ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျပန္လာတဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြႏွင့္ ကုလတုိ႔ စစ္တြမွာ ေတြ႔ဆုံ

Arakan Yoma | ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး အႀကီးအကဲအဖြဲ႔နဲ႔ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံက သံတမန္ ေတြပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔ဟာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကေန ေမာင္ေတာကို ျပန္ဝင္လာတဲ့ မူဆလင္ေတြကုိ စက္တင္ ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕က ျပည္နယ္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာမွာ ေခၚယူေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အဆိုပါ မူဆလင္ေတြထဲ အမ်ိဳးသား ၈ ဦးႏွင့္ […]

ပန္းရံဆရာမ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ပန္းရံအတတ္ပညာကုိ အမ်ိဳးသားတိကရာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီးေက လုပ္ငန္းခြင္တိမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိကတ္ၿပီးေက အမ်ိဳးသမီးတိကေတာ့ ေနာက္လိုက္အနီနဲ႔ သဲေျပာင္း၊ အုပ္ထမ္း၊ မဆလာေျပာင္းစတဲ့ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္တိကိုရာ လုပ္ကိုင္ကတ္ ပါေရ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္ေအာက္ျခီသိမ္းအလုပ္တိ မဟုတ္ဘဲ ပန္းရံအတတ္ပညာကို ကိုယ္တိုင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားပနာ ယင္းပညာနဲ႔ ဗ်ာလ္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳနီၿပီးေက အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ တန္းတူ ဦးစီးလုပ္ကိုင္နီေရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ရွိနီပါေရ။ သူ႔အေၾကာင္းကို […]

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က ျပန္ဝင္လာေရ မူဆလင္ဒုကၡသည္တိကို ကုလအဖြဲ႔နဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔တြိ႔ဆုံ

Arakan Yoma | ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးအႀကီးအကဲအဖြဲ႔နန္႔ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံက သံတမန္တိပါဝင္ေရအဖြဲ႔ေရ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကနီ ေမာင္ေတာကို ျပန္ဝင္လာေရ မူဆလင္တိကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္နိက စစ္ေတြၿမိဳ႕က ျပည္နယ္ အ စိုးရဧည့္ေဂဟာမွာ ေခၚယူတြိဆုံခပါေရ။ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေရ အဆိုပါ မူဆလင္တိအနက္ အမ်ိဳးသား ၈ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး႐ို႕ပါဝင္ပါေရ။ […]

ပန္းရံဆရာမ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း |စစ္ေတြ

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ပန္းရံအတတ္ပညာကုိေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြကသာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ေနာက္လိုက္အေနနဲ႔ သဲေျပာင္း၊ အုပ္ထမ္း၊ မဆလာေျပာင္းစတဲ့ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ေတြ မဟုတ္ဘဲ ပန္းရံအတတ္ပညာကို ကိုယ္တိုင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားကာ အဲဒီပညာနဲ႔ပဲ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေနၿပီး အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ရွိေနပါတယ္။ […]

ပန္းရံကင္ေဂၚရစ္တဲ့ေဒၚခင္ခင္ဝင္း

Htoo | Arakan Yoma အီေဟာ္ေဘာ္ရင္ကူလက္ရိုးမေရဒီယိုသတင္းေထာက္”ကိုထူး”ဒီေယာရဲ႕ပန္းရံကင္ေဂၚရစ္တ့ဲဘီရီဟိုင္းအက္ေစာင္ရဲ႕ကူေဒဂါးယံုေဘရာယစ္သပ္ေဂၚေရာင္းတ့ဲပန္းရံကင္ကူလပ္ဘီရီဟိုင္းဥလပ္ဖီဂ်ပ္တိန္သပ့္ေဂၚေရာင္တယ္သဲ၊အုတ္၊မဆလာဗြားေပၚရဲ႕ေမာက္ေဂါ့ဒါ့တ္စစ္ေတြေဆာလ္ေရာတုံတာေတာ္လပ္ တိန္ဂူရာပန္းရံဆရာေယာအာသပ္ဒီတန္းေညာ္မူဇင္းငတ္တိန္ေယာေနာ္ပါရဲတာရာရဲ႕ီဒူလာေဂၚကူလပ္ဗ်ာကုံဂူရိဇာေနာင္ပန္းရံဆရာေဒၚဝါးလိုဆားလပ္တ့ဲမူဇင္းငတ္တိေဂၚရားေပၚရစ္တဲ့ကင္ဂူရိဗိုက္ရင္ကီဒူလာဖူဇားေလာ္၊တယ္လီဖုန္းကူလပ္ေယာတာရားဂူရိဇာေနာင္ပထမတန္းကူလပ္ဂါဂါပရိုဂရမ္းတာနာေပၚရဲ႕ဒုတိယတန္းကူလပ္ဥညႇာမာႏုေကာ္ဂ်ပ္သမ့္ဂူရိဇာနပ္ ပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ဥဗိုက္ေမာ္ေယာ၊ဝါသနာေယာေနာ္ထားတယ္(18)ေဘာေဆာေရာေသာဘစ္မာရာဇားေယာရဲ႕ေဂါလ္ေရာေဒၚဝါးဒုတ္တယ္လိုက္ပါဂ်ပ္ကင္မာန္႔ေဂၚရစ္တ့ဲေသာပန္းရံကင္ေဂၚရားဥယစ္တ့ဲေဂါလ္ေရာေသာခါးလ္ဗိုက္လာဂယ္တာမာေယာဥညာဖာရာေဂယစ္ကင္ေယာေနာ္ထားဘီရီဟိုင္းေဂၚရစ္တဲ့ကင္ကူလပ္သမ့္သပ္အာသပ္တယ္သီကင္မာန္႔ကူလပ္ဇီနွိပ္ထားေနာ္ေပၚရဲ႕အာကင္ကူလပ္ဇီနွိပ္လာဂယ္ေထာက္ခံစာလာဂယ္ ဝန္း၊ယမ္းလာဂယ္တယ္လိုက္ကီကင္မာန္႔ေနာ္ရဲ႕ေဂၚရဲ႕ေမာ္ေနာ္ထားလပ္၊ဝါသနာေနာ္ထားလပ္ေယာတယ္ဒယ္ေဂၚရစ္တ့ဲကင္မာန္႔ေကာင္ဂူရိေဂၚရားပူရိေဘာ္ဘီလီဘူဇီးေလာ ေဘရာေပၚဝိုင္လိုေဂၚရားေပၚရစ္တဲ့လိုက္ဝန္းေဂါလ္၊ယင္ေကာ္ေဒဂါဂ်ီလပ္ကင္အက္ကမ့္ဇာနိဗိုက္လိုက္ေတာ္လပ္ဂူရိထာပူရိေဘာ္ဂါေဆာလ္ေရာေဂၚရားပူလပ္ဗာစ္ေဆာေဂါရဲ႕ခါးလ္ေယာရစ္ကင္ေမာ္ပန္းရံဆရာအုံေဂၚရစ္တ့ဲသမ့္စူမီလ္ဂရိဂ်ပ္တာရဲ႕ကီဗာေဂၚေရာင္းကင္ေယာသီငွားေဂ်ာင္းတာရားလိုဥဒီ၊အီဒီဇာေပၚရဲ႕တာရားေဂၚေရာင္တဲ့ကင္မာန္႔နိဆာေယာရဲ႕ဂူရိဇာဘီလီကူေလာတယ္ကင္ဂူဂ်စ္တ့ဲေလာက္ကပ္ေဘရာ အက္ေစာင္(40)တီငါပါ၊ဘီရီဟိုင္းအက္ေစာင္(20)တီငါပါတယ္ေယာေဘရာအုံဒူလာတီငါပါေပၚရားဒိန္၊ရစ္လ္ကင္ေဂၚရစ္ဘီလီကူေလာသီဒူလာဂူရိေယာရဲ႕ေဂါလ္႐ြာထီးဂါးရဲ႕ခါးလ္ဗားေလာ္ပီဂ်ပ္တယ္ဥကၠဌဝါးေယာအီဂ်ပ္တယ္ပီဂ်ပ္တိေလွာ္ရာပါရီေဘာ္ဂါဂါအုတ္ဒီဇမ္းညႇပ္ပန္းရံအက္ေစာင္(40)တီငါပါသီေလာက္ကပ္ဘီရီဟိုင္းအက္ေစာင္(20)တီငါသပ္ပါ(40)တီငါပါလပ္တယ္ေဂါလ္ေရာ္လိုက္ဆာမ့္တီေအာ့ရက္ေယာဂူရိပိုက္၊ ရက္ေဂ်ာ္ဂူလပ္အက္ဒိန္ေနာ႔ေအာ္ေဇာင္းပါဂါတုံ႔တယ္တီငါလာဂတ္တ့ဲလိုက္ဇီဒူလာပိုက္ေဂၚရားေပၚရဲီကုလ္သီငီွးေဂ်ာင္းတ့ဲေပၚဝိုင္ေယာအာသပ့္တယ္ဒင္ေငၚတ့ဲလိုက္ကင္ေဂၚရားေပၚရဲ႕တာမာေယာေဒၚေရာေမာ့ေရာေနာ္ထားဂ်ပ္လိုက္တာတုံတီငါဘီခ်ီဂူရိေတာ္ဂါေပၚရဲ႕သီဒူလာဂူရိေဆာက္လုပ္ေရးကင္ေမာ္ေဘရာေပၚဝိုင္လိုဂူရိအာဂ်ပ္တဲ့လိုက္ဥညႇာမာႏုဂ်စ္ဇီပိုက္ေကာ္ပန္းရံကင္ကူလပ္ထာမ့္ပါဘားကီဒူလာ ဥဗူးရစ္ဥဒါးေပၚရဲ႕သီဒူလာဥလပ္ေယာတာလိုက္မာမာလာေနာ္ထားတာရဲ႕တယ္ကီဂူရိပိုက္ေက်ာ္ဘီရီဟိုင္အက္ေစာင္ပီဂ်ပ္တယ္ဂူရိဇာနပ္သမ့္ထာမ့္ပါလက္တ့ဲသမ့္္သီဒူလာေနာ္ေဂၚေရာင္အာဘဲေဘရာအက္ေစာင္ဒူလာLevel ဂူရိပါရဲ႕တာရစ္ဘီရီဟိုင္ပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ဘီလီေယာကူလက္ဥဗူရစ္ဥလပ္ေယာဥဒီပါရဲ႕ဇာနပ္ဘီလီေယာဗုလ္မာႏုကူေဂ်ာင္းအာဂယ္တာရဲဇီဒူလာပယ္ဂါေဂ်ာ့သပ္(2)ေဘာေဆာဒုတ္ဂူရိကင္ဂူဂ်စ္တ့ဲလိုက္ အီနားေဘရာအက္ေစာင္ဒူလာပန္းရံဆရာကင္ဂူရိပရဲ႕(44)ေဘာေဆာေရာတူဒီပန္းရံဆရာမကင္ေဂၚရစ္တဲ့(10)စုနွစ္ဒီယင္ဘီေလာင္အုလ္အီနာတယ္ဒယ္ကူလပ္ဒုတိတန္းပန္းရံဆရာမဥအာသပ္လို္က္တာေတာ္လပ္ကင္ဂူရိညႇား(40)ေစာင္အာနိအာသပ္ဘီလီကူေလာပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ဥအာဂ်ပ္တ့ဲ(23)ေဘာေဆာေအာ့(18)ေဘာေဆာေရာတူဒီအီကင္မာန္ေဂၚရစ္တဲ့ေဘာ္ေလာ္ယာကူလပ္ဒီေဘာေဆာဂူဂ်ပ္တ့ဲ(2)ေဘာေဆာယာဂူဂ်ပ္ေသာပညာေရးမွဴး ရုံးငင္း၊ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္၊ေသာတုန္႔ေနာ္ဝါးေဒၚဝန္ေသာအက္ေဘာေဆာအာနိအုတ္၊သဲဗြားပူဂ်ပ္သီေလာက္ကပ္မိုက္ေနာ္ပါဂ်ပ္လို္က္၊အီနားတယ္မိုက္ပါေလာ္တ့ဲလိုက္အုတ္ေဘာ္ဇား၊ေခ်ာ္ေဒၚေဂၚရားမာမာလာအက္ကာေသာထားလပ္ေယာေဘရာအက္ေစာင္ဒူလာဂူရိအာဂ်ပ္တယ္အီနားတယ္ဂါစီနီယာတယ္လိုက္ဂူရိပါရဲ႕အာဂယ္ေယာေဘရာအုံအက္ကမ့္ဒီယင္ေအာဖင့္ဂူလပ္တယ္ေယာအက္ကမ္ဒီယင္ေအာဖင့္ေဂၚရားေပၚရစ္ ဆရာဝါးေယာဂါစီနီယာလိုဂါ၊ဂါကင္လိုဂါေထာ္ဂ်ပ္လိုက္ေဘရာအက္ေစာင္ေဂၚရစ္တ့ဲကင္မာန္႔ရဲ႕ဘီရီအက္ေစာင္ေဂၚရားကူလပ္ဘီခ်ီဘာဗာေပၚရဲ႕အာမာႏုေယာတာဒူလာေဂၚေရာဘီလီေဒၚခင္ခင္ဝင္းငတ္ေကာ္ဒါးကူေလာ အီကင္မာန္႔ရဲ႕ေဂၚေရာင္းတ့ဲဘီရီဟိုင္းညံုေယာတာဒူလာပန္းရံဆရာမအက္ေစာင္ေအာ္ဖင့္ေဂၚေရာဘီလီကူေဒဂါးေလာ:……

ဘဂၤလာ​ေဒ့ရွ္​တံုဖီရီစူမီလ္​တဲ့မူဆလင္​ကမ္​့​ေညာ္​မာႏုရဲ႕ကုလအဖဲြ႕လိုအာဆီယံအဖဲြ႕လိုလက္​ပါလက္​

Arakan Yoma | ကုလသမဂၢဒင္​ဂမာႏုလိုအာဆီယံ(10)ဒါ့တ္​တုံသံတမန္​အဖဲြ႕လိုဘဂၤလာဒါ့တ္​တုံ႔​ေမာင္​​ေတာ​ေသာ ဖီရီစူမီလ္​အာဂ်စ္​တဲ့မူဆလင္​ရဲ႕ျပည္​နယ္​အစိုးရ​ေဂါလ္​​ေရာ​ေဒၚလာဥလက္​အာဂ်ီ​ေဂ်ာင္​းတဲ့မူဆလင္​​ေငၚတုန္​႔​ေဘရာ(8)​ေစာင္​ဘီရီ(2)​ေစာင္​​ေယာအာလက္​သီဒိန္​နာလက္​ပါလက္​တဲ့​ေသာျမန္​မာဒါ့တ္​​ေသာကီဇူးဒီအာဂ်ီ​ေဂ်ာင္​၊ကီဒူလာဒုတ္​လက္​ပါယစ္​ဆမ္​့နိရဲ႕ဖူဇားလူ​ေလာဘီလီထာမ္​့ပါလာမ္​့ဖီရီစူမီလ္​​ေဂ်ာင္​တဲ့မူဆလင္​ငုံ႔ကူလတ္​အာဂယ္​​ေမာက္​​ေဂါ့​ဒါ့တ္​​ေသာရုလက္​တဲ့အီနားတယ္​ဘဂၤလာဒါ့တ္​ကမ္​့​ေညာ္​​ေသာျမန္​မာဒါ့တ္​​ေသာ ဂါ​ေမာ္​လိုအာဂ်ီ​ေဂ်ာင္​တယ္​ဘီလီကူလက္​အီနားတာရားတယ္​​ေမာင္​​ေတာ​ေဆာလ္​​ေရာ​ေဂါလ္​ပါလာ​ေယာရဲ႕အာသပ္​တဲ့တာရားလိုလက္​ပါလက္​တဲ့ကုလအဖဲြ႕လိုအာဆ​ီယံဒါ့တ္​​ေတာ္​ဒင္​ဂြမာႏုက်ံဳတယ္​တာရားတံုလာဂတ္​တ့ဲယာဝန္​ဂူရီဂ်ီဗိုက္​ဘီလီကူလက္​တာရားလိုလက္​ပါလက္​တဲ့ကုလသမဂၢကမ္​့​ေညာ္​​ေတာ္​ဝါူရဲ႕ကင္​ဂူရိဂ်ပ္​တဲ့ဒင္​ဂြမာႏုလိုအာဆီယံဒါ့တ္​ဘရူနိုင္​း၊အင္​ဒိုနီးရွား၊မ​ေလးရွား၊ဖီလစ္​ပိုင္​၊စကၤာပူ၊ထိုင္​း၊ဗီယာနမ္​၊ဘဂၤလာ​ေဒ့ရ္​ွ၊ အိႏၵီယလိုတရုတ္​ဒါ့တ္​တုံသံတမန္​​ေဒၚဝါးလို​ေနာ႔ဇားဂ်ပ္​အက္​ဒိန္​နာ​ေမာင္​​ေတာ​ေဆာလ္​​ေရာဇာဗိုက္​ဘီလီဂူရိထူယစ္​တဲ့​ေသာ​ေဇာလ္​၊​ေဘာ္​လိုက္​ဇာ​ေနာ႔အုလ္​ဘီလီကူလက္​

အာ​ေထာက္​ပိုက္​ဗာဇာဂ်ပ္​မာႏု

Htoo | Arakan Yoma အီ​ေဟာ္​​ေဘာ္​ရင္​ကူလပ္​ရိုးမ​ေရဒီယုိသတင္​း​ေထာက္​”ကိုထူး”ဒီထူယစ္​တ့ဲအီကင္​မာန္​႔​ေနာ္​ရဲ႕​ေမာက္​​ေဂါဒါ့တ္​မာသပ္​ခါလ္​​ေလွာ္​​ေသာဒီဂီဘာခါလ္​​ေလွာ္​ဘီဂ်ီရစ္​ဗစ္​ဒီဘားကုဗီး​ေယာရဲ႕မူဒုလ္​လာဂူရိထူယစ္​​ေဒသ​ေသာ​အာ​ေထာက္​ပိုက္​၊က်ားပိုက္​ဒါဂယ္​အီဇာလ္​လုံကူလပ္​အာဇာလ္​ေလွာ္​ဒူလာ​ေနာ္​ ပါနီ​ေသာ(10)ဒိန္​ထြာ​ေပၚရစ္​ဗုလ္​လိုဇာ​ေယာရဲ႕တူလပ္​သီကင္​မာန္​႔ကီဒူလာ​ေဂၚရစ္​၊အက္​ဒိန္​နဲ႔ကိုယ္​ဗာလ္​တူလပ္​သမ္​့နိရပ္​ကူ​ေဒဂါးယုံခါလ္​​ေလွာ္​​ေဆာမူ​ေက်ာ့ရစ္​ဂိုက္​ကူဗာယ္​​ေဒဂယ္​ဖင္​့ထြာ​ေပၚရဲ႕ဇာလ္​၊ဂိုက္​၊ဒူရီလိုအက္​(12)၊(6)အက္​ဗစ္​က်ြရဲ႕ဇာလ္​လန္​ဆာ​ေယာရဲ႕​ေတာ္​လပ္​ဥဗူရစ္​ဂူဒါ​ေပၚရစ္​(15)​ေဘာ​ေဆာ​ေရာတူဒီအီကင္​မာန္​႔​ေဂၚရစ္​တ့ဲဦးသန္​းဝင္​းကူ​ေဒဂါး​ေ​လာဘုတ္​လို​ေဂလပ္​ဒီဂီဘာဗစ္​ကုဘီထူယစ္​တဲ့ဆမ္​့​  ​ေနာ္​ရဲ႕အာ​ေထာက္​ပိုက္​ဒါဂယ္​စစ္​​ေတြခါလ္​​ေလွာ္​ဒီီဂီဘာ(12)အက္​၊(6)အက္​သီဇာလ္​လံုရဲ႕ခါလ္​​ေလွာ္​​ေသာဂိုက္​ကူ​ေဘာင္​အိန္​ဂ်င္​လိုကူဗာ​ေပၚရဲ႕ဂိုက္​က်ြရဲ႕ပါနီ​ေသာဗူရာအုန္​ဒီအက္​ကြၽ၊အိန္​ဒီအက္​က်ြကူဗာဥလပ္​ဒူရဒီကာဂ်ီီဗာနပ္​​ေဆာမူ​ေက်ာရဲ႕ဗစ္​ဒီဘာဒယ္​(16)အက္​၊(17)အက္​ပါနီဗူရီအာလပ္​ဒူဘယ္​​ေဒဂါး​ေနာ္​ဇာ၊ပါနီလာမီလပ္​​ေဒဂါးဇာဂ်ပ္​ဒိန္​ဥလပ္​တူလာဇာ​ေပၚရဲ႕ဒိန္​​ေကာင္​​ေနာ္​​ေအာ္​ဂ်ပ္​လိုက္​ရက္​မဗစ္​က်ြရဲ႕နာဓာ ​ေပၚရဲ႕ီ​ေလာက္​ကပ္​​ေဂါလ္​​ေရာထာ​ေပၚဲရဲ႕ကူ​ေလာဦးသန္​းဝင္​းတယ္​စစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​အုန္​းရည္​​ေဖာ္​ဖာရာတုံ႔သီဖာရာဝန္​းစစ္​​ေတြ​ေဆာလ္​၊ရ​ေသ့​ေတာင္​​ေဆာလ္​​ေရာဗားက်ားမယူကမ္​းဒူယာကာဇာ​ေသာသီဖာရာဝန္​းလယ္​ကင္​​ေနာ္​​ေဂၚ​ေရာင္​ပါနီကင္​​ေဂၚ​ေရာင္​တယ္​သီကင္​မာန္​႔​ေဂၚရား​ေနာ္​အားလပ္​ဥညာဒါ့တ္​ဇာအက္​မစ္​ဂ်ပ္​ဒီဘာလ္​တူလပ္​အက္​ဘာလ္​ရဲ႕(10)ဒိန္​ဘီ​ေလွာင္​​ေအာပါနီဒီဘာလ္​ဥဒယ္​၊​ေပၚရစ္​အက္​ဒိန္​နဲ႔(4)ဘာလ္​တူလား​ေပၚရစ္​ ကူ​ေလာဇီရာဇီပိုက္​​ေဂၚ​ေရာင္​း​ေဗာ္​အာလပ္​​ေနာ္​နယ္​ပ္​ပါနီ​ေပၚရစ္​သီ​ေလာက္​ကပ္​ာလ္​လန္​႔​ေဂါလ္​​ေရာတူလီ​ေထာ္​​ေဗာ္​အာလပ္​မစ္​​ေနာ္​​ေပၚရဲ႕ဇီ​ေနာ္​ဝါဆာမ္​့ဥ​ေက်ာသပ္​(11/12)ဒိန္​ဥလပ္​ပါနီဥဒီအာဂ်ပ္​တ့ဲ​ေလာက္​ကပ္​(12)ဒိန္​​ေနာ္​တူဒီပူ​ေနာင္​လာမွာ(7)ဒိန္​​ေနာ္​မာန္​႔ပါနီပူလပ္​(4/5)ဒိန္​ဇီရာလပ္​အာ(12)ဒိန္​ဥလပ္​ဗာဇာ​ေပၚရစ္​ပါနီ​ေနာ္​ဝါဆာမ္​့(12)ဒိန္​၊ပူ​ေနာ္​လာမွာ(12)ဒိန္​ဥလပ္​အာဂ်ပ္​ဇီမစ္​ဥ​ေက်ာ္​သပ္​​ ​ေတာ္​သလင္​းဆာမ္​့​ေနာ္​ဝါ၊ပူ​ေနာင္​လာမွာဥလပ္​ဇီမစ္​ပိုက္​(7/8)ဒိန္​ဥလပ္​တူလပ္​အိန္​ဂ်င္​ဇာ​ေပၚရစ္​ဘီလီဦးသန္​းဝင္​းကူ​ေလာ(30)​ေဘာ​ေဆာကိုလင္​း​ေခ်တယ္​အုန္​း​ရည္​​ေဖာ္​ဖာရာမာႏုအာ​ေထာက္​ပိုက္​(2)ယာရဲ႕ဂါဂါဒယ္​တ့ဲရက္​မဗစ္​က်ြရဲ႕ဗာနီ​ေယာရဲ႕ကိုလင္​း​ေခ်ဇီရာ​ေနာ္​ပါကာနီအာသပ္​တ့ဲဒီ​ေဘာ​ေဆာ​ေပၚဝိုင္​ရဲဘူဂီ​ေယာရဲ႕ကူ​ေဒဂါက်ားပိုက္​ဒီယင္​​ေဖလာဆာမ္​့(12)ဒိန္​ဥလပ္​ကင္​လာမယ္​ဘီညား(8)​ေဂါင္​ဒါလာမယ္​၊(9)​ေဂါင္​ဒါအာ ဒက္​တူလပ္​၊(12)ဥလပ္​လာမယ္​သီဒူလာဂူရိအက္​ဒိန္​နပ္​(4)ဗာလ္​​ေဂၚရဲ႕မယူကမ္​းဒူယာ​ေသာ​ေဖလာမူဇူလူလပ္​တာရဲ႕ဂူရိဂ်ပ္​ဖင္​့​ေအာဂါဂါဥလပ္​အယ္​ကာထာ​ေဒါလ္​ပူလပ္​​ေနာ္​ခါလ္​ရဲ႕ဇာလ္​အက္​ယာရဲ႕ဂါဂါဂူရိဗိုက္​အီနိက်ကင္​​ေနာ္​တီငါ​ေကာင္​ပါဂ်ပ္​လိုက္​​ေနာ္​ခါလ္​ရဲ႕မစ္​ဥလပ္​ဒုတ္​ဘီခ်ီဇာအီနားမစ္​ဘီခ်ီပါ ဇာခါလ္​စ္​ဒူလာ​ေနာ္​အီနားတယ္​အက္​ဗာလ္​​ေသာ(2)-(3)လက္​ပါသပ္​တုံလို​ေနာ္​ခါလ္​လပ္​​ေယာထား​ေပၚရဲ႕တီငါဥဒါလ္​လႊာ​ေပၚရစ္​ပါ လပ္​ဖီီရီဂ်ာ​ေပၚရဲ႕ဘီလီက္ိုလင္​း​ေခ်ကူ​ေဒဂါး​ေလာ့​ေဘာ္​အာသပ္​ဘီလီမစ္​​ေဆ့ကူလက္​ခုကာလပ္​အာ​ေဘာ့ဆာ​ေယာရဲ႕ဇာ​ေပၚရစ္​​ေဘာ္​ဝန္​​ေနာ္​အာဂ်ပ္​​ေဂါလ္​​ေရာ္​လူမယ္​ဖင္​့အာက်​ေပၚရစ္​ဇီဇီယစ္​ဇာလ္​တူလီဂ်ပ္​​ေဘာ္​ဘားဗစ္​က်ြခြား​ေယာရဲ႕ဗာဇီထား​ေပၚရဲ႕ဗစ္​က်ြရဲ႕​ေနာ္​ခြာမာႏုမူရီပါရဲ႕တယ္​​ေယာဗစ္​က်ြခြား​ေယာရဲ႕အက္​ဒိန္​အက္​ရစ္​ဗာဇီရု​ေလာ့​ေဘာ္​ဝန္​ဇာ​ေယာရဲ႕​ေဂါလ္​​ေရာမာႏုက်ံဳဘုတ္​လို​ေတာ္​ဂါအာလက္​မစ္​တယ္​အက္​​ ​ေဘာ​ေဆာ​ေရာတုံအက္​​ေဘာ​ေဆာ​ေကာင္​မီွအာဂ်ပ္​တယ္​လိုက္​​ေနာ္​ခါလ္​လပ္​​ေယာအီနာခါလ္​ရစ္​တ့ဲလိုက္​တာရာ​ေမာ္​ခူဇီးဥအာသပ္​အီနားအက္​ဗာလ္​ရဲ႕(2)-(3)လက္​ပါဇာခါ​ေရာ​ေနာ္​ပါ့စ္​အီဂ်ာပူလပ္​သပ္​၊မစ္​ပူလပ္​​ေနာ္​ခါလ္​ရဲ႕​ေဘာ္​မစ္​အာဂယ္​ဒူလာ​ေနာ္​​ေပၚရစ္​အာဂယ္​တယ္​အက္​မစ္​အက္​ဗာလ္​၊ဒီမစ္​အက္​ဗာလ္​ပါအီနားအက္​​ေဘာ​ေဆာဥလပ္​​ေယာအက္​ကြ​ေနာ္​ပါ့စ္​အီဂ်ာ(4.5.6)ပိႆပါလပ္​သပ္​(1-2)လက္​ပါဘယ္​ရာအုံမစ္​တူလာတုံအာလပ္​ ဘီရီအုံဗာဇား​ေပၚရဲ႕​ေနာ္​​ဗာဇီနင္​တူလီထူလပ္​ပူဇီဇာမစ္​၊အီဂ်ာဗာဇား​ေပၚရဲ႕မစ္​ဥလပ္​ကာဇာဖာရာဇာ​ေယာရဲ႕ဘီဂ်စ္​အီဂ်ာအုံဆူဂ​်ား​ေ႐ႊပုဇြန္​ဂူခ်ာ၊ဂူရာအီဂ်ာအုံဘီဂ်ပ္​စူဂါး​ေနာ္​လပ္​ဖီလီဂ်ာ​ေပၚရဲ႕ဘီလီကူအာသပ္​တဲ့ကိုလင္​း​ေခ်ဘီရီမစိုးစိုးရီတယ္​အုန္​းရည္​​ေဖာ္​ဖာရာတုံ​ေဒၚသန္​း​ေအးၾကည္​တုံ​ေပၚဝိုင္​း(4)​ေစာင္​အာသပ္​တာဘယ္​ရာတယ္​ဥညာဒါ့တ္​ဇာ​ေယာရဲ႕ကင္​​ေဂၚရဲ႕​ေဂါလ္​​ေရာအာသပ္​တဲ့အာ​ေထာက္​ပိုက္​(2)​ေဖာင္​ယာ(16)​ ​ေဘာ​ေဆာအာသပ္​တ့ဲ​ေပၚဝိုင္​လိုမူဇူအက္​ကြလူ​ေယရဲ႕​ေဂၚ​ေရာင္​​ေပၚဝိုင္​ဇာလ္​တူလပ္​တယ္​အာကင္​အုံ​ေဂၚရား​ေပၚရဲ႕ဘာစ္​​ေယာပါဂါ၊အက္​​ေဘာ​ေဆာ​ေတာ္​လပ္​​ေပၚဝိုင္​​ေယာပါလာ​ေပၚရဲ႕​ော္​သန္​း​ေအးၾကည္​တယ္​​ေနာ္​ခါလ္​လပ္​​ေယာတီငါအုဒလူ​ေယာရဲ႕ဂူရိအာသပ္​ဇာလ္​တူလီ​ေယရဲ႕အာလပ္​​ေပၚဝါ​ေကာ္​​ေရာထူ​ေယာရဲ႕မစ္​ဗာဆား​ေပၚရဲ႕အာ​ေပၚဝိုင္​ဒီ​ေစာင္​တယ္​အက္​​ေစာင္​အီကုလ္​ပူရစ္​၊အာအက္​​ေစာင္​​ေနာ္​​ေဘာ့ရစ္​​ေရခ်မ္​းျပင္​ဇာ​ေယာရဲ႕ ဘီဂ်ပ္​အာလပ္​ဘာစ္​ပါဂါကီနီညာအားလပ္​ဘီဂ်ာ​ေပၚရဲ႕ဒုတ္​သုတ္​ဂူရိကင္​ဂူရီအာသ္​ဘီလီကူ​ေလာဇီဒူလာဒုတ္​ဥ​ေက်ာ့သပ္​၊မာမာလာဥ​ေက်ာ့သပ္​တာဇ​ေပၚဝိုင္​ညဳံတာဒလာ​ေနာ္​​ေအာဖင္​့ဂူရိဂ်ီ​ေဘာဇီနွိပ္​ပါလပ္​သပ္​​ေခ်ာ္​​ေတာ္​ဥ​ပိုက္​တယ္​ဇီနွိပ္​​ေနာ္​ပါတာရာဂူရာကာလပ္​ဇာငင္​လံု​ေကာင္​​ေနာ္​ဂ်ပ္​လိုက္​မာ​ေၾကာ္​ရံု​ေနာ္​လူမယ္​တ့ဲဒိန္​ဘီခ်ီ​ဇာငင္​လုံ​ေကာင္​​ေနာ္​ဂ်ပ္​လိုက္​ဘုတ္​လိုဇာ​ေယာရဲ႕တူလာ​ေပၚရစ္​၊​ေရာ​ဂါ​ေယာ​ေနာ္​ထား သီယာလိုက္​ဇီနွိပ္​​ေနာ္​ပါလက္​တယ္​တာဇီ​ေပၚဝိုင္​​ေညာ္​ရဲ႕ဇီနွိပ္​ဇာနပ္​ဖင္​့ဂူရိဂ်ီဗိုက္​​ေမာ္​လို​ေဘာ္​လပ္​ကင္​ဂူရိအာသပ္​တ့ဲမာႏုက်ံဳရဲ႕ကူ​ေဒဂါး​ေလာင္​တယ္​…………