်ဝိုင်ရဲ့လူညင်ဂိုတ်တော်လူဘာလော်ဆမ့်ကူလောဇီပေါ်ဝန်းအက်စောင်နော့အီကုလ်ဥဒတ်တယ်ဒီစောင်ရဲ့တာမာဗစ်အာ သပ်တဲ့သီဒီဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်လိုက်ဘီညာ(6)ဂေါင်ဒါတူဒီ(10)ဂေါင်ဒါသောအက်ကာဇီရစ်ညင့်အားအက်ကာကျီမာရာရော်စူစူနာဇာက်တယ်လိုက်ဖာရာအာစောင်တဲ့ဘေရာအုံးဒေါ်ရင်ညင်မူရာဥဒီဒါလက်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းအက်ကမ့်ဖာရာသောစူမီနင်သပ့်ဆမ်တီဥယစ်တဲ့ဒေါ်မဲချေတယ်ဘေရာဝါးရဲ့လူဘာဂျီနင်တပ်နော်လူဘာမာရာရော်စူနီနင်သပ့်ပီဂျပ်လူဘာယစ်တယ်ဒီနော်(12)ဂေါင်ဒါသောဖာရာစူမီမာရာရော်ယောစူနာဇာပေါ်ဝါး တယ်ဂုံဇာအာသပ့်ဘေရာဝါးရဲ့လူဘာဒီနင်တ်တယ်အိမ်ထောင်စုစာရင်းမာဂီလပ်ဒီပိုက်လိုက်ဘူဂျီအာသပ်မာရီဂျောင်လိုက်ဘီရီရဲ့ဂိုတ်တော်လူဘာသိဘီလီဒါကာလော်ဖာရာမာနုကျုံထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ဒါညင်ဘေရာ(20)စောင်ယောအန်တီနော်ဒါညင်လူဘာလော်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်ကူရီထူယစ်တဲ့ဂိုတ်တွားသော(3)စောင်နပ်လူဗစ်အာသပ်တဲ့ကာလသောတပ်မတော်အုံးဂေါလ်ရော်လူဗစ်အာသပ်တဲ့မာနုကျုံနယ်လော်သိဘီလီဒါ ဂါလက်ဒေါ်ရာယောရဲ့နယ်လီအာလက်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောဂေါလ်ော်ဥဒီဒွာရုံလာဒီမာရီသေတ္တာခူလီကီမာလ်တော်ဂါလက်ထာမ့်နော်ပိုက်ကီချူမာလ်နော်ထားကူယောရဲ့လာမီအာလ်အန်တီလိုဦးလေးလိုနယ်လီအာလ်အားမာနုကျားထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ဒါလက်ကျော့လိုက်ထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ဒါလက်တယ်မော်နော်ဒေါ်ရင်ညမ်ပေါ်ဝါးရဲ့ဗစ်လူထူညင်အာမာနုနာဂျပ်နဲ့ဖူဇာလူယောရဲ့ဂိုတ်တွားသိဂေလက်အန်တိတယ်နယ်လီအာ ဘီလီဘေရာရဲ့ဒါဂါလော်တုမိAAနဲ့အာမိAAနော့ကျောက်လိုက်လူဘာလာတယ်ဆရာနေ်မစ်ယောကာနီယောရဲ့ဆာလာမ်ဂူလက်အမီတယ်ဆရာဒေါ်ဝါးရဲ့ဒေါ်ရင်ညင်လူဗာစ်အာသိတယ်ဘစ်ယောနော်ခါးလ်သီလောက်ကပ်ဒင်နော်ဂူဒင်ဒီယင်ဆောမူကျောရစ်တနခူးဆမ်သော(12)ဂေါင်ဒါမာန့်ရိုလ်ဂေါ်ဘူဂျားဒီထူလက်ဂိုတ်တော်တုံးနယ်လီအာလ်တယ်ဦးလေးရဲ့ဒါဂါစ်နီနင်ဖာရာဘာရစ်တိတန်ခူးဆမ်ဂေါ်ရောင်သောဒေါ်မဲချေဘေရာလိုဖာရာသောဘေ ရာအုံးရဲ့ဘူဂါးဒီထူလက်ဘီရီဝါးနိရစ်ဂိုက်ဂေါ်တော်လပ်ထူညင်ဖူဇားလူလက်ဖူဇားလူဂျောင်တယ်ကာလသောဘောင်ဒူရော်ရဲ့ဒေါ်ရင်ညှမ့်မာရာဂေယစ်တဲ့ဘူရာဘီရီအက်စောင်လိုက်ကင်ဂူရိအာစောင်တဲ့မာနု၊ထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်ဒါလက်တယ်မာနု၊လူဗစ်အာစောင်တဲ့မာနု၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယောအာလ်သီဇာကာသောကီဇူးဒီရုလားတယ်ဒေါ်ရင်ညင့်ဘောင်ဒူလာရိုက်အောတယ်နော်စူနော်တယ်နဲ့စူနီဒတ်လိုက်လူဗစ်အာသိတယ်AA ဒေါ်ဝါးဒါလက်တယ်နော်ဒီဂီလာတယ်နဲ့နော်ဒီဂီလောင်အန်တီတုံးဇူတာအုံကူဒီအာဇာလ်အနတီဘေရာဝါးရဲ့နီလက်(3/4)စောင်ရဲ့ဖာရာရစ်ပက်ဒီနင်ဒါဂိုက်အာနီလက်ပုလ်ရောကာဇာမာနု(9/10)စောင်လက်ပါယောရဲ့အန်တီမော်ဆမ်တီအုလ်ဥက္ကဌဝါးယောထာဥရော်ကျောင်းဂေါလ်မာနုကျုံ့ယော၊ကင်ဂူရိအာစောင်တယ်ဒေါ်ဝါးယောဖာရာအနောက်ဘက်စံသာကျော်ဂေါလ်အနောက်ဘက်သောဖာရာမာနုကျုံဒေါ်လာဥအာသပ်တဲ့ဆမ့်ကူဒေဂါးလော စစ်ဆေးရေးလိုဖာရာသောကင်းလှည့်ဂူရိပိုက်လီဂီထူယစ်တဲ့ဇီနွိပ်ပါဒါရဲ့လက်ပါညင်သီဇီနွိပ်သောနင်လီဂီထူယစ်တဲ့မာနု(19)စောင်၊ဖာရာလူမိအာစောင်တဲ့အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်း၊မေလပို့လ်အာလက်တယ်မာနုကျုံရဲ့ဒူရီနီလောဘီလီဒေါ်မဲချေကူဒေဂါးလောဒူရီလက်သောတာဘေရာဝါးနော်ဂေလပ်ယောအေဂေနာဇီဂေယောင်းဘီရီအုံးရဲ့ဂိုက်ကျော်တော်လပ်ထူလက်ဘေရာဝါးနီရဲ့ဆာလုံခွာယောရဲ့ဂေါ်ရောင်သောထူလက်ဖာရာမာနုရဲ့ နင်ဒါဂါယောရဲ့မာဒါလက်အီယာဝါးနော့အာဥညှာဖာရာမာနုအာသပ်နဲ့ဂေါလ်ဂူချာညာ(3/4)စောင်အာသပ်၊ယောချောင်းဖာရာတုံးဇိုဝန်ဘီရီမာဂီညာအက်ဒီစောင်အာသပ်ဗျာကုံဥညဖာရာတုံး(8)စောင်အာသပ်အန်တီတယ်ထာမ်နော်ပိုက်(8)စောင်ရဲ့နင်လီဂီလက်သာထွန်းစံကော်ဂျပ်ဖာရာမာနုတယ်ဂေါင်နာဂျပ်လိုက်ဖက်လိုကင်းရာဂါးပိုက်ဇီနှိပ်လက်ပါလက်ဖော်လာနာဘီလီ လီဂီထူယစ်ဆမ်AAဇီနှိပ်၊AAဖာရာဘီလီဇီနှိပ်သောလီဂီခူယစ်တဲ့ မာနုကျုံရဲ့ဒါဂါလော်မာနု(35)စောင်အုလ်(35)စောင်သောဒေါ်ရင်ညမ့်ဒါလက်တယ်အက်ဘက်အန်တီဒေါ်ဝါးဖာရာတုံး(19)စောင်၊ဥညာဖာရာတုံး(8)စောင်ဗျာကုံး(27)စောင်ဒူရီနီလက်အန်တီဒေါ်ဝါးဖာရာတုံး(2)စောင်၊ဥညာဖာရာတုံးအက်စောင်မာရာဂေလ်ဇိုဝန်ဘေရာအုံဂရဲ့ဘာဏီနီလောဖာရာဒင်ဂွမာနု(4/5)စောင်ရဲ့ပီဂျပ်တိအာဂျားနော်ဒယ်တာရားတုံးဒိုက်နော်ထားလပ်ဖီရီအီရီဂျီဘောင်သီပေါ်ဝိုင်းအုံးဂေါင်မာနု(10)ကေ လက်ဥဒတ်တယ်ပေါ်ဝိုင်းအက်စောင်ဇီဂေလ်အီနားဝိုင်းဝိုင်းရဲ့ဖီရီအီရီဂျီလက်ဒီဂရီဆက်ကန့်ယီးယားအက်စောင်ယောဇီးဂေလ်အန်တီတုံးဇေအောပေါ်ဝန်းအက်စောင်၊ဇာမာစ်အက်စောင်ဘာဇီဂေလ်တာရားရဲ့အီရီနော်ဒဲ့အန်တီဒေါ်ဝါးရဲ့အက်ဒိန်ထူလော်ဒေါ်ရစ်အာသပ်တယ်သောဆီရာဥဗူရစ်တိဖလိုင်းဝန်း(6)ပါက်ဥရီလော်ဘောင်ဒူမာရီဘော်နပ်ဒေါ်ရာစ်ဖလိုင်းဂေယစ်တဲ့(5)ဂေါင်ဒါအုလ်အက်ဒိန်ဘူဂျီးထာပူလက် အီဖာရာသောထာယောရဲ့နော်ပါဘော်သီဒိန်နာဒူရီလက်တယ်သောပေါ်ဝိုင်း(3)စောင်မာရာဇာညင်(10)ကေလက်ပေါ်ဝိုင်းဖီရီအားလပ်ယောအားမာနုကျုံဒေါ်ရင်ခါးလ်အာသပ့်ဒေါ်မဲချေဒေါ်ဝါးအာစောင်တဲ့လက္ကာဖာရာတုံးမာလ်တာလ်နော်အာနီနင်မာဗစ်အာသပ်တဲ့ဘောင်ဒြတ်ဖာရာလူမီလက်သီဖာရာလူမီနင်ဒေရီနော်ဥဂျပ်ဒါပူလက်အန်တီတယ်တာမာဗစ်အာသပ်တဲ့ဘောင်ဒွတ်ဖာရာလူမီနင်(2)ဒိန်ထာညင်ဘောင်ဒွတ်ယောဘင်ငါဂေလ် အန်တီဒေါ်ဝါးကာကျီးမာနုကျံူတိမ်ညို၊ပီပင်ရင်းသောသီဘီဂျီရစ်ပြင်ဥလွင်သောကလက်ဥဒီအာသပ်တဲ့ပေါ်ဝိုင်ရစ်ယောတီငါဘာရာဂျားပေါ်ရဲ့အီနားယော(9)ကေလက်၊(5)ကေလက်၊ဂူရာအက်စောင်တီငါထာကျောသပ်၊နော်ထာကျောသပ့်ဘစ်ပက်ဂါပူရိဘော်လက္ကာဖာရာမာနုကျုံကာဇာသောတိမ်ညို၊ပီပင်ရင်းကမ့်သောထာလပ်ယောအန်တီဒေါ်ဝါးတယ်မြောက်ဦးဆောလ်ဒိုင်းကျီဖာရာသောလူမီအာစောင် အန်တီဒေါ်ဝါးဒါယောရဲ့သီတင်းကျွတ်ဆမ်သောယောလာရိုက်ဥယစ်ဂေါလ်ရင်နိယောဘေဒါး၊ဘင်ငှာဥအာသပ်အန်တီဒေါ်ဝါးဖာရာယောဇာနောအာယစ်ဥညာမာနုကျုံကား၊ထာလာ၊ပေလာပါလပ်ယောအန်တီဒေါ်ဝါးကီချုနော်ပါလောင်တာရားဒါလက်တယ်(2019)ဘောဆောဧပြီဆမ်ပီဂျပ်တိအီနားယောလာရိုက်ဥအာသပ့်မတ်ဆမ်သောလက္ကာဖာရာရဲ့အာဂုန်းဘာဇားဂျီနင်ဂေါလ်(200)ဆောအာနိ၊အီကုလ်လမ်ပူရာစ်ဂေလ်အီနားကမ့်သောအာသပ်တဲ့(41)ဘောဆောအုလ် တယ်ဒေါ်မဲချေတယ်တာရာဖာရာဇာအာယစ်ဂေါလ်ရင်အာသပ်နပ်ဘီလီကူနော်ပါရဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်းအီကုလ်လိုက်ကီဂေါ်ရားပူရိဘော်ကင်ယောနော်ထားဂါဖာရာဖီရီကင်ဂူရိခါးလ်အာယစ်အီနားဒေါ်ဝါးဖာရာဖီရီနော်ပါရစ်ဖာရာသောကူတာကာမာစ်နော်ထား၊ဆရာတော်ဝါးယောနော်ထားသီတင်းကျွတ်ဥညင်ဥယစ်တဲ့လာရိုက်ဇူးတိဘီချီဂူနားဥယစ်အန်တီဒေါ်ဝါးဖာရာဘောင်ဒူဇူးတိဂူရူ၊မို့လ်မာရာဂေယစ်ဘီလီဟော်ဘော်ပါလပ်ယောမာနုကျုံဆားနော် ဇာဖာရာသောမူလက်တယ်မာနုကျုံရဲ့မူဂူဇာယာဇာကာအုံးရဲ့ပုတုမာရီအာနီနင်ဂေါလ်ရော်တော်လပ်လူတယ်လိုက်ဖီရာနော်ဒီဂျောင်……………….  14 total views,  1 views today

 14 total views,  1 views today

စနဲကူရွာဘီဂျပ်တယ်ဒီဘုံ့လ်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တဲ့မာနုကျောနင်ဥဂျောသပ်၊ဒေသခါးလ်ဂျပ်မာလ်ဥဂျောသပ်၊အာဥညာယာဥဂျောသပ်နင်ထာမ်နော်ပိုက်ညင်ဒူယာဂူရိဒါဂယ်တယ်ယာဒီဂီဘားမောက်ဂေါဒါတ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောယောအီဒူလာအာသပ်တဲ့ယာအက်ကမ်ကူဒေဂါးယုံဆမ့်ဒပ်စနဲကူရွာကူလပ်ဥယာအီယာတယ်နော့ကျောက် ဖြူဆောလ်ရောတုံးနယ်လပ်တယ်စနဲ ဆောလ်ရောခါးလ်ဂျပ်သောတုံးစနဲကူရွာဘီလီဥအာယစ်တဲ့သီကူရွာဝန်းတယ်မောက်ဂေါမုန့်တီ၊မုန့်ဟင်းခါးဒူလာမာလ်ဒီနင်အားအက်ဒူလာကူရွာဂူရိထူယစ်တဲ့စနဲကူရွာကူလပ်ကာဇာနာပီရဲ့ဂေါ်ရောင်ပါနိဒီနင်ကူရွာကူရိပိုက်သောနာင်္ပပါနိ၊မစ်၊မိုရိုလ်ကေဇာ၊မိုရိုလ်ဂူရီ၊နုံ၊ဟင်းချို၊ခေါ်ရော်ပါနိဒီကူဇူရီဘာဒယ်ပီဒါးဖက်ဆားနဲ့ဂူလာနစ်လာဂတ်ဆမ်ဒီနင်ကူရွာဂေါ်ရဲ့စနဲကူရွာတယ်ဇာလ်ဥ လပ်သပ်ဂေါင်တယ်ဘီဂျာဥလပ်ဂေါင်ယာဥလပ်အရသာနစ်ဘီလီကော်တာလ်ဂေါင်ပါညှာရစ်ဒီဂျပ်၊ဂေါင်နော်ပါလပ်နော်ဒီဂျပ်ဘီလီစနဲကူရွာဘီဂျပ်တယ်မေထွးထွေးစုကူဒေဂါးလော့မထွေးထွေးစုတယ်(21)ဘောဆောဥလပ်ယောအီကင်မာန့်ဂူရိအာသပ်တာဗာဇာလ်ရင်တယ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောဗူဂျူရစ်နာရီစင်တော်လပ်ဒီနော်တူဒီဘီလာ(9)ဂေါင်ဒါမာန့်ဘီဂျပ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောအာလက်တယ်ကာလသောတာမာဇာနပ်တဲ့စနဲကူရွာ ဗာဇာလ်ခူလီလော်တယ်သောတုံးထာမ့်ပိုက်အာဂျီးဂျောင်းတယ်မာဝါးဗူရားဥအာယစ်တယ်လိုက်ဇီဝါးဂေါ်ရစ်တယ်မထွေးထွေးစုဒင်ဂြဘုံလ်တယ်ဂါဘာမန်ကင်ပါလောဥလပ်ယောအောဖိစ်နာဒါဒိန်ဥလပ်သပ်စူမီဂေါ်ရစ်တယ်မေထွးထွေးစုသပ်အဓိကဂေါ်ရစ်တယ်မုန့်ဟင်းခါးဇူလ်၊မုန့်တီဇူလ်ဒေစနဲကူရွာတယ်မုန့်တီဒူလာနော်ခါးလ်အက်ဘက်ခါးလ်ညင်အက်ဘက်ဇူလ်ဒီခါးလ်ပါရစ်အီကင်မာန့်တယ်မထွေးထွေးစုဂေါ်ဒါဥလပ်နော်ပါ ရစ်ပီဂျပ်တိစူမီဂူရိညာအာသပ်တယ်လိုက်ခါရစ်တယ်ဘီညားဥလပ်ဇူလ်ရာနပ်၊ပီဒါကူဇူရစ်၊မိုရိုလ်ကူဇူရစ်မာ၊ဗစ်ဘုံလ်အုံးစူမီဂူရိက်ပ်ဗာဇာလ်နယ်လီလပ်တပ်အဓိကကူရွာဂူရိဂျပ်တဲ့ဒင်ဂွဘုံလ်တယ်ပီဒါကာဒယ်ဇီမေဝါးအော့ဖီစ်လာမီလပ်ဗာဇာလ်ရော်အာယစ်တယ်ထာလာ၊ကားလာဂတ်တယ်ကင်မာန့်စူမီဂူရိဂ်ပ်ဂူရာကာလပ်(7)ကေလပ်(8)ကေလပ်တူဒီဘီဂျီဘီဂျီအာယစ်တယ်လိုက်မာမာလာနော်ထားသီကာလပ်အီကုလ်ဥဒယ်ပီဒါဘီဂျပ်ဂူရိ အာယစ်တဲ့တပ်ကင်ပါလောတယ်လောက်ကပ်ဂါဂါဂူရိအာယစ်တယ်အီကုလ်(9)ကေလပ်သောနယ်လီလော်ဗာဇာလ်ဘီဂျီညှာနစ်ဂျပ်လိုက်တာမာသောဗူရားအုလ်အီကုလ်နယ်လီနင်ကင်ဂူလောတာရားဘီဂျီလက်တယ်ကာလသောကျောက်ဖြူဆောလ်ရောဘီဂျီညာနစ်ဂျပ်လိုက်ဘီဂျာဂေါင်အီနားမုန့်တီဆိုင်၊စနဲကူရွာဆိုင်အာသပ်တယ်လိုက်ဘီဂျာဂေါင်နော့ကူလက်မုန့်တီဖက်လိုယော၊ခေါက်ဆွဲဖက်လိုယောပါရဲ့ဆမ်ယောမုန့်တီဒူလာဖက်ဆားလိုဂူလာလို သပ်ပေါ်ရောက်တယ်(2/3)ဇာတ်ဖက်ဆားဒင်ဂွယော၊ဂူရာယောအာသပ်ဆမ့်ယောကူရွာဂူရိခါးလ်ပါရစ်ဘီလီအော့ဖီစ်တုံးအာညင့်စူမီဘီဂ်ပ်တယ်မဇင်မာလှိုင်ကူလောမာဝါးအက်ဗာလ်၊ဇီဝါးအက်ဗာလ်ဘီဂျီအာယစ်တဲ့ကျောက်ဖြူဆောလ်ရော(8)ဘောဆောအုလ်ကျောက်ဖြူလိုစနဲလိုပေါ်ရောက်အက်ကမ့်အာသပ်စနဲဒေသသောဥလပ်စနဲကူရွာရဲ့ဗာဇာလ်ဂီရီဝါးလာဂတ်တယ်ယာဝန်ဒီဂျီညင်ခါးလ်ညာဒေါ်ဝါးသပ်ကူရွာဂေါ်ရစ်တဲ့ကျောက်ဖြူဆောလ်ရော ဥလပ်ဗာဇာလ်ရော်ဂီရီဆောဝါးကူရွာဂေါ်ရားပေါ်ရစ်တယ်အဓိကစနဲဝန်အာဂယ်ဥလပ်စနဲရဲ့ဂေါ်ရောင်ဂူရိနော်ပါရစ်မိုရိုလ်ရင်ညှားနာဂ်ပ်လိုက်ကာဇာနာပီလိုဂေါ်ရစ်တယ်ဘီဂျပ်စနဲကူရွာဘီလီဒါဂယ်ဂါဂါဂေါ်ရားနော်အားလပ်ဗာဇာလ်ဂီရီဆောရဲ့ဂေါ်ရားဒီပါရစ်ဂေါ်ဘာအားလပ်ယောဂူရိခါးလ်ဘာကျောက်ဖြူဆောလ်ရောဥလပ်ဗာဇာလ်ရော်ဂီရီဆောသပ်ကူရွာကူရိဂျားပေါ်ရစ်ဘီလီမဇင်မာလှိုင်ကူဒေဂါးလောမောက်ဂေါဒါ့တ်တော် ဥလပ်ယောအီဟင်းဝါးဆောလ်ရင်နိသောအာကျာ၊ဘီဂျပ်တဲ့မုန့်ဖက်ရဲ့ကာလာ၊ဘီလာဘီဂျပ်တဲ့ယာရဲ့ဘီညားနော်လော်အီနားဂူရိအီနားခါးလ်ဂျပ်မုန့်တီဒူလာခါးလ်မုန့်ဖက်၊မုန့်နစ်ဘီဂျီညာယောအာသပတယ်လိုက်ဂါဂါဂေါ်ရားနော်ပေါ်ရစ်စနဲကူရွာရစ်အီဒူလာဂေါ်လပ်ဂေါင်ဘီလီကူလက်မုန့်တီ၊မုန့်ဟင်းခါးဒီဇာက်သပ်ဘီဂျပ်တယ်အာဂယ်ခေါက်ဆွဲယောအီနားမုန့်တီအဓိကအီကျောက်ဖြူဆောလ်ရောအာဥညာဆောလ်ရောဒူလာနော့ ဂျူရစ်ဘီဂျပ်သီဇာကာဝန်းတယ်ပို့လ်ဖီလပ်တဲ့ဇာကာတယ်လိုက်ဗာဇာလ်ရော်ခဂျာပေါ်ရဲ့ပို့လ်ပူလပ်သီဇာကာသောဘီဂျီနော်ပိုက်ဗာဇာလ်ရင်ကာဒါပေါ်ရစ်တယ်လိုက်ကင်အက်ကမ့်ဘတ်ဥအာသပ်ဘီညှာဆောဂေါရစ်တူဒီဂေါ်ရားပေါ်ရစ်ဟင်းရည်ရာနား၊မိုရိုလ်၊မိုရိုလ်ဂူရီဘာဒါပေါ်ရစ်(9/10)ဂေါင်ဒါဥလပ်အောအက်ဂေါင်ဒါအာနိဇီရစ်ညင်မုန့်တီဥလပ်ဂေါ်ရောတူဒီ၊ဟင်းရည်ယောဒီပေလာရာနိအာနပ်မိုရိုလ်ဘာဒယ်မုန့်ဟင်းခါး ရာနပ်တယ်လိုက်ဒေရီအောအာအက်ဇာကာသောဘီဂျာနော်အာယစ်သီဇာကာဝန်းဗုလ်မာနုထာမ့်ပိုက်ဂျပ်လိုက်အာမိတယ်စနဲတုံးအီဒီအားညင်ဘီဂျီတဲ့ယင်တယ်အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်တာရားဒူယာကာဇာတုံးအာညင်ဘီဂ်ပ်တယ်ဘီညားဥလပ်ဗာဏားပေါ်ရစ်ဘီလာဥလပ်ကာဒါပေါ်ရစ်အီဇာကာသောဗာဇာလ်ရော်ခူလီထူနော်ပါရစ်ပို့ယောဇာကာလိုက်အီဇာကာဝန်းပွိုင့်တယ်လိုက်အာဇာကာရစ်ဆာလပ်အာဇာမာနုဘီချီးပို့လ်ယောဇာကာသောဘီဂျာဒီထူယစ်တဲ့ချုပ် ကူရိယာအောအာဂယ်ဥလပ်ဘီဂျီနော်ပိုက်ခါးလ်ညာမာနုဘီချီလပ်ကာ်လော်ရစ်နော်ပါရဲ့ဒုတ်ဘီချီဥလပ်ယောပါရစ်ဖင့်ဘီဂျာပေါ်ရစ်အာကင်ဂူရိပိုက်ယောတီငါနော်ထားရန်ကုန်ငေါ်ယောဇာအာယစ်သီဒီဂေလပ်ယောဂေါ်ရော်မာနုကျုံလိုက်မော်ဆမ်တီနော်ဥဘောဘီလီမဇင်မာလှိုင်ကူဒေဂါးလော့……..  16 total views

 16 total views

မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာဂူချာယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုကျောက်ထွင်းဂူလိုစေတီဂေါဇမ်း

Arakan Yoma| အီနားဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမူရားဘီဂျီရစ်တုံးမူရားဒေဂါးဂျပ်ကူလပ်တောင်ညိုမူရားဝါးရဲ့ဒေဂါးဂျာပူရိဘော် (224)ပေအောဇောလ်ဥညင်း(1)မိုင်တုံးဘီချီဒီဂေါလ်သီမူရားဝါးရဲ့ဇိန်ဒီးဆားဂျောသပ့်ဒီဂေါလ်ဒီဂီဘားပေါက်တောဆောလ်အနောက်ဖက်(4)မိုင်ဒူရောဇာကာသောအာသပ်တဲ့တောင်ညိုမူရားတယ်အာဂယ်ဆိလ်လောဘေဆာဂါဒီနင်မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာသပ့်ဆိလ်လုံးကူရိနင်ဂူဂူရိသီဘီဂျီရစ်ဗုဒ္ဓဆင်တုတော်ဂူချာထူလောအီမူရားရဲ့နွားလားဥသပကူလပ်ဇိန်ဒိဆာဂျောသပ်မြင့်မိုရ်တောင်ရဲ့ဆာလင်နော်ဂေါ်ရဲ့မီယောတောင် ညို၊တူယောမြင့်မိုရ်ကျားကူလပ်ဒူယာတယ်တောင်လိုမြောက်လိုလက်ပင်တယ်မူရားကူလပ်ယောတောင်မြောက်သပ်အာသပ့်တယ်အီမူရားတယ်ဇိန်းဒိဆာဂျောသပ့်အလျားလိုက်ဒူလာဇူဒီနွားလားဥသပမူရားဘီလီဒါယ်ဖီလာမူရားဘီလီယောတောင်ညိုကျာင်းဂေါလ်ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တသီရီတဇကကူဒေဂါးလော့အာဟီစတိုရီသောမင်းဗာရာဇာဝါးဘင်္ဂါ(12)ဆောလ်ရဲ့ဇီနီနင်ပီဂျပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဂေလပ်ဇီရစ်ပါစ်ရသေ့တောင်ဆောလ်ဂူတောင်ဖာရာသော အာဂယ်တူဒီဂေါဇမ်းဂူချာထူယစ်ကူလက်သီပီဂျပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောသီဒူလာဂူချာပိုက်မော်အာသပ်တဲ့လိုက်အရပ်ဒေသသောတော်ရာလက်ရာဇာပေါ်ဝါးလောက်ကပ်ရူယစ်တဲ့တောင်ရင်းကျွန်းသောတောင်ညိုမူရားသောဆိလ်လောဘေဆာဂါရဲ့ကူရိနင်ဂေါဇမ်းဂူချာထောဘီလီကူဂေလောအီနားမာဒီပေ(40)အော်ဇောလ်ဇာကာသောဘေဒါ(42)ဘားဆင်တုတော်(50)ဆူအာသပ်ဘီဂျီရစ်အရှေ့ဖက်အောဇောလ်ဘေဒါ(2)ဘားရစ်သပ်မင်းဗာရာဇာဝါး ကော်ဒါးလိုဂူရိနင်အာဘေဒါအုံးလိုဆင်တုတော်အုံးစိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ဆောလိုဂူချာလောအဂင်္လိပ်အစိုးရအာလ်တယ်ကာလသောဂူချာလော်ဘီလီထာမ့်ပါလင့်စိတ္တလင်္ကာလက်သမား(500)ရခိုင်ရာဇဝင်ဒူလာအာဂယ်ဆိလ်လောယာအုံးနော်ဘင်ငတ်ဖင့်ပီဂျပ်အာပိုက်တယ်မာနုကျုံယေတောင်ရင်းကျွန်းသောဘာသာရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးသောဘာသာရေးပေါ်ရောက်ဥလပ်ဗျာကုံးပေါ်ရောက်ဥပိုက်ဆာယောရဲ့တောင်ညိုဂေါဇမ်းရဲ့ တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ်ဘော်ဇားလက်တယ်အေဒီ(1531)ဘောဆောရော(22)ဘောဆောရာဇာဥယစ်တဲ့မောက်ဂေါရာဇာမင်းဗာရာဇာတယ်တောင်ညိုဥညင်တောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်ကြိမ်ခွေမော်ဖာရာလိုနတ်တောင်ပြင်ဖာရာယောဂူသောဆင်တုတော်ဂူချာလော်ကူလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောမင်းဗာရာဇာလောက်ကပ်ဂူဘီဂျီထားလ်ယောတောင်ရင်းကျွန်းမာသပ့်တောင်ညိုဂူကူလပ်ဒင်ဂွတော်လပ်တူဒီဂူဝါးသီဒီသင်ငို(52)ဥဒါပေါ်ရစ်ဂူဝါ ဘူဂျူရစ်ဘာရစ်ကူလက်မာနုအာရုပ်၊ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွား၊နဂါးအာရုပ်ေ၊ဒေါင်း၊ခြေင်္သ့အာရုပ်လိုထုတ်တန်းပုံ၊ပန်းကွက်ပုံယောဒီဂီဘာအက်ကမ်တယ်ဘေဆာဂါမာသပ့်ဂူချာထူယစ်တဲ့ပလ္လင်သောဆိလ်ဆင်တုတော်နော်တူလီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကျောက်ခေတ်လက်ရာလိုခေတ်တယ်လိုက်ဆိလ်ဂူဒီနင်ပလ္လင်ဂူချာယစ်ဥဗူရစ်တဇာပလာနက္ခတ်၊မုဒ်ယော၊ဂေါဇမ်းယောဆိလ်လိုဂူချာယစ်ပလ္လင်၊ပြသဒ်ဗျာကုံ ဂူချာထူယစ်တဲ့ဆိလ်ဘေဆာဂါနော်ဂူကျစ်မူရားတော်လပ်တောင်ညိုဖာရာအာသပ်ဥဗူးရစ်မင်းဗာရာဇာနော်ဥကျစ်တာဗာမင်းဗာမင်းစောမွန်တယ်စေတီတည်ဂူရိထူလော်တောင်ညိုမူရားအရှေ့မြောက်ဖက်သောပါးကျိတ်တော်စေတီတယ်ဟီစတိုရီထာညင်ဂေါဇမ်းညစ်ဓညဝတီသောအာလ်တယ်သောမဟာမုနီဓာတ်တော်စေတီ(248)ဆူရဲ့ဗျာဒိတ်ဝင်စေတီအက်ဆူသောအုလ်တောင်ညိုမူရားသောစေတီကူလပ်(9)ဆူအာသပ်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်တောင်ညို မူရားမာသပ်ဂိုက်ဗစ်သောနယ်လီအာသပ်”နံစိမ်နံယော၊ရွက်နံယော”နံစိမ်းဂိုက်ဒီဂီလပ်ယောရွက်နဂိုက်ဒေဂါးနိုက်မြေပုံဆောလ်ရောမာနုအက်စောင်ဒါဘိုက်တော်ဂါလော်ညာဏစက္ကေကျာင်းသောလူမိလ်သိဆရာတော်ဝါးဆာလောတယ်လောက်ကပ်ကျမ်းသောသဝင်ချောင်းရဲ့ချောင်းဇုံချောင်ဘီလီအာလ်သဝင်ချောင်းဖာရာကာဇာသောချောင်းဇုံချောင်းအာသပ်ချောင်းဇုံချောင်းမြောက်ဖက်သောတောင်ညိုမူရားအာသပ် တောင်ညိုမူရားတော်လပ်ပုလ်အက်ကွအာသပ်ပုလ်ဥဗူးရစ်ကျောက်မီးတွင်းအာသပ်ကျောက်မီးတွင်းကာဇာရွက်နီဂိုက်အာသပ်အာလ်ဆရာတော်တယ်အာဂယ်ဂိုလ်အာသပ်အီနားနိုက်ခြင်္သေ့ယောနော်ထားမာနုအက်စောင်ဒေဂါဂျီနင်ကျောင်းဂေါလ်ရောဖီရီအာလ်ဆမ်ကော်နပ်တော်ဂါဂျပ်ဖူဇာလူညင်ဆရာတော်တော်ဂါဂျပ်ဘီလီဦးဇင်းကူလောသီဂိုက်ကျုံပါပိုက်ကူလပ်နတ်ဇီနပ်တယ်ဒါပိုက်လာဂတ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ရဲ့မြန်မာ ဘုရင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းလူမိလောတယ်လောက်ကပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တော်မာနုကျုံအိန္ဒိယဒါ့တ်တော်ဒါလက်ဘီလီကူလောသီပီဂျပ်ဒါ့တ်တင်နောဗြီတိသျှဇီနီလောတယ်ကာလသောမောက်ကာနိဂါဒါတ်တင်နော့ဖီရီအာလက်ဘီဂျီရစ်ရမ်းဗြဲမာနုအက်ဒေါ်ဘားတောင်ညိုဖာရာရူဘာဒယ်ပေါက်တောဆောလ်တောင်ညိုဖာရာမာနုကျုံရမ်းဗြဲကော်ဒါးကူလက်အဝကန်ဖာရာဒုံချောင်ကူလပ်တောင်ညိုချောင်းတောင်ညိုဖာရာစူမစ်တယ်ဂင်ဘီ လီကူယောင်းဂျော်ဘာအုံးမာလ်ပူဂျာဘီဂျီယောရစ်အက်စောင်ဘာဂီနီနင်တီငါနော်ဒီလောဆမ့်ရဲ့ဒါဗစ်ကူရီနင့်ဖာရာမာနုကျုံမာရာဇာညင်ဖာရာဝန်းကာဒါဂယ်ဥဖာရာအီဖာရာဇာညင်အာသပ်တဲ့မာနုကျုံဒူယာကာဇာအောက်ရွာသောရူလက်သီဖာရာသောမာနုနောထာအီဖာရာသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီဦးဇင်းထာမ့်ပါစ်အီဖာရာကျွန်းရှင်မ၊တောင်ညိုရှင်မအာသပ်တောင်ညိုသောကောင်မာနုအာသပ်ဘီလီအာဂယ်ဒင်ဂွမာနုကျံူကူညင့်ထာမ့်ပါလာမ့် တောင်ညိုဂူရစ်အာမာနုကျုံဇာလ်ရုံကာဒီဂူဝန်းနီရဲ့ဂူချာလက်သီဂူဝါးသောအာဇာဂူရိပါရစ်ဖင့်ဆင်ငိုဂူချာယောရဲ့ကာဇာစေတီဝန်နိရဲ့ဂူချာလက်ဖာရာဒေသခံမာနုကျုံဒေါ်လာဥညင်ဘုရားဝေယျဝစ္စလစ်ဂေါပကအဖွဲ့ဘားညင့်လာဂတ်တယ်ယာ၊ပို့လ်ဖေလီအာလက်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တယ်တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်မာန့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းယောအာသပ်သောတောကျောင်းဂေါလ်ရုံဘင်ငှီဇာညင်သီဗုဒ္ဓဝင်ယာအုံးသဝင်ချောင်းဖာရာကျောင်းဂေါလ်ရော ဘာရာဂျီထူလက်ဘီလီဆရာတော်ဝါးကူဒေဂါးလောတောင်ညိုကူလပ်ဘော်ကျောင်ပုလ်လိုသမိုင်းဝင်ဇာကာ၊ဗုဒ္ဓဝင်ယောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းုံကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဇာညင့်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ရောအာသပ့်ဗုဒ္ဓဂေါဇမ်းညှပ်ဥယစ်တဲ့တူဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဥယစ်တယ်မာန့်ဂိုက်လိုဂူချာထူယစ်တယ်တောင်ညိုကူလပ်ဥအော်ဇောလ်နင်နော့စ်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းအုံးသဝင်ချောင်းသောအာသပ့်ဆာနိလူလပ်ထောဂျပ်ဇာကာနိုက် အပရိဟာနေယျတရား(7)ဇာလ်လိုအာဂယ်ဂေါဇမ်းဗုဒ္ဓဝင်ခန်းဥကျောသက်အာယာဥကျောသက်ဂါဇာကာသောကောင်တယ်သဝင်ချောင်းကျောင်းဂေါလ်ဘင်ငှီဂေလပ်ယောသဝင်ချောင်းဖာရာမာနုကျုံနော်ဂေါ်ရောင်ဆရာတော်ဝါးတယ်အီနားပရဝုဏ်သောတင်ဂေါ်နော်ထားဂျပ်လိုက်ပုလ်ရင်နီသောဂူရူ၊မိုလ်ကျုံပါနိခါးလ်ဂျပ်လစ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာသောဆောရက်ခါးလ်ညင်နော်အာဂျပ်ဖင့်သာသနာပိုင်ဇာကာအောဖင့်ဂေါ်ရားပူရိဘော်ကူ လက်ဦးဇင်းတယ်လာဂတ်ဘီလီနော်ကူဘောအလှူရှင်ကဏ္ဏဇူးဒီကီဂျာအာယစ်အီနားစေတီ(5)ဆူအာသပ်သာသနာပိုင်ဇာကာဥလပ်ယောအန္တရာယ်နော်အောပေါ်ရားသင်္ဃာအုံးယောအကုသိုလ်နော်အောဖင့်ဂေါ်ရာပူရိဘော်အီနားပုလ်ရောသောဂူရုအုံးပါနိခါးလ်ညင်မာနုကျုံယောဆောရက်ခါးလ်ယောရဲ့အာလပ်ဂေါဇမ်းညောဇာကာလိုနော်ခါရစ်ဘီလီဦးဇင်းကူလော …  15 total views,  1 views today

 15 total views,  1 views today

မောက်ဂဲလ်ခါးလ်ဂ်ပ်နာပီပါနိ

အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်ရာသီခါးလ်ဂျပ်မာလ်ခေါ်ရောဂူရိအာမ့်၊လိုရိုလ်၊မစ်လင်၊တေဒိုကူလပ်မာနုကျုံခါးလ်ဂျပ်မာလ်မောက်ဂေါဒေသသောဂူလာနာလာရဲ့အက်ဇာလ် လိုအက်ဇာလ်ပေါ်ရောက်အောဖင့်ခါးလ်မာနု ဘီချီခါစလ်ဂျပ်ကူလပ်နာပီပါနိမစ်၊မျှင်ကောင်လိုဂူရိထူယစ်တဲ့ မောဂေါနာပီသောနုံ၊ဟင်းချိုမှုန့်၊ရိုလ်၊မိုရိုလ်ဒီနင်ဂူချာထူယစ်တဲ့နာပီပါနိဘီလီဒါဂယ်နာကီပါနိရဲ့အာဂယ်ကူဇူရစ်နာပီဘီချီဥလပ်ပါနိဘီချီဒတ်နာပီကောင်ဥလပ်ပါနိအော့နာပီကူဇူရာဥလပ်သပ့်နုံ၊ဟင်းချိုမှုန့်၊ဒီနင်ရိုလ်၊မိုရိုလ်ဒတ်နာပီပါနိခါးလ်သောအာမ်၊ဘိုရိုလ်၊မစ်လင်၊တေဒိုးလိုခါးလ်ဘီလီမခင်ခင်စိုးကူလော့အီမာလ်ရဲ့ဗစ်၊ပို့လ်ပူလစ်ခါးလ်ဂျပ်နော့ဒိန်နော်သပ်နာဆာဒူလာခါးလ်ဘီရီ၊ဘေရာဗျ ကုံနဲ့မော်ဇာပါအက်ဒေါ်ဘားအာမ်ကောင်ပါဒူလာ၊မစ်လင်ကောင်ပါညာယောအာသပ့်တေဒိုကောင်ပါညာဒူလာဘိုရိုလ်ခါးလ်ညာယောအာသပ့်ကိုအောင်ကျော်ဆန်းတယ်နာပီပါနီရဲ့ဘိုရိုလ်လိုခါးလ်ကောင်ပါဖာရာတယ်ဘီချီနော်ခါးလ်ဆောလ်ရောဥလပ်ခါးလ်ဘိုရိုလ်ဥလပ်ဖက်ကာနီလိုစူနီ၊ရူပီအောဖီစ်၊အီကုလ်နာဒါဒိန်ဥလပ်ခါးလ်နာပီပါနိရဲ့ဘီရီအုံးဘီချီခါးလ်တပ်ယောကောင်ပါဖက်ကာနိလိုခါးလ်ဂျပ်လောက်ကပ်ယောတပ်ဂေါ် ရားပေါ်ရစ်တယ်ခေါရောရဲ့ဘယ်ရီအုံးကောင်ပါဒူလာနာပီပါနိဥလပ်ဘေရာအုံးယောကောင်ပါကိုအောင်ကျော်ဆန်းတယ်ပါရာဥလ်ဖာရာဒူ၊ဆောလ်ရောဥလပ်ဆောလ်ရောဒူလာစစ်တွေဆောလ်ရောတုံးဖာရာဇာလပ်ဆောလ်ရောဖက်ယော၊ဖာရာဖက်ကုံယောဘိုရိုလ်ရာသီဥလပ်ကီနီနင်ဂူရာကာလပ်(5/6)ကေလက်ဘောဆောရောယာအုံးကူညင်ခါးလ်ဂူရာကာလပ်ဥလပ်ဘိုရိုလ်အက်စောင်၊နုံအက်စောင်၊မိုရိုလ်အက်စောင်ဒီနင်ခါးလ်ဂျပ်ဂါဒေသသော ထားဂျပ်သောခါးလ်ဂျပ်မာလ်လုံးဥညာဒေသလူမိလ်လပ့်ခါးလ်ပါဘောနဲ့နာပီပါနိကူလပ်ဖက်လိုခါးလ်လပ်သပ်အရသာအာသပ်တယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့ဇော်ထွန်းဦးဥလပ်ရန်ကုန်လူမားကာလသောဂါဒေသသောဖက်ကာနိလိုခါးလ်လပ်ယောဂါဂါထားလောက်ကပ်သီဒူလာခါးလ်နောအောအီနားဥလပ်(7)မစ်ဒေရီဥယင်သီမာလ်လုံးခါးလ်အာယစ်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးလောနာပီပါနိတယ်ရန်ကုန်ဆောလ်ရောနော်ထားဇာငင်လော်ဘီဂျီဂျောင်တယ်ယာ အုံးငံပြာရည်လိုမိုရိုလ်ဂူရီလိုယာဘီဂျီဂျောင်နာပီပါနိတယ်နောခါးလ်အာဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဖက်ကာနိလိုခါးလ်ဂါဂါတယ်နော်ခါးလ်တပ်ရန်ကုန်လူမီလ်လော်တယ်အက်ဘောဆောတုံးဘီချီအုလ်လပ်ယော(2)ဗာလ်သပ်ခါးလ်ယစ်တယ်ရန်ကုန်ငေါ်ပီဂျပ်တိန်ခါးလ်နော်ဇာအီဒီဂူချာထူယစ်တယ်ငံပြာရည်ယာသပ်ခါးလ်ဂေယစ်တယ်နော်ခါးလ်ဂျပ်(6/7)မစ်ဒီရီအော့မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့ ဇော်ထွန်းဦးဇာကာသောဘိုရိုလ်၊အာမ်ဒေါ်ရစ်တယ်ရာသီဥလပ်ခါးလ်ဖက်နော်ထားလပ်နာပီကားရစ်ဂိုက်ကျော်ဥဗူးရစ်လူဇာယောရဲ့ခါးလ်ယစ်တဲ့ဂူရာကာလပ်ယာအုံးမော်နော်တူလီယောရဲ့ကူဒေဂါးလောအီနားရန်ကုန်ငေါ်အာသပ်တဲ့ဖက်ကာနီလိုသီဒူလာဂူရိခါးလ်တယ်နော်ဇာအာတော်ကာရီသပ်တပ်ဇာနပ်ဒူလာရာနိယောရဲ့ခါးလ်သောအာသပ်တဲ့ဖက်ကုန့်ယောဂူရိနော်ခါးလ်ဗစ်ခါးလ်လပ်ယောမောက်ဂေါဒူလာမိုရိုလ်၊ခေါ်ရော် ဘီချီဂူရီရာနပ်ဘီလီကုူလောနာပီပါနိကူလပ်တာမာဂေါ်ရစ်တဲ့ယာသပ်ကောင်ဘီလီဘူးသီးတောင်ဆော်ရောတုံးမစုမေထွေးတယ်အာဒေသသောလူမီနင်သောတောမာနုကျုံရဲ့ဂူချာညင်ခါလ်ဘာလော်ဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းသောမောက်တယ်အာစောင့်တောပါအာမားဒူလာနာပီနော်ခါးလ်ငံပြာရည်သပ်ခါးလ်ဂ်ပ်တပ်သီဒီလူမီလောက်ကပ်အာမားသီဒီအီဒူလာဂူရီခါးလ်ဂျပ်ယာဝန်ဂူရိဒေဂါးလောကောင်ယောပါအာမားသီဒီဒူလာနာပီရဲ့ကာဇာနော ခါးလ်ဂျပ်လိုက်မော်နော်ဆမ်တီနော်အော့ပီဂျပ်တယ်ခါးလ်ကေင်းပါမောက်ဂေါဒေသေသာနာပီပါနိရဲ့မာနုဘီချီခါးလ်လပ်ယောဘီဂျီညာတယ်နော်ထားအာမ်၊ဘိုရိုလ်၊မစ်လင်ငေါ်ရဲ့ဥညာဒေသဒူလာမိုရိုလ်ဂူရီ၊ငြံပာရည်၊ဆေးသကြားလိုဂူလီယောရဲ့ဘီဂျပ်အေဂေနာအုံး၊ဖက်ကုံအားလပ်အီဒူလာဂူရိနော်ခါးလ်ဘာလပ်မောက်ဂေါသောအီဒူလာခါးလ်နာမာလ်အာသပ်ဘီလီထာမ့်နော်ပါဘိုက်(50)ဘောဆောအုလ်တယ်အန်တီဒေါ်အုန်းသာ စိန်တယ်တပ်ဇော်ဝန်ဘီရီလောက်ကပ်တပ်ရူးယစ်တဲ့ပေါက်တောဆောလ်ပြိုင်းတောင်ဖာရာကာဇာမူရားဝန်းနိသောဂေလပ်ဖက်ကာနိလိုနာပီပါနိခါးလ်နာပီပါနိရဲ့မျှင်ကောင်နာပီလိုခါးလ်ကောင်တယ်နံနံဂိုက်ဒီလပ်ဘီချီမော်ဇာအော်တပ်ဇော်ဝန်ဘီရီလောက်ကပ်အက်ဒေါ်မား၊ကားအက်ကွလူဇာဒေါ်ဝါအက်ကမ့်၊ရိုလ်၊နံနံဂိုက်ယောနာပီပါနိကူလပ်ဟင်းချို၊နုံ၊မိုရိုလ်၊ရိုလ်၊နံနံဂိုက်ဒီလပ်ဘီချီမော်ဇာအာမ်ရဲ့ကာ ဒီနင်ပါနိဂါလာသောဒီခါလ်ဖက်(9/10)စောင်လိုခါးလ်ဥလပ်တော်ကာရီတော်ဂါနင်ဂေါလ်ရော်ဖီရီအာယစ်တဲ့ဂူရာယာအုံးကူဒေဂါးလောဂူရာကာလပ်အာမ်၊ဘိုရိုလ်နော်ကုလ်ခေါ်ရော်ဂူလာဥလပ်နာပီပါနိခါးလ်အန်တီဒေါ်အုန်းသာစိန်ဒေါ်ဝါးမှင်းခူးသီး၊သတွတ်သီး၊လက်ပွတ်သီး၊သတီသီးယောခါးလ်သတီသီးတယ်မာနုဘီချီနော်ဒီဂီဘာသီဂူလာအုံးယောနာပီပါနိခါးလ်ဘီလီကော်ဒိန်နော်ခါးလ်ပူရာညင်းဂုံးဂေလပ်ဂါကောင်နောထား ဘီလီဦးဦးသိန်းမောင်ကော်တဲ့(10)ခါးလ်လပ်အက်စောင်ပါစ်ကောင်နော်ထားဂူရာကာလပ်တပ်ကီချူနော်အောကာလဝမ်းယောရောဂါဘီလီစူနာဂေယစ်တယ်(50)ဘောဆောဥလက်တယ်ဦးဦးသိန်းမောင်လိုဒေါ်အုန်းသာစိန်ဒေါ်ဝါးဒီလုပ်မုဒ်တယ်(20)ဘောဆောရောနာပီပါနိလိုခေါ်ရော်တယ်ဘီချီခါးလ်ပါစ်လပ်ယော(30)ဘောဆောပီဂျပ်တိခါးလ်နော်ပါရဲ့ပင်ခဲလီခါးလ်ဂျပ်လိုက်တပ်ဂူရာကာလပ်မစ်လင်၊အာမ်ခါးလ်ညင်ဒါက် ခေါ်ရောအောဂျပ်လိုက်ဒေါ်ဝါလိုကာဒီနင်ဂီလပ်တယ်နို့စည်ဗူးဒီဗူးအာနိခါးလ်ပါရဲ့ဘိုရိုလ်ဥလပ်ဘီညားဆောဂေါရစ်ပေဒါစ်ညင်ခါးလ်(30)ဘောဆောပီဂျပ်ဥလပ်ခါးလ်နော်ပါရစ်အီနားဥလပ်အာမ်ကာမစ်ခါးလ်နော်ပါရစ်ဘီလီဦးဦးသိန်းမောင်ကူဒေဂါးလော(25)ဘောဆောဥတယ်ဇော်ထွန်းဦးတယ်ပင်ခါးလ်လပ်ယောခေါ်ရော်ခါးလ်ပါရစ်ရာသီသောာဘောတယ်ခေါ်ရော်ခါးလ်ဂျပ်မာနုကျုံအီဒူလာဂူရိဂေါလ်ရောလူမီလပ် မောက်ဂေါဓလေ့ရိုးရာဂူလာနာလာရဲ့နာပီပါနိဂူချာညင့်ခေါ်ဘီလီကြာအာယစ်……..  13 total views,  1 views today

 13 total views,  1 views today

နဂါးတောင်သောဘေရာအက်ဗာလ်…..

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဗာရာဂျီးထူယစ်တယ်အီဘောဆောဘီဇူသောအောဖီစ်တယ်(10)ဒိန်ဘောင်ဥလပ်ယောကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဒူလာWHOတုံးကူထူးယစ်​တဲ့Covid-19ဇူဒီဘာရစ်နော်နယ်လီနင့်ဂေါလ်ရောသပ်ထားလက်တယ်ဖာရကူလပ်ဆောလ်ရောဒူလာမာနုဘီချီနော်ထားဂေါလ်ရောထာညင့်ဘာဘောင်အက်ကမ့်စူ မီလ်အာလ်ဂါဒေသသောနော်လူမစ်တဲ့ဇာကာအက်ကမ့်သောမေရာဇာပိုက်​တပ်​တယ်​ဖက်​ကာနိရဲ့ဂါဇာပိုက်ဇာကာရဲ့ကူလက်တာရားယောဂေါလ်ရောနော်ထားညင့်ဇာအာယစ်တဲ့ဇာကာကူလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်စစ်တွေဆောလ်အက်ကာကျီးအာသပ်တဲ့မြေငူကျွန်းသောနဂါးမူရားသီမူရားဝါးတယ်ချိုင်ပြင်ဖာရာအ​နောက်​ဖက်​မူရားဥဗူရစ်​အာသပ်​တဲ့နယ်​လာလက်​တယ်​ကာလန်​ဒါ​သောရင်ငှာဂူရိလီဂီထူယစ်တဲ့အောဖီလ်နာဒါဒိန်ရဲ့လက်ပါလောဧပြီဆာမ်(11)ဒိန် နပ်ဖာရာဘေရာဇာပိုက်ဒါဆိုက်ဂူလက်​အာဂယ်​သဲခုံဖာရာတုံးယာတိုက်ဖာရာသောအာသပ်တဲ့ဖက်ကာနီရဲ့ဒါဂါလော်ဖက်(4)စောင်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စူရီနင်ယာတိုက်ဖာရာအားလက်၊ယာတိုက်ဖာရာတုံး(40)မိနစ်ဆာလာယောရဲ့ပြိုင်တောင်ဖာရာသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဂေလက်ယောကွန်ကရစ်၊ဆိလ်လေ်ဇာငင်တယ်နော့ဇာငင်ဒူလာလယ်ဇာဂါသောဂူရိထူယစ်​တဲ့ဖာရာဇာငင်​လုံးတယ်​သဲ၊ဂါစ်တယ်လိုက်လာမီယောရဲ့မေဇားပေါ်ရဲ့ဘာလူ ဇာငင်သော(15)မိနစ်ဇာညှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွတ်ဘေဒါးအုလ်တောလယ်ဖာရာသောကျွတ်ဘူဒူလီဂျီညာနာဂျပ်လိုက်ဖက်အက်စောင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဒါဂျီမာဒိုက်ယာတိုက်ဖာရာဝက်လျော့အာယောရဲ့ဂူရိနင့်နီနော်(2)ဂေါင်ဒါသောနယ်လီနင်(4)ဂေါင်ဒါသောတောလယ်ဖာရာသပ်အာလက်ဇာငင်ထာမ့်နော်ပိုက်ဂျပ်လိုက်လက်ပါဂျပ်မာနုရဲ့ဖူဇားလူညင့်ဇာငင်လော်ဆက်ဖီဆွဲ၊ပူတုမာရီနင့်(5)ဂေါင်ဒါတုံးဘီချီသောပြိုင်းတောင်ဖာ ရာလူမီလ်လက်ဖာရာဒေသခံဖက်ကာနိတယ်လီဖုန်းမာရီနင့်ကူလက်ရိုက်ဥတယ်လိုက်ဂုံဇာယောရဲ့အာအက်ဒိန်နာဘီညားဆောဂေါရစ်နဂါးမူရာဂေလက်တယ်မူရားလူမီလ်လပ်ခါးလ်ပိုက်ဖက်ဂေါ်မာအုံးဂူရိဂျီလက်ဇာပိုက်ကာဇူးလာဇာငင်ဒေဂါးဂျီညားနာဂေလိုက်မာမာလာအက်ကာအာသပ့်ဒေသခံဖက်ဒီစောင်ထားလပ်ယောဘီရီယောဥအာသပ်အက်ဗာလ်ယောနော်လူမစ်တာရားလိုက်ဇာငင်ဒေဂါဂျိန့်ညားအက်စောင်လာဂတ်(16)ဘောဆောအာသပ်တဲ့ဒေသခံ မာနုအက်စောင်ပါလက်ဘီညာ(8)ဂေါင်ဒါသောပြိုင်းတောင်ဖာရာတုံးချိုင်ပြင်ဖာရာအနောက်ဖက်မူရားဇာငင်လော်နော်လူမိဂျပ်မာန့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုဇိုက်ပါစ်လပ်ယောဆိုင်ကယ်စူရီပိုက်ဒေါ်ရိုက်အာသပ်တယ်လိုက်အာဒီဇာပိုင်ရင်ဒါဆိုက်ဂူရိဗာဒယ်မော်ဇာအုံးဗိုက်ဂူရိနင့်ဒေသခံမာနုကျုံအက်ဂေါင်ဒါဇာနော်ပေါ်ရစ်တယ်​နဂါးမူရားဥဗူရစ်​တာရား(2}​ဂေါင်​ဒါအာနိဇာပူရိလက်​ဇူဒါကီနီ၊ပါနီခါလ်ဂေ ယောင်တယ်(10)ဂေါင်ဒါသောလူမိလ်နင်ဖာရာတုံးဇာငင်ဒေဂါးဂျိန်ညာဝါးပါနီပုလ်ကာဇာသောဗာရားဂျီနင့်ကော်လာဂိုက်ကာဒီညာ၊ပါနီအာနိန်​ညာဂါကင်​မာန်​့ဂါဂူရိနင်​အာနိလက်​တယ်​မာလ်​လုံးရစ်ရာနီနင့်ခါးလ်ဘိုက်ဒီနော်(1)ဂေါင်ဒါသောဇာငင်ဒေဂါးဂျိန်ညာဝါးအာအက်ဂေါင်ဒါအာဒက်ဥလပ်နဂါးဂါစ်ရဲ့ဒေဂါးဂျိန်ကော်လာပါဒါကာဒီအာဒါဂေါင်ဒါဂုံဇာလက်ဂေါ်ရောင်နောအောဖင့်အက်ဒီဂေါလ်ဆာလုံဥရိနင့်ဂါစ်အာသပ်တဲ့ ဇာဂါဂေလက်(20)မိနစ်ဘီလောင်အောဖင့်ဇာညင်ဥဇာရစ်ကျပ်ရော်စူနီနင်ဇာငင်ဒေဂါဂျိန်ညာတုံးဖူဇားလူညင့်အာဂယ်ဂါစ်တွားသောလူမိလ်လေင်တယ်သီဂါစ်တွားတယ်(6)ပေလောက်အာသပ်ဂူလ်ရင်တယ်ကူနော်ပါရစ်ဥဇူရစ်လပ်ယောဗျာကုံတယ်နောဆောမူကျောရစ်(2)ပေအာနိသပ်အက်စက္ကန့်သောအက်ဗာလ်အောဂျပ်ပေအာဒက်အက်ပေတုးဘီချီဥဒတ်တယ်ဆမ့်ဒေဂါးဇာသီဂစ်တွားရစ်ဆားယောရဲ့ပုတုမာရီလက်ဆက်ဖီတာနီနင့်မော်ခူ ဇီအော်ဂျပ်မာန်ားလက်အာဂါစ်တုံးဆာဂေလက်ယောအာဂယ်ဂါစ်တွားဒူလာနော်ဥဇူရစ်ဘော်ဂါစ်တုံးဒီနင်တာဒီအာသပ်တဲ့ဂါစ်ယောဒီဂီလောင်ပုလ်ဒူလာ(20)ပေအာသပ်​တဲ့ပုလ်​ပါနီမာလာဒူလာ(10)ပေေဇောလ်လိုဘေဒါဂူရာဂူရိမီးတောင်ဒူလာဂါစ်အက်ကွေယာဒီဂီလောင်ဒီနာလ်လော်ရစ်ဆလပ်ဗာစ်ချားဥလပ်ဘီချီဥဇူရစ်ဘီလီဒေသခံမာနုကျုံကူညင့်မိုက်ပါလောင်ဒီနာလ်လော်ရစ်ဆာလပ်ဗာစ်ချာလောက်ကပ်ဘော်ဘာလပ်မိုက်ပါ ရော်ဘော်ယာစူနာဇာ”ဘွင်းခနဲဘွင်းခနဲ”ဒေါ်ဂေါရစ်တဲ့ရော်စူနပ်ဘီလီ(60)ဘောဆောအုလ်တယ်ပြိုင်းတောင်ဒေသခံဦးအောင်မြတ်သာကူဒေဂါးလောအီပါနီဥဇူရစ်ဂျပ်ဂါစ်တွားတယ်ကောင်ကာလာသောကူနော်ပါရစ်အီနားအာစောင်တဲ့(60/70)ဘောဆောဥလက်တယ်ဒင်ဂွမာနုကျုံကာမစ်ထာမ့်နော်ပိုက်ဖာရာမာနုကျုံးကူလက်တယ်အီဂါစ်တုံအေဇာဂါနော်ထားအက်ဇာဂါနာဒါဂေလက်အာအက်ဇာဂါတိဥဒတ်အက်ဇာဂါမူလပ်အာအက်ဇာဂါဥဒတ်ဘီလီ ဦးအောင်မြတ်သာကူလောအီမူရားဝါးတယ်အာဂယ်(30)ဘောဆောရောအက်ဗာလ်ဖူဒီဂေယစ်ဒူမာနယ်လီနင်ဘောင်ဒူမာရစ်ဖင့်ရော်စူနီနင်မာဒီဝိုင်းလူရီနင်မူရားဥဗူရစ်တုံမူရားတော်လပ်လာမှီအာဂျောင်ဘီလီကူဒေဂါးလောအာဂယ်(30)ဘောဆောသောအက်ဗာလ်ဖူဂျပ်အက်မိုင်အာနိထားလပ်ယောဆလပ်ဒူမာဥဒတ်ပြောင်ဒူလာ”ဂျိမ်းခနဲဂျိမ်းခနဲစူနပ်နဂါးထိမ်ဂေါ်ရစ်တဲ့အီနားအက်ဗာလ်ယောနောအော့သိပ္ပံလိုကူလပ်မီးတောင်ဖူဂျပ် ယောတောမာနုကျုံတယ်နဂါးဝါးမူရားဥဂျပ်ဘီလီကော်မူရာကိုက်ကျုံကာဒီနင်ထူယောင်ပါစ်ဂေါပါနီနယ်လီပူရီအာသပ့်ဥရီနော်ပါရစ်နော်ရောင်တယ်လိုက်တော်လပ်တယ်နော်ရောင်ဥဗူရစ်ဒေါ်ရောအုလ်လပ်ဒါမေနာမာန့်ဘူရစ်တပ်ဒယ်ဥရီနော်သစ်ဘီလီဦးလေးကူဒေဂါးလောမီးတောင်ကူလပ်တော်လပ်တုံးပါနီနယ်လပ်တယ်မူရားဘီလီဇီနှိပ်သောလက်ပါလောင်နယ်လပ်တယ်ပါနီဝိုင်ဘီချီဂေါ်ရောင်ဘီလီကူလက်ဒါ့တ်တင် နောပုပ္ပားတောင်ဒူလာမီးသေမူရားဘီလီကူနော်ပါရစ်ပါနီနယ်လီလပ်သီမူရားဝါးရဲ့မီတောင်မြုံဘီလီဒါဂယ်​my.m.wikipedia Orgဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာသောဒေဂိုက်ထူယစ်တောင်မြုံကူလပ်ယောဘီလီအော်ဇောလ်မူရားနောမာဒီဒူလာပုလ်ရောဒူလာဥအာသပ်တယ်မီးတောင်ဒူလာအက်ကွသပ့်သီမူရားဝါး(20)ပေသပ်အောဇောလ်တယ်မူဝန်းဂူရာအော့ဒူနီယာဝိုင်းနောမီးတောင်ကူလပ်(400)ဆောအာနိသောတိန်ဖက်အက်ဖက်တယ်တိုက်ကြီးသောထာ ညင်ဥယာအုံးတယ်ကျွန်းသောအာသပ်​ဘီလီmy.m.wikipedia.Org​သောဒေဂိုက်ထူယစ်အီနားလက်ပါတယ်ကျွန်းစုအက်ကမ့်သောအာသပ်တြဲ့မန်မာနိုင်ငံသောပုပ္ပားတောင်တယ်မီးသေတောင်ဥညင့်မောက်ဂေါဒါတ်သောကျောက်ဖြူ၊ရမ်းဗြဲ၊မြေပုံသောအာသပ်တဲ့ဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရင်သောမီးတောင်တယ်တိန်ဘောဆောရောအက်ဗာလ်ဖူဒတ်ဘီလီမစ်ဆေ့သောဒီဂီလာမ့်အာဂယ်(2019)ဘောဆောရောပေါက်တောဆောလ်မြေငူ ကျွန်းအရှေ့ဖက်သောအာသပ်တဲ့ပိန္နဲချောင်းကျွန်း၊ဆင်တက်မော်ဖာရာကာဇာဖာရာအက်ကမ့်သောလက်ပါလက်ဘီလီဖာရာမာနုကျုံကူလက်ပေါက်တောဆောလ်မြေငူကျွန်းချိုင်ပြင်ဖာရာအနောက်ဖက်တောင်တန်းသောအာသပ်တဲ့အီမူရားဝါးရဲ့ဒေသခံဒေါ်ဝါးနဂါးမူရားဘီလီဒါဂယ်သီဇာကာဇာပိုက်ကူလပ်နဂါး(နော်လပ်)နဂါးမူရားဇာပိုက်နဂါးဆာလာမ့်ဂေါ်ရားဇာပိုက်ကော်အာဂယ်(30)ဘောဆောသောအက်ဗာလ်ဖူဂျပ်ကော်ဂျပ်ဆမ့်နဂါးထိမ် ဂေါ်ရစ်ဘီလီဒါဂယ်အီယာဝန်းကီဒူလာအော်ပီဂျပ်ကီဥဘော်ဒေသဒေါ်ဝါးကီဒူလာဒေဂေါ့ဟောင်ဒူလာကာဒါမူရီဘော်ကော်ဂျပ်ယာဝန်းဒါတ်တော်ဒင်ဂွမာနုကျုံဂူရိဂျားပူရိဘော်ဂူရိဂျီဘော်ဆမ့်ယောမော်နော်ထားပူရိဘော်ဆမ့်ရဲ့လီဂီလုံ….  24 total views,  1 views today

 24 total views,  1 views today