ဂွက မြေယာနန့် အိမ်ရာနစ်နာသူတိကို လျော်ကြေးပီးလားဖို့

Arakan Yoma| ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်က မြေယာနန့် အိမ်ရာနစ်နာသူတိကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က နစ်နာကြေးပီးအပ်လားဖို့လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်ကနီ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နိမာ ထုတ်ပြန်ပါရေ။ ဂွ-မကျေးငူတံတားတည်ဆာက်ရာ တံတားချဉ်းကပ်လမ်းမာ မြေယာပါဝင်လားရေ ဦးပိုင် (၁၁) ခုက မြေယာနန့် သက်ဆိုင်သူ ၂၆ ဦးနန့် နီအိမ်အဆောက်အဦးပါဝင်လားရေ ၉ ဦးရို့ကို နစ်နာကြေးပီးလားဖို့ကို စီစစ်နီရေလို့ ပါရှိကေလေ့ […]

 54 total views

မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းသောဂူဏားဥဂျောင်တယ်ဒေသခံမာနုကျုံ့

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဘာရစ်ဂျီးထူယစ်တယ်မဒေးကျွန်းဘီလီစူနာဝန်းလိုကီဇာကာ၊ကီဒေသဘီလီထာမ့်နော်ပါလပ်ယောတရုတ်-မြန်မာရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ဇာကာဘီလီထာမ့်ပါဘားအီဒေသဝန်းတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ကျောက်ဖြူဆောလ် အာသပ်တယ်ဒါ့တ်တင်နောဥညာဒါ့တ်တုံးစူမစ်တယ်တီငါသောသဘာဝသယံဇာတရဲ့ဘီဂျီနင်တီငါဘီချီပါသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘီဂျီယောရဲ့ပါစ်တယ်တီငါအုံးယောကဏ္ဏအက်ကမ်စူမိလ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့လိုရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအာသပ်တဲ့ယာဝန်းလိုရေနံစိမ်းထောဂျပ်ပုလ်ယောရေနံဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကူလပ်မဒေးကျွန်းသောအာသပ်တယ်ဥညာဒါ့န်ဘာရာဂျပ်တဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတယ်မဒေးကျွန်း ဒေသသောကီဒူလာအာသပ်၊ဒေသမာနုကျုံဟောတုံးဂေါင်အောကော်ဂျပ်ယာဝန်းဇာယောရဲ့ဒေသခံဒေါ်ဝါးရဲ့ဖူဇားလူထူယစ်တယ်ဆမ့်ကူဒေဂါးယုံမဒေးကျွန်းစီမံကိန်းတယ်အာဂယ်အစိုးရတူဒီဥလပ်ယောအစိုးရဒီယာအုလ်လယ်ဇာကာဇူးတိမာမာလာ၊တီငါ၊ကင်ဂူဂေါင်းတယ်ဒေါ်ဝါးဂူရိနော်ပိုက်ကျော့တယ်ဆမ်းအီနားယောအာသပ်ကင်ကော်မီအာယစ်ယာဝန်းဒေသခံဒေါ်ဝါးကူဒေဂါးလက်(2019)ဘောဆောရောတူဒီဂေါ်ရစ်တဲ့မေဒးကျွန်းစီမံကိန်းတယ် ရေနံထောဂျပ်ပုလ်၊ပိုက်လိုင်းအုံးဂူချာညင်အုလ်(2017)ဘောဆောယောချိုင်းနားဒါ့တ်ရဲ့ကေရံဆီဒီပါရီလော်နောဒီဂျပ်ကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်၊ပိုက်လိုင်းဂူရိအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒါ့တ်၊အဖာရိကရဲ့ရေစူအနက်(27)မီတာလိုတန်ချိန်(3)လက်ဒီပါရစ်တယ်မေသင်္ဘောမဒေးကျွန်းသောစူမီပါရစ်ဖင့်အာဂယ်တူဒီဇာငင်လုံးဂူချာလက်တယ်သောဒေသခံအုံးဘီချီးဂူဏားဥလက်Arakan Yoma တုံးဇာညင်ဆာလော်တယ်သောဒေသခံဒေါ်ဝါးမော် ဂေါင်နောအောဂျပ်အဓိကဒီယင်းအာသပ်ဘီလီတာရားကူဒေဂါးညင့်ထာမ့်ပါလာမ့်အက်ကမ်တယ်လယ်ဇာကာအုံးကာဒါခါးလ်လက်၊အာအက်ကမ်တယ်ဓူယာနယ်လီမာစ်ဒူရီညာဒေါ်ဝါးမာမာလာဥလက်လယ်ဇာကာ ကာဒါဇာယာလိုကူလပ်ဒေသခံဒေါ်ဝါးပါဘောတဲ့ဂူဏားအုံးနော်ပါလက်သီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဇူဒီလယ်ဇာကာအုံးဂူရိနော်ပါရိဂျောင်သောအာသပ်လယ်ဇာကာ(1)ဧကေဂယစ်တယ်မဒေးကျွန်းကျောက်တန်းဖာရာတုံဦးမေင်မြင့်သိန်းတယ်တပ်ပါပိုက် (100)လက်တုံးဘီချီးသောအီနားပါလောတယ်(30)လက်တုံးဘီချီးသပ်ပါယစ်ဘီလီကူလောကီဒူလာကူလပ်ဂဏား(3)ဘောဆောလီဂီးထူယစ်တယ်ဗိုလ်ဝါးသော(5)ဘောဆောလီဂီထူယစ်(5)ဘောဆောယာပါလစ်(100)လက်တုံးဘီချီးပါဘော့အီနား(18)လက်ဒီဗာလ်ဒီလော(36)လက်(2012)ဘောဆောလယ်ဇာကာကီဏာဘီဂျာ(100)လက်အာသပ်ဂဏားဥယစ်တဲ့လယ်ဇာကာဧက 0ဒသမ87(0.87)အာမိပါဘောင်တယ်တီငါပမာဏ(100)လက်တုံးဘီချီအီနား(30)လက်တုံးဘီချီးသပ်ပါယီးတယ်အာမီပါ ပိုက်တီငါအုံးတာရားခါးလ်ထူယစ်တယ်ဟောတုံးဂဏားဥဘောင်ကျောက်တန်းဖာရာသောအာစောင့်တဲ့ဘိုသန်းသန်းဒေါ်ဝါးယောဦးမောင်မြင့်သိန်းဒူလာလယ်ဇာကာ ကာဒါနော်ဂေလပ်ယောလယ်ဇာက(2)ဧကတယ်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဇူးဒီမာနုအက်စောင်မာန့်သံဂူရာဂဲလ်တယ်လိုက်ကင်ဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်တာရားဒီလုပ်မုဒ်ဂယ်ဘီချီဒုတ်ဥအာသပ်ဂဏားတီငါ(20)လက်ပါလပ်ယောနော်ခါရစ်ဒေါ်သန်းသန်းဒေါ်ဝါးဇာကာတယ်ပိုက်လိုင် သောနော်ဂေလပ်ယောမူရာကာဇာကာကျီးဂေယစ်ပိုက်လိုင်းဇူးဒီလယ်ဇာကာအုံးသဲဂူရာဂေလိုက်ဂူရိခါးလ်နော်ပါရဲ့ဖောက်ဖဲဂိုက်၊ရှက်ဂိုက်ဥအာသပ်တဲ့ဇာက(2)ဧကအာနိဆာနီရပ်အာမားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုတင်မြတယ်ဂဏားဒီဘော်ကူလောအီနားပါလက်တယ်တီငါ(20)လက်ယာဒါလ်ဒီနင်ပူရားလောလယ်ဇာကာအုံးယောဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်ဒေသခံလယ်ဇာကာဥလပ်(900)လက်၊အာဆာရာဥလက်(700)လက်၊ဗုလ်ယောဇာကာဥလက်(500)လက်ဒီဘော် လစ်ဒေသခံမာနုရစ်ကူလက်တယ်အီနားဒေသခံမာနုကျုံးသပ်တုန်းသောနော်ပါလက်ကြားတိမာနုကျုံခါးလ်လက်ဘီလီကူလောအီကာလသောတာရားဒေသသောကုမ္ပဏီသောကင်ဂူရိအာသပ် CNPC ကုမ္ပဏီမာနုကျုံယောဒေသခံမာနုကျုံလိုက်လက်ပါယောကောင်ဂူဏားဒီဘော်မာမာလာရဲ့ဂေါင်အော်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော်တယ်အစိုးရယောဇာကာလူရီဂျောင်တယ်လိုက်အာဂယ်(20)မီတာယာတယ်ဦးမောင်ဘသိနားဇာကာမီဘာဘီစင်တယ်(20)မီတာသော(66)ကွက်အောဂျပ်ဇာကာရဲ့ကျောလိုက်လူထူယစ်တယ်လူလပ်တော်မားလိုက်ကီဥဘော်ဇာကာဝန်းထားဘော်တယ်သပ့်လယ်ဇာကာအုံးကူရိနင်ကုမ္ပဏီအုံးဘင်ငှာဂေလပ်ယောမာဒီဝန်ထာဘော်တယ်သပ်မော် လိုကော်ဒါးဘီချီဥလောင်တယ်အက်ဗာလ်နော့ဆန္ဒဒေဂိုစ်ပိုက်ကူညင်နော်ဂူယောကူညင်နော်ဂူလောင်းတယ်အာအက်ဗာလ်ဂူဏားတီငါဒီလောတယ်ယောအီဒူလာအာမီတယ်ကုမ္ပဏီတုံးတီငါဒီဂျောင်ဆမ့်မော်ဆမ်တီအောမော်ဂေါင်နော်အောဂျပ်ဆမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ်ဝါးကြားတိခါးလ်ဂျောင်၊မြေတိုင်းစာရေးအုံးအီတီငါတယ်အာမီပါပိုက်ယာဘီလီဦးမောင်မြင့်သိန်းကူဒေဂါးလော့အာမာစ်တော်ဂါညာဒေါ်ဝါးယော မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းဥညင်ဥညာဒါတ်တော်တုံးကေရံဆီတူလပ်တယ်မေသင်္ဘောအာလပ်မေသင်္ဘောအုံးစူမီပိုက်ဇာငင်ဂူရိထူယစ်တယ်လိုက်သီကာလသောမာစ်တော်ဂိုစ်နော်ပါစ်ဘီလီမေရိတေရိအုံးကူူယစ်ဒါဂိုစ်ညင်ဘီလာ(6)ဂေါင်ဒါးဥလပ်နယ်လီနော်အာအက်ဒိန်နာဇာလ်ဖဲ့လီညားအက်စောင်ရဲ့ဘာဂျာလက်မေသင်္ဘောရဲ့ဇာလ်ဖဲ့လီညားအုံးကီချုနော်ဂေါ်ရဲ့ဂါဇာလ်ဂါတူလာဇာဂ်ပ်ဒါဂါလပ်မာစ်ဂျာဘော်တာရာကူထူယစ်တယ်ဘီဘာ(6) ဂေါင်ဒါသောနော်နယ်လီနင်နော်ပါရစ်ဘောင်ဒူလိုမာရာတယ်နာစ်ဘီလီကျောက်တန်းဖာရာတုံးပါနိကင်ဂေါ်ရစ်တယ်မာနုအက်စောင်ကူဒေဂါးလောတာနင်နော်လီဂီပ်ိုက်ကူထူယစ်တယ်အီနားပါနိကင်ဂူရိညားဒေါ်ဝါးမေသင်္ဘောအာလ်လပ်ဇာလ်လုံ့တူလာပေါ်ရစ်နော်တူလီလပ်ပင်ကာသောဇီဂေလပ်ဖာဒီဇာသံဇစ်မြစ်ကဘော်ယာကူလပ်(ဇာဂျပ်ဇာငင်လော်ပါနိဂူလာ)ဇူးဒီဘီချီဂူဏားအောတာရားဇာလ်ဖဲ့လီဂျပ်ကာကျီး(41)ကွအာသပ်(39)ယောအာ သပ်အာလ်ယာ(41)တယ်ရင်ငှာသီဒီပါဇူးဒီဂူရိခါးလ်နော်ပါရစ်မာစ်ယောသီဇာငင်လန့်နောသပ်အာသပ်တယ်မေသင်္ဘောဇာငင်ယောစိမ့်ဒိသီဇာငင်သပ်ပါနိဂုလ်တယ်အာဇာငင်တယ်ဆောစ်ဘီလီပြိန်းဖာရာတုံးဦးမောင်မြင့်ခိုင်ကူဒေဂါးလောမစ်ဒူရိန်ညာဒေါ်ဝါးရေစူအနက်(27)မီတာလိုတန်ချိန်(3)လက်တူလီပါရစ်တယ်မေသင်္ဘောစူမစ်တယ်ဇာငင်လောသဘာဝသန္တာကျောက်တန်းအုံးကာဒါဇာဂျူဝါးနီလိုပါနိသောအာစောင်တဲ့မာစ်ကျုံ့ဒါ ဂျောင်ဘီလီဘာဘီလက်(15)ဘောဆောရောတူဒီသံဇစ်မြစ်သောဇာလ်ဖဲ့လီအာယစ်တဲ့ပြိန်းဖာရာမာနုကိုမောင်မောင်သန်းတယ်သံဇစ်မြစ်သောအာသိတယ်မာနု(3000)ရောသောမာနုအာဒါးတုံးဘီချီကင်ဂူရိခါးလ်အာသိအီနားဂူရိခါးလ်နော်ပါရဲ့ကေရံဆီတူလပ်တယ်မေသင်္ဘောကုံအာဇာဂေါ်ရစ်တယ်လိုက်တီရိတ်၊ဆာလိပ်အာနိဂုလ်ဘီလီကူပါရစ်မေသင်္ဘောအာလပ်ပါနိလော်ရစ်လိုက်မာစ်ကျုံဒေါ်ရာဂျပ်လိုက်အာဂယ်ဒူလာမစ်နော်ပိုက်တာရား အာဂျီနင်မစ်ကျုံဒေါ်ရစ်ညင်အီသံဇစ်မြစ်သောနော်အာဂျပ်ကူပါရစ်တာရားတယ်သုတေသနနော်ဂေါ်ရောင်းကူလက်အီဇူဒိဒေသခံမာနုကျော့လိုက်အက်ဒိန်လိုအက်ဒိန်ဒုတ်ဥအာယစ်ဆာနိရ်အစိုးရမာနုကျုံနောရစ်ယောကူဒေဂင့်တာရားယောကူနော်ပါရစ်အီစီမံကိန်းတယ်ဂါဒါ့တ်တင်၊ဥညာဒါ့တ်တော်လိုက်ဂေါင်ဥလပ်ယောတာရားလိုက်တယ်နော်ခါးရစ်မဒေးကျွန်းဒေသသောအီစီမံကိန်းဇူဒီကင်ကော်မီအာယစ်၊ခါးလ်ဏာဇူဒီဒုတ် ပါစ်အာယစ်အီဒေသမာနုကျံူအာအက်ဇာကာသောဇပူရီဘော်ဒူလာဥအာယစ်ဘီလီကိုမောင်မောင်သန်းကူလောအီစီမံကိန်းညင်နော်ဂူကျစ်(4)ဖာရာအာသိ၊မာနု(3000)ဘီချီးထာယီမဒေးကျွန်းဒေသရဲ့စင်ကာပူဒူလာအော်ဖင့်ဂူရိဂျီဘော်၊ဒေသမာနုကျုံရဏ စ်ဂေါင်ဂူရိဘော်၊ဒေသေဒါ်ဝါးရဲ့ကင်ဒီဘော်၊ဇာငင်၊ရေဂါ၊လျှပ်စစ်အာဂုန်၊အာဇာဂေါင်အော်ပေါ်ရားယောဂူရိဂျီဘော်ဘီလီဒေသခံမာနုကျုံကူဒေဂါးလက်အီစီမံကိန်းရဲ့အာမီ ဂေါင်နော်ဒီဂီစီမံကိန်းညင့်နော်ဂူဂျပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရစ်နောဆား၊ဒေသမာနုရစ်ယောကော်ဒါးနော်ကောမဒေးကျွန်းရဲ့ဥညာဒါ့တ်တော်မာနုကျံူဂေါင်ဒီဂီလပ်ယောဒေသမာနုကျုံဒုတ်လိုလက်ပါစ်အာသိအီစီမံကိန်းရဲ့ဥဒါ့တ်တုံးဂေါင်ဒီဂီလပ်အာမားဒေသသောဂေါင်နော်ဂျပ်စီမံကိန်းီဒီဂိတ်ဆာမ့်မောင်မောင်သန်းကူလောမဒေးကျွန်းကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်ရောဇာဂျပ်ကျောက်မော်ကြီးဟင်းငွားဇာငင် လုံးဂေါင်ဥလပ်ယောအက်ဖာရာလိုအက်ဖာရာအာဇဂေါ်ရစ်တယ်ဇာငင်လုံး၊ဘုတ်တော်ဂိုစ်တီအုံးယောအာဂယ်ဒူလာဖုန်းလိုင်းအုံးပါဂျပ်ဇာကာပါ၊နော်ပါဂျပ်သောနော်ပါဘာဇာတ်ဘီလီဂေယောင်းမာနုကျုံကူလက်ဒေသလိုက်mPTတာဝါဂူချာဂျီထူယစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဟောတုံးပူရားယစ်ထာမ့်နော်ပိုက်အာဂယ်ဇီဇာကာဥကျော့သပ်တယ်လီဖုန်းကုလ်ပါလပ်ယောပီဂျပ်တယ်တာရားဒေသသောနော်ပါရစ်ဒူလာဖာရာ(4)ရင်နောပါဂျပ်ဇာကာသောသပ့် တာရားကူထူယစ်ဒူလာဒေသခံဒေါ်ဝါးရဲ့စီမံကိန်းသောကင်ဒီထူယစ်တဲ့ယောကောင်ဖာရာသောဒီထူယစ်တဲ့ပါနိအုံးရင်ငှာဂူရိသံချေဥဒီအာသပ်လိုက်ဖာရာမာနုကျုံဒိန်ဂျာရစ်ဥဘော်ဒေါ်ရစ်ညင်နော်ခါးလ်ဘီလီကူလက်CNPCမာနုကျုံဒေသဒေါ်ဝါးရဲ့ကော်ဒါးဘီချီးကူယစ်အီစီမံကိန်းတယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတယ်လိုက်ဒေသမာနုကျုံဂေါင်ဥဘော်တယ်စီမံကိန်းအက်ကမ်ကူလက်တယ်အီနားဆားလပ်သီကုမ္ပဏီသောမာနု(50)စောင်ဂါဒေသ ဒေါ်ဝါးကင်ဂူရိပါလပ်ယောအားမာနုကျုံကင်ဂူရိနော်ပါစ်ဘီလီကိုမောင်မောင်သန်းကူဒေဂါးလောမဒေးကျွနးကေရံဆီထောဂျပ်ပုလ်လိုဖာရာဝါးနီလိုပေါ်ရောက်ဆမ့်ဦးမောင်မြင့်ခိုင်ကူလောတာရားသောဂူလက်တယ်ဇာငင်လုံးကျောက်ဖြူဆောလ်ရောကာမစ်နိုစ်အာဂုန်ယော(24)ဂေါင်ဒါဒိန်နပ်ရိုက်ဂျပ်ပါဒါဗိုက်ဂိုက်တီယောအာသပ့်ပါနိဆာဂတ်တယ်အိန်ဂျိန်(2)ဘားအာသပ်ယောတောပါနိရဲ့နော်လူညင်မန္တလေးတုံးအာ ဂျပ်ယာဝန်းဆောလ်ရောတူလာမ့်တယ်ဖာရာအားလပ်ဒီဂီဘာပါနိယောသံချေဥဒီအာသပ်ပါနိဂေါလ်ရောဒီထူယစ်တယ်ဒူဒေါလောက်ကြွီပြာအုံးရင်ငွာဥလပ်တာရားလိုအာမာလိုပေါ်ရောက်တာရားဇာငင်လုံသောအာဂုန်အာသပ်တယ်လိုက်စင်ကာပူဒူလာဥလပ်ယောအီဒီတယ်ဖာရာဒူလာဥအာသပ်ကူလက်………….. […]

 65 total views,  1 views today

ဂွဆောလ်သောလယ်ဇာကာလိုဂေါလ်ရော်ဘီရာကာဒါဂေယစ်တဲ့မာနုရဲ့တီငါဂူဏားဒီဘော်

Arakan Yoma| မောက်ဂေါဒါ့တ်ဂွဆောလ်ရောလယ်ဇာကာ၊ဂေါလ်ရော်ဘီရာကာဒါဂေယစ်တဲ့မာနုကျုံရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တုံးတီငါဒီဘော်ဘီလီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်တော်တုံးဇွန်မစ်(20)ဒိန်သောနယ်လာစ်ထူယစ်ဂွ- မဒေးငူရေဂါဂေါ်ရားသောဘာဇီးဂေလက်တယ်လယ်ဇာကာဦးပိုင်(11)ဝန်လိုလယ်ဇာကာ ဘာဇီးဂေယစ်တဲ့ မာနု(26) စောင်လိုဂေါလ်ရော်ဘီရာဂေယစ်တယ်(9)စောင်ရဲ့တီငါဗာယ် ဒီဘော်ဆမ့်လီဂီ အာသပ်ဘီလီအာလ်လပ် ယောတီငါပမာဏဟောတုံးဒီဘော်ယာဝန်းဒေဂိုစ်နော်ထောစ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုတယ်အီရေဂါဝါးဂေါ်ရစ်တယ်ဆမ်ဂွဆောလ်ရော်မာနုကျော့လိုက်ဂေါ်ဒါနော့ဒေသသောအာသပ်တဲ့မာနုလိုက်၊မောက် ဂေါဒါ့တ်တော်လိုက်ယောဂေါင်ဥဘော်တယ်စီမံကိန်းဥညင်ဂူဏားဂေယစ်တဲ့ဒေါ်ဝါးရဲ့ဥပေဒဥဗူရစ်တိဂေါ်ရစ်တယ်နော်ဘီလီသီဒိန်နားလက်ပါးလုပ်ပီးဥလက်တယ်သောကူဂေလက်ဝန်ကြီးချုပ် ကွသောဂွမဲဆန္ဒနယ်တုံးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးလိုမြို့နယ်၊ခရိုင်စီမံခန်းခွဲရေးကော်မတီမာနုဒေါ်ဝါးလိုစ်ဂွမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသောဒေသမာနုကျုံလိုလက်ပါလုပ်ပီးဥလက် နယ်လာစ်ထူယစ်တယ်ဆာမ့်နော့သီပို့လ်သောအာလက်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုလယ်ဇာကာအာသပ်တဲ့မာနုကျုံရဲ့ဘိတ်ဘီဂျီယော၊မြေသြဇာယောဒီလောဘီလီအာလ်……………  62 total views

 62 total views

မဒေးကျွန်းစီမံကိန်းနဲ့ ဒေသခံများရဲ့ အိပ်မက်

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း မဒေးကျွန်းလို့ ကြားမိလိုက်တာနဲ့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို မသိရင်တောင် တရုတ်-မြန်မာ ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း တည်ရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိထားပြီးသား ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဒေသဟာ ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာ တည်ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေထဲမှာ သဘာဝသယံဇာတတွေကို ထုတ်ရောင်းတဲ့ဝင်ငွေက အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သဘာဝဓာ တ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ ဝင်ငွေကလည်း […]

 65 total views

ဂွမှ မြေယာနှင့် အိမ်ရာနစ်နာသူများကို လျော်ကြေးပေးမည်

Arakan Yoma| ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်က မြေယာနှင့် အိမ်ရာနစ်နာသူတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က နစ်နာကြေးပေးအပ်သွားမယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ဂွ-မကျေးငူတံတားတည်ဆောက်ရာ တံတားချဉ်းကပ်လမ်းမှာ မြေယာပါဝင်သွားတဲ့ ဦးပိုင် (၁၁) ခုက မြေယာနဲ့ သက်ဆိုင်သူ ၂၆ ဦး၊ နေအိမ်အဆောက်အဦး ပါဝင်သွားသူ ၉ ဦးတို့ကို နစ်နာကြေးပေးဖို့အတွက် စိစစ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် […]

 71 total views

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအုံးစီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဂူရိဗိုက်လိုက်ANPဗဟိုဒေါ်ဝါးဆောလ်ရင်နိရဲ့ကူလက်……

ArakanYoma| ဘီလောင်နော်ဥဘော်တယ်မစ်က်ြသောဂူရိဗိုက်တယ်အထြေထြေရြေးကောက်ပြဲသောကိုယ်စားလှယ်လောင်စီစစ် ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဂူရိဗိုက်လိုက်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဗဟို ဒေါ်ဝါးကူလက်ဆောလ်ရင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်စီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်ဥဗိုက်ကူလက်ပါတီဝင်(5)စောင်လိုဂူရိနင်လီဂီထူယစ်တဲ့ကာဘောလ်ရင်ရဲ့ဇွန်မစ်(25)ဒိန်နပ်ပီဂျပ်ထာညင်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးခိုင်ပြည်စိုးဆိုင်မာရီနင်ဇွန်မစ်(12)ဒိန်နပ်နယ်လစ်ထူယစ်အီဒါ့တ်တင်သောဂူရိဘောတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ဖွဲ့ရဲ့(2020)ဘောဆောနိုဝင်ဘာဆမ့်နော်ဂူရိ ဘော်ဘီလီဟော်ဘောလ်နယ်လာစ်ထူလစ်ယောမောက်ဂေါဒါ့တ်၊ဝဒေသသောဥဘော်၊နော်ဥဘော်ဆမ့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ့ကော်မရှင်တုံးနယ်လာစ်နော်ထောစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအီနာအာဏာပိုက်ထာစ်ယစ်တဲ့ပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDပါတီဥယစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုလိုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်ဝါးယောဖီရီရွေးကောက်ခံဂူရိဘိုက်ထာမ်ပါလာမ့်ရခိုင်အ မျိုးသားပါတီALPတုံးဂူရိထူလာစ်ယောအာယာတယ်နော်ထာALPယော(2015)ဘောဆောပီဓျပ်တိဂူရိထူယစ်တယ်ရခိုင်ပါတီဥယောင်တယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ALPလိုရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီAFPဒေါ်ဝါးယောဥဘော်၊နော်ဥဘော်ကောဂျပ်ယာဝန်ထာမ်နော်ပိုက်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်……………………  55 total views,  1 views today

 55 total views,  1 views today

စစ်တွေက ပထမဦးဆုံး ပုဂ္ဂလိက ရေကူးကန်

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတစ်ခုဖြစ်ရေ ရခိုင်ပြည်နယ်စွာ မိုးကြီးရီလျှံစွာ၊ ရီကြီးစွာတိကို နှစ်တိုင်းခံစားရလေ့ရှိပါရေ။ ယင်းပိုင် အရေးပေါ် အခြေနိန််တိ ကြုံလာကေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တချို့အခြေခံအချက်ချေတိကို တတ်မြောက်ထားဖို့ အရေးကြီး ပါရေ။ ယင်းပိုင် တတ်မြောက်ထားသင့်ရေထဲမှာ ရီကူးပညာစွာလည်း ပါဝင်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက်ရှိ အနိန်အထားအရ ပြောရဖို့ဆိုကေ မြစ်ချောင်းနဲ့ ပင်လယ်တိ ပေါများသလောက် ရီကူးကန်တိဖွင့်လှစ်ပြီးကေ ရီကူးသင်တန်းပီးစွာတိ […]

 68 total views,  1 views today